Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI M N A N B İ N Y A Z A R toplum ve edebiyat 350 0O0T1. Çat PaariamaAŞ Yerebatan Cad Salk msoğut Sok No 9/B ;aosO§İLVİstanbul Posta çekı no 666322 Cumhuri ($ ÇAĞDAŞ YAYINLARI V E D A T G Ü N Y 0 L devlet insan mı? 300000TL Çaj) Pazariama A.Ş Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9 B Cağaloğhj/ Istantul Posta çekı no 666322 74. f l SAYI 28229 / 75000 R (KDV IÇ mde) KURUCUSU YUNUSNJUri(1924-1945)BAŞYAZARI HMtRHMİ (1945-1991) 301HMMUZ1987ÇMŞMMM RP ve şeriatçı basm kışkırttı. Binlerce gerici Ankara'yı basarak yasadışı gösteri yaptı TBMM'ye kadar ulaşan kalabalığı izlemekle yetinen polisin gücü gazetecilere yetti trtiea başkentteİT3n prOVaSI Vahhğın yasaklama karanna karşın 5 değışık noktadan Ankara'ya gıren gostencıler, Kızılay Meydanı'nda İran prcvası yaptılar. Sayılan 4 bın cıvannda olan, çoğunluğunu çember sakallı, şalvarh, takkelı ve cuppelıler ıle kara çarşaflı kadmlann oluşturduğu göstencılere RP'lı mılletvekıllennın de katıldığı gonildu "Islamı hareket engellenemez", "Eğıtım hakkımızı söke söke alınz "Yılmaz Rusya'ya". "Çankaya'nın şışmanı, Muslumanlann düşmanı", "Meclıs kaşınma, sabnmızı taşırma" dıye slogan atan göstencıler, tepkılennı zaman zaman zor kullanarak gosterdıler. Askeri sloganla tahrik ettiler p'nın et- ı yollar araç traHğine kapatılırken, imam-hanp yuru\uşu için \nkara"\a gelen bazı gruplar avnı saarlerde Meclıskavşağından.Genelkurmav karargâhının karşı kaldınmından veBaş- bakanhğın arka kapısından vııruv erek Kınlav 'a grttiler. Genelkurmav "ın onunden ge- çen gostencılenn asken tahnk edıcı sloganlan karargâhın ıcınde vankılandı. Bazı milletvekilleri destek verdi Gösten yapan şenatçılara Refah Partılı mılletvekıllen Mustafa Kamalak, Naci Terzı, Şaban Şevlı, Fethullah Erbaş, Hayrettın Dılekcan, Kahraman Emmıoğlu, Muhammet Polat, Zülfûkar îzol, Huseyın Yıldız, Zülfıkar Gazı, Fetı Görur, Mıkaıl Korkmaz, Musa Okçu, Cafer Güneş. Kâzım Arslan ve bağımsız mılletvekıllen Şevkı Yılmaz ve Hasan Hüseym Ceylan da katılarak destek verdı Türk bayrağı taşıyarak takıyye yapan bazı göstencılenn terör örgutu İBDA-C ıle RP ve MHP ışaretı yaptıklan dıkkat çektı. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - tmam-hatıp lıselennın orta kısminın kapatılmasını öngören 8 yılhk kesıntısız eğı- tımı protesto eden göstencıler, Kızılay Meydanı'nda 8 saat boyunca şenat çığlıklan attılar RP teşkılatlannın organızasyo nu ve çok sayıda RP mılletve- kılının desteğıyle gerçekleşen eylemde, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Turk Sılahlı Kuv- vetlen'ne kufurlerle saldınhr- ken terör örgutû tBDA-C'nın ışaretını > apan şenatçılar, "Kuran'a uzanan eİler kırüır, lsiami hareket engeUenemez" sloganlan attılar "Vobazlar, Kaysen \e Konya'da da goste- n >aptılar Şenatçı basmın çağnsıyla bır araya gelen yaklaşık 4 bın kışılık bır grup. Ankara Valılı- ğı'nın yasaklamasına karşın, araç konvoylanyla dun sabah saat 05 00'ten ıtıbaren Altın- park, Hacıbayram ve K.ocatepe Carrusı çevTesınde toplanmaya UArkasıSa.l7,Sü. 3 te Hasan Hüseyin Ceylanyol gösterdi £ £ fa eden \nkara millervekili Hasan Hüseyin Ceylan Meclis yolunda göstericiler tara- findan omuzlara alındL "Mücahit Ceylan, Türkiye seninle gurur duyuyor" slogan- lanvla karşılanan Hasan Hüseyin Cevlan, göstericileıie birtikte yürüdu ve toplanan 8 yıllık temcl cğıtımı protesto ımzalannı Mcclis'e göturerek teslirn etti. Polisler gazetecileri copladı 3 POLİS AÇIĞA ALINDI • 11. Sayfada RP, IMAM HATtPLERDE HALKI YANILTIYOR • 5. Sayfada HÜKUMETE NAKLEN BRİFÎNG • 4. Sayfada MECLlS'TE GERGtN PAZARLIK • 5. Sayfada SEKİZ YILA DESTEK IÇtN YUZ BÎN IMZA • 5. Sayfada Haber ve fotoğraflar: HASAN AY DI>, BANU SALMAN, ALPER BALLI BAHAR T\NRISEV ER FARUKATAAY,AA ÖNCE YOBAZLAR SALDIRDI - Ankara sokaklaruu Iran'a çevirmeye çahşan göstericileri izle\en gazeteciler once >o- bazlann, ardından da polislerin saldınsına uğradı. Çok sayıda gazetecinin yaralandığı olay lar sırasında şenatçılar, tt Polis düşmanı şerefsiz medva", "Müslüman polis yol ver" sloganlan atarak ortamın gerginleşmesini sağladı. • Şenatçılara karşı hoşgorülü davranan güvenlık güçlen, göstencılen kışkırttıklan gerekçesıyle basın mensuplannı dovdü Çok sayıda gazetecı yaralandı \NKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Ankara'da ogrencı ey- lemlennde 100 metrelık yuru- yuşlere ve kısa basın açıkla- malanna ızm vermeyen polıs, "protokol yolunu" 8 saat bo- yunca ışgal eden ve Hızbullah ıle İBDA-C ışaretlen yapıp sloganlan atan şenatçı yobaz- lara "hoşgönryle" yol gosterdı Çevık Kuvvet ekıplen, şenat- çı eylemcılen basınçlı su>la dağıttıktan hemen sonra, arka- lanndakı basın mensuplanna coplarla saldırarak 8 gazetecı- yı yaraladı Ankara'dakı bırçok buyük caddede trafığın felç olması MArkasıSa.l7,Sü. 3'te TEPKİLER POLİS İNTİKAM ALDI • 11. Sayfada 'Feodalite cumhııriyete dîreniyor' Baykal: BU tUZak aşilacak CHP Genel Başkanı Denız Baykal 8 vıllık kesıntısız temel eğıtıme karşı başlatılan mucadelevı "feodahtenın cumhunyete karşı dırenışı" olarak mteledı "'Eğıtım ve ulusal butunleşme projesı" olan temel eğıtımı dın tartışmasınm kurbanı halıne getırmek ısteyenler bulunduğunu bıldıren CHP lıden Denız Baykal. "Turbye bu tuzağı aşacaktır Tepkılere karşı tavız verme yaklaşımı uzuntu verıcı" dedı 1 1 1 . Sayfada Milli Eğitim Bakanı destek istedi Mıllı Eğıtım Bakanı Uluğbay, 8 vıllık kesıntısız zorunlu eğıtımın ûlkenın geleceğı açısından gereklı olduğunu vurguladı Uluğbay, "Çok hassas bır donemden geçıyoruz Sızlerden, bu olumsuz kampanyalara karşı 8 yılhk eğıtıme destek olmamzı ıstıvoruz" dedı Bakan Serdaroğlu. tepkılenn sıyası amaçlı olduğunu soyleyerek eğıtımde hurafe dönemının bıtmesı gerektıgını vurguladı I 5. Sayfada tetldit ediyor RP lıden Erbakan. 8 yıl kesıntısız temel eğıtıme karşı çıkmalan ıçın ANAP'hlara çağnda bulundu Erbakan, Demırel'ı de "faşıstrejımlenn tenmlennı kullanmakla" suçladı Zıyaretçı yasağı nedenıyle sakın başlavan RP Grubu'na, Erbakan konuşmaya başladıktan sonra, güvenlık görevlılennın ıtırazlanna karşm 8 yıl kesıntısız eğıtımı protesto amacıyla Ankara'ya gelen gostencılerden bazılan ızleyıcı olarak alındı 1 5 . Sayfada BORSA ûDun 1850 Oncek 1836 DOLAR oDun 158 700 Öncek 159 300 MARK ûDun 86 600 Oncekı 86 400 KÂĞID\ ZAM YAPILD1 • 7. Sayfada MİLLİ PtYANGO ÇEKİLDİ, BUYUK IKRAMIYE DORDE BÖLUNDU • 15. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Takkeliler Eylemi Uç beş kışı Meclıs bınasının karşısında durmuş, harekete geçmek ıçın sankı bır ışaret beklıyor Başlarında takkeler, sırtlannda cuppeler Kara sa- kallı, somurtkan Bu manzara, "bırbılen buyuğumuzün" 1987 yılın- da Nurcu bır dergıde yayımlanan soyleşıdekı bır cum- lesını anımsatıyor mArkasıSa.l7,Sü.l'de Spor eki Lig Başlıyor CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H İ Z M E Tİ Prof. Dr. Sina Akşin Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi Tarihini bilmeyen kişi çağını anlayamaz, çağdaş olamaz. Sina Akşin bu özgün yapıtıyla bize tarihimizi açıklıyor. rurkiye'nın Yakın Tarihi ikinci cildiyle 1980'e değın yayılan zamanı kapsıyor, içinde yaşadığımız siyasal olayların tarihsel anlamını açıklıyor. Devrım ve karşıdevrım surecınde Turkiye.. Demokrasi sarmalmda Türkiye.. Çağdaşlaşan Turkiye.. Artılarıyla ve eksileriyle "Türkiye'nin Yakın Tarihi..." İkinci cilt 160 Cuma giinü Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çözüm Yasal Önlem... Şenatçılar, sekız yıllık kesıntısız temel eğıtımın ışle- vının ne olduğunu anlatmada son derece olumlu bır ışlev ustlenıyorlar Istanbul'dakı yeşıl bayraklı gostenlerının ardından, Ankara'nın merkezı noktalannı polısın de hoşgorusuy- le ışgal etmeseler sekız yılın ne kadar yaşamsal oldu- ğunu anlatmak daha guç olurdu mArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog