Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

4TEMMUZ1997 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Türkiye enflasyon şampiyonu • ANKARA (ANKA) - Türkiye, geçen yılki enflasyon oranıyla, gelişmekte olan 125 ülke arasında beşinci sırada yer aldı. IMF'in gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerindeki gelişmelere ilişkin raporunda. gelişmekte olan 125 ülkede gerçekleşen enflasyon rakamlanna yer verildi. IMF'ye göre. Türkiye'de 1995 yılında yüzde 93.6 olan tüketici fiyatlanndaki artış oranı geçen yıl yüzde 82.3 düzeyinde gerçekleşti. Türkiye. söz konusu oranla. gelişmekte olan 125 ülke arasında, en yüksek enflasyona sahip beşinci ülke oldu. Doğu Holding'in Karadeniz çıkarması • RİZE (AA) - Istanbul Ticaret Odası (ITO) Başkanı Mehmet Yıldınm. Doğu Yatınm Holding AŞ kanalıyla özellikle göç veren yörelerde yatınmlara yöneldiklerini belirterek Doğu Karadeniz Bölgesi'nde dağ ve yayla turizmine ağırlık verilmesi gerektiğini. bunun için de herkesten projeye destek vermelerini beklediklerini söyledi. "Karadeniz Bölgesi'nde Yayla Turizmınin Geliştirilmesi, Bölgesel Gelişme ve Çevreye Uyumlu Yapılaşma" konulu sempozyum Rize'de başladı. İTO Başkanı Yıldırım, odanındaha önce her yıl 100"e yakın araştırma projesi gerçekleştirdiğini anımsattı. Özelleştirmeler mercek altında • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çiller hükümetleri döneminde yapılan özelleştirme uygulamalan ile ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialan mercek alttna alınacak. Çiller dönemi özelleştirme • ' uygulamalanna ilişkin usulsüzlük ve yolsuzluk iddialannı araştırmak üzere TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına yönelik karar da. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Yolsuzluk iddialannı araştırarak alınması gereken önlemleri belirleyecek komisyon, 9 üyeyle 3 ay çalışacak. Dünya ticaretinin yansı 8 ülkede • ANKARA (ANKA) - Dünya ticaret hacminin yandan fazlasının, sekiz ülkenin kontrolünde olduğu belirlendi. Geçen yıl tüm dünyada gerçekleştirilen mal ve hizmet ihracatının yüzde 52'likbölümü ABD. Japonya. Almanya, Fransa. ttalva. tngiltere, Kanada ve Hong-Kong'tan oluşan 8 ülke tarafından gerçekleştirildı. Eczacıbaşı'ndan Lüksemburg fonu • ANKARA (ANKA) - Eczacıbaşı Menkul Değerler. temsilciliğini üstlendıği Lüksemburg sermaye piyasası kuruluşu Alliance Uluslararası Fon Hizmetleri'nin dört yatınm fonuna ait katılma belgelerini Türkiye'de halka arz edecek. Eczacıbaşı'nın halka arz edeceği fonun portföy değeri 71.6 milyon dolar düzeyinde. Dış borç ödemeleri • ANKARA (AA) - Türkiye, bu yıl altı ayda 5 milyar 367 milyon dolar dış borç ödedi. Dış borç ödemelerinin 4 milyar 100 milyon dolan Hazine'ye, 333 milyon dolan Merkez Bankasf na, 274 milyon dolan da kamu kuruluşlanna ait. Kısa vadeli avansta gerileme • ANKARA (AA) - Hazine'nin. Merkez Bankası'ndan kullandığı avans tutan 406 trilyon liraya geriledi. 20 haziranda 462 trilyon lira olan kısa vadeli avans tutan 27 haziranda 406 trilyon liraya geriledi. TOBB'nin Savunma Sanayii Raporu: '150 milyar dolarlık savunma harcaması ülkede kalmalı' Savunma ^yerlileştirîliyor'ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye Odalar ve Bor- salar Birliği'nce(TOBB)hazır- lanan "Türk Savunma Sana- yii" başlıklı raporda, Türk Silah- lı Kuvvetleri'nin gelecek 25 yıl- da 150 milyar dolarlık alım ya- pılacağına dikkat çekilerek, bu kaynağın yurtiçinde kalması için ordu ile yerli özel sektör işbirli- ğinin arttınlmasının gerekriği be- lirtildi. TOBB Başkan Vekili Erol Ge- malmaz ile raporun yazan emek- li Tuğgeneral Fikret Ülger. yap- tıklan basm toplantısında, rapo- run amacının TSK'nin savunma sektöründen beklentilerini özel sektöre anlatmak olduğunu bil- dirdiler. Gemalmaz. TSK'nin moder- nizasyonu için gelecek 10 yılda 67 milyar dolarlık, gelecek 25 yıl- da da 150 milyar dolarlık alım yapılacağına dikkat çekti. Ulger tarafından hazırlanan ra- porda. silah alımında 2. Dünya Sa- vaşı'ndansonra ABD'yebağım- KEPnin 5. yıldönümü kutlandı ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Karadeniz Ekonomik Iş- birliği'nin kuruluşunun 5. yıl- dönümü nedeniyle dün Çankaya Köşkü'nde bir tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel, tarihin bölge ülkelerine ta- nıdığı altın bir fırsatın ürünü ol- duğunu belirttiği KEl'ninbaşa- rılı bir ekonomik işbirliğine yö- nelik uzun soluklu bir girişim ol- duğunu kanıtladığını vurguladı. Demirel. özel girişimcilerin ya- ratıcılıklanyla gelişecek örgütün şantiye bankasınm bir ay içinde işlerlik kazanacağını belirtti. Başbakan Mesut Yılmaz da KEl'nin. diğer üye ülkelerin de katkılanyla daha ileri aşamaya ulaştınlmasında istikrar ve ka- rarlılık göstereceklerini söyledi. Demirel ve Yılmaz. 55. hüküme- tin kurulmasından beri ilk kez resmi bir törende bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Demirel ve Başbakan Yılmaz KEİ'nin kuruluşunun 5. yıldönümiine katıldı. lı duruma gırilmesinin ulusal sa- vunma sanayisınin gelişimini en- gellediği kaydedilerek, 1974'te- ki Kıbrıs Barış Harekâtı'nda ABD'nin uyguladığı silah ambar- gosunun ulusal savunma sanayi- sınin önemini gösterdiği belirtil- di. Savunma gereksinimlerinin gelecek dönemde de azalmaya- cağının vurgulandığı raporda. sa- vunma sanayisinde ortaya çıkan gelişmelere yetişebilmek için "Dış satım bağlantıları ile donatıl- mış, serbest rekabet mekaniz- maları doğrultusunda, müm- kün olduğunca efektif bir şe- kilde üretitn faaliyetlerinde bu- lunan özel sektör kuruluşları- nın savunma sanayisinde te- mel rol oynamalarının gerekli- liği ortaya çıkmıştır" denildi. Raporda, TSK'nin 1990yılın- dan itibaren kapsamlı bir yeni- den yapılanma projesi başlattıgı anımsatılarak, ordunun bütçesinin üçte birinin modernizasyon har- camalanna aynldığı belirtildi. Raporda, TSK'nin tek alıcı ol- duğuna dikkat çekilerek, devle- tin destek ve garantisinin savun- ma sanayisi için vazgeçilmez ol- duğu vurgulandı. Raporda, yatı- nm yapılması gereken kritik alan- lar ile uzun vadeli gereksinimle- rin önceden açıklanmamasının bugüne kadar yerli sanayi kuru- luşlannın kendilerini TSK'nin gereksinimlerini karşılamaya ha- zırlayamamalanna yol açtığı kay- dedildi. Özelleştirme Orgütler karşıt platformda birleşti ANKARA (Cumhu- riyet Biirosu) - Petrol sektöründen demir-çeli- ğe. limanlardan, teleko- münikasyon, sağlık ve eğitün hizmetlerine kadar tüm alanlarda yayılan özelleştirme dalgasına karşı, 46 meslek odası. sendika, parti ve kitle ör- gütü "Özelleştirme Karşrtı Platform"da bir- leşti. Enerji Yapı Yol-Sen, Petrol-IŞ. Elektrik Mü- hendiseri Odası (EMO). Maden-Sen ve Haber- Sen'in öncülüğünde. Öz- gürlük ve Dayanışma Partisi(ÖDP)ilelşçiPar- tisi'nin (IP) de destekle- diği 46 kitle örgütünün oluşturduğu Özelleştir- me Karşıtı Platform'un sözcüleri, dün bir basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda konuşan Enerji Yapı Yol-Sen Baş- kanı Cengiz Faydalı, ma- dencilikten enerjiye. eği- timden sağlığa kadar özelleştirme çalışmala- nnın sürdüğünü vurgu- layarak. "Rant gelirine karşı olduğunu söyle- yenler. rantiyeye olan borçlarını aksatmaksı- zın ödemeye özen gös- terirken. emekçilerin yanm trilyonu aşkın ne- ma alacaklannı gaspet- miştir" dedi. Tepkilerin. daha önce sektörel düzeyde kaldığı- nı anımsatan Faydalı, ilk kez örgütlü bir platfor- mun kurulduöuna dikkat çekti. ANAP. DSP ve DTP'nin hazırladığı pro- tokolün, hükümetin bir özelleştirme hükümeti olacağını gösterdiğini vurgulayan Faydalı, "Bu hükümetin, REFAH- YOL hükümetinden öze ilişkin tek farklılı- ğı, REFAHYOL'un MÜStAD patronlarına doğru yönlendirmeye başlattığı kaynakların TÜSİADvefOBB pat- ronlarına doğru kana- lize edilecek olmasıdır" diye konuştu. EMO Başkan Yardım- cısı Cengiz Göltaş da. konuşmasında. küresel- leşmenin uluslararası eşitsizliği arttıran geliş- miş kapitalist ülkeler ya- ranna bir kaynak aktan- mı olduğunu savundu. Özelleştirme Karşıtı Platform, yann özelleş- tirmeye ilişkin eylem pla- nının da belirleneceği "Gündem ve Gelecek" konulu bir forum gerçek- leştirecek. Istanbul Uni- versitesi tktisat Fakülte- si öğretim üyelerinden yazanmız Prof. Dr. İzet- tin Önder ile ekonomist- yazar Arslan Başer Ka- faoğlu'nun konuşmacı olarak katılacağı forum, Türk-lş Konferans Salo- nu'ndasaat 10.00"dabaş- layacak. r ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz Rektörlüğü'ne bağlı FEN. SOSYAL VE SAÖLIK BlLlMLERl ENSTİTÜLERINE 1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için aşağıda belirtifen programlardaki Anabilim ve Bilim Dallanna Sınavla Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Araştırma Görevlisı kadrolanndan bir kısmına Rektörlüğümüzce gerekli izin alındıktan sonra atama yapılacaktır. ENSTİTÜ ADI KONTENJAN Tahsis edilen Araştırma Görevlisi Kadrosu Program Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bıtkileri Bitki Koruma - Fitopatoloji Tanm Ekonomisi Tanm Makinalan Tarla Bıtkılen Toprak Zootekni Tanmsal Yapı ve Sulama Gıda Mühendisliği Yük.Lis. Doktora Yük.l.is. Doktora 20 5 5 8 7 5 6 5 13 5 15Kımya . ,• , - Fiziko Kimya - 2 - Anorganik Kimya - 2 - Organik Kimya - 2 - Analitik Kımya - 2 Matematik 13 4 Biyoloji - Botanik 7 - Hidrobiyoloji 3 - Moleküler Biyoloji 2 - Zooloji - 2 - Genel Biyoloji - 1 ElektronikMüh. 8+KY.U.) 5+l(Y.U.) Çevre Mühendisliği - Çevre Teknolojısı 4 2 - Çevre Bilimleri 2 Makina Müh. -Enerji 8+KY.U.) 3+KY.U.) -Kons. velmal 12+KY.U.) 5+l(Y.U.) -Termodinamik 8+KY.U.) 5+l(Y.U.) - Makina Teo. ve Din. 4+KY.U.) 3+KY.U.) -Mekanık 4+l(Y.U.) 3+KY.U.) Enerji (t.Ö.) 6+l(Y.U.) - Kons. ve tmal (l.ö.) 7+l(Y.U.) - Termodinamik (1. Ö.) 6+KY.U.) - Makina Teo. ve Dın.(l. Ö.)3+1(Y.U.) - Mekanik (1. Ö.) 3+KY.U.) - ' Endüstri Mühendisliği 5 Tekstil Mühendisliği 12 5 Müzik Eğitimi 10 SAGLIK BÎLÎMLERİ ENST. TIP FAKÜLTESİ Biyokımya - 2* Psikiyatri - Klinik Psikoloji Tıbbi Biyoloji Fizyoloji - 1* Farmakoloji - 1 * VETERtNER FAKÜLTESt Histoloji-Embnyolojı - 1 Bıyokimya -. 2 Anatomi - 1 Mikrobiyoloji - 4 Parazitoloji - Helmıntoloji - 2 - Protozoo. ve Art. - 2 2" 2 Patoloji Cerrahi Besın Hijyeni ve Tek. 3 Zootekni Dölerme \e Sun'ı Toh. Farmakoloji ve Toksıko. 1 **** Doğum ve Jinekoloji lç Hastalıkları Hayvan Bes. ve Bes. Hast. - EG'İTİM FAKÜLTESİ Beden Eğitimi ve Spor 5 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Iktisat - tktısat Politikası - lktisat Tar. ve tkt. Teo. - Ikt. Gelş. ve Ulus lkt. tşletme - Müh. Finansman -. Üretim ve Yön. Paz. - Yönetim Organ. Çal. Eko. ve End. tliş. - Yön. ve Çal. Sos. Kamu Yönetimi - Kentleş. ve Çev. Sor. - Siya. ve Sos. Bilim Maliye - Mali Hukuk Uluslararası llişk. - Ekonometn Ekonometri Yöneylem lstatistik Temel lslam Bilimleri - Tefsir - Hadis - lslam Hukuku - Arap Dili ve Bel. - Kelam - Tasavvuf Felsefe ve Din Bilimleri - Din Psikolojisı - Din Eğitimi - Din Felsefesı - lslam Felsefesi - Din Sosyolojisi - Dinler Tarihi - Mantık lslam Tarihi ve Sanatlan - Türk lslam Edebiyatı - lslam Tarihi Tarih - Türkiye Gum. Tarihi - Genel Türk Tarihi Türk Dili ve Edebiyatı Felsefe - Sis. Fel. ve Mantık Sosyoloji - Genel Sos. ve Metod. Sınıf ÖğTetmenliği Eğitim Bilimleri - Psi. Danış ve Rehb. - Eğitim Prog. ve Öğrt. 15+3(Y.U.) 15+3(Y.U.) 15+3(Y.U.) 15+2(Y.U.) 15+2(Y.U.) 15+2(Y.U.) 15 15 20 20 15+3(Y.U.) 10 8-KY.U.) 10H(Y.U.) 8+KY.U.) 8+2(Y.U.) 8+2(Y.U.) 8+2(Y.U.) 10*2(Y.U.» 6+2(Y.U.) 6+2(Y.U.) 5+HY.U.) 5+KY.U.) 6+2(Y.U.) 5 5 5 6+2(Y.Ü.) 5+2(Y.Ü.) 5+2(Y.Ü.) 5 10 5+2(Y.U.) 10+KY.U.) 5 5 5+2(Y.U.) 8-KY.U.) 3-l(Y.U.) 3^1(Y.U.) 3+KY.U.) 5+l(Y.U.) 3+KY.U.) 3 2 2+l(Y.U.) 3+KY.U.) 3 2 10****** 10******* * Tıp Fakültesi mezunu. ** Psikoloji mezunu. *** lç Hastalıkları Uzmanı. **** Eczacılık Fakültesi mezunu. ***** 10 adedi öğretmenlik formasyonu almış olan lisans mezunlanndan, 2 adedi Eğitim Fakültelennın sınıf öğretmenliği bölümünde görev yapanlardan. ****** •"Eğitimde Psikolojik Hizmetler". "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık" ve "Psikoloji" mezunlanndan kabul edilecektir. Bunlann dışmdaki li sans programlannda en az 16 kredi saat psikoloj i dersi almış olan yüksek lisans adav lanndan durumu uygun görülenler Bilimsel Hazırlık Progra mmda yer alan dersleri de almak koşuluyla. ******* Eğitim Programlan ve öğretim lisans mezunları dışında Eğitim Fakültesi'nın dığer bölümlerinden veya bunlann dengi sayılabilecek diğer fakülte mezunlanndana durumlan bilim dalmca uygun görülenler Bilimsel Hazırlık Programında önerilen dersleri de almak koşuluyla. BAŞVURACAK ADAYLARDAN tSTENECEK BELGELER: 1) Yüksek Lisans için müracaat edenlerden Lisans. doktora için müracaat edenlerden Yüksek Lisans belgesi. (Yabancı uyruklular için YÖK'ten alınan denk- lik belgesi.) 2) Enstitüden temin edilecek form dilekçe. 3) 657 sayılı Kanuna tabi kadrolarda görevli personelin bağlı olduklan kurum amirinden programa katılmalannda sakınca görülmediğine dair bir belge. 4) (2) adet vesikalık fotoğraf 5) Nüfus cüzdan örneği. 6) Dersler ve notlann dökümünü gösteren onayh Transkript (Mezuniyet başarı notu da belirtilecek). Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin Yüksek Lisans programlanna başvuracaklann mezuniyet not ortalamalan en az %60. Doktora programlarma başvura- caklann en az %70 olması gereklidir. (Başan notlan 100 üzerinden değerlendiımenin dışında farklı bir not ile belirtilen başvuru sahiplerinin not baremine iliş- kin açıklayıcı bilgileri de Transkripte eklemeleri gerekir. 7) LESSonuç Belgesi. 8) Kamu Personeli Yabancı Dıl Smav Sonuç Belgesi veya Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı'nca yapılan Merkezi Yabancı Dil Smav Sonuç Belgesi. (Fen ve Sosval Bilimler Enstitülerinin Doktora öğrenciliği ve Araştırma Görev liliğı müracaatlannda dil smav ı sonucunun en az %60 olması gerekmek- tedir.) Üniversitemizde. Merkezi Yabancı Dil Sınavı 23 Temmuz 1997 tarihinde yapılacağından bu sınav sonucunu kullanacak olanların 23 Haziran - 15 Temmuz 1997 tarıhleri arasında ayrıca Üniversitemiz Yabancı Diller Bölüm Başkanlığf na müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvuru Tanhi: 25 Ağustos - 5 Eylül 1997 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır. Bilim Sınavı (Doktora^Y.Lis.): 10 Eylül 1997 Bılım Sınavı Saati-Yeri: 10.00 - İlgili Enstitü Müdürlüklerince ilan edilecektir. Kesinkayıt tarihi: 15-19 Eylül 1997. Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atanacaklann: Mülakat Sınavı: 09 Ekim 1997. Basın: 27470 YORUM OZTIN AKGUÇ Erken Seçim Çözüm mü?Kişisel kanımı başlangıçta söyleyeyim. Erken se- çim gerekli olmakla beraberTürkiye'nin sorunla- nna temelde çözüm getiremez. Siyasal oynaklığın, belirsizliğin fazla olduğu, Mil- let Meclisi'nin geniş kitlelerin eğilimlerini tam yan- sıtmadığı, demokrasinin tartışıldığı, toplumsal ge- rilimin yüksek olduğu dönemlerde erken seçim ge- reklidir. Böylece bazı uygulamaların demokratik kurallara uygun olup olmadığı tartışması sona ereceği gibi, toplumsal gerilim hafifler, toplumda ciddi neclenleri olmasa da yeni umutların yeşer- mesine de olanak verilir. Seçimin maliyeti, istik- rar, icraat ve benzeri nedenlerle erken seçim sav- saklanmamalıdır. Erken seçime gidilirken, seçmen kütüklerinin yeniden düzenlenmesi, sandık emniyetinin sağ- lanması, yargıç güvencesine gölge düşmemesi ge- rekir. Sonucu etkileyebilecek biçimde geniş bir kit- lenin oy kullanamaması, yinelemeli (mükerrer) oy şüphesinin bulunması, seçimde yargıç güveninin zedelenmesi, erken bir seçimin yaratacağı yarar- ları ortadan kaldıracağı gibi, yeni tartışmalara, yeni sorunlara da yol açar. Biz. genellikle geç algılayan, neden-sonuç iliş- kjsi kuramayan ve çabuk unutan bir toplumuz. Top- lumsal ve kişisel belleğimiz zayıf. REFAHYOL'un marifetleri unutulmadan seçim yapmada yarar vardır. Türkiye'de kısa sürede fiyat artışını durdur- maya, gelir dağılımını ve bürokrasinin işleyişini dü- zeltmeye olanak olmadığına göre, Erbakan da Çil- ler de "Pekâlâ ülkeyi yönetiyoriardı" dedirtme- den, bazı kişilerin, en azından toplumun bir bö- lümünün gözünde, kızgın (mağdur) veya mağdu- re olarak görünmesine fırsat vermeden seçim ya- pılmalıdır. Peki olası erken bir seçim Türkiye'nin sorun- larına çözüm getirir mi? Buna ne yazık ki olumlu yanıt vermek çok zor. Çözüm umuduna kapılmak için nedenlerin olması gerekir. Erken bir seçime herhalde partilerimiz farklı liderlerle, bugünden çok değişik kadrolarla girmeyeceklerdir. Lider- lerde ise daha çok partisel, hatta kişisel hesap- lar, beklentiler egemen. Türkiye'yi daha iyi yöne- tecek kadrolar oluşturma gibi bir güdü ya yok ya da açıkça gözlenmiyor. Genel sloganlar dışında Türkiye'nin sorunları- na çözüm getirecek somut politikalar, öneriler üretilmiyor. Daha çok dışandan dayatılan veya kopya edilen politikalar hatta sloganlar yineleni- yor. Küreselleşme, özelleştirme, liberalleşme gi- bi sloganlar hâlâ dillerde persenk, alışılmış deyiş- le pelesenk. Türkiye'de kâzip, yalancı ünlü dolu. Bunlar de- ğişik dönemlerde değişik şekillerde denendiği halde. bunlardan hâlâ bir yarar bekleniyor. Türki- ye'yi bugünlere getiren politikalarda zarar edili- yor. Izlenen politikalar, genelde Türkiye'nin sorun- larını ağırlaştırma dışında somut ne kazandırdı? Bu soru irdelenmiyor veya boş ve genel ya da ci- lalı sözcüklerle, tümcelerle geçiştiriliyor. Süre- ğenleşen enflasyon, bozulan gelir dağılımı, düşük eğitim düzeyi, kabaran iç ve dış borçlar, yavaş- layan büyüme hızı, yozlaşan değer yargıları, 1980 sonrası izlenen politikalann sonuçları değil mi? Bun- lara bir de çeşitli yolsuzluk yöntemleri, çeteleş- me, Türkiye'yi ortaçağ karanlığına çekme istek- leri ve çabaları da eklendi. Türkiye'de politikaya girmek, politika yapmak kolay değil. Aslında fiilen büyük bir kesim için politika yapmak olanaksız. Yasal sınırlamalar var, ekonomik tehditler var, işten atılma yaptırımı var. Tüm bunları göze aldınız, yine de lidere yakın ol- madan, onun beğenisini kazanmadan politika yapmak zor. Ya başlangıçta, günün moda deyi- miyle takıyye yapacaksınız; lidere, onun politika- sına karşı olduğunuz halde, lideri desteklemiş gi- bi gözükeceksiniz, ya da politikaya ginmeyecek- siniz. Kişiliğiniz takıyye yapmaya, olduğunuzdan daha farklı gözükmeye, dalkavukluğaelverişli de- ğilse, politika dahil Türkiye'de kapıların büyük bir bölümü size kapalı. Önce bu kapalı kapıları ara- lamak, hatta kırmak gerekli, politikada kökten bir değişiklik yapılmak isteniyorsa. Yakın bir gelecek için kökten bir değişiklik yap- mak olanağı yok. Böyle olmakla beraber İsmet Paşa'nın 1960 askeri hareketinden sonra verdiği öğüdü bugün için de yineleyebiliriz: "Erken seçim- de sayısız yararlar vardır." Türkiye/İsrail REFAHYOCun Israil inadı aşılıyor SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA-REFAHYOL hükümetinin, Türkiye ile Is- rail arasında geçen yıl imza- lanan. bu yıl TBMM'de onaylanan serbest ticaret an- laşmasını Bakanlar Kuru- lu'nda onaylamaması iki ül- kenin arasını açtı. Dışişleri Bakanlığı. REFAHYOL'un gitmesinin ardından Başba- kan Mesut Yılmaz başkan- lığındakı hükümete konuyu ileterek anlaşmanın Bakan- lar Kurulu'na getirilmesi ve imzaya açılmasını istedi. Dı- şişleri Bakanlığı yetkilileri, tsrail'in anlaşmanın onay- lanması için baskı yaptığını belirrtiler. Bakanlar Kurulu'nda im- zası tamamlanmayan ulusla- rarası anlaşmalan yeniden imzaya açtıklannı bildirdiler. Dışişleri Bakanlığı'nın, anlaşmanın 1 mayıstan itiba- ren geçerli sayılmasına iliş- kin olarak hükümet nezdin- de yeniden bir girişimde bu- lunulduğunu belirten kay- naklar, "Bu iş siyasi irade- ye bağlı. Geçen hükümet sı- rasında geçici uygulama yapıldı. Her hükümetin farklı bir çalışma temposu vardır. Anlaşmanın imza- lanması 15-20 günü de bu- labilir, 1 günde de imzala- nabilir" dedıler. Kaynak- lar, hükümetin değişmesi- nin ardından Israil yöneti- minin Dışişleri Bakanlığı nezdinde henüz bir girişim- de bulunmadığını belirtir- ken, "L luslararası bir an- laşmanın imzalanması ve TBMM'de onaylanması- nın ardından Bakanlar Kurulu'ndan geçmenıesi bizi zor durumda bıraktı. İsrail tüm işlemlerini ta- mamladı ve bizden haber bekliyor" diye konuştular. Türkiye ile Israil son yıl- larda geliştirilmekte olan "stratejik işbirliği"nin as- keri ve siyasi yönüyle birlik- te 3. ayağını oluşturan eko- nomik ilişkiler kapsamında geçen yıl mart ayında imza- lanan serbest ticaret anlaşma- sının Bakanlar Kurulu"nda henüz imzalanmamış olma- sı nedeniyle Israil'in yoğun baskı yaptığı kaydedildi. Israil Dışişleri Bakanı Da- \id Levi'nin 9-10 nisan gün- lerinde Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretten 2 gün önce TBMM'de onaylanan anlaş- ma. daha sonra Bakanlar Ku- rulu'nda imzaya açıldı. An- laşmanın onaylanmasının ar- dından Israil 1 mayıstan iti- baren anlaşmayı uygulaya- cağını bildirdi. RP'li bakan- lar Fehim Adak ve Şevket Kazan'ın imzalamaktan ka- çınması üzerine. her iki ül- ke geçici uygulama yöntemi- ni seçtiler. Buna göre, iki ül- ke ithalatçılan ticaret yapar- ken "banka teminatı" gös- terdiler. Anlaşma, yeni hü- kümet üyelerinin ımzalama- sı durumunda geriye dönük olarak işleyecek ve banka teminatları iade edilecek. Türkiye ile Israil arasında- ki yıllık ticaret hacmi 500 milyon dolar kadar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog