Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

3TEMMUZ1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Özelleştirme Idaresi'nden açıklama • ANKARA (AA) - Özelleştirme tdaresi Başkanlığı'nın uygulamalanna ilişkin basında yer alan bir yazı ûzerine yapılan açıklamada, gerek alınan kararlarda, gerekse bu kararlann uygulanmasında, özelleştirme mevzuatı ve bu doğrultuda verilen yetki çerçevesinde hareket edildiği belirtilerek "Boş bulunan daire başkanlığı kadrolanna yapılan atama. idaremizde uzun zamandır uzman kadrosunda çalışan personelin performanslan ve liyakatleri de dikkate alınarak yapılan bir uygulama olup, bu atamalar netıcesinde hiç kimse görevinden alınmamıştır" denildi. İTO Başkanı umutlu • SAMSUN (Cumhuriyet) - Istanbul Ticaret Odası Başkanı (ITO) Mehmet Yıldınm, Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içinde gelişmiş 10 iilkeyi yakalayabilecek güçte olduğunu belirterek " 1990"lı yıllardan itibaren siyasi istikrardaki bazı sıkıntılanmız ekonomik istikran yakalayamadığı, aynı paralelde çalışamadığının da sıkıntısını birlikte yaşadık. Yeni hükümet kuruldu. Umanz bu arzu ettiği siyasi istikrara götürecek alt çalışmalan yapar. Siyasi istikran da yakalarsak ülkenin kalkınmasını sağlanz'" dedi. Petlas'ta işçilere tehdit • KIRŞEHİR (Cumhuriyet) - Petlas Lastik Fabrikası'nı yaklaşık 2 ay önce satın alan Kombassan Holding"le. fabrika işçileri arasındaki anlaşmazlık devam ediyor. Petlas işçileri toplusözleşme görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine. 12 haziranda grev karan alrmş, karan da 60 gün içinde uygulayacaklannı resmi yoldan işverene bildirmişti. İşverenin sıfır zam önerdiğini belirten Petrol-Iş Sendikası'nın aldığı karar üzerine Petlas'ta, Kombassan da lokavt ilen etriğini açıkladı. Özelleştirme karşıtı platform • ANKARA (AA) - Özelleştirme konusunda kamuoyuna doğru bilgiler. ulaştırma ve özelleştirme yapan hükümetlere karşı etkin bir karşı duruşu örgütlemeyi amaçlayan Özelleştirme Karşıtı Platform Sekreteryası kurulduğu bildirildi. Sekreteryanın açıklamasında. özelleştirmeden zarar gören emek cephesi ve güçler arasında bugüne kadar büyük bir dağınıklık yaşandığı öne sürüldü Bank Kaprtal AB'ye hanp • GAZİANTEP (AA) - Bank Kapital Genel Müdürü Varol Civil. Türkiye"de siyasi olumsuzluklann ekonomi üzerindeki etkisinin gittikçe azalmaya başladığını belirterek Türk bankacılık sektörünün nitelikli elemanlan ve altyapısı ile gümrük birliğinden öte Avrupa Birliği'nedehazır olduğunu bildirdi. Erdemir'de rekor • ZONGULDAK (AA) - Türkiye'nin tek yassı mamül üreten kuruluşu olan Eregli Demir-Çelik Fabrikalan AŞ'nin (Erdemir) yılın ilk altı ayında 344 bin ton ihracat gerçekleştirdiği bildirildi. Kapasite Arttınmı ve Modernizasyon Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Erdemir'in üretimi 2 milyon tondan 3 milyon tona çıktığı belirtildi. Sütezam • ANKARA (AA) - SEK ve Sütaş marka yanm kiloluk şişe sütlerin perakende satış fiyatları 40 bin liradan 50 bin liraya yükseldi. Sütaş marka bazı süt ürünlerinin fiyatlarında da ayarlamalar yapıldı. Yeni fiyatlardan satışa dün başlandı. Yılmaz'ın kurduğu yeni hükümeti 3 katrilyon iç borç, 7 milyar dolar dış borç bekliyor Sonbahara borçla merhaba4NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 1998'de erken seçime gitmeyi planlayan yeni hükümeti. ekim ayından itibaren 7 aylıkdönemdetoplam3 katrilyon 156tril- yon liralık iç borç, 7 milyar dolarlık dış borç, 1.5 milyar marklık da bedelsiz it- halat mevduatı geri ödeme yükümlülüğü bekliyor. Uluslararası piyasalardan kredi bul- makta zorlanan. Merkez Bankası'ndan kullanabileceğiavansmıktarısınırlıolan hükümetin. bütçe açıklannı kaparmak ve borçlannı ödeyebilmek için büyük kaynak sıkıntısına eireceğine dikkat çe- kildi. Kaynak paketleri adı altında, borçlan- maya ağırlık veren REFAHYOL hükü- metinin. ihalelerde vadeleri yıl sonuna ve 1998başmaertelemesi, yeni hüküme- ti zora sokacak. • Kaynak paketleri adı altında, borçlanmaya ağırlık veren REFAHYOL hükümetinin, ihalelerde vadeleri yıl sonuna ve 1998 başına ertelemesi, yeni ı hükümeti zora sokacak. Yeni hükümetin. 1998 yılında bir er- ken seçime gitmesi durumunda, hem se- çim yatınmlan. hem de yüklü borç öde- meleri için kaynak bulmasının zor ola- cağına dikkat çekildi. Devlet Bakanı Güneş Taner'e önce- ki gün bir bnfing v eren Hazine bürokrat- lannın. özellikle. vılsonundave 1998ba- şında ki yüklü borç ödemelerinin karşı- İc borc ödeme takvimi Ekfm 1997: 350 trilyon lira. Kasim 1997:370 trilyon lira Arallk 1997:455 trilyon lira. Ocak 1998: 280 trilyon lira. Şllbat 1998: 573 trilyon lira. Mart 1998: 250 trilyon lira. NİSan 1998: 778 trilyon lira. lanması için dış kredi bulunması gerek- tiğini belirttikleri öğrenildi. Özelleştirmeden bu yıl içinde 7-8 mil- yar dolar olarak belirlenen gelir hedefi- ninancak 1 milyar dolarda kalacağına dik- kat çeken bürokrasinin, bütçe açığının 2.2 katrilyon liraya ulaşacağını da vur- guladıklan öğrenildi. Bürokratlann. hükümetin Uluslarara- sı Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ile bir an önce masaya oturulması gerekti- ğini ve dış kredi kapılannın açılmasının şart olduğunu vurguladıklan öğrenildi. Hükümetin, bu yılın ekim-kasım-ara- lık, 1998'in deilk4aylıkdönemini kap- sayan 7 ayda 3 katrilyon 156 trilyon lira- lık iç borç, 7 milyar dolarlık da dış borç geri ödemesi yapması gerekiyor. Alınan bilgilere göre kamunun yılın son 3 ayında 2.4 milyar dolarlık, 1998'in ilk 4 ayında da, 4.6 milyar dolarlık dış borç geri ödeme yükümlülüğü bulunuyor. REFAHYOL'un bedelsiz ithalat için Zi- raat Bankası'nda 1 yıl vadeli topladığı yaklaşık 1.5 milyar rnarklık mevduatın ge- ri ödeme döneminin de aralık ayına denk geldiğine dikkat çeken yetkililer, "Özel- likle döviz açığı tehlikesiyle karşı kar- şıyayız" dediler. 55. hükümet ekonominin iplerini ve bürokrasideki atamaları sıkı tutmakta kararlı Ihale ve ödemeler gözaltındaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. kamudaki tüm atamaları durdu- rurken. ihaleleri ve 2 milyar lira- nın üzerindeki ödemeleri Başba- kanlık ve ilgili bakanlann iznine bağladı. RP'nin son anda atadı- ğı Nazım Ekren Vakıfbank Ge- nel Müdürlüğü görevinden alın- dı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanı Cumhur Ersümer'in de. RP'li eski Devlet Bakanı Fehim Adak ile Enerji Bakanı Recai Kutan ın çocuklannın eğitim amacıyla ABD'ye gönderilme- sine ilişkin yazıyı askıya aldığı öğ- renildi. REFAHYOL hükümetinin, hü- kümet değişikliği sinyalleri baş- lar başjamaz özellikle son 15 gün- de. geniş çaplı yürüttüğü kadro operasyonlan ve bütçe aktanm- lan. yeni hükümet tarafından de- netlenmeye çalışılıyor. Başbakan Yılmaz. önceki gün bir genelge yayımlayarak tüm kamu kuru- İuşlan ile katma bütçeli ve döner sermayeli işletmelerdeki nakil, dışardan atama ve tayinleri ikin- ci bir emre kadar durdurdu. Zo- runlu atamalar için ilgili bakanı- nın izni alınacak. Kamuda yapı- lacaktüm ihalelerve 2 milyar li- ranın üzerindeki ödemeler de il- gili bakan tarafından onaylanacak. ANASOL Hükümeti ilk olarak ihale ve atamaları durdurdu. (Fotoğraf: AA) Bayındırlık ve Iskân Bakanı Yaşar Topçu. REFAHYOL dö- neminde bakanlık ve bağlı kuru- luşlara RP'li belediyelerden çok sayıda eleman aktanldığını bildır- di. Topçu, bakanlıkta üst düzey bürokratlann geçici görevle işten uzaklaştırıldığını. bu kadrolara belediyelerden aktanlan eleman- ların yerleştirildiğini söyledi. RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan'ın REFAHYOL'un son haftasında. belediyelerden kamu kuruluşlanna geçişi serbest bı- rakan genelgesiyle, çok sayıda elemanının kamu kurumlarına yerleştirildiğini de belirten Top- çu. "Bunlardan görevlerini yap- mayan veya veterli olmavan gö- revden alınacaktır" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba- kanı Ersümer'in ise RP'li eski Devlet Bakanı Adak ile Enerji Bakanı Kutanın çocuklannın eğitim amacı ile ABD'ye yapa- caklan geziyi durdurduğu öğre- nildi. Adak'ın oğlunun 27 Ara- lık 1996 tarihinde. eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kutan'ın oğlu Murat Kutanın da 14 Ni- san 1997'deBotaş'taışebaşlatıl- dığı kaydedildi. RP'li bakanla- rın çocuklarına. mesleki eğitim gerekçe gösterilerek ABD'ye git- mek üzere vize alındığı. Bakan Ersümer'in onay vermeyerek ge- ziye son anda engel olduğu kay- dedildi. îçişleri Bakanı Murat Başes- gioğlu ise olaylı bir şekilde Em- niyet Genel Müdürlüğü koltugu- na oturtulan Kemal Çelik'ten personel ve teşkilatla ilgili brifing aldı. Selefi Meral Akşener tara- fından hazırlıklan başlatılan va- liler ile emniyet müdürleri karar- namesini inceleyen Başesgioğ- lu'nun. değişiklikleri güvenoy- lamasının ardından sonuçlandır- ması bekleniyor. REFAHYOL dönemınde RP'li Sabri Tekir tarafından geceya- nsı operasyonuyla alınan Fehmi Gültekin'in yerine Vakıfbank Genel Müdürlüğü'ne getirilen Nazım Ekinci de dün görevinden alındı. Ekinci'nin yerine. Vakıf- bank Genel Müdür Yardımcısı Haluk Görgün getirildi. Çağdaş girişimcilere Atatürkçü vakıf desteği Ekonomi Servisi - REFAHYOL hükü- metiyle birlikte palazlanan islam serma- yeli şirketlerin ekonomide yeralma çaba- larının göstergesi olarak kurduklan MÜ- SİAD'a karşılık çağdaş ve demokrat gi- rişimcilerin yolunu açmayı hedefleyen ye- ni yapılanlamalar gündeme geliyor. Müs- lüman işadamlannı bir araya getirmesine rağmen kendilerini Müstaİcil Sanayici ye Işadamlan Derneği olarak lanse eden MÜ- StAD ve Alevi işadamlarını bünyesinde toplayan Cumhuriyetçi ve Sanayici İşa- damlan Derneği'nden (CUSİAD) sonra şimdi de Atatürk ilkelerini kendine temel edinen Çağdaş Demokratik Girişimciler Vakfı (ÇAGİV) kuruldu. Uzun yıllar yurtdışında ve TOSYÖV'de teknik danışmanlık yapan Faik Özger- mi'nin önderliğinde kurulan ÇAGİV. Ata- türk'ün öngördüğü kıstaslarla ve Atatürk ilkelerine uygun olarak faaliyet alanı ayırt etmeksizin, girişimcilik ruhu taşıyan genç girişimcilerinin. işadamlannın, kadınlan- nın, öğrencilerinin ve serbest meslek men- supları arasındaki koordinasyonu sağla- mayı ve danışmanlık hizmeti vermeyj amaçlıyor. "Bu ülkeyi seviyorum ancak insanlarını sevmiyorum" diyen Faik Öz- germi, şöyle konuşuyor: "Hele hele son zamanlarda TVler- de karşımıza Rize milletvekili olmuş 'mahlûkat' gibi bir adam çıkıyor. Onla- rı gördükçe bu insanların nereden çık- tıklarına hayret ediyorum. Fakat şu an politik arena ile uzaktan yakından ilgi- lenmek istemiyorum. Benim uğraşım, girişimcilik ruhu taşıyan insanların eko- nomik yönden güçlendirilmesi, onun için de elimden geleni yapmak. Çünkü bu ekonomik gelişmeyi şimdiye kadar bizler değil, bu 'mahlûkatlar' yaptılar." Merkezi Ankara'da olan ve tüm Türki- ye çapında hizmet verecek olan vakıf. tek kişilikten. uluslararası boyuta kadar her çapta projeye danışmanlık ve yönlendir- me hizmeti sağlayacak. Özgermi, bu örgütlenmeyle finansman sıkıntısı çeken genç girişimcilere, sponsor arayanlara yabancı ortak bulacaklannı. ih- racat yapmak isteyenlere yol göstercekle- rini ifade ediyor. Çeşitli Avrupa ülkeleri- nin ticaret odalanyla bağlantı içinde olduk- larını ve çok yakında Kuzey İtalya Sana- yı ve Ticaret Odası ile bir anlaşma imza- layacaklannı belirten Özgermi. aynca vak- fa üye olanlann otomatik olarak hayat si- gortasına sahip olacaklan bir sistemi kur- maya çalıştıklannı da ifade ediyor. Vakıf üye sayısının yıl sonuna kadar en az 500 kişiye ulaşması bekleniyor. ÎKV 27 Haziran 1997 AB Amsterdam Zirvesi'nin sonuçlannı değerlendirdi. ÎKV Başkanı Meral Gezgin Eriş 'AB'niıı yolu hukuk devletinden geçer' Ekonomi Servisi- İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Meral Gezgin Eriş Avru- pa Birliği'nin demokrasi ve insan hakla- nyla bütünleşmiş ekonomik bir yapı ol- duğunu belirterek "AB'ye giden yol de- mokrasi ve insan hakları. yani hukuk devletinden geçer" dedi. 27 Haziran 1997 tarihindeki AB Amsterdam Zirve- si'nin sonuçlannı değerlendiren ve AB Ko- misyonu'nca Türkiye hakkında hazırla- nan "gayri resmi" rapor hakkında bilgi veren Eriş. Türkiye'nin ilk kez resmi ola- rak aday ülke statüsünde bir zirveye çağ- nldığının altını çizdi. Eriş, AB- Türkiye ilişkileri adına karamsar olmadıklarını ancak geçmişte "bazı siyasetçilerin" yaptıgı gibı alınan mesafelerin çok da abartılmaması gerektiğini vurguladı. Eriş. AB'nin açıkladığı. ancak Türk makamlarınca veterli girişim yapılma- ması nedeniyle "gayri resmi" düzeyde kalan ekonomik raporla ilgili olarak yap- tığı açıklamada, raporun özellikle diğer aday ülkelerin ekonomik durumlanyla Türkiye'nin karşılaştırıldığı bölümleri- nin Türkiye adına olumlu izler taşıdığını söyledi. Raporda Türkiye'nin gerek AB ekonomileriyle rekabet edecek bir ser- best pazar gerekse serbest girişim potan- siyeli bakımından diğer aday ülkelere gö- re ön saflarda olduğu ifadesine yer veril- di. Ancak raporda enflasyon. TL'nin is- tikran, faiz hadleri ve dış ticaret açığı 'kötüden de beter' olarak nitelendirildi. Raporda Türkiye ekonomisinin "çe- lişkiler. paradokslar ekonomisi" ola- rak nitelendirıldiğine dikkat çeken Eriş. Türk sanayisindeki dinamiğin ise "şaş- kınlık, hatta havranlıkla" karşılandığı- nı vurguladı. Eriş, aynı raporda bu dina- miğin ne Türkiye deki ekonomi yönetici- lerinin aldığı doğru kararlardan ne de AB ülkelerinın ekonomik desteklerinden kay- naklandığını, bu başannın yalnızca sa- nayicilerin kendi çabalarının ürünü ol- duğunun belirtildiğini ifade etti. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS TAMAMLAMA GİRİŞ SINAM Fakültemiz Sağlık Eğıtımi ve Sağlık Yönetımı Bölümlerınde Saglık Eğitim Enstıtü- sü mezunlarına yönelik Lisans Tamamlama Programı açılacaktır. Programa Sağlık Eği- tim Enstitülenmn tüm bölümlerinden mezun olanlar alınacaktır. A) Başvuru için istenilen belgeler; 1) Başvuru dilekçesi (Mezun olunan enstıtü. mezun olduğu bölüm. tercih sıralaması.) 1) Sağlık Eğitımi 2) Sağlık yönetimi ve yazışma adresini içeren bir dilekçe 2) 1 adet noter tasdikli mezuniyet belgesi veya diploma sureti. 3) 1 adet nüfus cüzdan sureti 4) 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf 5) 1 adet transkript belgesi (not dökümü) 6) ÖSYM'nin Yapı Kredi Bankası Güvenevler(Ankara) şubesindeki 903-5 numara- lı hesabına sınav ücreti olan 2.500.000 (Ikimilyonbeşyüzbin) TL'nin yatınldığına iliş- kin dekontun aslı (Başvuruları kabul edilip sınava girmeyenler ile koşulları uymadığı halde para yatıran adayların sınav ücretlerı ıade edilmeyecektir). Eksık belge ve bilgiler bulunan müracaatlar ışleme konmayacaktır. B) Başvuru adresi ve tanhi: Başvurular (A) bölümünde belırtilen belgeler ile birlikte. Ankara Ünıversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi FatihCad. No: 197 06290 Çıftasfalt Keçiören ANKARA adresine 07-18 Temmuz tarihleri arasında mesai bitimine kadar yapılacaktır. Posta- daki gecikmeler ve bu tarihler dışındaki müracaatlar dikkate alınmayacaktır. C) Sınav Şekil ve Konuları Sınav: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından test şeklinde yapılacaktır Sınavlarda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testi ile Alan Bilgisi testi uygu- lanacaktır. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe Matematik, Atatürk llkeleri ve Inkılap Tarihi. Temel Yurttaşlık Bilgisi. Alan Bilgisi Testi: Anatomi Fizvolojı. Mikrobıyoloji ve Bağışıklama, Bıyoistatıstik. Genel Besienme. Bulaşıcı Hastalıklar ve Epidemiyoloji, Sağlık Eğıtimi, ilk Yardım, Ana Sağlıgı ve Aile Planlaması, Hastalıklar Bilgisi. Çevre Sağlığı, Sağlık yönetimi ko- nulannda yapılacaktır. D) Sınav Tarihi ve Yeri Sınav 31 Agustos 1997 Pazar günü saat 13.30'da Ankara'da yapılacaktır. Adaylar ay- nı gün en geç saat 13.00'te sınav yerinde bulunacaklardır. SINAVA GlRtLECEK YERİ ĞÖSTEREN GİRİŞ BELGELERİ ÖGRENCt SEÇ- ME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ (ÖSYM) TARAFINDAN ADAYLARIN AD- RESLERtNE POSTA İLE GÖNDERJLECEKTİR. Sınav sonuçları adaylara ÖSYM tarafından posta ile bildirilecektir. E) Kimlik Belgesi:' Adaylar. sınava giriş belgeleriyle birlikte, kimlik tespitinde kullanılmak üzere yan- lannda aynca fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı veya sürücü bel- gesi) bulundurulacaktır. NOT: Sınava gireceklerin yanlannda yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi bulundur- maları gerekmektedır. Basın: 29092 İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞUKRAN SOIVER Hesaplaşmadan Olmaz REFAHYOL hükümetinin gerginliğı tırmandırma- sından yorgun düşmüşlere, daha hükümet güvenoy- laması almadan rahat nefes almaya çalışanlara ne ka- dar sevimsiz geldiğinin ayrımındayım. Şimdiden Çillerler'le ilgili somşturmaları. yeni hü- kümetin başarı şansının aleyhine gelişme olarak yo- rumlayanlar var. Çiller'ın iktidardayken sorun olduğu, onunla değil yarattığı tahribatla uğraşılması gerekti- ği savunuluyor. Çiller-Erbakan ikilisinin kirli çamaşırlan, yaptıkla- rı ortaya çıkanlmadan, onlarla hesaplaşılmadan. ya- rattıkları tahribatla nasıl uğraşılabileceğıni pek anla- yamadım ya neyse. Ben bu yazıda sadece ikilı ile de- ğil, kendimizden başlayarak olup bıten her şeyle ge- nel bir hesaplaşma zorunluluğumuzdan. bunu yapa- mazsak da, hiçbiryere varamayacağımızdan söz aç- mak istiyorum. Tabii ki böyle bir hesaplaşmanın an- lamı, kjn ve intikam duygularımızı beslemek değil. Hu- kuk devleti, çağdaş demokrasi kapılannı aralayabıl- mek olabilecekse. Yoksa Menderes lerı ıdama gö- türen, Yassıada'nın "cımbızla simgelenen türünden yargılamalan, sadece demokrasiye kapı açan 1960' ın demokrasi ayıbı, ağır insan hakkı ihlalleri ile damga- lanmasını getirmez. Toplumun ileriye değil, geriye kapı açmasına kaynak oluştururlar. Size REFAHYOL cephesinde kalmış kimi eski ba- kan ve milletvekillerı DYP'liler, hatta Refahlıların dü- zenle çatışmaya niyetli radikalleri dışında kalanlan ile bugünkü kabinede yer alan kimi bakan ve destek- leyecek ANAP'lı, DTP'Iİ milletvekilleri arasındaki kim- lik farkını sorabilir miyim? Kimi değer ve ınançlarını koruyabilenler dışında kalanlar için en belırleyici far- kı, kendi kendimize dürüst olarak ıtiraf edelim, "Bu cephede bulunuyor olmanın dışında gerçekte hiçbir 1'ark yok" diyelim. Demek ki bıreylenn bireysel kimliklen toplumsal olay- larda üstlenılen role göre daha az anlam taşıyor. Han- gi ortamda, hangı koşullarda, hangi yükselen ortak değerlerle. hangi sorumluluklan üstleniyorsunuz? Ay- nı özkaraktere sahip ıkı polisten bırinden işkenceci, bird iğerinden halkın polisi yaratılabilir. Toplum olarak 12 Eylül, günahları ile hesaplaşa- madığımız içindır ki, REFAHYOL ıktıdarı, Çıller-Erba- kan gibi belalan başımıza getirdik. Özalizmi, 12 Ey- lül ile yükselen değerleri sorgulayabilseydık. yükse- len değerlerden, değersizlikten hep birlikte pay alma- mış olsaydık, kirli çamaşırların saklanmasına dayalı bir iktidar ittifakına izin verir miydik? Dahası 12 Eylül'ün yasaklı düzenınden kurtulma yolunda biraz daha istekli davranabilseydık, hiç de- ğilse anayasadakı güdük demokratikleşme değişım- lerini hukuk düzenimize geçirmeden, erken seçım sevdasına kapılmasaydık. bugünkünden daha kim- likli bir pariamento oluşmaz mıydı? Şimdı şerıata, çetelere, her tür kirlilığe bulaşık kad- rolara rağmen aynı parlamentodan çok farklı bir mis- yon bekleniyor. Çünkü Susurluk'ta bir kamyon çarp- tı, çetelerle bağlantılı kirlilikler çok fazlası ile açığa çık- tı. Çünkü Çiller'in gözü dönmüş tutkularına esir bir parti ile Erbakan'ın şeriata, hem de Arapça yorumu- na teslım olmuş kadrolarının çıkara dayalı ıktıdar it- tifakı toplumu çok fazla ürküttü. Çünkü iktıdarlar adı- na "biryandan PKKile savaş" emrinın gereğini yeri- ne getirmek, diğer yandan rejime sahip çıkmak mis- yonunu üstlenmiş askerler, siyasi iktidarların tersıne politikalarına isyan ettiler... Pariamento. siyasi partıler, pariamento dışı örgüt- lü güçler, sol, toplumsal muhalefet.. hukuk devleti, de- mokrasi sınavından pek de yüzlerinın akı ile çıkama- salar da ağırlıklarını REFAHYOL'un gidişıne koydu- lar. Askerler de doğrudan müdahale yerine parla- mentodan çözüme bastırınca bu iş oldu. Rüzgârbaşka yönden esmekte. Rüzgâr 12 Eylül'ün mirası, çetelı-şeriatlı-bol kirli çamaşırlı, yolsuzluklu bir düzenin temizlenmesinden yana esmekte. Bu te- mizliğin gökten zembille gelmesi olası değil. Bu te- mizlikgeçmişimizle. her tür kirlilikle, kin-ıntikamduy- guları ile değil, hukuk düzeni. demokrasinın yolunu açacak biçımde hesaplaşmakla ancak olabılir. Rüzgânn temızlenmeden yana yönü, ımam-hatip okullarının Refah'ın, şeriatın milıtan yatağı olmasın- dan birinci dereceden sorumlu, askerleri (12 Eylül nedeniyle) bu okulların üretılmesinde katkı yarışında bulunmuş Demirel ve Ecevit i. gerçekleştirilebilirse Türkiye için önemli bir adım olacak 8 yıllık kesintisiz eğitimde ilkesinde buluşturdu. Rüzgârın temizlenmeden yana yönü, siyasi çıkar uğruna sonuda rejimi hedef alacak kadar güçlenen şeriatın palazlanmasında katkıda bulunmuş siyasile- ri, büyük sermaye güçlerini, en küçük çıkar uğruna bir yana attıkları, çiğnemekte bir sakınca görmedik- leri devletin "laikllk" ilkesinde kenetledi. Rüzgârın temızlenmeden yana yönü. yaşamın her alanında yaşanmakta olan akıl almaz kirlilik karşısın- da, kirlenmeye katkıda bulunmuş tarafları, siyasileri. sermayeyı, bireyleri "temizsiyaset, temiz toplum" öz- leminde birleştırdi. Rüzgânn değişen yönü sayesinde, bugüne gelişı- mizde sevaplarından çok günahları olan siyasal ya- pılanmadan, kadrolardan oluşan henüzgüvenoyu bı- le almamış bu hükümetten, sonra da seçimlerden. çok fazla şey bekler, mucizeler düşler olduk. Olabılir mi? Bu hükümetin bir ışe yaraması, seçim- lerin daha demokratik. hukuk devletıne doğru bir Tür- kiye gidişine kapı açması. çetelenn, şeriatın, mafya, her tür çıkara dayalı kirli örgütlenmelerın devletle bağlarının koparılmasına bağlı. Bu anlamda geçmi- şimizle. her tür kirliliğimizle hesaplaşamazsak. te- mizlenmeden yana esen rüzgâra yazık olacak. Tür- kiye bataklıktan, bizler de içinde çırpınmaktan kur- tulamayacağız. 1998 yatırım programı yayımlandı Yatırımlar altyapıya ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Kamu kuru- luşlannın I998yılı Yatınm Programı Hazırlama Esas- lan belirlendi. Eski Başba- kan Necmettin Erbakan imzasıyla Resmi Gazete'nin dünkü savısında yayımla- nan genelgeyle. bütün ya- tınmcı kamu kuruluşlannın 1998 yılı yatınm önerileri- rü genelgede belirtilen esas- lara uygun olarak tamam- layarak 15 temmuza kadar DPT'ye göndermeleri is- tendi. Genelgede. 1998'de eko- nomik ve sosyal altv apı ya- tınmlanna öncelik verile- ceği belirtilerek. kaynakla- rın eğitim, sağlık. adaletve güvenlik hizmetleri ileGAP başta olmak üzere enerji. sulama, liman. havaalanı. iç- me suyu, kanalizasyon, or- ganize sanayi bölgeleri ya- tınmlanna aktanlacağı kay- dedildi. Yatınm programınm tes- pitinde I998'de bitirilebile- cek durumda olanlara ön- celik verileceği belirtilir- ken. kısa sürede bitirileme- yecek olan ve henüz baş- lanmamış durumdaki pro- jelereödenek aynlmayaca- ğı kaydedildi. Genelgede. ileri teknolo- ji ve büyük sermaye gerek- tiren projelerin gerçekleşti- rilmesinde "yap-işlet" ve "yap-işlet-devret" model- lerine ağırlık tanınacağı be- lirtilirken. özelleştirme kap- samındaki kuruluşların ya- tınm tekliflennin de Özel- leştinne İdaresi Başkanlı- ğı aracılığı ile gönderilece- ği kaydedildi. 1998 yılı yatınmlannda güvenlik nedeni ve mutlak zorunluluk bulunması du- rumu dışında yeni lojman. hizmet binası ve sosyal te- sislere yerverilmezken, am- bulans. itfaiye aracı gibi hizmet açısından özel öne- mi bulunan araçlar dışında araç da alınmayacak. Genel- geye göre. sosv al amaçlı ya- tırımlar ile hizmet sektörü- ne ait bina yatınmlannda arsası sağlanmamış projelere ödenek aynlmayacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog