Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

@ÇAĞDAŞ YAYINLARI S . KU D R ET A K S A L geçmişle gelecek 250.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad SalKımsoğut Sott No 9/B CaŞakau/telanbui Tel514 01 96*95 Posta çekı no 666322 Cu mhuriyet (Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI İSl G Ö N Y 0 L yaşarken î 300.000TL Çağ PazartamaA.Ş. Yerebatan Cad Salkjmsoğut Sok No 9/B CağjJSğlû/lstanbul Tel 514 01 96/95 Posla çekı no 666322 74. Yi. SAYI: 28205 / 75000 TL (KDVIÇmde) KURUCUSU: YUNU8 NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: lUDfe NADt (1945-1991) 6TBMMUZ1997PAZM Tekfon soruşturması azmettirenleri de kapsıyor. Ünüsan ve Yüksel'in tanıklığma başvurulacak Kösk'ü de dinledîler Suçlu Kim?.. Kınkkale'de yaşanan faci- aya ilişkin çok şey söytenebilir. Ola> ın boyutlan derin ve ge- niş~ Bu felaketle biriikte. Re- fah'ın detlette nasıl kadrolaş- tığı bir kez daha ortaya çıktı; amacına ulaşmak yolunda gö- zünün ne kadar kara olduğu kanıtlandL Refah, iktkian ele geçirdik- ten sonra hiçbir sınır. kural ve koşul tanımadan dev let kadro- lannın tozunu atnuştır. Yapö- ğı atamalann tek tek elden ve gözden geçirilmesi ülkenin ge- leceği için kaçınılmaz bir gö- revdir. Kınkkale'deki askeri mii- hinımat fabrikalanna böylesi- ne bir cüretle kendi yandaşla- nnı yerleştirebilen Refah Par- tisi'nin, ülkedeki anayasal de- mokratik yaşanu, hedefine u- laşmak için bir araca dönüş- türdüğü açık._ • Bu gerçegin yanı $ıra felake- tin öteki boyutlan da \ ar. Olay- da sabotaj olasılığı elbet araştı- nlacaktır: şimdilik bu konuda kesin bir bilgi yok_. Ancak Türkiye'nin her ya- nında göriilen başıbozukluk Kırıkkale'nin başındadır. Olan bitenlerden yalnız yö- neticileri sonımlu tutmak da yeterli değildir. Kınkkale'deki felaket ulke- mizin her yanında yaşanıyor; düzensiz kentleşmelerie altı üs- tüne gelen bir toplumuz. tstan- bul'da su havzalan aparkon- dularla iç içe degil midir? Tür- Idye'nin şurasında veya bura- sında. aşın göçün y arattığı teh- likeli alanlarda, insanlann yaz- gılannı AUah'a havale ederek yaşadıklan bih'nmeyen bir şey mi?.. Cephaneliğin yamacın- daki mahalle, çöp dağlannın ortasındaki belde, temiz tutui- ması gereken baraj göllerinin kıyılanndaki kentleşme. kuş cennerinin ortasında kurulan fabrika, sel yatağındaki yerle- şim birimi felaket gelip kapı- mızı çalıncaya kadar neden do- ğal karşılanmaktadır? • Suçlu kimdir?- Hepimizi sanık sandalyesine oturtabiliriz. A'dan Z'ye bir görüş deği- şikliğine muhtacız. Çok partiii rejime yarım yüzyil öncegeçtik; ama tam an- lanunda demokrasiye geçeme- dik. Demokrasi, en büyük kent- lerde hiçbir yasa, kural. yasak tanımadan insanlann istediği yerde istediği gibi inşaat yapa- bilmesi midir?_ Ozgürlükleri herkesin her şeyi yapabilmesi sandığımız için kurduğumuz düzen de- mokrasiye degil, anarşiye daha yakın bir nitelik kazandı. Zarann neresinden döner- sek kâr sayüır; demokrasinin anayurdu sayılan ülkelerdeki disiplinli ve düzenli yaşamın örnekleri ortada.- Kınkkale'deki felaketin act- sıyla bjrlikte sorumluluğun bi- lincini de pay laşabiliyor mu- yuz?. Cumhuriyet • Türkiye'yi sarsan köstebek skandalında her gün yeni bir durum ortaya çıkıyor. Bayındırlık Bakanı Yaşar Topçu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirerin telefonlannın da dinlendiğini söyledi. Topçu, bilgiyi yetkililerden aldığını belirtti. Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir ise Telekom AŞ'nin, kendisine 'yasadışı bir şey olmadığınr bildirdiğini söyledi. Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Ismet Sezgin, konunun yargıya intikal ettirildiğini belirterek "Konu nereye kadar giderse oraya kadar gidilir1 ' dedi. • Askerlik görevini yaptığı sırada ordudan bilgi sızdıran Kadir Sarmusak hakkındaki soruşturmanın, azmettirenleri de kapsayacak şekilde genişletileceği bildirildi. Bu durumda, görevden alınan Istihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu ve eski Içişleri Bakanı Meral Akşener de 'azmettirmek' iddiasıyla soruşturma kapsamına alınabilecek. Soruşturma çerçevesinde, Içişleri Bakanlığı Müsteşan Ünüsan ile eski Emniyet Genel Müdürü YükseJi'in de tanık olarak dinlenebileceğine dikkat çekildi. ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ba- yındırlık ve tskan Ba- kanı Yaşar Topçu. Tiirk Sılahlı Kuvvet- leri'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirer ın de telefonlarının dınlen- dığını öne sürdü. U- laştırma Bakanı Nec- det Menzir ıse Tele- kom AŞ'nin, kendisi- ne 'yasadışı bir şey ol- madığını' bildirdiğini söyledi. Ordudan bel- ge sızdırdığı belırtı- len Kadir Sarmusak hakkındaki soruştur- manın. 'azmettiren'- leri de ıçerecek bı- çimde genişletileceği belirtildı. Görevden alınan Istihbarat Da- ıre Başkanı Bülent Orakoğlu'nun yanı sıra eski tçişlen Ba- kanı Meral Akşe- • ner'in de 'azmettir- Orakoğlu 'Darbeyi kimler araştıracak' • Görevinden aJınan tstihbarat Daire Başkanı Orakoğlu, Genelkurmay'la ilgili ıstihbarat çalışmalannın yapıldığını üstû kapalı olarak ima etti. "Kanunlarda, darbe diye bir şey yok" diyen Orakoğlu "Darbeye hazırhk olup ohnadığım. bu aşamayı falan kim araştıracak" şeklinde konuştu. HMT KOZLUKUrnon I 5. Sayfada Rapor hazırladılar RP'nin asker kadrolan • Orduda görev yapmış emekli ve müstafi generallerirj RP tarafindan kullanıldığı belirlendi. Üç general ve bir amiralin hazırladığı raporun MGK toplantısında Necmettin Erbakan tarafindan okunması üzerine bağlantı ortaya çıktı. Genelkurmay'ın yaptığı araştırmanın izi, emekli Tümgeneral G.A'ya dek uzandı. • 15. Sayfada mek' iddiasıyla soruşturma kapsa- mına alınabileceğı bildirildi. Soruş- turma çerçevesinde, İçışlen Bakan- lığı Müsteşan Teoman Ünüsan ıle Akşener tarafindan geceyansı ope- rasyonu ıle Emniyet Genel Müdür- lüğü'nden uzaklaştınlan Alaaddin Yüksel'in de tanık olarak dinlenebi- leceğine dikkat çekildi. Denız Kuvvetleri Komutanlı- ğı'nda askerlik görevini yaptığı sıra- da gizli belge sızdırdığı belirtilen Kadir Sarmusak hakkındaki soruş- turmanın, 'azmettiren'leri de içere- cek bıçimde genişletileceği bıldınl- dı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savcılığı'nın genişletme karan çer- çevesinde 'istihbarat faaliyetine ka- tılan' asker ve sivil kökenlı görevli- lenn soruşturma kapsamına alınma- sıyla Genelkurmay'ın ıstemı üzenne Istih- barat Daire Başkan Vekıllıği görevinden alınan Bülent Ora- koğlu ve emir aldığı kişilerin de yargılan- ması gündeme geldi. Orakoğlu'nu göreve getıren eski Içişleri Bakanı Akşener'in de soruşturma kapsamı- na alınabileceği kay- dedildi. Soruşturma çerçevesinde Orakoğ- lu'nun telefon kayıt- lannın çıkanlacağı bildirildi. ABD'de yaptığı ilk açıklama- larda, bütün çalışma- lannı yasalar çerçeve- sinde yaptığını öne süren Orakoğlu'nun, son açıklamalannda ise olaydan haberinin olmadığını vurgula- maya çalışmasına dikkat çekildi. Askeri Yargıtay Savcılığı 'nın, soruşturma kapsamın- da, Içişleri Bakanlığı Müsteşan Te- oman Ünüsan ile Akşener'in gece- MArkasıSa.l5,Sü.5'te DYP'den kopup ANAP'a geçen asker kökenli milletvekili Tevfik Diker isimleri açıkladı Işte *Çifler Özel Orgütü'Toplantı yeri Başbakanlık Konutu ANAP Millet- vekili Tevfik Diker. "Özer Uçuran Çiller'in Özel Çalışma Grubu'nda Meral Akşener, Sevgi Hastanesi sahıbı Orhan Özcanlı, Öncü gazetesınin sahibi Bekir Altınok. eski Sağ- Iık Bakanı Ismaıl Karakuyu, eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel ve eski MlT mensubu Atik vardı. Yücel ışı anlayıp aynldı, Atik de örgütle ters düştü, askere gidiyor" dedi. Çiller istihbarat Teskilatı'na dönüstü Diker. ken- disinin de bu Çalışma Grubu'na Başbakanlık bünyesinde oluşturulacak "Sosyal İstihbarat Teşkilatı" (SİT) projesini sunduğunu, ancak bu projenın daha sonra "Çiller İstihbarat Teşkilatı "na (ÇtT) dönüştürüldüğünü söyledi. Diker, bu gru- bun seçimlenn ardından ANAREFAH'ın kurulmasını en- gelleme projesini yürüttüğünü söyledi. • 15. Sayfada 'Kinkkale, ABD'nİn Cevabl' Emekli Binbaşı Erol Bil- bilik. ABD'nin Kırıkkale'deki yangınla, ordu ve devlet için- deki C1A ekibine karşı operasyon düzenleyen Genelkur- may'a "darbe vurmayı" hedeflediğini iddia etti. Aydınhk ga- zetesındeki habere göre, Bilbilik, Genelkurmay'daki casus- luk olayı ile K.ınkkale'deki yangının biriikte değerlendiril- mesi gerektiğini söyledi. • 15. Sayfada Batıda sıcak doğuda kar Mevsim şaşırdı • Ege ve Akderuz'de bogucu sıcakJar sürerken Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelennde kar, yağmur ve dolu can \ e mal kaybına yol açıyor. Hakkâri'de öncekı gün başlayan ve yüksek kesimlerde kar şeklinde gerçekleşen yağışlar can aldı. • 15. Sayfada BATMAN'DA SALGIN KAPIDA • 15. Sayfada Bunaltıcı sıcaklar Ege ve Akdeniz'in yanı sıra İstanbul'u da etkiliyor. Hafta sonu tatilinden yararianan Istanbullular serinlemek için denize koştu. Memura yüzde 35 zam • Başbakan Mesut Yılmaz, 55. hükümetin ikinci Bakanlar Kurulu toplantısınm ardın- dan yaptığı açıklamada, memur maaşlanna yılın ikinci 6 ayı için yüzde 35 oranmda zam yapıîacağını açıkladı. Yılmaz, arrış oranının tüm emeklilere ve sözleşmeli devlet görev- lilerine aynen uygulanacağını söyledi. Toplantı bituninde açıklama yapan Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Şükrü Sina Gürel, OHAL'in 9 ilde 4 ay daha uzatılmasına ilişkin MGK'nin tavsiyesinin benimsendiğini belirtti. • 3. Sayfada Uzay istasyonuna yardım • Iki Rus kozmonot ile bir Amerikalı asrronotun görev yaptığı Mir Uzay lstasyonu'na tamir takımı, yedek oksijen, gıda ve su götürecek olan Rus Progress-35 adlı kargo gemisi Kazakis- tan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden nrlatıldı. Mir lstasyonu bir kargo gemisi ile 25 haziranda kenetlenme sırasında çarpışmıştı. Kazada, istasyon elektnk gücünün büyük bir kısmını kay- betmişti. Bir süreöncebaşrolünüTomHanks'inoynadığı "Apollo 13" filmindedebenzerbir olay olmuş, astronotlar oksijensiz kalmıştı. I Arka Sayfada KIBRIS Türldye deniz ııssıı kuruyor• Türkiye. Yunanistan'ın Rum tarafı ile güçlendirdıği ortak sa\-unrna doktrıni ve S-300 füzelennın alımından vazgeçilmemesi nedeniyle Doğu Akdeniz'de kendisi ıçın hayati olan Kıbns'ta deniz üssü kuracak. Deniz üssü kurulmasına ilışkın planlar, geçen hafta Kuzey Kıbns'ı zıyaret eden Tümamiral Mustafa Özbey ve KKTC yetkilileri arasında aynntılanyla ele alındı. • Ankara'dan "'Türkıye ile entegrasyon kozuyla pazarhk" desteğinı alıp Ne\v York görüşmelerine giden Denktaş, önceki akşam Ankara'da Rumlar ile kurmak istediği ve "gevşek konfederasyon" anJamına gelen tezıni anlattı. • Denktaş, Klerides ile görüşmesinde "iki toplumun kendi bölgesinde egemen olacağı ve eşıt oranlarda temsil edileceği federal cumhuriyete egemenhğın bir kısmının devn" yaklaşımmı anlatacak. • 9. Sayfada TÜRKMEN Kıbns'ta çözüm Dayton Anlaşması • Eski Dışişleri Bakanı tlter Türkmen, Kıbns'la ilgili lngiliz gizli belgelerını değerlendirırken, Kıbns'ta bir çözüme ulaşılmasının kesinlikle Türkiye'nin çıkanna olduğunu vurgulayarak "'Kıbrıs için ideal çözüm Dayton Anlaşması'dır" dedi. LEYU IMffiMnĞLirnun Panr Konuju • 6. Sayfada Erdoğan hn rekor zamları • Istanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan son 3 y ılda su, ulaşım ve doğalgazda yüzde 1000'i aşan zamlara imza attı. Bilet fiyatlannı 50 bin liraya çıkartan Erdoğan, buna karşın lETT'yı zarardan kurtaramadı. • 3. Sayfada RP'den giderayak ihale kıyağı • RP'li Cevat Ayhan'ın Bayındırlık ve Iskân Bakanı olarak görev yaptığı REFAHYOLhükümetinın son günlerinde seçim bölgesi olan Adapazarı'nda bir firmaya ihale yapmadan 3 trilyon lirahk ek sözleşmeyle i§ verdiği ortaya çıktı. • 7. Sayfada FENERBAHÇE GURBETÇİLERJ DE CZDÜ • Spor'da GÖKOVA'DA AN1LAR VE DANIŞTAY KARARI • 75. Sayfada SlYASETÇtNtN AĞZI FENA BOZULDU I 5. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 6-9-10-13-38-41 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Pardon! Çözüm mü Dediniz?.. "Dert çok, hemdert yok" mu? Hayır! Var: Yeni hükümet! Hem de bir değil, ikı değıl, sayısız dertlere ortak ol- duğunu ilan eden yeni bir hükümetimiz var. Oyle bir hükümet ki: yann TBMM'ye sunacağı prog- ramının özünde hemdert olacağı dertlerımizi sıralıyor: "Ülkeyi 54. hükümetin içıne düşürdüğü 'rejim ve devlet' bunalımından kurtarmak, toplumdaki gergin- MArkosıSo. 15,Sü.l'de B U G U N C u m h u r i y e t ' l e Y A R I N konomide seçim yıkıntıs C u m h u r i y e t ' l e GUNDEM MUSTAFA BALBAY TunceO'nin Değerli Delisi... Geçen hafta sonu Hatay dolaylarındaydık... Bir buçuk günlük Adana, iskenderun, Hatay, Sa- mandağ turunda, hem eski söyleşi dostlarıyla hasret giderdik hem yeni dostlar tanıdık. Hatay yöresınde 20'yı aşkın yerleşim yerinde bele- diye başkanlığı sosyal demokratlann elinde. Bu yüz- den tanıştığımız kışilerde ilk sırayı belediye başkan- ları alıyordu... • Arkosı Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog