Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 9 Olobalizıne dizgiıı aranıyorDış Haberter Servisi - "Globalizm ar- ükgeriyedönüşü olmayan kaçınılmazbir gerçek. Hâlâ globalleşme olstın mu olma- sm mı. va da globalizmi istivor muyuz is- temiyor muyuz tamsmalarına girenler ise hayal dünvasında yaşayan kişUer. üünya globalizm sürecinin içinezaten girmiş bu- lunuyor. Hem de doludizgin bir şekikle. Globalizmin olumsu/Juklanndan ise ge- lişmekte oian ülkeler kadar sanayileşmiş ülkelerde etkileniyor. Son zamanlarda so- rulmaya başlanan en önemli ve güncel so- ru ise "globalızmden zarar görenlere kim. nasıl yardım edecek?" sorusu oluyor." ABD'de yayımlanan Tıme dergısi son sayısında "Globalizm ve etkilerini" özel bır bölümde inceledı Dergıde. gelişmiş ülkelerin ekonomı polıtikalan doğrultu- sunda ortaya çıkan globalizmin önlene- mez yürüyüşü karşısmda Batılı ülkelerin bile şaşkın kaldığı ve önlemler almaya çalıştıldan vurgulanıyor. Globalizm her yerde Dergıde. 20 yıl öncesıne kadar daha çok Batı Av-rupa. Kuzey Amenka ve As- ya'nin doğusunda bir avuç ülkede ege- men olan kapıtalizmin bugün artık dün- yanin her tarafına yayıldığı belirtiliyor. Bu küresel kapitalizm çağı. yaydığı dina- mizmin ve ıleri sürdüğü büyük olanakla- rın yanı sıra. tüm dünya ülkelennı eşi benzeri görülmemiş bır toplumsal huzur- suzluğun da içıne sürüklüyor. ABD'de ücret eşitsizliği. Avrupa'daiseişsızlikgi- derek artarken. ış güvencesirun azalma- sı tüm ülkelerı kasıp kavuruyor. Time dergısi özellikle gelişmiş ülkeler arasında son dönemlerde yaşanan en bü- yük çatışmalann da globalızmen kaynak- landığına dikkat çekıyor. Avrupa Bırlı- ği'nın Amsterdam'dakı son toplantısında Fransa'nın yenı sosyalıst hükümetinin küresel ekonomınin sosyal güvenlik har- camalan \e işsızlik üzenndekı olumsuz etkilerinin azaltılması konusunda ısrar G lobal kapitalizm dünya ekonomisine süratle hâkim olurken, azgelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkeler de yeni düzeni sorgulamaya başladı. Avrupa globalizmin sosyal olumsuzluklannı giderecek bir üçüncü yol arayışına girdi. G lobalizm bir görüşe göre dünya ekonomisinin Amerikanlaştmlması. Ekonomide Danvin'ci anlayışın Amerikan ahlakına uygun olduğunu belirten Avrupalı uzmanlar, bu sistemin Avrupa'da asla yürümeyeceğini belirtiyorlar. etmesine ve diğer ülkeler karşısında yal- nız lcalmasına değiniliyor. Uzmanlar globalizmin olumsuz etkile- rini azaltma konusunda hükümetlere çok fazla ış düştüğünü savunuyorlar. Globa- lizmi olumlu yöne çev irebılmek için sos- yal güvenlik ağlanndan sanayı pohtıka- larına. ışgücü vasıflannı yükseltmek ıçin yapılması gereken kamu yatınmlanndan yerel teknolojık kapasıtenin arttınlması- na yönelık çabalara kadar bir dızi önlem paketi olduğu belirtiliyor. Globalizmin olumsuz etkilerini azalt- mak içın hükümetler programlannı yeni- lemeye çalışırken birçok şirket de kendi bünyesi içinde benzer önlemler alıyor. Otomotiv sanayiinın önde gelen isimle- rinden lngiliz BMW Grubu, calışanlan- na kendilerinı zorunlu olarak işten çıkar- mayacağına dair söz veriyor ancak buna karşılık ışçiler de çalışma alanlannın de- ğıştırılmesı, yenıden eğitimden geçme ve gerekirse ışyerlennin değiştirılmesi gibi konularda ışverene zorluk çıkarmayacak- lanna dair garanti venyor. Yine Alman- ya'da şirketler globalizm konusunda ye- niden yapılanmaya gıdiyorlar. Almanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giinter AJbrecht, "Şirketlergtobalizmi nasıl gör- meleri ve nasıl kullanmalan «erektiğini öğrendi ancak politikacılanmız hala kor- kuyor. Hükümetterin karar alma politi- kalan ile şirketlerin karar alma poîitika- lan arasında hâlâ büyük fark var" şek- lınde konuşarak hükümetlerin daha belir- gin bir çaba içıne gırmelerini istiyor. Globalizmin gelişmiş ülkelerin özel- likle de ABD'nın ekonomi politikalan- nın bir ürünü olarak ortaya çıktığı ilen sü- rülüyor. Hatta kımi uzmanlar yaşanan akımı. globalizmin ötesınde "dünya eko- nomisinin Amerikanlastınlması" şeklin- de tanımlıyorlar. Üçüncü yol Almanya'dakı Brunsvvıck Üniversite- si Uluslararası tlişkiler ve Amenkan Dış Polıtıkası Bölümü Öğretim Görevlılerin- den Profesör Margarita Mathiopo- ulos,"Almanlar her zaman reformlann karşısında olmuşlardır. Amerikalılann yaptıklan 'dene v e v anıl' politikalan Al- manlara hiçbir zaman cazip gelmedi. An- cak artık devir değişti. Eski politikalan uygulama gibi bir lüksümüz kalmadı. So- ru " üçüncü yol'" dive tanımladığımız ye- ni ekonomi politikalannı tek bir ülke ola- rak mı yoksa Afi gibi bir blok olarak mı uygulayacağımız olmalı" dıyor. tngıliz ekonomıst Gerrv Hohham da hükümetlerin kalıcı ve acıl önlemler al- masını savunuyor. Gerry, küresel ekono- mide başan gösteren şırketlerden vergi alınması ve bu ek kaynağın işsızlere eğı- tim verilmesinde kullanilmasını çözüm olarak gündeme getıriyor. Fransız uzman Pierre Jacguet. Dar- vvin'ın ekonomi teorisinın ABD ahlakı- na uygun bir sistem olduğunu ancak ABD'de ücret eşitsizliklerinın giderek arttığını v e Amerikan hükümetlerınin bu konuya gereken önemi vermediklerini sav unuyor. "Biz Fransızlar böv le bir seyi asla kabul edemeviz" diyen Jacquet, Fransız hukümetının de ekonomiye daha az müdahale edeceğinı ancak bir kriz du- rumunda kontrolü yıne eline alacağını ilen sürüyor. ABD'lı ekonomist Profes- sör Jeffrev Garten ise. ış dünyasının, sos- yal gereksınimlerin karşılanmasına daha fazla dikkat etmesı gerektiğini savu- nuvor. Panama tankeri karaya oturdu Tokyo körfezi petrole bulandı • Dev tankerin delinen depolanndan denize 13 bin 400 ton hampetrol döküldü. Sızıntı milyonlarca deniz canlısının ölümüne yol açtı. DışHaberler Servisi-Panama ban- bölgede yaşayan 13'ü çocuk 15 kişi dıralı dev bir petrol tankerinin. Japon- ya'nın Tokyo körfezindeki Yokoha- ma kentı açıklannda karaya oturma- sı sonucu denize. 13.400ton hampet- rol yayıldığı bıldirildi. Sızıntı milyon- larca denız canlısının ölümüne ve kumsallann kirlenmesine yol açtı. Sızıntının şımdiye kadar Japon- ya'da gerçekleşen en büyük petrol sı- zıntısı olduğu açıklandı. Japon Deniz Güvenlik Ajansı yet- kilileri. Diamond Grace tankerinin ıki deposunun delinmesı sonucu sızan petrolün 5.5 km uzunluğunda. 4.5 km. eninde bir alana yayıldığım ve petrol katmanınm rüzgar nedeniyle kuzeye doğru ilerledığini belirttiler. Karaya oturan tankerin dün yüzdü- rüldüğü ve Tokyo'nun güneyindeki Kavvasaki Limanı'na getirildiği bil- dirildi. Birleşik Arap Emirlikle- ri'nden gelen ve 257 bın ton hampet- rol, tankerden sızan petrol nedeniyle petrol buhanndan zehirlenerek hasta- neye kaldınldı. Bölgedekı yerleşım merkezlennde yaşayan binlerce kışı, kötü kokudan etkilendi. Kazanın ar- dından sahii güvenlik. itfaiye ve pet- rol temizleme teknelerinin temizle- me çalışmalanna başladıklan bıldi- rildi. Yokohama Denız Güvenliği Ajansı sözcüsü, petrol katmanınm ta- mamını çevreleyecek büyüklükte pet- rol banyen bulunmadığmı ve temiz- leme çalışmalannın güçlükle yapıla- bildiğini söyledi. Sızıntının yayılma- sının bariyerle önlenmeye çalışıldığı ve deniz yüzeyındeki petrolün özel emici bezlerle toplanmaya çalışıldığı belirtildi. Yetkililer. tankerin en sığ noktası 12 metre olan bir sualtı adacığına çarptığını ve gündüz saatlerinde ha- va koşullannm iyi olduğu bir anda gerçekleşen kazanın nedemnın henüz belırlenemedığinı söyledıler. Yunanistan'a uyarı TKK'yi engelleyin' ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Türkıye. "PKK'yi desteklemediğini" sa\unan Yunanistan'ı. "PKK'nin topraklannızdaki faaliyederiniengelleyin ve terörü kınadığınızı açıklayın" dıyerek uyardı. Yunanıstan'ın Ankara Büyükelçısı Dimitrios Ne- zeritis. Türk makamlannın Atına yönetımını suçla- malannı sözlü protesto ettı, ancak Ankara, protes- toyu kabul etmedığinı bıldırdı. Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçı Ömer Akbel dün düzenledıği basm toplantısında, bır soru üzenne. Yunanıstan Büyükelçisi Nezeritis'in önceki gün Dışışleri Ba- kanlığı MüsteşarYardımcısı Büyükelçı tnalBatuile görüştüğünü söyledi. N'ezentıs'ın "Türk makam- lannın Yunanistan'dan PKK've destek verildiğine Ojşldn açıklamalannı sözlü protesto ettigini" belir- ten Akbel. Batu'nun protestoy^ı kabul etmedığinı ve "Yunanıstan'ın yapması gereken. PKK'ye wrilen desteğe bir an önce engel olması ve PKK terörünü acık bir biçimde kmamasıdır. Yunan hükümetinden beklenen budur" yanıtını verdiğıni bıldirdı. Akbel, Yunanlı subayiann bölücü örgüt teröristlerinin eği- timineaktif biçimde destek v erdiklerine dair bilgı- lerin daha önce de Yunan makamlanna düzenli ola- rak aktanldığını anımsatttı. Atina'dan bugüne kadar PKK'ye verilen destek konusunda tatmin edicı bır yanıt alınamadığını v urgulayan Akbel. "Bizim iste- diğimiz Yunanistan'ın PKK've verilen desteği ön- leyecek ciddi önlemleri almasıdır" dedi. LİDERLERLE GÖRÜŞECEK Denktaş görüş almaya geliyor • KKTC lideri New York"ta Güney Kıbns Rum Yönetimi lideri Glafkos KJerides ile yapacağı görüşme öncesinde Ankara'da yönetimle görüş alış-verişinde bulunacak. ANK\RA (Cumhurivet Bürosu) - KKTC Cumhurbaş- kanı RaufDenktaş. 9-13 temmuz günlerinde Nevv York'ta yapılacak toplumlararası görüşmelerden önce Ankaraya geîerek görüş alacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Türkıye ile KKTC arasında özerkiik anlaşmasının imza- lanması gerektiğini bıldırdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Ömer Akbel. dündüzenlediği basın toplantısında. Denktaş'm4temmuz cuma günü Türkıye'ye resmi bir zıyarette bulunacağını kaydetti. Akbel. Denktaş ile Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY) lıden Glafkos Klerides'ın 9-13 temmuz günlerin- de Nevv York'ta görüşeceklerini anımsatarak. KKTC lide- nnın değerlendırmelerde bulunmak üzere Ankara'ya ge- leceğini kaydetti. Denktaş, resmi zıyaretı sırasinda Cum- hurbaşkanı Süleyman Demirel. Başbakan Mesut Yılmaz. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit. Kıbns işlennden so- rumlu Devlet Bakanı Şükrü Sina GüreL Dışişleri Bakanı İsmailCem ve Dışişleri Bakanlığı yetkilıleri ile biraraya gelerek değerlendirme toplantısı yapacak. Ecevit: Özerkiik anlaşması >apılmalı Ecevit, Gazıantep Tıcaret Odası üyelermi kabulünde yaptığı konuşmada. Devlet Bakanı Gürel ve Dışişleri Ba- kanı Cem ile Kıbns konusunda bir toplantı yaptıklannı kaydetti. Kıbns'ın Yunanistan tarafından bir askeri üs ha- line getirilmeye çalışıldığmı belirten Ecev it. Kıbns'ın Tür- kiye'nın güv enliği için büyük önem taşıdığını bildirdı. Ece- v it, bir soru üzerine. Türkiye ile KKTC arasında özerk bir yapı kurulmasi gerektiğini; lngıltere. Danımarka ve ABD'nin bu tür uygulamaları bulunduğunu. bunun adının ilhak olmadıgını v urguladı. Özerkiik konusuna Denktaş"ın da olumlu baktığını sandığını belirten Ecevit, KKTC "nin dış güvenliğınden Türkıye'run sorumlu olacağı özerk bir yapıya kavuşturulması konusunun bır dev let politikası ha- line getirılmesi gerektiğini söyledi. AZERBAYC.4JN Çeçenistan'a Aliyev kanat gerdi Dış Haberler Servisi - Resmi bir ziyaret amacıyla ön- ceki akşam ,\zerbaycan'ın başkentı Bakü'ye gelen Çeçe- nistan Cumhurbaşkanı Aslan Mashadov ilegörüşen Azer- baycan Cumhurbaşkanı Havdar Aliyev. Ceçenistan'ın ba- ğımsızlık savaşını desteklediklerinı bclirtti. "Çecen halkının 21 ay süren bağımsıdık savaşını her ül- keden daha fazla destekledik" diyen Cumhurbaşkanı Ali- yev. Çeçenıstan ile pek çok alanda işbirlıği yapmak iste- dikJerini söyledi. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Mashadov. gazetecılere yaptığı açıklamada. ziyaret amacının yalnızca erken üre- tim Azeri petrollerinın ihracı olmadıgını belirtti. Masha- dov, savaş sonrası Çeçenistan da ağır sanayının durduğu- nu, ekonomik sıkıntıyı aşmaya çalıştıklannı ve bu aşama- dadost ülkelerin yardımınagereksınımduyduklannı söy- ledi. Kafkasya'daki sorunlann yalnızca bölge ülkelerinin bir araya gelmesiyle aşılabileceğıni görüşünü yineleyen Mashadov, bu doğrultuda Kafkas Parlamentolar Bırlı- ği'nin önemini vurguladı. Çeçen Cumhurbaşkanı, erken üretım Azeri petrolleri- nin ihracı için üçlü biranlaşmaya hazırolduklannı. bunun gerçekkşmesi durumunda güvenlik garantisinı daha rahat verebileceklerini söyledi. Haydar Aliyev, erken üretım Azeri petrollerinın Hazar Denizi'nden Çeçenistan üzennden Rusya'nın Karade- niz'deki Novorossiisk Limam'na aktanlmasına ilişkin so- runlan görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Rusya Başbakanı \Tktor Çernomırdin. geçen hafta. konuyTi. Mashadov ve Çeçenistan Başbakan Bırinci Yar- dımcısı Movladi l'dugov ile görüşmüş. ancak taraflar ara- sında anlaşma sağlanamamıştı. Her yıl üretilen gıdanın dörtte biri çöpe atılıyor ABD gıda israfında da lider NVASHLNGTON (Cumhurhet) - ,\BD'de gıda israfının da dev boyutlarda olduğu bildirildi. ABD Tanm Bakanlığı'nm araştırmasına göre. bu ülkede her yıl üretilen gıdanın yüzde 25'inden fazlası israfedilıyor. ABD'lilerheryıl ürettıklen gı- danm dörtte birinden fazlasını ya kullanmıyor. ya tabaklann- da olduğu gibi bırakıyor ya da tamamı yemlmeden atılıyor. Bu araştırmadakı hesaplamalara göre. ABD'de 1995'te pe- rakende mağazalar. dükkânlar. restoranlar ve konutlardaki gı- da israfi 43 mılyon tona ulaştı. ABD'de 1995 yılı toplam gıda üretimi 161 mılyon ton idi. İsraf edılen gıda hesaplamasına, üretim ve paketleme yerlerinde ziyan olan gıdalar dahil değıl. Tanm Bakanlığı'na göre. ABD'de herkesin günde ortala- ma 1.5 kılogram gıda tükettiğı varsayılarak. israf edilen. çö- pe gıden gıdanın yüzde 5'ı bıle kazanılsa, 4 milyon kişiyi do- yurmaya yetecek kadar gıda kaiacak. İsrafa gıden gıdanın yüz- de 5'inin gen kazanılması durumunda ise bu. Amerikan ver- gi mükellefierine katı atık değerlendirme maliyetinde yılda 50 milyon dolarlık tasarruf sağlayacak. ABD'de ısraf edılen gıdanın 41 milyon tonu. konutlar. res- toranlar ve yiyecek-icecek hızmetı veren dığer kuruluşlann, geri kalan 2.4 milyon tonu da perakende satış yerlerinin atık- larından oluşuyor. Çöpe giden gıdanın üçte ikisi taze meyve ve sebze ile süt, ekmek ve tatlandmcılar gibi tahıl ürünlerin- den oluşuyor. DAYANISMA PARTİSİ ~ BU ÇEMBERİ BİZ KIRARIZ ! T.C MİLÜ I&İ1İM BAKANU*I ÖZUÜSI tÖLOM VI SINIPLARINA Ö^IINCİ ALINACAK ORTAOKU1INCİSINIFA A- PİYANO ANASANAT DAU-BALE SANAT DAU B-YAYU ÇALGILAR ANASANAT DAU (KEMAN, VİYÖLA,VİYOLONSEL) C-ÜFLEMELİ ÇALGILAR ANASANAT DAU (FLÜT, OBUA, KLARNET, FAGOT, KORNO, TROMPET, TKOMBON) JSINAVSIZ ÖN KAYITLAS B AŞLAM IŞTIJl. ^ V E O I T I A ANASANAT DAJJ-KONTRAHASSANATJ TnUK EĞJTIM ÖatEIİ 400JXW.0W.-TL YEMa80.000.000,TL- SUtVB 75.000J00.-TL (HER SBftE SEIVJSVA1DDÛ OKDLUnJZMEZüNL&nFIIN TEtdHİNt nHJAWATAflI IMJVHffl'pm' ^ • , - ^ ' ^ . r-o-1 -.a», TV,\ .. KHMIMIA KAVfAÖI TOMMJ \ "istanbul Havası"na aldanmayın. Ege'yeyazgeldi... ÇAĞIN MOTEL Temmuz 1997 Her öğün balık. 1 kişi T.R 3.000.000.- TL 2 kişi 1 hafta 39.000.000.- TL Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tel: 0286 - 723 40 42 - 43 ODAK TATİL KÖYÜ BODRUM TURGUTREİS'te DENİZ KENARI Özel Plaj. Yan Olımpık Havuz, Restaurant, Bar, Market, Vlöbleli 4 KİŞtLİK APARTLAR Günlük: 5.100.000.- 15 Günlük: 60.000.000.- TL. Rez: 0212 587 42 31 -587 44 39 Marmara Adası özel koy. doğa ile baş başa, denize sıfır, nefis yemekler. DENIZ OTEL Rezervasvon: (0 266) 885 58 28 (0 216)384 46 89 ÇAĞDAŞYAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞI TÜRKİYE ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME VAKFI NEVVAMSTERDAMSINGERS KORO KONSERİ 6 Temmuz 1997 Pazar Saat 20.00 Yer İTÜ MAÇKA MADEN FAKÜLTESİ G AMFİSİ LCV:252 44 33
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog