Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

• TEMMUZ 1997 CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 Marmara Hukuk Medeni Hukuk ve Borçlar Kanunu açısından İslam Hukuku uygulaması başlatılmasına dönük demeçler veren ve projeler üreten Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fehim Üçışık'ın fakültede şeriatçı kadrolaşmanın ardından şu sıralar İslam Hukuku dersini zorunlu ders yapmak için kulis faaliyetlerine başladığı konuşuluyor... Öncü Kadro Anadolu'dan yükselen Kemalist düşünceye bir yenisi daha eklendi; Eskişehir'de aylık "Öncü Kadro" dergisi yayın hayatına başladı. Dergiyi yayımlayanlar hiçbir partiye ya da derneğe bağlı olmaksızın Kemalizm'i yaymak ve tanıtmak amacıyla ve herhangi bir gelir elde etmeden amatör ruhla çalıştıklarını söylüyor. "Biz vanz, siz varsınız, başkalan da vardır. Umduğumuzdan da çoğuz belki. Hem bir avuç olsak ne çıkar. Yeteriz" diyen Öncü Kadro ile iletişim için telefon: 0.222.234 91 85. U krtemet http://www.planeLcom.tr/Xn Etektrontk posta Deniz.Someplanetcom.tr Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97 - Milletvekillerinin ticaret vapmaması istenivormuş... "Aslında ticareti deöil srvaseti bıraksalar daha ivi oluıi" Halk, ispiyonculuğun ne olduğunu biliyorasusluk örgütlerinin karşı taraftan bilgi sız- dırma çalışmalarına espiyonaj deniyor ise de halk arasında bu işin adı ispiyondur. Is- piyonculuk pek makbul bir iş olmadığı gi- bi ispiyoncular da makbul kişiler değildir. Türkiye şimdi bunları konuşuyor... Bir zamanlar başbakanlık yapmış Tansu Çiller'in Amerikan Merkezi HaberalmaÖrgütü hesabınaça- lıştığı iddiaları kamuoyunda dalgalanıyordu ki son kez iktidar koltuğuna oturduğu dönemde kendi nam ve hesabına Genelkurmay Başkanlığı'nı ispiyonlat- tığı iddiası ortaya yayıldı. Çiller'in Içişleri Bakanlığı'nı yapan Meral Akşe- ner'in Emniyet'in Istihbarat Dairesi'nin başına ge- tirdiği Bülent Orakoğlu, itiraf sayılabilecekbiraçık- lama yaptı: "Rejim ve anayasayı bozmaya yönelik her türlü iç tehditle ilgili haber alma, bilgi toplama bizim göre- vimiz. Aldığımız bilgileri üst makamlara ilettik." Iyi de bilgileri nereden topladınız? Polisin askerlerin içine sızıp bilgi toplamasının ötesinde çok daha vahim bir olay söz konusu... Anlaşılıyor ki Çiller, siyasi iktidan elinde tuttuğu sı- rada Türk Silahlı Kuvvetleri'ni anayasayı bozmaya yönelik bir iç tehdit olarak görüyormuş... Doğru bir saptama olabilir. Ancak bunun.belgelerinin de devletin dosyala- rında bulunması gerekir. Aksi halde, Çiller ve çevresindekilerin rejimin de- ğil kendi iktidarlarının geleceği için böyle bir işe kal- kıştığı gerçeği ortaya çıkar. Susurluk gerçeğini bilenler için beklenmedik bir gelişme olmayacaktır yeni gerçekler... Ve gerçekler anlamlıdır. Akşener'in Orakoğlu'nu görevden alıp apartopar Amerika'yagöndermesi kadar, Orakoğlu'nun iktidar değişikliği sonrası Ankara'ya dönmek için artık hiç- bir sıfatı olmayan Akşener'le görüşmesi de anlam- lıdır. Akşener'in "Elinde belgesi olan yargıya gider" şeklindeki sözleri ise bir o kadar anlamsız- dır. Türkiye şimdi bunları konuşuyor... Casuslar espiyonaj dese de halk ispi- yonculuğun ne olduğunu çok iyi biliyor... SESStZ SEDASFZ NURİKÜRTCEBE Yalmzca Paranoidler Ayakta Kalır Iş söz konusu olduğunda parano- yanın değerine inandığı için "Yalnız paranoidler ayakta kalır" demiş vakti zamanında ve Intel Coporation'un ge- nel müdürü olarak iş dünyasındaki deneyimlerini anlattığı kitabına da ay- nı adı vermiş Anderw S. Grove: "Yal- nızça Paranoidler Ayakta Kalır" Özlem Dinçkal ve Ferma Lekesi- zalın'ın dilimize çevirdiği Sistem Ya- yıncılık'tan çıkan kitabında Grove, şir- ketlerin ve yöneticilerin kriz anlannı nasıl atlatabileceğini anlatıyor. örne- ğin, başarının doruğundayken "ba- şarının ataleti" ortaya çıkıyor: "Ortam, eski becerileri ve güçlü yönleri ilgisiz kılacak ölçüde değişti- ğinde, neredeyse içgüdüsel bir biçim- de geçmişimize sanlınz. Çevremizde- ki değişimleri kabullenmeyi, tıpkı gör- mek istemediğimiz bir şey karşısında gözlerini yuman ve 100'e kadar saya- rak kendisini rahatsız eden o şeyin ortadan kaybolacağını düşünen bir çocuk gibi, reddederiz. Biz de gözle- rimizi kaparız ve daha çok çalışmaya, geleneksel görev ve becerilere ken- dimizi adamaya daha istekli oluruz, çünkü tıpkı 100'e kadar saymak gibi, bunlann bizi kurtaracağı umudunu ta- şınz. Böyle zamanlarda sık sık duydu- ğumuz cümle şudur: Bize birazcık da- ha zaman verin." Grove, yeterli zamanın olmadığı böyle bir kriz ortamında stratejik dö- nüşün ipuçlannı sıralıyor... PALAS PANDIRAS Çanakkale'ye köprü tasanmı askıya alınmtş. Çanakkalelilerin asma köprûsû olamadı ama hiç değilse askı köprüsü var! \MQfitBozacPr AYDINLANMA ATEŞİ İletişim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Her türlü özgürlük ve güvencinin birlikte yeraldığı bir ülke özlemL. STKB Anadolu Yakası Örgüt- lenmesi 2 temmuz Sıvas Katliamı- nı Anma Toplantısı'nı dün Cadde- bostan Kültür Merkezi'nde gerçek- leştırdi. STKB Anadolu Yakası Orgûtlenmesi "Sıvas'ta yaşanan vahşetin 4. yıl- dönümü nedeniyle STKB Anadolu Yakası Orgûtlenmesi olarak dün Cad- debostan Kültür Merkezi "nde düzen- ledığimız anma toplantısmda tüm dostlarla biraradaydık. Bilge Bilgiç. Aydın Engın, Ataol Behramoğlu, Mı- yase tlknur. Sönmez Targan \e Gö- kalp Eren'in birer konuşma yaptığı toplantıda konuşmacılar. ülkeyi ka- ranlık günlere gen götürmek isteyen zihniyetin yaptığı bu kanlı saldınnın aydınlanma hareketine engel olama- değerli Niğde halkımızın demokra- tik ve laik Cumhuriyetimizi komma istemleri ve de gençlerimizin çağdaş yaşam özlemlerinin gerçekleşmesine elimizden geldiğince katkıda bulun- maktır. Tüm üyelerimizin. sevgilı Niğdelılerle el ele vererek belirtilen amaç ve özlemler doğrultusunda öz- ven ile çalışacağına mamyoruz." Almanya ADD "Içte cumhurivetimtzin temel de- ğerler dizgesini ortadan kaldırmaya yeltenen. 20. yüzyılın gerektirdikle- riyle bağdaşmayan tasarnıflarda bu- lunan. uygarlığın ve çağdaşlığın sim- gesi olan kurtancımız ve kunıcumuz Atatürk'e saldırma konusunda ay- mazlığın ve sapkınlığın en çarpıcı ör- neklerini sergileyen ve boylece de aşın bir gerginliğe neden olan; dışta Ataol Behramoğlu Bilge Bilgiç yacağım söv lerken Sıvas'ın Sıvas ol- masma yol açan kavramlann ortadan kaldınlması için verilecek mücadele- nin önemme de değindıler." Istanbul Kadın Kuruluşları Birliği • "Türkiye Büyük Millet Mecli- si'nden çıkacak 'sivil çözüm'. sosyal demokrat partılerimizin ona kattıkla- n güç oranında güçlü olacak ve hiç kuşku yok ki halkımız, sosyal de- mokratlan gelecekte geçireceideri bu tarihsel sına\a göre değerlendirecek- rir. Sayın Baykal. bu ülkenin bilinçli yurttaşlan hazırlıksız ve sonuçlan be- lirsiz bir erken seçim değil. içinde her türlt özgürlük ve güvencenin birlik- te yer aldığı demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden yapılandıra- cak bir toplumsal-siyasal banş döne- mi yaşamak ve gerekli yasal. anaya- sal değişiklıkler yapıhp demokratik önkmler alındıktan sonra. yeniden sandığa gitmek ıstiyor. Durum değer- lendinrıenizı bir kez daha gözden ge- çirmenızi ıçtenlikle diliyor. saygılar sunuyoruz." Niğde ÇYDD "Aşağıda adlan verılen kurucu üyeler tarafından. 14 mayısta. Çağdaş Yaşamı DestekJeme Derneği Niğde Şubesi kurulmuştur. Amacımız, nü- fusunun vüzde 99'u okur-vazar olan ise devletimizin sayginlığma önemli ölçüde gölge düşüren bir hükümetin görevinin, sağduyusuna ve vicdanla- nnm sesine kulak veren partiler ve milletvekilleri sayesinde sona erdiril- mesi ve İşte bu hükümet bizim hü- kümetimizdır" diyebileceğimiz. laik ve demokratik Türkiye Cumhuriye- ti'ne layık olmasını yürekten arzu et- tiğimiz bir hükümetin kurulması, biz- leri yurtdışında da rahatlatmıştır. 55. Cumhuriyet hükümetine içtenlikli başanlar diliyor, ülkemizin üstünden kaldınlan kara bulutlann sonsuza dek dönmemesini diliyoruz." Tekirdağ ADD "ADD Tekirdağ Merkez Şubesi Gençlik, Doğa ve Çevre Komisyo- nu olarak 29 hazıranda Genel Mer- kez Genel Sekreter Yardımcısı Hü- scyin Emre Altınışık'ın Kadıköy ADD, Saray ADD ve Malkara ADD Gençlik kollannın katıldıği bir ıl toplantısı gerçekleştırdik. Bu toplantımızın amacı hem şubeler arası tanışmayı gerçekleştirmek ve bağlanmızı sıkı tutmak. hem de 16- 19 mayıs günleri gerçekleştirilen 1. Marmara Bölgesi Gençlik Kollan Kongresı sonucu oluşturulan Yü- rütme Kurulunun yönetmeliğinin hayata geçirilişi yönündeki geliş- melıren genel bir değerlendir- mesinı yapmaktı.." HAYVANLAR ISMAÎL GÜLGEÇ KtM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK ÇİZGİLİK KÂMÎL MASARACI 1*(\\i % ftfi\İ I r z r\ #' ^ . MIRMIRLAR UĞVR DUK\K ı' ARTIfc 6," MıV U e>6^ EDİ 6J eNpC p,yA- TıMA i A M VAPICAM .'..| TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKAN 4 Temmuz BARBAROS M4M£7T/Af PASA. GETTİN f**ŞA Q4IZIRg£İ£')l BUL 'Crt ÖLOO- YAKUP/4DLI BİX SİPAH/'SU&4- y/A//V DÖRT O&LUMOAN 8İ8İ OIAH HfZrR,AĞA- BEYİOKUÇ'LA BİRLİK.JE KOR&AMLIK YAPUIÇ, BU ARAM CB2Ayiü V BUz &EÇ.)££&£*: gfe BEYUK AUJKMOÇOIKDt. ORUÇ'UH BİR Ç Ş MAC* ÖLÜMÜNDENSONBA Hf2lR, CEZAYıR'î O&MAMLI PMOİŞAHI Yı4vıi2SULTANSEUM'E ve REftEK C£ZAYİK BEYLER8EY/ OtPU.DAHA SON- RA,KANUNÎ ZAMANINM "A^/=7^A/-/ DERYA * yAPILAN BARBAROS.pONAHMASl İLE AK- PENİ2'/' B'/Z TİİKti 6ÖLÛ DURUMIMİA 6£- Tİ&MİÇ, fS38'PE OB BÜYÜK BİR HAÇJJ DO. NANMASlNI 8 ' iİ ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Bcranda Görüntüler Ekranda görüntüler değişti birden. Kimi zaman gözlerime inanamryorum, bir karabasandan uyan- mış gibi, zaman mı değişti mekân mı şaşınyorum. Kimi görüntüleri de hayli yadırgıyorum doğrusu. Başbakan Yılmaz, REFAHYOL hükümeti başkanı- na teşekküıierini bildiriyor, kimi bakanhklarda sar- maş dolaş oluyor eskiler ve yeniler, çiçekler sunu- luyor. Çiçek vermek güzel bir olay, ama almak da, dahası almayı hak etmek de... Oysa insan düşünü- yor, REFAHYOL bakanlan çiçekle uğurlanmayı hak ettiler mi acaba? Tersine, tüm çiçekleri soldurma- dılar mı? Yılmaz hükümeti de o solukluğun ürünü değil mi her şeyden önce. Ekranda yer değiştiren politikacılann arkasında başka görüntüler de var. Sürekli aydınlık umuduy- la bir dakika karanlığa gömülen başkent sokaklan, tencere kapaklanyla çınlayan tepeler, "Türkiye laik- tir, laikkalacak" diye halkımızın karariılığını belirten on binler. Kadın yürüyüşleri, ters kuruluşları ortak çizgide buluşturan eylemler. işçiler, işverenler... Bir de, hiçbir şey yapmayanlar, oy kaybetmek kuşku- suyla suskunluğa gömülenler, belli konularda poli- tikasını açık seçik belirtmeyenier var. Muhalefet kol- tuğunda oturanlar. Hiçbir şey yapmadan yol alan- lar... Kimi zaman çok kızıyorum belleğime. Ama iyim- serfiğimiyitirmiyorun.. Toplumdaki beklentilereters düşenlerin gücünü yitirdiğini olaylar kanıtlıyor. Kuş- kusuz Yılmaz hükümeti de beklentilere yanıt verdi- ği ölçüde güçlenecek, güvenini koruyacak. Kolay gelsin diyor, başanlar diliyorum. Koşullar hayli olum- suz, ama çağdaş bir yaklaşım, kesin kararlı politi- kayla değişebilir. Belli girişimler de başlamış bulu- nuyor. Ömeğin Bodrum Kalesi'ndeki uygulamadur- du. Istemihan Talay'ı tanımıyorum, Kültür Bakanı olarak sanata bakışı, birikimi hangi düzeyde, bilmi- yorum. Ama o bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda yaşa- nan olaylan yakından izliyorum. O olaylardan son- ra çağdaş bir kişiye de umutla bakıyor insan! Çevre Bakanı lmren Aykut'a da umutla bakıyor, Bergamalılann yaşamını solduran politikaya son vermesini diliyorum. Siyanürle altın olayını yakından yaşayan bir gazeteciyim ben. Bergamalılann tepki- sine, uyansına büyük saygı duyuyor, umursamaz davranışlan da içten kınryorum. Elbet son olaylara da üzülüyorum, arna Yargıtay kararına karşı çıkan davranışa yorum yapamıyorum. Yeni çevre baka- nının, deneyli bir polrtikacı olarak gerilimi yumuşat- mayı başarmasını diliyorum. Eurogold firmasının davranışı da çok düşündürücü doğrusu. Fransız dostlanmız olaya nasıl bakıyor acaba? Böyle bir olayın Fransız topraklannda yaşanmasına izin ve- rirler mi? Yaşamı soldurarak altın üretmek belli çı- kar gruplan dışında kime yanyor? Yeni hükümetin bu olayda Bergamalılann, her olayda halkın çıkar- lan doğrultusunda politika üretmesini diliyorum. Ne olursa olsun dilemekten, umut etmekten geri kala- mıyor insan. Açık seçik belirtilemiyor, ama sekiz yıl- lık eğitimle ilgili çalışmalann da bir an önce sona er- dirilmesini diliyorum ben. REFAHYOL hükümeti de- ğtşince irtica tehlikesi yok olmadı; tehlikeyi önleme umudu belirdi ancak! Bu umudu soldurmamak ge- rekir. Yılmaz hükümetinin oluşmasında büyük et- kenlerden biri de sekiz yıllık eğitim değil mi? Sayın Yılmaz'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nı DSP'li bir miltet- vekiline bırakmasını anlamak güç değil. Baştan be- ri kesin davranışını belirtmedi sekiz yıllık eğitim ko- nusunda. Sayın Hikmet Uluğbay'ın sorunu çözüm yolunda zaman yitirmeyeceğini umut ediyorum. DSP'li Devlet Bakanı Şükrü Gürel'e ve Dışişleri Ba- kanı Ismail Cem'e de başan diliyorum. Dışişleri'nde bakan koltuğu boştu uzun süredir. Dış politikada bürokratlar bir aşamaya kadar gider, ötesi siyasal karar ister değil mi? Oysa Sayın Çiller bakanlığa uğ- ramaya da vakit bulamadı. Sayın Erbakan'ın şeri- at özlemiyle oluşturduğu politikalar da laik cumhu- riyetimizin kuruluşundan bu yana izlenen politika- ya ters düştü, saygınlığını yitiren durumlarla karşı- laştı ülkemiz. Herdalda bir karabasan yaşadık sözün kısası. Is- mail Cem'in zarifliğine sözüm yok, ama DYP'li Dı- şişleri Bakanı'na kırmızı güller sunmasını ters bulu- yorum. Görevde kaldığı süre içinde yabancı elçiler- le bir kez de olsa görüşmeyen, protokol görevleri- ni yerine getirmeyen, bir iki kişi dışında hiçbir Dışiş- leri görevlisiyle konuşmayan bir bakana çiçek sun- mak, güller kırmızı da olsa, karamizah niteliğinde bence! Dışişleri, yakından tanıdığım bir bakanlık. Belli geleneği, belli protokolü var. Bakan ve bakan- lık ilişkileri de belli düzeyi korur her zaman. Son dö- nemde her şey altüst oldu, ama bir şey daha oldu, Sayın Çiller'i çok az kişi uğurladı kapıda. Yalnızlık da bir yaşam biçimi değil mi? Bir politi- kacının yalnızlığı da eylem ve söylemlerinin biriki- miyle oluşuyor. Kimi politikacılar siyanürle altın arayanlargibi çev- reyi solduruyor! Solduran değil, yeşerten politikacılara özlem var toplumda. BULMACA SEDAT YAŞAYA\ 1 2 3 4 5 6 7SOLDANSAĞA: 1/Kimıgiyecek- lere sertlik ver- mek için kullanı- lan bir tür ku- maş. 2/ Yaban- 3 cı... Yerel olarak kolesterol ve kalsiyum tuzlan birikmesine ne- den olan atarda- mar iç gömleği soysuzlaşması. „ 3/ Ürgüp yaykın- ° lannda, periba- g calanyla ünlü bir vadi... Soyundan gelinen kimse. 4/ Satrançta bir taş... Voleybol ve teniste „ küt inme. 5/ îzmaritgil- lerden bir balık... Fas'ın plaka işareti. 6/ Habeş soylusu... Gözleri gör- meyen. 7/ Orta Anado- lu'da bir göl... Düğün ar- mağanı. 8/ Bilgiçlik tas- layan kimse... Dere, çay. 9/Takım... Uygunbulan, hoşnut olan, benimse- yen. YUKARIDÂN AŞAĞIYA: 1/ İslam edebiyatlannda ünlü kişilerin yaşam öykülennin toplandığı yapıtlann genel adı. 2/ Bir tür lngiliz birası... Doğu Karadeniz'in dağlık kesimlerinde yaşayanların giy- diği, bacağı çorap gibi saran bir tür çizme. 3/ Çanakka- le'nin bir ilçesi. 4/ Mızrapla çalınan bir çalgi... Şarkının sert bir biçimde vurgulandığı disko müzik üslubu. 5/ Tan- ntanımaz... Radyum elementinm simgesi. 6/ Bir cetvel tü- rü... Komisyoncu. 7/ Kutsal kitaplarda, Suriye iie Mezo- potamya'yıiçinealanbölgeyevenlenad... Bir haber ajan- sının simgesi. 8/ Pilotlar ve havacılar için yayımlanan bül- ten... Bumbann yağı. 9/ Dört kişiyle oynanan bir iskam- bil oyunu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog