Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 TEMMUZ 1997 CUMA 8 DIŞ HABERLER Sırp Parlamentosu feshedildi • BANJA LUKA (AA) - Bosna-Sırp Cumhuriyeti Devlet Başkanı Biljana Plavsic, dün parlamentoyu feshettigini açıkladı. Başkanlık tarafından yayınlanan bir bildiride, yeni Parlamento seçimlennin 1 EylüTde yapılacağı belirtildi. Bildiride, dün alınan fesh karannın yürürlüğe girdiği kaydedildi. Plavsic. bu karannı Içişleri Bakanhğının, Başbakanlığın ve Parlamento'nun görevlerini yerine getirmedikleri için ve Bosna-Sırp Cumhuriyeti'nin güvenliğinin tehlikede olması nedeniyle aldığını söyledı. Öte yandn Plavsic'in fesh karan dün akşam olağanüstü toplanan hükümet tarafından anayasaya aykın oldugu gerekçesiyle iptal edildi. Fransa NATO'ya dönmüyor • PARİS(AA)-Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Başbakan Lionel Jospin, Fransa'nın NATO'nun asken kanadına dönmeyeceğini açıkladılar. Açıklamada, bununla birlıkte NATO içinde bir denge sağlanması konusunda, Fransa'nın müttefıkleri ile görüşmelere devam edeceği bildirildi. Öte yandan, Liberation gazetesinde çıkan bir yazıda, Başbakan ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılan ortak açıklamanın, Çhirac'ın ABD ile yapacağı görüşmelerde askeri kanada dönme konusunda Paris'in ısteklerini kabul ettirmesi ıçin bir avantaj sağlayacağı yorumu yapıldı. İsrail Güney Lübnan'ı vurdu • BEYRL'T (AA) - tsrail helikopterlerinin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde, radikal Filistin gerillalannın mevzilerinin bulunduğu tahmin edilen bölgeye hava saldınsı düzenlediği bildirildi. Görgü tanıklan, iki İsrail helikopterinin, Beyrut'un 15 km güneyinde Naameh kentindeki Filistin'in Halk Kurtuluş Cephesi Genel Komutanlığı (FHKC) mevzilerinin oldugu tahmin edilen bölgeye toplam dört roket attığını kaydettiler. FHKC'den bir sözcü de, tsrail saldınsını doğrularken, hava saldınsında iki sivilin yaralandığını ileri sürdü. Alman polisi yabancı düşmanı • LONDRA (AA) - Uluslararası Af Orgütü (UAÖ), Alman polisini, başta sığınmacılar olmak üzere yabancı lara kötü davranmak ve kaba kuvvete başvurmakla suçladı. UAÖ'nün dün yayımlanan raporunda, Almanya'da yasadışı yollarla yaşayan bazı kişilerin gözaltına alınmalan sırasında vücutlannda yara, ve kınklar bulunduğunu gösteren tıbbi belgelere yer verildi. Gerilla liderine ömiip boyu hapis • BUENOS AIRES (AA) - Arjantin'de Devrimci Halk Ordusu (ERP) adlı gerilla örgütünün kurucusu Enrique Gorriaran Merlo. ömür boyu hapis cezasına mahkûm edildi. 1989yılındabaşkent Buenos Aires'te 39 kişinin ölümüyle sonuçlanan kışla baskınından sorumlu tutulan Merlo, Nikaragua'nın devrik diktatörü Anastasio Somoza'yı da kaçtığı Paraguay'da öldürmüştü. Merlo'nun eski eşi de aynı saldında suç ortaklığı dolayısıyla 18 yıl hapse mahkûm edildi. Zapatistalardan seçbn boykotu • SAN CRISTOBAL (AA) - Meksika'da yerlilerin gerilla örgütü, pazar günü yapılacak genel seçimleri boykot edeceğini bildirdi. Zapatista Ulusal Kurtuluş Ordusu (EZLN) yayımladığı bildiride, yerlilenn yaşadığı bölgelerde asken yığınaklar yapılmasının normal bir yaşamı olanaksız kıldığını öne sürdü. EZLN, Muhalefet partileri dahil bütün partileri cezalandırmak istediğini bildirdi. Uyuşturucu kullanımının yasallaşması tartışmaları, ilk kez örgüt gündeminde BM'de esrar tarbsması• Dünyada 140 milyon kişinin esrar, 30 milyon kişinin de sentetik uyuşturucu kullandığı belirtilen BM raporunda, yasaklama ya da yasallaştırma yerine, hangi maddelerin suç kapsammdan çıkanlmasının . belirlenmesi gerektiği savunuluyor. BİRLEŞMİŞ MÎLLETLER (AFP) - Birleşmiş Mil- letler (BM), tanhmde ilk kez uyuşturucu kullanımının yasallaştınlması tartışmalanna iiişkin resmı birraporha- zırladı. Viyana merkezlı BM Uluslararası Uyuşturucu Dene- tim Programı'nın Başkanı Giorgio GiacomeUL düzen- lediği basın toplantısında yasadışı uyuşturuculara iiiş- kin geniş kapsamlı BM Dünya Uyuşturucu Raporu'nu sundu. BM'nin, uyuşturucu denetımini öngören üç ulus- lararası anlaşmaya uymaya zorunlu olduğunu vurgula- yan Giacomelli. "Partizan rurumlar içinde olmamak gerektiğini düşünüyoruz. l'yuşturucu kullanımına iiiş- kin var olan görüşlerin bir ara kesitini almayı hedefliyo- ruz" dedı. Dünya Uyuşturucu Raporu'nda yasallaştırma sözcü- ğünün yanlış olduğuna yer \erilerek "Asü konu yasak- lama ve yasallaştırma arasında doğnıdan bir secim yap- mak değiLveni bir düzenleme getirmek ve >asadışı uyuş- turuculann hangilerinin ne ölçüde bu düzenleme kap- samına aiınacağını belirlemektir'" dendı. Raporun yasallaştırmanın yararlan ve zararlannın in- celendiği bölümünde, var olan sistemi kökten bir biçım- de değiştirecek olan yasallaştırmaya yönelik talebın çok büyük olmadığı belirtildi. Buna karşın. giderek büyü- yen bir azınlığın uyuşturucu denetimine altematif yön- temler getirmek istedığı ve sınırlı birdeneyimin riskle- rini üstlenmeye hazır oldugu dile getırildi. Çeşitli ülkelerin uyuşturucu politikalanna da yer ve- rilen raporda. "\asalar ve uluslararası anlaşmatar taş- lara yanlmamışür. l luslann demokratik iradesine bağ- lı olarak değiş.tirilebilirler"' ifadesine yer verildi. BM raporunda, esrann AIDS, mültipl sklerozis has- talan ve kemoterapi sonrası bulantı üzenndeki etkileri- ne iiişkin uzun dönemli klinik deneyler olmadığı belir- tildi. Bu sınıflandırmaya gıren hastalann esrar kullana- bilmelerinin tek seçeneğinın kışisel esrar kullanımının suç olmaktan çıkanlması olabileceği bildirildi. Esrann en yaygın uyuşturucu oldugu v e dünyada 140 milyon esrar. 30 milyon sentetik uyuşturucu kullanıcı- sı oldugu bildirildi. Raporda. uyuşturucunun yasallaş- tınlmasını destekleyenlenn. Hollanda'da esrar kullanı- mının serbest olmasma karşın kullanım oranının ABD'den daha düşük olmasını kanıt olarak öne sürdüklen belir- tildi. Buna karşın esrarkullanımının suç sayılmadığı Hol- landa ve diğer ülkelerde esrar içmenin suç olmaktan çı- kanlması, esrann ya da denetim altındaki diğer uyuş- tunıculann yasallaştınlmasma ılışkin bir çoğunluk uz- laşması olmadığı vurgulandı. Esrann yasallaşması du- rumunda. ABD'nin Kalifornıya eyaletınin dünyanın ke- nevir üretim merkezi olacağı belirtildi. Bir süre sonra BM Uluslararası Uyuşturucu Denetim Programı Başkanı Gıacomellı'den görevı devralacak olan ve yasallaştırmaya karşı olan Italyan Senatör Pino Arlacchi. yasallaştırma ve suç sayraama olgusunun ara- sındaki farkın altını çizerek * Suç saymama, hem güç- lü bir baskı hcm de hoşgörü ve bağımlıgının iyileştiriİ- mesi polhikası izlemek anlamına gelmektedir" dedı. Suç sa>*mamanın ıyi bır stratejı olabıleceğını savunan Arlacc- hi, uyuşturucu ticaretinın engellenmesi ve bağımlılara yardım edilmesi görüşünü savundu. Pakistanlı genç, yüzde 90 saflıkta eroin içiyor. Altın 1 lilal denilen bötgede yer alan ülkede uyuşturucu kullanımının hızla yavgınlaşıtığı bildiriliyor. İngiliz Tıp Birliği nden çağrı 'Kenevir ilaçları yaygınlaştırılsın' EDLNBURGH (AFP)-İngiliz Tıp Birli- ği'nm (BMA), tskoçya'nın başkenti Edin- burgh'da düzenlenen yıllık toplantısında. esrann elde edildiği hint kenevirinden üre- tilen ilaçlann kullanımının yaygınlaştınlma- sı çağnsında bulundu. Çağn. lngiltere'de esrann yasallaştınl- ması ya da suç olmaktan çıkanlması için ilk adım olarak değerlendinldi. BMA toplan- tısında konuşan doktorlarağnlannı dindir- mek için esrar kullanan yüzlerce hastanın sokaklardan düşük kaliteli mal almak zo- nında kaldığını belirttıler. lngiltere'de hınt kenevirinden elde edilen iki tür iiaç yalnız- ca hastanelerde. kanserli hastalara uygula- nan kemoterapinın neden oldugu kusmanın önlenmesi ıçın kullanılıyor. Araştırmalar, esrann rahatlatıcı etkisinin felç ve mültipl sklerozis hastalıklannın te- davisinde etkıli olabileceğıni gösteriyor. BMA. genel olarak esrann yasallaştınlma- sını sa\ unurken bazı konuşmacılar esrann paranoya. psikoz ve kalp atışlannda düzen- sizlik eibi olumsuz etkilerine dikkat çekti- ler. BMA Bilim Kurulu Başkanı Profe»6r Jack HoweB, esrann bileşenlerinin hap, bû- run spreyi ya da aşı biçiminde üretilip has- talara venlebileceğinı belirtti. Geçen yıl da ABD'nin Kalifomiya eyaletindeki doktor- lar. tıp alanında esrar kullanımının serbest bırakılmasını ıstemışlerdi. KIRŞEHİR DEFTERDARLIĞI KAMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL MAL SATIŞ İLANI 1- Kjrşehır Defterdarlığı Merkez Vergi Daıresi kurumlar vergısı mükellefinm, amme alacağını ödemesi nedeniyle Kaman ılçesi sırurlan içerisınde ha- cizli olan ve aşağıda özelliklen yazılı olan gaynmenkuller açık arttırma suretıyle satılacaktır. Açık arttırma ile satışa çıkarılan gaynmenkuller: Bulunduğu mah. Cad. Sok. Kapı ve Daire Nunıarası: Cinsi Cuma Mah. Baran Cad. Paf.No. Arsa ar.No: 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Hisse Nis: Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam. Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam Tam \üzölc. M2 129 867 670 673 675 464 560 796 544 459 • 572 547 572 572 573. 573 573 574 574 573 573 572 572 572 522 490 489 532 546 589 607 542 500 457 675 19.778 m2 Satış Kom. biçilen raviç değer 29.000.000.- TL 550.000.000.- TL 440.000.000.- TL 440.000.000.- TL 440.000.000.- TL 220.000.000.- TL 250.000.000.- TL 330.000.000.- TL 220.000.000.- TL 195.0O0.0OO.-TL 220.000.000.- TL 220.000.000- TL 220.000.000.- TL 220.000.000.- TL 195.0O0.0OO.-TL 195.0OO.OO0.-TL 165.000.000.-TL 165.000.000.-TL 165.000.000.-TL 165.000.000.-TL 176.000.000.-TL 176.000.000.-TL 198.000.000.-TL 198.0OO.OO0.-TL 176.000.000.-TL 165.000.000.-TL 165.000.000.-TL 165.0OO.0OO.-TL 165.000.000.-TL 165.000.000.-TL 165.000.000.-TL 165.000.000.-TL 165.0O0.00O.-TL 165.0OO.000.-TL 250.000.000.- TL 7.735.000.000 - TL %7.5 nisbetinde trnı. tutan: 2.100.000.-TL 41.250.000.-TL 33.000.000.- TL 33.00O.0OO.-TL 33.0OO.0OO.-TL 16.500.0OO.-TL 18.750.0OO.-TL 24.750.000.-TL 16.500.000.-TL 14.625.000.-TL 16.500.000.-TL 16.500.000.-TL 16.500.000.-TL 16.500.000.-TL 14.625.000.-TL 14.625.000.-TL 12.375.OOO.-TL 12.375.000.-TL 12.375.000.-TL 12.375.000.-TL 13.2OO.OOO.-TL 13.200.000.-TL 14.850.000.-TL 14.850.000.-TL 14.850.000.-TL 13.2OO.OOO.-TL 12.375.000.-TL 12.375.000.-TL 12.375.000.-TL 12.375.OOO.-TL 12.375.OOO.-TL 12.375.000.-TL 12.375.OOO.-TL 12.375.000.-TL 19.750.000.-TL 500.125.000.-TL 28.28.E 93 20.N.IV 3120 " " 3120 " " 3120 " " 3120 " " 3121 " " 3121 " " 3121 " " 3121 " " 3121 " " 3122 " " 3122 " " 3122 " " 3122 " " 3122 " " 3122 " " 3122 " - 3122 " " 3122 " " 3122 3122 3122 3122 3122 3123 3123 3123 3123 3123 3123 3123 " " " " " 3123 " " ' ' 3123 " " " " " 3123 " " " " " 3123 Toplam 2- Açık arttırmaya iştirak ıçin teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsilı Usulü Hakkındakı Kanun'un 10'uncu maddesınin 1.2,3 ve 4'ün- cü fıkralannda sayılan para. bankalar tarafından verilen teminat mektuplan, Hazıne tahvil ve bonolan ve hükümetçe bellı edilecek milli asham ve tah- vilat "bu esham ve tahvılat, temınatınm kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanı ile değerlendirilir" kabul edilecektir. Teminatın Kaman Mal Müdürlüğü veznesine 29.7.1997 tarihine kadar yatınlması gerekmektedır. 3- Gaynmenkullerin açık arttırmalan 30 Temmuz 1997 Çarşamba günü saat 14.00'te Kaman Vergi Daıresi Müdürlüğü'nde müdür odasında yapıla- caktır. lsteklilenn yukanda belirtilen gün ve saatten önce teminat mektuplannı komisyon başkanlığına vermelen zorunludur. Postadakı gecikmeler ka- bul edılmeyecektir. 4- Gayrimenkullenn satış şartnamesi mesaı saatleri ıçerisinde Kaman Vergi Dairesı Müdürlüğü'nden temın edılebıleceğı gıbi anılan müdürlüğün ılan panosunda da görülebilır. Açık arttırmaya iştirak edenler şartnameyı kabul etmış sayılacaklardır. 5- Gaynmenkul mallann satışında verilen bedeller gaynmenkullere bıçılen rayiç değenn %75'inı bulmadığı \e şayet arttınlan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacaklann tutanndan fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve yapılacak masraflan karşılamadığı veyahut iştirak eden olmadığı takdırde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla açık arttırma 6 Ağustos 1997 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır. 6- Gaynmenkul kendisine ihale olunan, ihale bedelinı derhal veya mühlet verilirse venlen mühlet ıçensinde ödemek zorundadır. Aksı halde ihale ka- ran feshedilir ve gayrimenkul satış komısyonunca hemen 7 gün mühletle arttırmaya çıkanlır. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya venlen mühlet içinde bedelın tamamını vermezse mal ikinci defa arttırmaya çıkanlır ve en çok arttırana ihale olunur. Mal bınncı defa kendisine ihale olunan kimseden. iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve %5 faiz. aynca bır hüküm alınmasına hacet kal- maksızın veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebıyle ihale yapılamadığı takdırde binncı ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz 6183 sayılı Amme Alacaklannın Tahsili Usulü Hakkındakı Kanun'un hükümlenne göre tahsıl olunur. 7- Gaynmenkul üzennde hak iddıa edecek olanlar hak ve ıddialannı satış gününden önce Kaman Vergi Daıresi'ne bildirmeleri gerekır. Aksı halde hak- lan tapu ile sabıt olmadıkça nazara alınmayacaktır. 8- Gaymmenkullerle ılgılı her türlü giderler ve katma değer vergısı alıcıya aittir. Alıcılara, mal sahibı ve ılgılılere ılanen duyurulur. Basın: 29000 ABD'den uzun menzilli F-15 l uçakları alıyor İsrail uzaktaki hedefleri vuracak KUDÜS (AFP) - İsra- il. ABD yapımı ilk uzun menzilli savaş uçaklannı 1998 yılında teslün ala- cağını açıkladı. Karan- lıkta ve her türlü hava ko- şulunda bile çok uzak me- safedeki hedeflen vura- bilecek şekilde üretilen F-15 I savaş uçaklannın İsrail Hava Kuvvetleri'ne katılımı ile birlikte İsra- il'in Ortadoğu'daki gü- cünün daha da artacağı ifade ediliyor. İsrail Hava kuvvetleri Komutanı Evtan Bcn-EB- ahu, dün İsrail basınına yaptığı açıklama- da. ABD'ye sıpariş edilen 24 adet F-15 I uzun menzilli savaş uçaklannın ilkbölümü- nün önümüzdeki yıl teslim edileceğini bil- dirdi. Ben Eliahu yıne önümüzdeki yıl ABD ya- pımı 15 Blackhavvk helitoptennin de Isra- il'e teslim edileceğini açık- ladı. Hava kuvvetleri ko- mutanı. Israıl-ABD ortak yapımı olan Patriot gıbi sa- vunma amaçlı Hetz (Ar- rovv) fuze sistemiyle bir- likte 1998 yılı içinde İsra- il savunmasına Wall radar sisteminin de katılacağını bildirdi. Ben Eliahu, "ABD, sipariş ettigimiz ve her bi- ri 100 miKon dolar ruta- nnda olan 24 adet F-15 I uçaklannın ilk partisinin teslimatını Ocak 1998'de gerçeklestirecek'" dedi. Is- raıl'in son dönemlerde Arap güçleri karşısında teknolojik açıdan daha geride kaldığını ileri süren Ben Eli- ahu, 'Yıne de İsrail Hava kuvvetleri'nin bundan sonraki gücünü sınamaya kalkmak akılbca olmaz. Yeni sistemimiz her türlü ge- lişmeye karşı derhal cevap verebilecek şe- kilde düzenlenivor" dedı. YUNAN SAVUNMA BAKANI ŞART KOŞTU 'Hava sahası ihlaliyle moratoryum olmaz'ATİNA (AA) - Atına. Türk uçaklan Yu- nan hava sahasını ıhlal etmeyi sürdürdüğü sürece Egeıde moratoryum olamayacağını açıkladı. Yunan Savunma Bakanı Akis Çohacopulos, haftalık Pondikı gazetesine verdiğı demeçte. Ege'de güven arttıncı ön- lemler konusuna değındı. Çohacopulos. Türkiyeınin bugünkü tutumunu sürdürme- si halinde moratoryumun söz konusu ola- mayacağını bildirerek. "Türk uçaklannın hava sahamızı ihlalleri sürdüğü müddet- çe, bu alanda herhangi bir ilerleme sağ- lanamaz" dedi. Türkıye ile Yunanistanıın bir çok kez Ege- ıde güven arttıncı önlemler uygulama ka- ran aldıklannı belirten Çohacopulos, Tür- kiyeınin bu önlemlen uygulamadığını öne sürdü. Çohacopulos, Türkiye'nin Ada üze- nnde tatbikatlannı sürdürdüğü müddetçe. Kıbns'ta da moratory'urn olamayacağını söy- ledi. Savunma Bakanı. Yunanistanıın yıl sonuna kadar AWAÇS erken uyan ve yakıt ikmal uçaklanna sahip olacağtm da%eltrte- rek. " Aynca, Giritıin Kasteli bölgcsinc inşa ettigimiz havaalanı ile Kıbrıs ile ara- mızdaki mcsafc kısaldı. Kıbrısıın güven- liğini garanti ediyoruz " dedi. Bu arada. bugün yaptığı basın toplantısında Çohaco- pulosıun Pondıki gazetesinde yayınlanan açıklamalanna değinen Yunan Hükümet Sözcüsü Dimıtri Reppas. "Türkiye, Yuna- nistanıı hedef alan tahrik edici ve saldır- gan politikasını sürdürdüğü müddetçe elbette moratorv um söz konusu olamaz" dedı. Ankara'nın tepkisi Ankara, Türkive ile Yunanistan arasında güven arttıncı önlemler konusunda NATO Genel Sekreteri'nin önerilerini tümüyle, tek taraflı olarak uygulayacağını açıklayan Türkiye'nin bu tutumunu. "Uluslararası hu- kuka, egemenlik haklanna ve kendisine tevdi edilen uluslararası sorumluluklara aykırı oldugu" gerekçesiyle reddeden Yu- nan hükümettnin yaklaşımının, üzüntüyle kar- şılandığını bildirdi. Dışişleri Bakanlığı ta- rafından vapılan yazılı açıklamada, "Tür- kiye'nin bu tutumunun temelinde. NATO Genel Sekreteri'nin gayetyerinde olarak teşhis ettiği, Ege'de tırmanma eğilimi gös- tere» gec^tiğin azaltılması yaklaşım^ı tKriunmatfeöır. Türkiye, Yunanistan'ı bir kere daha uluslararası hukuka saygı göstermeye ve NATO Genel Sekreteri'nin büyük çabalarla hazırladığı gerginliği azaltıcı önerilerine uymaya davet etmek- tedir." dendı. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 1997-1998 Öğretım Yılı ıçın Ünıversıtemız SporBılımlerı veTeknolojısı Yüksekoku- lu'na 1997 ÖSS (1. Basamak) sınavında en az 105 eşit ağırlıklı puan almış adaylar ara- sından ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrencı alınacaktır. 1- Ön kayıtlar 11-22 Ağustos 1997 tarihlerı arasında Hacettepe Ünrversıtesı Merkez Kampusu Spor Salonu'nda saat: 9.00-12.00 ve 13.00-17.00 arasında vapılacaktır. 2- Ön kayıt için; 1997 ÖSS 1. Basamak Sınav Sonuç Belgesf nın aslı ve bir adet foto- kopısı. sınav a katılan Türk Cumhuriyetlen vatandaşlan ile diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı yabancı adaylar Türkıye'de Yükseköğretım görmek ıçın gırdıkleri sınavın puanını getıreceklerdır. 2 adet 4.5X6 cm. boyutunda kızlar başı açık erkekler sakalsız ve adaym son durumunu gösterir vesıkalık fotoğraf, fonn dilekçe (kayıt sırasında venlecektir.) Fo- toğraflı nüfus cüzdanı \e bır adet fotokopısı ile 3.000.000.- TL. sınav harcı alınacaktır. 3-1. Basamak smavı (yazılı) 25 Ağustos Pazartesı günü Hacettepe Üniversitesı Bey- tepe Kampusu Anfilerinde 9.00-13.00 saatlen arasında yapılacaktır. 4- II. Basamak Sınavı (1. Basamak Sınavından başanlı olanlar ıçın uygulamalı Sınav) 27-28 Ağustos 1997 Çarşamba. Perşembe günleri Hacettepe Ünıvesitesi Merkez Kam- pusu Spor Salonu'nda saat 9.00'dan itibaren başlayacaktır. 5- Mılli sporcular için G.S.G.M.'den alınmış mıllılik belgesı. 6- Spor Lısesı mezunlan ve kredili sisteme göre eğıtim yapan lisenın spor dalı mezun- lanndan mezunıyet belgesı ya da diplomasının aslı ve fotokopısi. 7- Kesit kayıt hakkı kazananlann lıstesi 29 Ağustos 1997 Guma günü ilan edilecektir. Kesın kayıtlar 9.9.1997 tanhmde Beytepe Kampusu Öğrenci lşlen Dairesi Başkan- lığı'ndan yapılacaktır. 8- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmez. Adaylar kayıtlannı bızzat yaptumak zorundadırlar. İlan olunur Basın: 29185 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 1997-1998 Öğretım Yılı ıçın Üniversıtemız Güzel Sanatlar Fakültesı Resim, Heykel. Se- ramik. Grafik ile Iç Mimarlık ve ÇevTe Tasanmı Anasanat Dallanna 1997 ÖSS I. Basamak sınavını kazanan adaylar arasından. ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacaktır. 1- Desen kursuna katılmak ısteyen adaylar kayıtlannı 13-14-15 Ağustos 1997 tanhleri arasında Beytepe Kampusu Yıldız Anfi'de yaptınp. 18-29 Ağustos 1997 tanhleri arasında Desen Kursuna katılabilirler. Kurs ücretı 8.500.000 TL'dır Bu ücret T.C. Zıraat Bankası Beytepe Şubesı 304400'126-5 no'lu hesaba bızzat yatınlacaktır. 2- Desen kursu kayıt ücre- tı ödendıkten sonra her ne sebeple olursa olsun alınan ücret ıade edılmeyecektir. 3- Yetenek sınavına gırebilmek için desen kursuna katılmak şart değildır. 4- Ön kayıtlar 27-28-29 Ağus- tos 1997 tanhlen arasında Beyiepe Kampusu Yıldız Anfi'de yapılacaktır. 5- Yetenek sınavı I. Aşama Eleme Sınavı 1 Eylül 1997 tarihınde yapılacaktır I. Aşama Eleme Sınav sonuçla- n 2 Eylül 1997 tanhinde saat 14.00'ten sonra ılan edilecek. II. Aşama Sınavı 3 Eylül 1997 tarihınde yapılacaktır. Yetenek Sınavına gıreek adaylann T.C. Zıraat Bankası Beytepe Şu- besı 304230 2-7 numaralı Sosyal Bilimler Döner Sermaye Saymanlığı hesabına 3.500.000 - TL. yatırmalan gerekmektedır. 6- Kesin kayıt hakkı kazananlann lıstesi 5 Eylül 1997 tan- hinde saat 14.00'ten sonra ilan edilecektir. Kesin kayıtlar 9-10 Eylül 1997 tanhinde Beyte- pe Kampusu Öğrenci Işleri Dairesi Başkanlığı'nda yapılacaktır. 7- Ankara dışından gelen adaylar desen kursu süresınce. öğle ve akşam yemekleri dahil günlük. 750.000.- TL ücret karşılığında Beytepe Kampusu yurtlannda kalabılırler. Yurtta kalacaklardan 2.000.000.- TL. depozıte alınacaktır. 8- Posta ile ön kayıt ve kesın kayıt yapılmaz. Ön kayıt için: 2 adet fotoğraf. 1997 ÖSS 1. Basamak Sınav kazandı belgesınin aslı ile birlıkte fotokopisi, kimlık belgesı istenecektır. tlan olunur. Basın: 29186 DENİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1996495 Davacı Finibo San. Tic. vekili tarafından davalı Fatma Topal aleyhme açılan müdaha- lenin men'i davasında; Denizlı Gümüşsuyu köyü adresinde bulunan davalı Fatma Topal adına çıkartılan davetiyenin geri döndüğü, soruşturma ile adres tespit edılemedığinden bu kerre duruşma günü olan 23.9.1997 günü saat 09.00'da bızzat kendinız veya bir baş- ka vekılle temsıl ettınmenız, gelmediğıniz ve bir vekılle temsıl ettırmediğiniz takdirde davanın yokluğunuzda görülüp bitinleceğı, dava dılekçesı davetiyenin tebliğ yerine geç- mek üzere ılan olunur. Basın: 28973 FATİH 4. SULH HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN Es. 199772 Mahkeme.nızden venlen 10.4.1997 tanh ve 199772 Es. 1997-354 sayılı karar ile Is- tanbul, Fatih - Arabacıbeyazıt Mah. C. 004T2. Sayfa: 43 kütük: 977'de nüfusa kayıtlı Zeki ve Şükran kızı 3.2.1974 d.lu, ÖZLEM BOSTANCI'ya annesi ŞÜKRAN BOSTAN- Cl'nın vasi tayinine karar verilmıştir. tlan olunur. 14.5.1997 Basın: 29098
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog