Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

ŞCAĞDAŞ YAYINLARI KO N U R E R T 0 P pir sultan abdal'dan onat kutlar'a 400.000TL Ç a Puariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/6 Cağalofflu/lstanbııl Posta çekı no 666322 Cumhu $ CAGDAŞ YAYINLARI MUSTAFA BALBAY ülkelere değil savaşa düşmanım 350.000TL Çağ Paıariama A.Ş. YereOatar CaG Salkımsoğut Sok No 9/B CağaloSlu/istanbu Posta çex no 666322 74. 1L SAYI: 28280 / 75000 Tl <KDV ıçmde) KURUCUSU. YUNUS lUDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NMfcl IMDt !/945-?997i 31TBMMUZ1987PBRŞBIIK Başbakan: 8 yıllık kesintisiz eğitim cumhuriyet tarihinin en büyük reformu Irticayaödün yok Slogan?.. Sekiz yıllık zorunlu temel eğftûne kim neden karşı çüa- jor?.. Başkentteki irtica olayı bu soruya elle tutulur gözle gö- rülür bir yanıt getirdi. İrtka eyleminde halk yok- tu. Resmi saptamalara ve bflgi- lere göre 800'ü İstanbul'dan yoJa çfcan 1000 otomobilin ta- şıdığı 5000 kişilik bir kalaba- lık, Ankara'yı basmak üzere harekete geçmişti. Bu kara kalabalık günlerden beri Re- fah Partisi'neyakmlığı bilinen televizvonlann rayinlanyla kışkırnlmıştı. Anadolu halkı. eylemi tele- vizj r onda seyretti. Çoğunluk- la hınçJı bakişlar. asık suratiar, gerilimli y ü/Jer, çaük kaşlar, televizyon ekranlannı doldur- du. Gösteri boyunca sergile- nen sloganlann içinde, gerçek bir miimine ve İslamın feise- fesine yakışmayacak olanlar vardı. Bizim üzerinde durmak is- tediğimiz slogan şudur: "Mesut, bırgün öleceksın, tmamın elıne düşecek- sin!.." • tslamda güzel bir özdeyiş geçerlidir: "lbadet de gızlı, kabahat da" derler. Kimi po- litikacı ya da devlet görevli- sinin ibadetlerini özellikle açıktan yapmaları, laik cumhuriyetie ne ölçiide bağdaşıyor? Bu tartışmalı ve incelikJi bir konudur; a- tna Sayın Mesut Yılmaz'ın cemaade biriikte namaz kü- mak için sık sık camiye gitti- ğini gazete haberlerinde oku- yoruz. Öyle anlaşıhyor Id bu tutu- mu da Sayuı Mesut Yılmaz'ı kurtaramayacak, "ımamın eline düşecek"!- Ne demek o?.. Yobaza bakılırsa bir Müs- lüman ölünce Tann'ya kavuş- muyor. imamın eline düşüyor. O zaman inıam ne yapacak?_ Sayın Yümaz'dan intikam nu alacak?.. Doğrusu başkentteki ey- lemde aolan sloganı yorumla- makta biz giiçlük çeldyoruz. Bu kadar kara kafalı yobazb- ğa tslam tarihinde zor rastia- nır. Slogan başkentteki eylemin anlamııu da vurguJuyor. • Aklı başında erişldn her Müslüman imamlık yapabi- hr. tslamda ruhban sınıfi yok- tur. İmam kendisinde papaz gi- bi bir imtiyaz vehmedemez, papa gibi aforoz >etkisiy le do- naöldığı sanısına kapılamaz. Ancak bu slogan sekiz > ılhk temel eğftmıe karşı çıkan ka- fanın gradosunu vurguluyor. Başkentteki irtica eylemi bir gerçeği kaıutladı: Sekiz yıllık temel öğretim, milli eği- timin kaçuulmaz ve vazgeçil- mez koşuluna dönüşmüştür. Türkiye'de İslamı yobazın, Müslümanı mollanın elinden kurtarmak için başka çare yok_. Cumhurfyet 'RP kl$kirttl' Başbakan Mesut Yılmaz, yardımcılan Bülent Ecevit ve İsmet Sezgin ile biriikte Ankara'daki şeriat gösterisine yanıt verdi. Yılmaz. "RP'nin kışkırtmasıyla sokağa dökülen ve suç işleyen vatandaşlanmız yanlış yaptılar" dedi. Yılmaz, RP'nin işgal ettiğini düşündüğü ve arka bahçesi olarak gördüğü imam hatiplerin orta bölümlenni ehnden kaçırmak ıstemedığinı söyledi. 'Şantajla yıldıramazlar' Yılmaz, din eğitıminın engellendiğini ileri sürenlerin siyasi amaçla, halla tahrik etmek için yalan söylediklerini belirtti. Yılmaz, "Sokak gösterileriyle, tehditle, şantajla cumhunyet hükümetini yıldıracaklannı zannedenler yanılıyorlar. Vatandaşlanmız müsterih olsunlar, hükümetimiz bu kuru gürültüye, terör havasına aldırmadan 8 yılı gerçekleştirecektir" dedi. 'İnsanları kandırdılar' Seçimler erkene alınsa da alınmasa da hükümetlerinın çözüm hükümeti olarak çalışacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, 8 yıllık eğitime geçilebilmesi ve eğitim reformu için halkın da gönüllü katlada bulunacağına inandığını kaydetti. Ecevit, "Bütün kışkırtmalara rağmen kandırabildikleri insan sayısı son derece azdı" dedi. • 5. Sayfada 'Cop kınlır, kalem kınlmaz' Gazeteciler Ankara, Istanbul, Izmir veyurdun çeşitli yerlerinde düzenledikleri eylemlerlepolisin basına 'intikam alırcasına' yaptığı saldınyı protesto ettiler Arastırma 'Polisin ğitieğitimi yetersiz' • Çevık Kuvvet'le ılgıh yapılan bir arastırma, bu bınmde görev yapan polislerin saldırganlık nedeninin eğıtımsızhk ve görev yorgunluğu olduğunu ortaya koydu. • Emnıyet Genel Müdürlüğü'nden bir yetkıli, polisin basın mensuplanna saldınsını değerlendirirken, "Ankara Emniyet Müdûrü RP sempatizanı olursa, tabii kı polis de basına saldınr" dedi. • 75. Sayfada 5polis açıkta • Ankara'daki gösten sırasında "basının. dağıtılması" emrini veren Çevik Kuvvet Şube Müdûrü Ziya Kılıç ile gazetecılen coplayan 4 polıs açığa alındı. Içişlen Bakanı, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. • 15. Sayfada YILMA2 ÖZÜR DİLEDİ H 5. Sayfada ULUĞBAY: 8 YIL SADECE BASAMAK 1 3 . Sayfada EĞUIM HARITASI HAZIR • 3. Sayfada tstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti önünde toplanan yüzlerce gazeteci ^Ozgür basın susturulamaz". "Ba- sına kalkan eller kınlsın" sloganlan atarak polisin saldınsını kınadL Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Baş- kanı Nail Gûreli suçlulann bir an önce bulunarak hesap sorulmasuu istedi. (ERDOGAN KÖSEOĞLU) Haber Merkezj - Gazete- ciler yurdun çeşıtlı yerlenn- de bir araya gelerek, şeriat- çı eylemde polisin basına saldınsını "Ozgûr basın susturulamaz", "Coplarkı- nlır, kalem kınlmaz" slo- ganlanyla protesto ettiler. tçışlen Bakanlığı önünde toplanan gazetecılenn "gör- kemli bir dayamşma" sergı- ledıklennı söyleyen Gaze- teciler Cemiyeti Başkanı Nazmi BUgin, saldınyı "cumhuriyete karşı kalkıs- ma" olarak nıteledı Türki- ye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Naü Güre- B, saldından bir gün önce gazeteci Metin Göktepe ci- nayeti sanığı polıslerden al- tısının yargıya teslım edil- dıklennı anımsatarak u Po- lisler sanki bir intikam eyle- mi içindeydi. Mflitan gibi davranjyorlardı. Kızriay Meydam'ndan ber an yeni bir Göktepe olayı çıkabiHr- di"dedı Aralannda TGS Genel Başkanı Ziya Sonay ve ga- zetemiz Genel Ya> m Yönet- meni Orhan Erinç'ın de bu- MArkasıSa. 15,SH3'(e Siyasiler ve STK'lerden tepki 'Göz yumuldu' • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, polisin irtica karşısında serçe gibi kaldığını söyledi. IP, ODP ve SlP'ten yapılan açıklamalarda da polisin tavn kınandı. • Demokratik kıtle örgütlerinin temsilcileri, gericilere göstenlen hoşgörünün 'şenatçılann poliste yuvalandığının' göstergesi olduğunu belirttiler. • 4. Sayfada BOMBALI SALDIRIDA 15 KİŞİ YAŞAMHM YİTİRDİ Kudüs yine kana bulandı • Israil, Filistin'le banş görüştnelennı yenıden başlatma karan almasından 2 gün sonra yine kana bulandı. Batı Kudüs'ün merkezindekı pazar yerinde Fılistinli 2 intihar komandosunun beş dakika arayla patlattığı ıkı bomba en az 15 kişmın ölmesıne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına yol açtı. Patlamanın ardından pazar yerinde bulunan pek çok Filıstinlı gözaltına alındı. • Saldınyı üstlenen HAMAS, Israil'e tüm Fılistinli tutuklulann serbest bırakılması için pazar gününe kadar süre tanıdı. Filistin lideri Arafat, saldınnın ardından Israil Başbakanı Netanvahu'yu arayarak üzüntülerinı bildirdi. Netanyahu'nun ıse Arafat'a sert karşılık verdığı öğrenildi. Israil, Batı Şena ve Gazze Şeridi'ndeki sının kapatarak kendi topraklannda hiçbir Filıstinlınin kalmamasını istedi. I 9. Sayfada 'ALMANYA'NIN İNAD1 KIRILMAL1' Büyükelçilerden Ankara'ya uyarı • Avnıpa Bırlıği'ne tam üyelikten ümitsiz olan AvTupa'dakı büyükelçilerimiz gönderdüderi mesajlarla Ankara'yı uyardılar. AB'ye üye olabilmek için Almanya'nın ınadının kınlması gerektiğine dikkat çeken büyükelçiler bu konuda yeni alternatifler düşünülmesi gerektiğini belirttiler. • 8. Sayfada CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Prof. Dr. Sina Akşin Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi Tarihini bilmeyen kişi çağını anlayamaz, çağdaş olamaz. Sina Akşin bu özgün yapıtıyla bize tarihimizi açıklıyor. rürkiye'nin Yakın Tarihi ikinci cildiyle 1980'e değin yayılan zamanı kapsıyor, içinde yaşadığımız siyasal olaylarm tarihsel anlamını açıklıyor. Devrim ve karşıdevrim sürecinde Türkiye.. Demokrasi sarmalmda Türkiye.. Çağdaşlaşan Türkiye.. Artılarıyla ve eksileriyle "Türkiye'nin Yakın Tarihi..." İkinci cilt 160 sayfa Yarın Cumhuriyet 'le biriikte... B U G U N GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Cumhuriye< Rezaletin Bininci Perdesi İrtica eylemını "bırkısım medya" ikı-üç bin kışinın manfetı dıye nıtelıyor. Dinci basın değişik havalarda. Akit; "Milletin Şakası Yok" dıyor manşetinde. "Mil- letin Meclis'ıne alınmadığını" öne sürüyor. Yeni Şafak'ın manşetı; "Milletin Uyansı". Milli Gazete; "Millet Rey'ini Gösterdi". • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de BORSA ûDun 1903 Öncekı 1850 DOLAR ûDun 159.400 Öncekı 158.700 MARK ODun 86.500 Öncekı 86.600 ALTIN ûDun 1.687.000 öncekı 1.685.000 Hazine ve Merkez Bankası protokolü Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası arasında para polıtikalannın belırlenmesi ve finans araçlarının kullanımında ortak hareket edilebilmesi ıçın protokol imza- landı. Iki kurum, enflasyonla mücadele et- mek için 'sıkı' para ve maliye programı hazırlıyor. • 6. Sayfada ANAP'a 3 katalım DYP'den ıstifa ederek bağımsız kalan milletvekilleri Tekin Ene- rem, Nuri Yabuz ve Ömer Demir, dün dü- zenlenen bir torenle ANAP'a katıldı. • 5. Sayfada Maç kavgası kızışıyor Türkiye 1. Futbol Ligi karşılaşmalannın naklen yayını karga- şası çözülemedi. CINE 5 ve BIMAŞ kanal- ları arasındaki kavgaya kulüpler de kanş- tı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlan sa- at 16.00'ya alınınca 2 kulüp de tepkı gös- terdi. MSpor'da Rus ordusunun ölüm-kalım savaşı Bir zamanlar Rus halkının en büyük gurur kay- nağı olan orduyu kurtarmak için ülke tari- hinin en kökten reformlan gerçekleştirile- cek. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Olmaz Böyle Vakalar... Ankara'daki salı ışgalının görünümünü şoyle özet- leyebilinz: - Şeriatçılar, "Sekizyıllık kesintisiz temel eğitim şart- tır. Olmazsa toplum bizim gıbı yobaz olur" dedıler. - Polisler, "Eğrtımesadeceyılolarakbakmamakge- rekir. Kalitesı de önemlidır. Kalıtesız olursa devlet kadrolanna alınanlar bızım gibi olur" dediler. • Arkası Sa. 15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog