Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

4TEMMUZ1997CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Rusya lideri, Haydar Aliyev'le petrol görüşmelerine başlamadan önce Ermeni sorununa dikkat çekti Yeltsin'den KarabDış Habeıier Servisi - Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlan, Azeri petrolünün Rusya'nın gü- neyinden geçişi konusunu çözü- me baglamak üzere dün Mosko va'da bir araya geldiler. Rusya li- deri Boris Yeltsin. Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Ka- rabağ'dan kaynaklanan anlaşmaz- lıklann gıderilmesi ıçin çabalan- nı arttıracağını söyledi. Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Afiyev ile Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin dün Krem- lin'de yaptıklan ıkilı görûşmeden sonra aralarında bır işbirlıği ve dostluk anlaşması ımzaladılar. Görûşmeden önce bir açıklama yapan Yeltsin. Ermenistan ile Azerbaycan arasında Daglık Ka- rabağ yüzünden çıkan çatışmala- nn bir an önce sona erdirilmesi ıçın arabuluculuk yapacagını bil- dırdi. Geçen ay sonunda yapılan G-8 zirvesinde Fransa Cumhurbaşka- nı JacguesChirac ve ABD Başka- nı BillClinton ile Dağlık Karabağ sorununun bır an önce çözüme kav uşturulması konusunda görüş Yeltsin, soruna NATO'nun genişlemesi kadar önem vereceğini belirtti. Daha sonra bir araya gelen Rusya ve Azerbaycan liderleri, Azeri petrolünün Rusya'ya taşınması konusunda büyük ölçüde sorun kalmadığını açıkladıîar. birliğine vardıklannı kaydeden Yeltsin, Azerbaycan ve Ermenis- tan liderlenni bir araya getirerek banş antlaşmasını ımzalamalan için uğraşacaklarını ifade etti. Yeltsin görüşmelenn ne zaman başlayacağına dair bır bilgi ver- medi. ancak "Karabağ sorununu çözüme ulaştırmak Dışişleri Ba- kanlığunızın en öncelikli konusu haline gelmiştir" dedı. Yeltsin Karabag sorununun ke- sin olarak bıtinlmesi konusuna bundan sonra, NATO'nun geniş- lemesine v erdikleri kadar büyük önem vereceklerinı belirtti. Yeltsin. "Ermenistan ve Azerbay- can De\ let Başkanlan, bu körii hi- kâyeye bir son verecek aniaşmaya artık imza atmalılar. Rusya Dışiş- leri Bakanı Yevgeni Primakov bundan sonra tüm mesaisini bu soruna ayıracak" dedi. Rusya Devlet Başkanlığı Söz- cüsü Sergey Yastrjembskl iki li- der arasında yapılan görüşmede, Rusya'dan Ermenistan'a gizlıce silah gönderilmesı konusunun da ele alındığını belirtti. Yeltsin ve Aliyev'in, üçlü bır araştırma ko- misyonu kurulması için Erme- nistan'a öneride bulunmayı karar- laştırdıklarını belirten Yastr- jembskı, "Başbakan yardımcılan düzeyindeki bu komisyon. silah- lann hangi yollaıia ve kimier ta- sozurafından gönderildiğinin ortaya çıkanbnası Ue görevli olacak" de- di. Azerbaycan topraklan içinde olan. ancak Ermeni nüfusunun daha fazla olduğu Dağlık Kara- bağ bölgesinde 1980'li yıllann sonundan itibaren çıkan çatışma- larda onbinlerce kişi yaşamını kaybetmişti. Ermeniler. Azerbay- can topraklarının yüzde 20'sini halen ellerinde bulunduruyorlar. Pfctrol yolu Rus ve Azeri liderlerinin gün- deminin en önemli maddesini Azeri petrolünün Rusyadaki pet- rol boru hatlanndan geçirilerek Karadeniz'deki Novorossisk li- manınasevkedilmesi oluşturuyor. Aliyev ile baş başa bir saat süren görûşmeden sonra bir açıklama yapan Yeltsin, "çözüme ubşünl- mayan hiçbir sorunun kalrnadı- ğmı" belirtti. Ancak Yeltsin, boru hatlan, Hazar Denizi ve Azeri- Rus demir yolu ağı konusunda da- ha "belirleyicF görüşmelenn ya- pılmasının gerektiğini de sözleri- ne ekledi. Uluslararası anlaşmalara aykın bulundu ABD'nin denemesiDış Haberler Servisi - ABD. çevrecılerle Japon- ya'nın Hiroşima ile Nagazaki beledıye başkanlan- nın günlerdir süren engelleme girişımlerine karşın önceki gün yeraltında bir nükleer deneme gerçek- leştirdi. ABD Enerji Bakanlığı tarafindan gerçekleştinlen deneyde. Nevada Çölü"nde, toprağın 300 metre al- tına kazılan bır tünelde. plutonyum hedefler gele- neksel patlayıcılarkullanılarak patlatıldı. Enerji Ba- kanlığı sözcüsü Carmen MacDougal. deney sonu- cunda nükleer zincirleme tepkıme gerçekleşmedı- ğini belirtırken deneyın ABD'nin de imzaladığı ve nükleer denevlere yasak getiren Kapsamh Deney Yasağı Anlaşması'na aykın olmadığını savundu. Sözcü. deneyin, plutonyumun geniş ölçekli bır pat- lama söz konusu olduğu zaman nasıl bir etki göste- Dİütonyum azdırdıreceğının anlaşılması amacıyla yapıldığını belirtti. tkıncı Dünya Savaşı'nda atom bombasına hedef olan Nagazaki ve Hiroşima kentlerinın belediye baş- kanlannın ve yaklaşık 40 çevreci örgütün karşı çık- masına karşın gerçekleştırilen deneme uluslararası topluluğun tepkısinı çektı. Deneyın anlaşmava aykırı olmadığını savunan Clinton yönetimi. deneyın. ABD'nin elindekı nük- leer silah malzemelerinın eskıdıkçe ne tür sorunla- ra yol açabıleceğinin ve gerçek patlamalar olmak- sızın sılahlann performansını tahmın etmek amacıy- la yapıldığını açıkladı. Bütün ülkelere nükleer denemeleri yasaklayan uluslararası aniaşmaya uyma çagrısı yapan Çin, ABD'nin gerçekleştırdiğı yeraltı denemelerınin ya- kından izlendiğini bildirdi. Monarşi yanlıları isyanın eşiğinde Tîran'da sflah sesleri Dış Haberler Servisi - Arnavutluk'ta pazar günü yapılan referandumda sandıktan monarşınm çıktı- ğını, ancak oylann sosyalistler tarafindan çalındığı- nı iddıa eden monarşi taraftarlannın, Arnavutluk tahtının vârisı Veliaht Leka I. Zogu önderliğinde başkent Tiran'da gerçekleştırdiğı protesto gösterisın- de silahlar susmadı. Iskender bey meydanında gövde gösterisi yapan ve oylarını gerekirse silah ile savunacaklannı belir- ten monarşıstler, Sosvalist Parri lideri FatoşNanove partisinin kuzey Arnavutluk'ta istenmediğıni yine- lediler. Gergin bır ortamda düzenJenen protestoda kahramanlık türküleri söyleyen monarşistlerin sos- yalistlere adeta savaş ilan ettiği ve protestoya katı- lanlardan yüzlercesinin silahlı olduğu gözlendi. Bu arada oylann sayımı sırasında ortaya çıkan sorunla- nn. seçımlerin ikinci turunu tehlikeye düşürdügü ileri sürüldü. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Yar- dımcısı FatDŞ KlosL seçimlen kaybettiği belırlenen Demokratik Parti'nın oylannın sayılmasmda engel çıkarttığını ve seçimlerin ikinci turunun bu vüzden tehlikeye düştüğünü bildirdi. Seçımlennı izleyen AGÎT tarafindan yapılan açıklamada da. ülkede par- tiler arası çekişmeler ve koordinasyon eksikliğinden dolayı seçimlerin tehlikeye gırdiği belırtildi. Öte yandan Amavutluk seçimlerinden sonra yurt dışına çıkan Içışleri Bakanı Belül vvcelo dün ülkesıne ge- ri dönerek istifasını verdi. AncakBaşbakan Başkim Fino istifanın dengeleri bozacağını ılen sürerek ıs- tifayaya sıcak bakrnadığını belirtti. Mir'de yeni arızaDış Haberler Servisi - Rusya'ya ait bir insansız uzay kargo gemısinın çarpması sonucu güneş ener- jisı modüilerinden bın anzalanan MirUzay Istasyo- nu'nun enerji besleme sistemı de ıptal oldu. Rus tnterfax haber ajansının uçuş kontrol merke- zınden aldığı bilgiye göre ıstasyonun güneş enerji- si kontrol sistemı bozuldu. Habere göre istasyona enerji sağlanması durdu Mir Uzay Istasyonu'na enerji sağlanmasının durmasına. ıstasyondaki ona- nm çalışmalan sırasında meydana gelen bır kaza- nın yol açtığı bildinldi. Lçuş kontrol merkezıne gö- re kozmonotlar Vasili TsiMiyev v e AIexander Lazut- kin. 25 hazırandakı çarpışma sırasında hasar gören modüle bugün geçmeve hazırlanırken bazı cıhazla- n devTeden çıkarmalan gerekli oldu ve bu amaçla bu cihazlann elektriğini kestiler. Ancak bunun so- nucunda, Mir Uzay lstasyonu'nu, güneş karşısında uygun pozisyonda tutan ve böylece güneş ışınlann- dan enerji sağlayan. güneş enerjisi kontrol sistemi- nin elektnği de bilınmeyen bir nedenle kesildi. Bu kesılme, Mir'in, güneş karşısındaki uygun konumu- nu değiştirdi. Konumun değişmesi, istasyona nor- mal enerji sağlanmasını durdurdu. Normal enerjı akışının yeniden başlaması için ya kontrol sıstemine elektnk akışının yeniden baş.lama- sının sağlanması ya da istasyona bağlı bulunan So- yuz TM-25 aracının motorlannı kullanmak gereki- yor. Kozmonotlann öncelikle, kontrol sistemine ye- niden elektrik gidişini sağlamaya çalıştıkJan belir- tildi. DAYANISMA PARTİSİ BU ÇEMBERİ BİZ KIRARIZ I KÜLTÜR • SANAT 393 89 78 (3 HAT) 2.250.000 TL'ye BODRUM KERAMOS'TA TATİL * Tam pansiyon * Lezzetli doyurucu yemekler * Ayışıgında müzik ve eğlence * Teras bar veterlı katılım halınde MAVİ TUR ve çevre gezılen TAKSİTLİ ÖDEME KOL^YLIĞI OLI ŞIM mtiz.n Tel-(0312)425 65 22 23 Menekşe 2. Sk. 25/3 Kızday/ANKARA SATILIK 1980 model Anadol kamyonet. Tel: 0216 371 21 37 0532 276 81 28 Romanlarınız ve ansiklopedıleriniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 MİLAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996/864 Davacı Cemal Iyiuyurlar tarafindan davalılar Be- kir Şahin, Naim Ozgüç ve Ibrahim Kara aleyhine Naim Özgüç idaresindeki 09 HY 708 plakalı araç ile Yaşar Çinka'nın kullandığı 35 BRK 12 plakalı araçlann çarpışması sonucu meydana gelen kaza- da. davacının içinde bulunduğu 48 K.F 205 plakalı aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen yaralanmasından dolayı, davacının 400.000.000 TL miktarlı açtığı tazminat davasının mahkeme- mizde yapılan duruşmasında: Davalı Aydın ili K.u- şadası Barbaros Sitesi No: 13/2 Kadınlar Plajı ad- resinde oturan Bekir Şahin'e dava dilekçesi ve du- ruşma günü adresi tahkik edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiş olup, duruşma 29/9/1997 günü saat 09.00"da yapılacağından belli edilen gün ve saatte duruşmada hazır bulunmanız veya kendi- nizi bir vekille temsil ettirmenız, aksi halde tahki- kat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edilerek hüküm verileceği, davalı Bekir Şahin'e ilanen teb- ligolunur. 11.4.1997 Basın: 17397 P0ĞAY1SEVİP DE ULAŞAMAYANLAR, RE5MİN "R"SİNPEN ANLAMAYANLARAÇAĞIRI Renklerle \e Tuallerle Tanısmak ıstey-enlen bekhvorum RESSAM ACAR BAŞKUT AtûlyE - Kulelı Cad 63 Çengelkoy TH : (0216) 321 70 OO Atölye i ilanlarınız İçin: 293 89 78 (3 hat) İSTANBUL AÇIK HAVA TİYATR0SU 5 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ 21.30 r | POLtTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Le Monde'daki Röportaj ve Düşündürdükleri1 temmuz tarihli Le Monde gazetesinde Paris-VIII üni- versitesi öğretim üyesı Türkiye kökenli Nora Seni ile ya- pılmış çok_ilginç bır röportaj çıktı. Humyet gazetesinde Ertugrul Özkök ile Fatih Aitaylı'nın da kısaca değin- dikleri bu röportajda Nora Seni, basınımızda kendilerını "biz demokratlar" diye tanımlayan yerlı neo-lıberaller, REFAHYOL olayı ve Türkiye'deki knz hakkında çarpıcı gözlemlerde bulunuyor. Röportajı biraz aynntılı biçimde yansrtmak yararlı ola- bilir. Seni'ye yöneltilen ilk soru Refah'ın kapatılmasının akıl- cı bir davranış olup olmayacağı. Fransız hoca Refah'ı kapatmanın, bu partıyı mağdur duruma sokacağını, bu olgunun da Refah yöneticiten- nin ekmeğine yağ süreceğını, zira mağdur rolü oynama- nın, Refah'ın stratejisinin bir parçası olduğunu söylüyor. İkinci soru, Türkiye'deki son olaylarda ordunun rolü konusunda. Seni'nin soruna yaklaşımı yerlı neo-liberallerden biraz değişik. Aynen şunlan söylüyor "REFAHYOL hükume- tinin iktidardan düşmesinin sadece ordudan kaynaklan- madığını unutmayalım. Bu olayda sivil toplum da örgüt- lenerek seferber olmuştur. 'Sürekli Aydınlık İçin Bır Da- kika Karanlık' eylemi, ış çevrelerinın tepkileri, kadınla- nn gösterileh, Türk basınının büyük bölümünün RE- FAHYOL koalisyonuna karşı cephe alması..." Peki, Türkıye'de bazı yazarlann Refah'la Avrupa Hı- ristiyan Demokratlan arasında yaptıklan kıyaslama hak- kında ve düşünüyor Fransız öğretim üyesı. 'Refah 'la mukayese etmekAvrupa Hıhstıyan Oemok- rat partilerine hakaret etmek anlamına gelir. Bu partının misyonu cumhunyetparantezınikapatmaktır. Bu niyet- lerini saklamıyorlar. Geçenlerde Pans'e gelen Islamcı basından bir gazetecı, bıze cumhunyete son vermek gerektiğini söyledi Istanbul Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan da demokrasinın Refah ıçin bır amaç değil, araç olduğunu söyledi. Refah'ın, oylann yüzde 20'sıni almış olması bu partiyi demokrat yapmaya yetmıyor." • • • Ve Nora Seni'nin en çarpıcı değeriendirmesıne yol açan soru: Islamcılarla ordu arasındakı sürtuşmede Türk aydını- nın rolü ne oldu? Yanrt özetle şöyle: "Osmanlı'nın mirasını devralan Türk devletı çok mer- kezcidir. Aydınlar da uzun süre kendilenni devletle öz- leştirdi. Ama 1980'lerde ve 90'larda bazı aydınlar Türk toplumunun önemli sorunlarından bırinin sivil toplu- mun zayıflığı olduğunu gördüler ve devletle aralanna mesafe koydular. Bunu yapmak ıçın de devlete karşı olan her şeyi destekleme eğılimıne gırdiler. Bu süreç içinde Refah 'ın totalıternıtelığını ortaya çıkaran göster- geleri tahlil edemeyip gözden kaçırdılar." • • • Yani Nora Seni, patolojik bir vakaya işaret ediyor. Geç- mişetepki olarak, tüm degerlendırmelerinı "devlete kar- şı olmak" kıstasından hareketle yapan, bu bağlamda to- taliter eğilımleri bıle devlete karşı olduklan ıçin destek- leyen bir aydın tipinı (tabıi bu tıpe, aydın demek ne ka- dar doğruysa) çiziyor Fransız öğretim uyesı. • • • E v e t . • •<•••••»•>•" Basınımızda ayiardır demokrasi şarkıları söylerken Refah Partisi'ndeki antı-demokratık eğılimleri görmez- den gelen, Refah'ın 11 ay ıktıdardakı ıcraatı ve söylem- len ortada iken hâlâ Refah Partisı ile Avrupalı Hıristıyan Demokrat partileri arasında kıyaslama yapan, sendıka- lar, işveren temsilcileri, kadın örgütlerı, savcılar, yargıç- lar, çeşitlı sivil toplum örgütleri ve sıradan vatandaşlann büyük bölümü Refah'a karşı tepki gösterirken, ısraria sa- dece ordunun tepkisini vurgulayıp halkın sesıne kulak asmayan, Refah. sınırı fazla aştığı zaman onu ıstemeye istemeye eleştirmek zorunda kaldığında bunu dengele- mek için "laikperest Kemalistlere" gönderme yapmayı ihmal etmeyen, REFAHYOL ülkeyi görülmemiş bir kar- gaşaya sürüklerken. "Kemalızmin sol muhalefeti nasıl engellediğı" konusunda cıddı cıddi makale yazan ve de milletı kör, aptal sanarak, çok değıl, 10 yıl önceki geç- mişterini düşünmeden "demokrasi kahramanr rolüne soyunanlar... Kimdir bu aydınlar(!)? Onlar kendilenni çok lyi tanıriar... Size bir şey söyteyeyim mi? Toplum da onlan çok lyi tanır. Sevgili Dostum Dr. OGUZ OTGUR yitirmenin derin acısını Tezer, Tolga, Hande ve tüm dostlarıyla paylaşıyorum. Ecz. Rıfat Güney ı.. U Onlar ellerinde sazları, kitapları, Dillerinde türküleri ve şiirleri. Yüreklerinde gelecek güzel günlere olan Inançlanyla öldüler. Onlar umudun ve aşkın çocuklanydı Inançlı, inançlı yürekleriyle Kavganın ateşlerinde yananlara Selam olsun. YAVUZ BtNGÖL - TOLGA ÇANDAR Ortadoğu Müzik Yapım San. ve Tic. Ltd. Şti. adına Kültür Bakanlığı Telif Haklan ve Sinema Müdürlüğü'nden almış olduğumuz 495 sayılı 28.12.1994 tarih ve SKP 1045 kod numaralı Müzik Eseri Yapımcı Belgemızi kaybettik. Hükümsüzdür. trtibat için: Kalan Müzik Yapım Hasan Saltık Tel.: 512 35 13 Kirlenen Dünyamızı Fidan Dikerek Arıtalım ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZVON KONTROLL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Galatasaray Üniversıtesi'nden aldığım pasomu kaybettım. Hükümsüzdür. ÇAĞDAŞ ÜLKEBAŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog