Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 TEMMUZ 1997 PERŞEMBE 8 DIŞ HABERLER Atfeia'dan • ATİNA(AA)- Türkiye'nin tek taraflı olarak Ege'deki asken faaliyetlerinı sınırlayacağını açıklamasına. Atina'dan şartlı destek geldi. Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitri Reppas, Yunanistan'ın Ege'deki egemenlik haklan ve uluslararası anlaşmalardan doğan yetkilerini ihlal etmediği sürece bu moratoryumun uygulanabileceğinı belirttı. Reppas. Ege'deki uçuşlar konusunda. Tiirkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı bilgi değişiminin kabul edilebilir olmadığını Ege'de hava trafîğini kontrol hakkının. Atina'nın elinde bulunduğunu ileri sürdü. Reppas, Türkiye'nin 1 temmuz-15 ağustos arasında Ege'de tatbikat yapmamasmın yeterli olmadığına işaret ederek 1988'de dönemin Dışişleri Bakanlan Mesut Yılmaz ile Karolas Papulyas arasında imzalanan anlaşmamn, tatbikatlan durdurma süresini 2 ay olarak belirlediğine dikkati çekti. yandaşları kaçıyor • TtRAN(AA)- Arnavutluk'ta geçen hafta sonu yapılan erken seçimlerin ilk turunda Sosyalıst Parti'nın zafer kazanmasının ardından Devlet Başkanı Sali Berişa'nın yakın çalışma arkadaşlannın ülkeyi terk etmeye başladıklan belirtildi. Ülkeyi terk edenler arasında Berişa'nın muhalifleriyle mücadelede ve olağanüstü hal ilan edilmesı durumlannda başvurduğu güvenlik birimlerinın önde gelen yetkilileri bulunuyor. 80 bin güvercin ölümeuçtu • Dış Haberler Servisi - lngıltere Güvercin Yanşması'nın yüzüncü yıldönümünde Ingiltere'den Fransa'ya kötü hava koşullan göz önüne alınmaksızın salıverilen 90 bin güvercinin 80 bini firtınada öldü. Güvercinlerin Manş Denizi'ni geçerek yanşı tamamlayıp lngiltere'ye varmaları bekJenıyordu. G.Lübnan'da çatışma: 2 ölü • MARJAYOUN (AA) - Lübnan'ın güneyinde, tsrail askerleri ile Iran yanlısı Hizbullah gerillalan arasında çıkan çatışmada 2 gerillanın öldüğü bildirildi. Adlannın açıklanmasını istemeyen Gûney Lübnan Ordusu yetkilileri, Hizbullah gerillalannın. Beaufort Kalesı yakınlannda devriye gezen Israil askerleri ne tanksavar ateşi açtıklannı. Israil askerlerinin de saldınya, tank ve topçu ateşi ile karşıhk verdiğini belirttiler. Hizbullah tarafindan yapılan açıkJamada ise saldında Israil tarafmda can kaybının olduğu iddi edildi. ABO'de idam • VVASHİNGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaletinde, polis katili bir kişi idam edildi. Baltimore'da 1985yılında bir polisi öldüren Gregory Hunt, ABD'de bu yıl idam edilen 42. kişi oldu. Hunt, önce gaz odasında idam edilmek istemiş, ancak geçen hafta cezasırun iğneyle infaz edilmesi yönünde karar değiştirmişti. HtA mitanlaftna 35 yıl hapis • LONDRA (AA) - Ingiltere'nin başkenti Londra'nın ve ülkenin güneydoğusunun büyük bölılmünü elektriksiz bırakmak amacıyla saldınlar planlayan Irlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (tRA)6üyesi. ^5'eryıl hapis cezasına çarptınldı. Londra'da 3 aydır süren dava sonunda jüri üyeleri. 8 İRA militanından 2'sinin serbest bırakılmasına, diğer 6'sının da 35'er yıl hapis cezasına çarptınlmasına karar verdiler. El Halil'de iki tsrail askerinin molotof kokteyliyle yaralanmasuıdan sonra İsrail ordusu, bölgevi askeri alan ilan ederek kapato. lntifada yaydıyor, Israil seılleşiyor Dış Haberier Servisi - Gazze Şeridf nde Israil askerlenyle Filistinliler arasında çıkan çatışma- da, bir Filistinlınin öldüğü bıldinldı. Yetkililer, Gazze Şeridi'ndeki bir Yahudi yer- leşim birimı yakınında Yahudi yerleşimciler ile Filistinliler arasındaki çatışmaya Israil askerleri- nin müdahale eftığini ve bir Filistinlinin öldüğü- nü belirttiler. Bu arada. Batı Şeria'daki El Halil kentinde, gösteri yapan Filistinlilenn bölgevi kapatan Isra- il askerlerine taş attığı, çıkan çatışmada, 37 Fi- listinlinin yaralandığı kaydedildı. El Halil kentinde hafta sonunda Hz. Muham- med'e hakaret içeren afışlerin asılmasının ardın- dan kentte durum gerginliğini korurken Israil as- kerlerinin, Filistinli göstericilerin dün molotf kok- teyli atarak 2 tsrail askerini yaraladıklan sokağın girişlerini kapattıklan bildirildi. Görgü tanıklan, buldozerlerin bütûn gece çalışarak çatışmalann çıktığı 20 metre uzunluğundaki sokağın girişle- rini tuğlayla kapattıklannı belirttiler. Filistinli güvenlik yetkililerinin sokağın giriş- lerinin kapatılmasına engel olmaya çalıştıklannı belirten görgü tanıklan, daha sonra Israil asker- lerinin bölgeyi "askeribölge" ilan ettiklerini kay- dettiler. Yüzde 20'si tsrail'in,yüzde 80'i de Filistin yö- netiminin denetiminde bulunan El Halil'de önce- ki gün çıkan çatışmalarda, Israil askerleri de 35 Filistinliyi yaralamıştı. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversıtemız Fakültelerinde, Yiiksekokullannda ve Merkezlerde açık bulunan kadrolara 2547 sav ılı Yükseköğretım Kanunu'na tabı olarak aşağıda belırtılen eleman- lar alınacaktır. Son başvuru tanhi ılanın gazetede yayınlanmasından ıtibaren 15 günlük sürenin bi- tıraıdır Profesörliğe başvuracak adaylar özgeçmişlenni, bılimsel çalışma ve yayınla- nnı kapsayan bir dosvayı 6 (altı) takım halmde dılekçelerine eklı olarak süresı ıçuıde Rektörlüğûmüze eksiksiz teslım edeceklerdir Doçenthğe başvuracak adaylar özgeçmişlenni. bılimsel çalışma ve yayınlannı kap- sayan bir dosvayı 4 (dört) takım halınde dılekçelerine eklı olarak süresi içmde Rektör- lüğümüze eksiksiz teslım edeceklerdir Profesörlük ve doçentlık kadrolanna tam gün statüde atama yapılacaktır. Yardımcı Doçenthğe başvuracak adaylarözgeçmişlennı. bılimsel çalışma ve yayın- lannı kapsayan bir dosvayı 4 (dört) takım halınde dılekçelenne ekli olarak süresi ıçın- de ilgıli birimlere teslim edeceklerdir. Öğretım Görev liliği. Araştırma Görevlıliği. Okutmanlık ve Uzmanlık ilanı için il- gıli bınmlere dılekçelenne eklı özgeçmışlenyle birlıkte başvuruda bulunacaklardır. Süresi içmde vapılmayan müracaatlann ve postada meydana gelebilecek gecikme- lerin dikkate alınmayacağı; DUYURULUR.". Rektörlük Tıp Fakiiltesi Mühendislik-Mimarlık Fak. Fen-Edebiyat Fakültesı Iktisadı ve 1dan Bıl Fak. Zıraat Fakültesı llahıvat Fakültesı Eğitim Fakültesi Dış Hekımlığı Fakültesı BedenEgt. veSp. YO Ceyhan Meslek Y.O. Çevre Sor. Uy. ve Ar. Mer. Osmanive Meslek Y.O. 338 62 85 338 60 84 - 3437 338 60 84 - 2705 338 60 84 - 2478 225 04 74 613 53 51-52 338 60 84 - 2096 338 60 84-2774 338 60 84-3446 338 60 84-2788 613 53 51-52 338 60 84 - 2998 814 28 05-414 58 66 Birimi P j b Tıp Fak Tıbbı Bıyolojı Bıyokımya Bıyokımya Invam Dtr. AdediNiIeliği Uzman 1 1 Profesör 1 1 Uzman 1 1 Deontolojı ve Tıp Tar Ögr. Gör Iç Hastalıklan Doçent Çocuk Sağ ve Hasta Yrd Docent Çocuk Sag \ e Hasta. Yrd. Docent Çocuk Sağ veHasta. Yrd Doçent Fıztksel Tıp ve Reha Yrd Doçent Anestezıyolojı ve Rea Yrd Doçent Kardıyolojı Doçent RadyasyonOnkolojiji Uzman Eğıtım Fak tgıtımde Psk Hızm Eğıtımde Psk. Hızm Eğıtım Prog ve Ögretım SmıfÖgretmenlığı Ingılız Dılı Egıtımı tngılız Dılı Eğıtımı tngılız Dılı Egmmı tngılız Dılı Egıtımı Fransız Dılı Egıtımı Mman Dılı EgıUmı Heykel Eğmmı Dış Hek Fak. Ortodontı Ağ DışÇeneHas \eCer Dış Hast ve Tedavı Protetık Dış Tedavısı Penodontolojı SuCrFak Denız Bıyolojısi Yehştıncılık Yrd Doçent 3 1 <\rş. Gör 4 1 Yrd Doçent 3 1 Yrd Doçent 5 ! Tıbbı Bıvolojı Anabılım Dalında doktora > apmış olmak Fen-Edebıyat Fakültesı Bıyolojı Bölûmu. yükseklısans mezunu olmak. Ingılızce. bılgısayar bılmek. Popülasyon Genetıgı ûzennde çalışmalarda bulunmuş olmak Tıp doktora olmak. tıpta uzman Deontolojı ve Tıp Tanhı alamnda uzmanlık \e doktora yapmak. Allerjı-lmmunolojı Enfeksıyon Vonatolojı Mühendıs olmak. Radyasyon fızıgı konusunda bir radyoterapı merkezındeenaz lOyıiçaiışmış olmak. erkek adaylarda askerlıkle ılışkısı bulunmamak. PDR. mezunu ve yükseklısan yapmış olmak Yrd Doçent 5 1 - Özel eğıtım alanında doktora yapmıs olmak Ögr Gör Ögr Gör Arş Gör 6 Vş Gör 7 Arş Gor 5 Ögr Gör 5 Yrd Doçent 5 Yrd Doçent 3 Yrd Doçent 5 •Arş Gör 5 Arş. Gör 6 Yrd Doç. 5 Arş Gor 4 Işletme Tekn. Mûh Mım Fak. Bına Bılgısı Tekstı) Makıneler. Yrd. Doçent 3 1 Yrd Doçent 3 Arş.Gör 6 Tekstıl Teknolousı Arş Gör 4 llahıvat Fak Tefsır Arş Gor 6 isiamHukuku Ögr Gör ] Keiam Arş.Gör. 5 Islam Mezheplen Tanhı Arş Gör. 6 Islam Felsefesı Arş Gör. 7 Dm Felsefesı Arş Gör. 7 Dın Egıtımı Yrd Doçent 3 Fen-Ed Fak Eskı Türk Edebıyatı OğrGor. 3 Genel Bıyolojı Yrd Doç 3 Genel Bıyolojı Yrd Doçent 3 Arkeolojı ve San.Tar Yrd Doçent 3 Zıraat Fak Fıtopatolojı Profesör 1 Tanm Makmalan Profe>or I Peysaj Mımarlığı Yrd Doçent 3 Bahçe Bıtkılen ^rş Gor 4 Entomolojı Arş Gör 4 Ikı ve Idr Bıl Fak Iktısat Pohtıkası Arş.Gör 7 tngılız Dılı Egıtımı veya Ed mezunu tngılız Dılı Egıtımı veya Ed mezunu Ögr.Gör olarak tngılız Dıl ve Edb mezunu olmak Ögr Gör olarak Ingılız Dıl ve Edb mezunu olmak Ögı Göt olarak Ingılız Dıl. ve Edb mezunu olmak Heykel Egıtımı lısans mezunu olmak. lyı derecede Ingılızce bılmek lyı derecede tngı ızce bılmek Oral Dıagnoz ve Radyolojı dalında doktora vapmış olmak lyı derecede Ingılızce bılmek Doktora yeterlığuiı almış olmak, ıyı derecede Ingılızce bılmek Denızel Fıto Plankton konusunda doktora vaprruş olmak. Halen ılgılı bir master programında kayıtlı olmak, lısans bıtırme derecesınm en az 70 olması. Les smav ından en az 40 puan almış olmak. Sıı Crünlen Fak.'den mezun olmak Gıda M vrobıvolojısı ve Toksıkolojısı konusunda denevımlı olmak, Alfatojun konusunda doktora yapmış olmak Tekstıl Muh Anabıhm dal yüksek lısans > apmış v e> 3 yapıyor olmak. Tekstıi Mûh .4nabılım Dal yûksek lısans yapmış v eya yapıyor olmak llamyat Fakültesı mezunu olmak. Türk Dılı ve Ed. Bölumü lısans mezunu olmak Eskı Türk Ed yükseklısans ve doktora programına kav ıth olmak Hay-van Fızyolojısı. Böcek Besleme ve üremesı konusunda doktora yapmış olmak Genetık al doktora yapmış olmak Klasık Arkeolojı dalında uzmanlaşmış olmak Klasık dıller ve antık tanh konulannda ders verebılecek nıtelıkte olmak 1 I Bıtkı Bıyotekn deneyımlı olmak Yukseklısansını tamamlamış. olmak 1 Entomolojı dal doktora yapıyor olmak 1 tlgılı fakûlte ve bölûm mezunu olmak, yıikseklısans programına devam edıyor veya bıtırmış olmak. yabancı dıl Ingjlızce olmak. Bastn: 26566 Birimi Dal* lavanı IkLGel.ve Ulus.lkt. Arş.Gör Iktısat Teo.ve Tanhı Arş.Gör Ekonometn .Arş Gör Muhasebe ve Fınansman Arş Gör D«r. Adedi Nfteliği 6 1 6 1 4-5 1-1 Muhasebe ve Fınansman Arş.Gör. Ûretım Yönetımı ve Paz. Arş.Gör. Yönetim ve Organizas. Ögr Gör 4 1 Tıcaret Hukuku Yrd Doçem Bütçe ve Malı Planlama Ögr Gör Beden Egt v e S p Y O Spor Yönetim Bıhmlen Arş.Gör 7 1 Ilgılı fakiılte ve bölûm mezunu olmak Muhasebe bılım dalı ıçın alınacaktır tngılızce bılıyor obnak. 4-5 1-1 Ilgılı fakulte v e bölüm mezunu olmak Fınansman bılım dalı ıçm alınacaktır. Ingılızce bılıyor olmak 6 1 L'retım bılım dalı ıçın alınacaktır. Endustn mühendısı olmak, Ingılızce bılmek Ilgılı fakülte ve bölûm mezunu olmak. Ingılızce bılıyor olmak 3 1 Almanca bılıyor olmak 4 I Yûksek lısansını bıtnmış olmak, Ingılızce bılıyor olmak Ceyhan Meslek Y O Tanm Makinalan Doçent 3 1 Çevre Sor Uygulama ve Arş Merkezı Uzman 4-5 l-l Osmanıye Mes Y.Ö Işlermecılık Seramık Yrd Doçent Okutman Rektörlük Endüstriyel Elektronik Okutmat Bılgısavar Programcıîj Okutman 6 1 Moda-Konfeksıyon Okutman Bilgisayar Programcılı. Okutman 6 Bûro Yönetımı ve Sekre. Okutman Seracıhk Okutman Harita Kadastro Ingılızce Italyanca TiyaHo(oyunculuk) Okutman Okutaıan Okutman Okutman Uzman 6 6 6 6 1 4 1 1 1 Ögretım görevlısı olarak. ntmık cunnastık dersını verebılecek nıtelıkte. ıpastennı yapmış Ögretım görev lısı olarak. Tanm Makınalan anabılım daiında doktora yapmış. askerlıkle ılışkısı olmayan. Lısans mezunu olmak Cografl bılgı sıstemıyle çalışmak uzere Sun Sparc Iş Istasyonu. Solans Işletım sıstemınde Vc-Info. Arc-vıevv. Arc-express. Erdas Imagıne ve Erdas VGA programlannı, Wındows, Unm ve Macıntosh ışlenm sıstemlenm kullanabılen, aynca bu sıstemlerie ılgılı her tûrlü teknık donanım konusunda deneyımli ve Ing Ingılızce bılen elemaniar tercıh nedenıdır. Yönetim organızasyon anabılım dalında doktora yapmış olmak. 4 v ıllık seramık egıtımı görmuş olmak, en az 3 yıllık meslekı tasanm deneyımıne sahıp olmak. askertığmı yapmış olmak, Ingılızce bılmek. Muh. Fak., Elektnk-Elektronık Mûh Bol mezunu olmak. Ingılızce bılmek (Kadırlı M Y Okulundaögr. görevlısı olarak görevlen.) Fakülte veya yüksekokul lısans raezunu. Dos, Novel ve NT ışletım »ıstemlennı bılmek. Basıc. Kobal ve Paskal program dıllennı ders verebılecek duzeyde bılmek, Ingılızce bılmek (Kadırlı M Y Okulunda ögr görevlısı olarak görev len I OgrGör olarak Tekstıl Mühendıshğı veya Teknık Egıtım Fakultelennın ılgılı boiümlennden mezun olmak Tekstıl Teknolojısı, Moda. Konfeksıvon konulannda deneyım sahıbı olmak Yûksek lısans yapmtş veya yapıyor olmak tercıh nedenıdır (Adana M.Y. Okulunda,görevlen. ı Ögr Gör olarak Bılgısayar Mühendıshğı. Elektnk-Elektromk Mûhendıslığı veya Fızık lısans dıplomasma sahıp olmak. Cobol, C. Pascal v b programlama dıllenne hâkım olmak. yûksek lısans yapmış veya vapıyor olmak tercıh nedenıdır \ Adana M Y r Okulu'nda görev len. I Bıtkı Yetıştırme konusunda doktora y apmış olmak, en az 4 yıl kamu hızmetınde bulunmuş olmak. ıyı derecede Ingılızce bılmek. bılgısayar kullanmayı bılmek (KozanMY Ok. ögr görevlısı olarak görevlen ) Bahçe Bıtkılen bölümûnde yûksek lısans yapmış olmak (Karaısalı M Y Ok. ögr görevlısı olarak görevlen I Hanta Mûh mezunu olmak, mesleğınde 10 yıl tecrübe sahıbı ve bılgısayar bılmek (Karaısalı M Y Okulu'nda görevlen ) Ing Dıl ve Eğı Bol lısans mez olmak Lısans mezunu olmak ıDevIet Konservatuvannda görevlen.) Lısans mezunu olmak I Dev let Konservatuvannda görevlen.) Çocuk Sağlığı ve Eğıhmı konusunda lısans mezunu olmak. Eğıtım Odıvolojısınde yükseklısans yapmış olmak. (Duyma Eng veözür Uyg. ve Arş. MerkezuKİe görevlen.) Şii liderden yönetime iç savaş uyansı Pakistan karışıyor• Hükümetin aldırmazlığı yüzünden son beş ayda 90 Şii'nin öldürüldüğünü belirten Şii lider Seyid Nakvi, bu duruma artık göz yummayacaklannı söyledi. ISLAMABAD(AFP)-Pakistan'daki Şii Müslümanlann lideri, mezheplerarası ça- tışmalann ülkeyi ıç savaşa sürüklediği uyansında bulunurken polisin 230 milı- tanı tutukladığı bildirildi. Pakistan'da yayımlanan The Frontıer Post gazetesine göre Şii Tahrik-i Cafriya Partisi'nin liden Allama Seyid Nakvi. mez- hepçiliğin sınırı aştığını ve beş ay içınde 90 "masum"1 Şii'nin öldürüldüğünü ve Başbakan Navaz Şerif in mezhepler ara- sı kan davasını durdurmakta başansız ol- dugunu belirttı. Nakvi. artık Şiilerin öldü- rülmesine göz >Timmayacaklannı söyle- di. Yönetımin aldırmazlık suçu işleyerek mezhepçiliğın teröre dönüşmesine neden olduğunu öne süren Nakvi. karşılıklı çı- kar ilişkileriyle desteklenen bir suç ortak- lığının yasa ve düzeni bozduğunu belirt- ti. Pakistan'ın Pencap eyaletinde, azınlık- taki Şii ve çoğunluktaki Sünniler arasın- daki silahlı çatışmalarda son birkaç ay ıçinde 100'den fazla kişi öldü. Pencap'ın başkenti Lahor'daki polis yetkilileri, 4 ki- şinin ölümüne yol açan bir cami yangını- nın ardından düzenlenen baskınlarda 230 kişinın tutuklandığını bildirdıler. Şiddet olaylannın köktendinci Şünni Sipah-ı Sa- haba Pakistan örgütü ile köktendinci Şıı Sipah-ı Muhammed Pakistan arasındaki gerginlıkten kaynaklandığı belirtılıyor. Pencap ;yaletinde hemen hemen her gün her iki örgütün üyeleri motosikletler- le camilere ve bırbırlerıne yönelik vur - kaç eylemlen düzenlıyorlar. Bu arada, durumun gerginleşmesi üze- rine. Pakistan Yûksek Mahkeme Başka- nı Saccad AUŞah'ın mezhep kavgasınaçö- züm bulunabilmesi içm bir ginşım başla- tarak hükümet üyelerinin konuya ilişkin görüşlerinı dmledıği bildirildi. Gözlemciler. mezhep çatışmasının, es- ki Başbakan Benazir Butto nun görevin- den alınmasının ardından geçen şubat ayında yapılan seçımleri kazanarak baş- bakanlık görevıne gelen Navaz Şerif yö- netimine yönelik ciddi bir tehdit oluştur- duğunu belirtiyoriar. Navaz Şerifi uğraştıran bir başka so- runun da Sind eyaletinin başkenti Kara- çi'deki Muhacır k.avmi Hareketi ile bu ör- gütten a>nlan Hakiki örgütü arasındaki ça- tışmalar olduğu bıldırihyor. ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU Merkezimize.aşağıda sınıf. unvan ve sayısı belırtilen boş kadrolara 657 sayılı Dev- let Memurları Kanunu'nun 4, A maddesıne tabı mcmur ve 4 B maddesine tabi sözleş- meli personel alınacaktır. Başvuranlann 657 say ılı kanunun 48. maddesinde yer alan şartlar ile unvanlann karşılannda belırtılen nitelikleri taşıması. erkek adaylann as- kerlik hizmetini yapmış olması gerekmektedır. Aşağıdaki kadrolara başvuran adaylar içın iki aşamalı sınav yapılacaktır. Sınavın bırincı aşamasında adayiann tümüne Genel Yetenek ve Genel Kültürden oluşan iki bölümlü bir test uygulanacaktır. Bınnci aşama sınavında 70 ve daha yûksek puan alanlar başanlı sayılacaklardır. Birinci aşamadakı sınavı kazanan adaylar ıkincı aşa- ma sınavına çagnlacaklar ve kendı alanlannda sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Aşağıdaki kadrolar için başvuru formu, ÖSYM Ankara Bürosu. Karyağdı Sokak, No: 2S. Aşağıayrancı. Ankara adresinden temın edilebılecek ve doldurulan form ile aşağıda belırtılen belgeler, ÖSYM"nın lş Bankası Güvenevler Ankara Şubesindekı 2320 hesabına yatınlacak. 2.000.000 (ikimilyon) TL sınav ücrerine ait banka dekon- tu ile birlikte aynı adrese (ÖSYM'nin Ankara Bürosu'na) posta ile göndenlecek ve- ya elden teslım edılecektir Eksik belgeli başvurular geçerli sa>ılmayacak; postada geciken başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuru Jçin Gereklı Belgeler: 1. Başvuru Formu. 2. Öğrenim Belgesı (Dıploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği). 3. iki adet vesikalık fotoğraf. 4. Aşağıda "koşullar"da belırtilen belgeler. 5. Sınav ücretinin yatınldığmı gösteren banka dekontu. Başvurular. 7 Temmuz 1997 tarihinde başlayacak ve 21 Temmuz 1997 günü saat 17.30'da sona erecektır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek- tir. Sınavın birinci aşaması, Ankara'da 3 Ağustos 1997 tarihinde saat 09.30'da yapı- lacaktır Adaylar. Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin Ankara Bürosu'ndan (Kar- yağdı Sokak, No: 28. Aşağıayrancı 1-2 Ağustos 1997 tarihlennde alacaklardır. Sına- vın ikinci aşaması içın sınav veri ve eünü adaylara aynca bıldirilecektir. SINIF, UN\'AN, KADRO DERECESt, KATJRO SAYISI VE KOŞULLAR ÇocukGeüşimcisi: Sınıfı: Sağlık Hizmetleri. Kadro Derecesi: 7-8. Kadro Sayısı: 2. Koşullar. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programından mezun olmak. Çözümleyici, Sistem Programcısı: 4/ B Sözleşmeli. Alınacak Personel Sayısı: 2. Ay- lık Brüt Ücret: 60.320.000 TL. Koşullar: En az lısans düzeyınde yükseköğretim dip- lomasına sahip olmak; bulunduğu bilgiişlem merkezınde programcı unvanıyla en az bir yıl süre ile çalışmış olmak; Cobol ve diğer programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek: Kamu Personeli Yabancı Dil Bılgisı Seviye Tespit Sınavında (KPDS) Ingılızceden en az D düzeyınde puan almış olmak. Prügramcı: 4'B Sözleşmeli, Alınacak Personel Sayısı: 2. Aylık Brüt Ücret: 58.000.000 TL, Koşullar: En az lisans düzeyınde yükseköğretim diplomasına sahip olmak: yüksekögrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına dair belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kurslannı bitirdığıne ilişkin sertifika sahibi olmak: KPDS'de Ingilizceden en az D düzeyinde puan almış olmak. Test Ölçme ve DeğerlendiniK l zmanı: 4 B Sözleşmeli. Alınacak Personel sayısı: 1, Aylık Brüt Ücret: 63.136.000 TL. Koşullar: Matematik veya Matematik öğretmen- liği programlanndan mezun olmak. (Ölçme ve değerlendırme konulannda yûksek li- sans yapmış olanlar veya bu konularda tecrübe sahibi olanlar ve yabancı dil bılenler tercih edilecektir.) Test Ölçme ve Değeriendirme L zmanı: 4'B Sözleşmeli. Alınacak Personel Sayısı: 1 Aylık Brüt Ücret: 63.136.000 TL, Koşullar: Türk Dili \e Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlığı programlanndan mezun olmak. (Ölçme ve Değerlendir- me konulannda yûksek lisans yapmış olanlar veya bu konularda tecrübe sahibi olan- lar ve yabancı dıl bılenler tercih edılecektir.) Test Ölçme ye Değeriendirme Lzmanı: 4'B Sözleşmeli. Alınacak Personel Sayısı: 1, Aylık Brüt Ücret: 63.136.000 TL, Koşullar: tngiliz Dili ve Edebiyatı. tngilizbili ve Külfürü. ingiliz Dilbilimi. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı. Mütercim-Tercüman- lık (Ingilizce) veya Ingılızce Öğretmenliği programlanndan mezun olmak. (Ölçme ve Değeriendirme konulannda yüksek lısans yapmış olanlar veya bu konularda tecrübe sahibi olanlar ve yabancı dıl bılenler tercih edılecektir.) Test Ölçme \e Değerlendinme L'zmaıu: 4 B Sözleşmeli, Alınacak Personel Sayısı: 1, Aylık Brüt Ücret: 63.136.000 TL. Koşullar: Fransız Dili ve Edebiyatı, Mütercim- Tercürnanlık (Fransızca) veya Fransızca Öğretmenliği programlanndan mezun ol- mak. (Ölçme ve Değeriendirme konulannda yüksek lısans yapmış olanlar veya bu konularda tecrübe sahibi olanlar ve yabancı dil bılenler tercih edılecektir.) Test Ölçme ve Değeriendirme l zmanı: 4< B Sözleşmeli. Alınacak Personel Sayısı: 1. Aylık Brüt Ücret: 63.136.000 TL, Koşullar: Psikoloji programlanndan mezun ol- mak, (Ölçme ve Değeriendirme konulannda yüksek lisans yapmış olanlar veya bu konularda tecrübe sahibi olanlar ve yabancı dıl bilenler tercıh edilecektir.) Proje Değeriendirme ve Uygulama Lzmanı: 4'B Sözleşmeli, Alınacak Personel Sayısı: 4. Aylık Brüt Ücret: 63.336.000 TL, Koşullar: Sosyal ve 1dan Bilımler, Ekonomı. İşletmecilik vb. dallarda lisans diplomasına sahıp olmak. resmi veya özel bir kuruluşta bir projenın yapımı. uygulanması ve değerlendirilmesı safhalanndan binnde çalışmış olmak: tercihan Ingılızce bilmek. ÖSYM BAŞKANLIĞI Basın: 29190 •Uçak •Transferler •Merkezde ••* Otelde O.K. konaklama •Şehir turu dahil Taksim: 249 52 .1 Levent: 284 21 24 YEŞILELMA SeyaHat Acentmsı Sa ÎJudenali I Kasul-Almanya 21 Haziran - 28 EykJ '97 J 47. Venedik Bıervali (Vcnedik-ltalya) 1 15 tara-9 Aralık'97 I KültOr gezilcfifailgilendrmctoplamısı ı* > mint dinletî. Konuşmao: Melîh Görgûn I 5 Temmuz Cumariesı I Bahre b Bakr Kûhûrm-MODA / Kadıköyl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog