Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

4 TEMMUZ 1997 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 15 G U N C E L CÜNE\T ARCAYÜREK • Baştarafi 1. Sayfada demiş, "Işte gerçek bu!" işte gerçek bu, öyle mi? Hürri- yet'in iki uç aydır manşetlerı, Öz- kök'ün "buruk bulduğunu söyle- diğı çevrenin" büyük gazetelerın kulaklarına fısıldadığı "istekler", bu kadar çabuk nasıl unutuluyor, anlaşılırgıbı değıl. Eğrı oturup doğru konuşahm; 28 Şubat.1997'den beri askerier Türk kamuoyunu, demokratik ku- rum ve kurulları "laık cumhunyeti koruyup kollama davasında uyan- dırmaya, bır kez olsun 'sıvillerın üzerlerine düşen görevleri yap- malarını' sağlamaya" çalıştılar, uğraş verdıler. Hem de ne uğraş? "Bikez ol- sun, sıvıl kesımler demokrasıyı yaşatmayı, laik cumhuriyetı, Ata- türk devrimlenni sahiplenmeyı lütfen üstleniniz" dedıler. Medyaatağakalktı. "Ordu+(bır kısım) medya el ele" sloganı ya- zılmadı ama, aylarca ışlendi. Dın- ci mi, sağcı mı ne olduğunu pek anlayamadığım bir yazar geçen gün "uçağına binmek ıçın ne ge- rekıyorsa yapanlar bugun Çiller'e söylemediğini bırakmıyor" dıye yazıyordu. Yalan mı? "Leydınin ayak ses- leri" manşetleri, telefonda söyle- diklerini allayıp pullamak uğruna sütunlara sığamayanlar; gün ola harman ola diyenler bır iki gündür "demokrasının bılinen kurallannı Işleterek esenliğe çıktığımızı" (ör- neğın Demırel ile Yılmaz) söyle- meye, (büyük medyanın bır bölü- mü) yazmaya başladı Has demokrat geçınenlerden Yakışıktı Baykalın şu sözü ger- çeği yansıtmıyor mu: "Ordu ka- muoyu oluşturdu ve bu sonuç alındı" dıyor. Yalan mı? Gelelim gerçeğe Hayır! Canlanışı da. şahlanışı da ordu hazırladı, sağladı. Bu hızla demokratik kurumlar da üzerleri- ne düşen gorevi yerine getirdiler. "Darbe oldu, olacak" söylemle- ri sıyasal kulıslerden bır gün eksık olmadı. Darbeyı önlemenin çare- sizlığı içınde kıvrananlar, darbe korkusuyla sınen hükümet ıstifa edince, "hah ışte" dedıler ve de- mokrasi havarısı rolüne bikez da- ha soyundular. Durum o hale gelmişti ki, kım olsa Şaibe'ye artık görev vermez- di. - Tabii, gün gelecek, "günümü- zün büyük demokratları" geçmiş- te kalan kımi girışımlerını, belkı de yazımları evırıp çevırerek bugün yaşanan gerçeklere baskın çıka- caklar. Özkök'ten öğrenıyoruz ki; "o çevreler" uç konuda kesın sonuç beklıyor. (1) Sekız yıllık kesıntisiz eğitim. (2) Irticaın finansal kaynak- larının kurutulması. (3) Irticaın devlet ıçındekı kadrolaşmasının ortadan kaldırılması. Kimden gelıyor bu kesin görüş- ler, daha doğrusu laik rejımin da- yattığı "istekler": Ordudan! Peki taze Başbakanımız atv'de ne dı- yor? "Irticaın ölçülerinı bilmedı- ğınden" söze girıyor. Ertesı gunü bırileri kulağını bükmüş olacak ki, tehlikeyı bu kez "irtıca hüküme- tımden geçmez" diye önemsiyor. 8 yıl sorununda ağız değışikliğı başladı. Ne bıtmek tükenmez "hazırlık" ımış. Eskı bakan belkı yüz kez "8 yıl sorununda hazırlık tamam" dedı. Yenıleri geldı, "ha- zırlık yok" demeye başladı. Erte- lemeye gerekçe: "Bu yıl maddı olanaksızlık uygulamayı engellı- yor"muş. Cumhurbaşkanı da, ye- ni hükümet de aynı kanıda. Türki- ye büyuk devlettir dıye mangalda toz bırakmayan devletımizin yüce başlan, ülkenin yaşamsal bır so- rununda gereken parayı ve her nedense hazırlıkları tamamlaya- cak zamanı bulamıyor! Oysa, sıyasetçının derdı 'oy'- dur, oy! Imam-hatıp ortaokullannı kapatmadan seçıme ulaşmak. Gelecek yıl mı? AHah büyük! Önümüzdeki MGK'de hüküme- timızin -bu üç konuda- Köşk'ün soğutucularına karşın ter döktük- lerını ışıtırsek... Şaşmayalım. Sorması garip kaçacak ama, hükümetın ılk günü devlet ıçınde- kı casusluk orgütü haberıni ve bir gün sonra Genelkurmay Başkanı Karadayı nın Cumhurbaşka- nı'na, Başbakan'a yazdığı yazı ile ötekı belgelenn fotokopilenni "ba- sına kım sızdırdı?" Refah'tan önceşaıbeleraılesin- den kurtulmamızı sağlayacak olan "bomba gibi" son olayı, gün- deme nereden kım getırdi, oturt- tu? Genelkurmay mı? Yok canım... Demokrasilerde hıç böyle şey olur mu? Hele bızimki gibı... Ordu etkısi- nin olmadığı ve tıkır tıkır işleyen demokrasıde! 'Orakoğhı CIA denetiminde' İstanbul Haber Servisi - lşçi Partisı(lP)GeneI Başkanı Doğu Perinçek. Genelkurmay Başkanlıgı'ndakı "casusluk skandalına" adı kanşan Biilent Orakoğlu'nun. ABD Merkezı Haberalma Orgütü (CIA) denetımındeki Çiller özel orgütunün bır elemanı olduğunu belırttı Pennçek. Çiller tarafından kurulan "Geleceğin Dünvası Stratejik Araştırmalar Vakn"nın, bu ışlenn para\an orgütü olarak kullanıldığını ılen sürdü Pennçek. dün partısının İstanbul ıl kerkezınde duzenlediği basın toplantısında, daha once ABD tarafından Türkıye'de Sovyetler Bırlığı'nı dinlemek ıçın kurulan tesislerın şımdı Türk Genelkurmayrnı dinlemek ıçın kullanıldığını, bu durumun bızzat Genelkurmay Başkanlığı'nca tespıt edıldığını söyledı. Pennçek, bu faalıyetlenn başında da Tansu v e Özer Çiller"ın bulunduğunu savundu Pennçek, Çıller tarafından kurulan "Geleceğin Düması Stratejik -Vraşûrmalar "Vakfrnın, bu ışlenn paravan orgütü olarak kullanıldığını ıddıa ettı Pennçek. "'Çillerözel örgütttnün stratejik istihbarat ekibi" olarak kamuoyuna açıkladığı orgutün, Çıller'ın ABDTı danışmanlan Jay KriegeL, Bob Squire ve David Barchard'dan oluştuğunu ılen sürdü. Pennçek. "Bu kişiler Türkiye alev hine casusluk vapıvorlar. Maaşlan da Türkiye tarafından ödeniyor" dedı Bu kışılenn görevlenne hemen son \enlerek smır dışı edılmelen gerektığını belırten Pennçek. Çıller'ın 1967'den beri CIA görevlısı olduğu ıddıalannı yıneleverek Çıllerler'ın ozel örgütlennın ve danışmanlannın kullandığı bürolann adreslennı de verdı. Perinçek'ın >aptığı açıklamaya göre, danışmanlann buro olarak kullandığı 'Geleceğin Düması Stratejik Arastırmalar Vakfı". Ankara Gazıosmanpaşa Hatır Sokak No:2'de faalıyetlenni sürdürüyor. Telefon dınleme işlen ıse Ankara Gazıosmanpaşa Koza Sokak ile Hoşdere Caddesı'ndekı Başbakanlık ek bınalanndan yapılıyor Pennçek, şoyle de\am ettı "ÇiDer, Türk emniyeti hakkında rapor hazuiamalan için Amerikab danışmanlannı kullanıyor. Kriegel'in avlığı 10 mihar lira ve bunu Türk vatandaşlan ödüyor. ÇUlerler uluslararası çapta Ozer Çiller, Perinçek'e 5 milyar ödeyecek ANKARA (Cumhurfyet Bürosu)-Ankara 15. As- liye Hukuk Mahkemesi, Susurluk skandalı tartışma- lan sırasında yaptığı bıraçıklamada lşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'm kişilik haklanna hakaret ettiği gerekçesıyle, DYP Genel Başkanı Tansu ÇiHer'ıneşı ÖzerÇiller'i 5 milyar Iiratazmi- nat cezasına mahkûm etti. Davanın dün görülen karar duruşmasına, Perin- çek'ın avukatı Hüseyin Gökçearslan ile Çiller'in avukatı Bülent Acar katıldı Duruşmada, davacı avu- katı Gökçearslan, davalı avukatının Ankara 7. As- liye Hukuk Mahkemesi 'nde görülen dava ile birleş- tirilmesi isteminin yerinde olmadığını savundu. Da- valı avukaü Acar ise her iki davanın birleştirilmesi gerektiğini belırterek kanıtlan mahkemeye sunmak için süre ıstedı. Gökçearslan, yeniden söz alarak Özer Çiller'in yazıh açıklamasını mahkemeye sun- duklannı, bu açıklamayı kendisinin de inkâr etme- diğini belirterek başka sunulacak kanıt olmadığını söyledi. nükleer madde kaçakçılığı vapıvor ve Rus mafvasıvla ortak çalışıvorlar. Çiller'in danışmanlan, ABD ve CIA'nın vakından ilgilendiği konular olan Kürt sorunu, özelleştirme ve Orta Asya ile ilgUenhorlar. Bu ekibe bağb çalışan Orakoğlu da Nevv York'ta Çiller'in çok vakını olan Orhan Özcanlı'nın villasında kaiıvor. Ordu, Susurluk'un üstünü örtmüyor. Emnhet içindeki CIA hizbi ortava çıktı. yakında ordunun içindeki CIA ekibi de çıkacak. Aynı ekibin Eşref Bıtlıs'i öldürdüğünü askerier de bilivor." ÖzcanJı'nın açıklaması Pennçek'ın. Genelkurmay'da yaşanan telefon skandalının kılıt ısımlennden Bülent Orakoğlu'nu, Nevv York'takı v ıllasında konuk ettığını açıkladıgı Dr Orhan Özcanlı. hakkındakı ıddıalann gerçek dışı olduğunu ve hakkını korumak ıçın yasal yollara başvuracağını açıkladı Özcanlı, basın kuruluşlanna >olladığı \azılı açıklamada, hakkındakı ıddıalan \alanladi ve şoyle dedı "Ömriim bov unca Türk milletinin her ferdi gibi bağb kaldığım Türk devletinin meşruhet kökenlerine, bundan sonra da bağh kalacağımın bilinmesini isterim."' • 9 G U N D E M MUSTAFA BALBAY Türkîye: BM, belge sıımnayacak ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Türkiye, bugun Ankara 'ya gelecek olan KKTC hden RaufDenkteş'ın 9-13 tem- muz günlennde Nevv York'ta Güney Kıbns Rum Yonetimi (GKRY) liden Glafkos Klerides ile yapacağı görüşme- lerde, BM'nın herhangı bir belge sun- mayacağını kaydettı. BM Sekretarya- sı'nın konuyla ilgilı olarak Türkiye ve KKTC tarafına bılgı ıletmesınden du)!!- lan memnunluk da dile getınldı. Dışışlen Bakanlığı Sözcüsü Büyü- kelçı Ömer Akbel, dün bır soruya yanıt olarak yaptığı açıklamada. BM Genel Sekreteri Kıbns Özel Temsılcı Yardım- cısı Gustavt Feissel'ın Denktaş ile önce- kı gün görüştüğünü bıldırdı Akbel, Fe- ıssel'ın New York göruşmelennde BM'nın bir belge sunmasının söz konu- su olmadığını. BM Genel Sekreten Özel Danışmanı Diego Cordovez'm toplantı sırasında açılış konuşmasını yapacağı ve konuşma notlannı ıkı toplum lıden- ne sunacağını belırttığını kaydettı. Dı- şışleri Sözcusu şu göruşlen ılettı: "Ge- rek KKTC makamlannca, gerek tara- finuzdan yapılan girişunleri hassasivet- le dikkate alan BM Sekretanası'nın kı- sa süre içindc intikal ettirdiği bu avdın- laocı hilgi tarafımızdan da memnunivet- le not edümiştir. Konunun izlenmesine devam edilecektir. Türkive, New \brk görüşmekrini, Kıbns'taki taraflann dış telkinlere maruz kalmadan özgür ira- deterivie bir çözüme ulaşabilmckri için uygun bir firsat olarak görmektediıf • Baştarafi 1. Sayfada radaki var. Aslında pek çok şey gün ışığında. Bunlarabakanların gözüne ıktıdarfarı tutulduğu için, tumü körleşiyor ve ön- lerindekıni göremez hale ge- liyorlardı. Iktıdarfarı sönünce, birde baktılar ki, Çiller ailesınin çevresınde olup bıtenler hiç de onaylanacak şeyler de- ğü. Malvaıiığıyla ilgilı iddiala- ra neredeyse alışıldı. 1970'lerdeyeğenler... 1980'lerdeoğullar... 1990'lardaaile... Gıdış bu olunca, toplum da "Oemekkidevletin tepe- sıne gelince böyle oluyor" deyipdurumaalıştı... Bu yüzden Çiller ailesinın malvarlığı, kamuoyunu ve siyasileri fazla sarsmadı. Ciddi bır araştırma yapılsa, kısa sürede bu kadar zengin olan aileye, "yuh" dıyenle- rin, "helal olsun" dıyenlere oranı ne olur? Soruyu çengelli bırakıp devam edelim. Çiller aılesıy- le ılgili son ıddia ise önceki- lerden farklı. Eski Emniyet Genel Müdüriüğü İstihbarat Daire Başkanı Vekılı Bülent Orakoglu'nun başında bu- lunduğu, "ordu içınden ha- ber alma ağı"n\n topluma anlatılabilır yanı yok. Konu dennleştıkçe, ınnleşecek... Orakoğlu'ndan başlayıp Deniz Kuvvetleri Komutan- lığı bünyesıne uzanan "ca- sus ağı"n\n çıkarıldığı gün- lerde, Genelkurmay Baş- kanlığı'nın uğraştığı bir konu daha vardı. 32EE330plakalıbırMer- cedes'in ıçinde bulunan ki- şılerin Eskışehıryolu üzerın- deki askeri biıiikle ılgili bilgi toplama girişimlerınde de adres Orakoğlu'na uzanı- yor... Orakoglu'nun bağlantılan da gozlerden ırak değıl... Eskı bakan Veral Çeklaner Orakoğlu'nu goreve getırır- ken aılenın istemıyle hare- ket etmıştı. Bu konu, adı üzerınde ca- sus filmlerı gıbı adım adım sökülecek. Heyecanlı gün- ler gelıyor... Yazının başındaki öteki ı- ki konuya gelince... RP'nin marjınalleştirılmesı ile mer- kez sağın güçlü hale getiril- mesı birbirinden çok farklı konular değıl. Önümüzdeki günlerde, RP'li milletvekillerınin ışle- meye alıştıklan kimi "suçlar" farklı bıçimlerde değerlendi- rilebilır. Geçmişteki açığını kapat- maya çalışan yargı, hızını alamazsa şaşırmamak ge- rekır. Kaldı ki, yargı bır şey- ler yapma niyetınde olursa RP'nin malzeme vermekte cömert davranacağını söy- lemek yanlış olmaz... Merkez sağın birlikteliği ise çok parçalı, yelpazesi geniş bir proje. Burada Çil- ler ayrı, DYP ayrı değerlen- dınlıyor. Dün Cemal Alişan'ın da istifasıyla DYP'nin mılletve- kilı sayısı 102'ye düştü. Bu rakam iki haneye de düşe- bılir. Partıde kalan kimi DYP'liler de önümüzdeki dönemde Çıller'ın lıderlikten uzaklaştınlmasındaetkın ol- mak üzere hazırlık yapıyor olabilir... Demokrat Türkiye Parti- sı'nin (DTP) adı sık sık DPT ile kanştınlıyor. Bu kanştır- ma belkı de gerçeğın yansı- ması. DTP, Doğruyol'u Plan- lama Teşkılatı (DPT) olarak da düşünülebilır. Gerçı şu aşamada DTP'de bulunanların ortak özellığı, önce Çiller'in azığı- nı hazırlamalan, sonra kazı- ğını yemeleri ama, önümüz- deki günlerde daha çekıci bir merkez olmaları uzak olasılık değıl... ANAP merkez sağın tek adresı olabilir mi? Tansu Çil- ler-Mesut Yılmaz çekışme- si, durumu bıraz kişıselleş- tirdı Gerçı ANAP'a geçen de DYP'ye geçen de "Yu- vama döndüm " dıyor ama... Hüsamettin Cindoruk hükümet için, "Benim adım Hüsam, bıraz kenarda dur- sam" dedi... Gerekçe olarak da parti çalışmalarını gös- terdi... O zaman "Hüsamesut Yılmazdoruk" olabilir mı? Bıraz zamana, bıraz dev- let babaya bağlı... Türkiye'de iyi şeyler oluyor Dünyanın en büyük 10 traktör üreticisinden birinin ülkemizin bir kuruluşu olduğunu biliyor muydunuz? Evet... Bukuruluş, ünlü Massey Ferguson traktörleri ülkemizde üreten Uzel Makina Sanayii A.Ş.'dir. Uzel Makina Sanayii A.Ş., 25.000 adet/yü üretim kapasitesiyle, dünyanın en büyük 10 traktör üreticisi arasında yer alıyor. Yine Uzel'in ürettiği Perkins motorlarıyla donatüan bu traktörler, yüksek kaliteleri nedeniyle, dış pazarlarda da rağbet görüyor. Aralannda ABD'nin de bulunduğu pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Uzel Makina Sanayii A.Ş. Uzel Makina, Uzel Holding kuruluşudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog