Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÖDP etkinliği Fenerbahçe Stadı'nda demokrasi konseri • ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras, demokrasiden yana olan bütün güçleri 5 temmuzda Fenerbahçe Stadı"nda yapılacak şenliğe çağırdı. tstanbul Haber Servisi - Özgürlük ve Dayanışma Par- tisi (ÖDP), 25 mayıs Sulta- nahmet mitinginin devamı olarak "Demokrasi HemeıT adıyla 5 temmuzda Istanbul Fenerbahçe Stadı'nda etkın- lik düzenliyor. ÖDP tstan- bul II Başkanlığı'mn düzen- lediği "Demokrasi Hemen" etkinliğine, Ahmet Kaya, Bulutsuzluk Özlemi, Edip Akbayram, Ferhat Tunç, Genco ErkaL Kardeş Türkü- lerve Kızılırmak şarkıla- nyla destek \ erecek. ÖDP Genel Başkanı Ufiık L'ras imzasıyla yapılan açık- lamada, 25 mayısta Sulta- nahmet mitingi ile özgür- lükten ve demokrasiden ya- na güçlerle birlikte "NeRe- fafayoL Ne HanroT diyen ve seçeneksiz olunmadığını or- taya koyan ÖDP'nin, bu hat- tın sürdürülmesının gerek- liliği düşüncesinde olduğu belirtildi. Uras, açıklama- sında şu görüşlere yer ver- di: "Bu amaçla. Susurluk'un peşini bırakmayanlar, darbe- lerin ve askeri vesayet rejim- lerinin çare olmadığını dii- şünenler, gözalünda yakın- lan kaybedüenler. siyanür- lü altma direnenkr, düşün- ceye özgürlük isteyenler, Sı- vas'ın ışığına söndiirmeyen- ler, ülkenio ve toplumun önündeki esas seçeneğin de- mokrasi ve özgürlükleri ka- rarlıiıkla savunmak ve sa- hiplenmek olduğuna ina- nanlar.parlamentodaki mev- cut parnierin giderek kome- drve dündürdükkri göster- melik politika oyununu red- dedenler "Demokrasi He- men ' demekiçin § temmuz- de Fenerbahçe Stadı'nda bu- luşuyor." ÖDP Genel Başkan Yar- dımcısı Saruhan OIuç ise "Sıra Demokraside" başlı- ğıyla yaptığı açıklamasın- da, Türkiye'nın dağ gıbi yı- ğılan sorunlan karşısında, asıl sorunun yeni hüküme- tin seçüne nasıl ve hangı ko- şullarda gideceği olduğunu belirtti. Oluç. Seçim Yasa- sı ve antidemokratik seçim barajının ve Siyasi Partiler Yasası'nın değiştırilmesi ile seçmen kütülderinin yeni- lenmesi gerektiğini kaydet- ti. DSP'den ihraç edilen Yurdagül, Ecevit'in kesintisiz eğitimi savsakladığmı söyledi '8 yıl başka bahara kaldı9 ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Başba- kan Yardımcısı Bülent Ecevit'in, 8 yıllık ke- sintisiz temel eğitimin pilot bölgelerde baş- layacağmı açıklaması tepkiyle karşılandı. DSP'den ihraç edilen Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül. Ecevit'in açıklamalannı "8 yıDık kesintisiz eğitimi savsaklama" ola- rak değerlendirirken CHP Genel Başkan Yardımcısı OnurKumbaracıbaşı. konunun sulandırıldığını söyledi. DSP'den ihraç edilen Kocaeli Milletve- kili Bekir Yurdagül, dün yaptığı yazılı açık- lamada, 8 yıllık eğitimin gerçekleşmesinin "başka bir bahara bırakıldığmın" anlaşıl- dığını savunarak şu görüşlere yer verdı: "REFAHYOL'un gidiş süreci 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararry- la başlamıştır. Bu karaıiann en önemü mad- desi ise 8 yıllık kesintisizzorunlu eğitime ge- çişie ilgili olanıdır. Bırakın pilot uygulama- yı, bugün ülkemMn çok büyük bir bölü- münde ilkokullar 8 yıllık ilköğretim okulu haline dönüştürülmüş ve mezun vermeye de başlamışür. Hiç kimse kendini daha akıl- • CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı. Başbakan Mesut Yılmaz'ın 8 yıllık kesintisiz eğitime ilişkin açıklamalannı "düş kınklığı" olarak değerlendirdi. Konunun sulandınldığını savunan Kumbaracıbaşı, mekân. kadro ve mali açıdan gelecek yıldan itibaren 8 yıllık kesintisiz eğitime başlanabileceğini söyledi. lı zannederek başkalanm aldatmaya kalkış- masın. 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi sa- vunduğunu açıklavıp. programına alan DSP'nin içeriden, CHP'nin güvenoyu vere- rek destekleyeceğini açıkladığı Sayın Mesut Yılmaz başbakanlığındaki 55. cumhuriyet hükümeti bu konudaki samimiyetini ve cid- diyetini şimdiden ortaya koymaudır." Yurdagül, ıktidar ortaklanna "1997-98 yılı sonunda beşinci smıfın bitiminde öğren- cilere diploma verilecek mi. imam-hatiple- rin vediğer meslekokullannın orta bölümü- ne 1997-98öğretim yıiuıdaöğrenci alınacak mı" sorulannı da yöneltti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbaşı ise Başbakan Mesut Yıl- maz'ın 8 yıllık kesintisiz eğitime ilişkin açıklamalannı "düş kınklığı'' olarak değer- lendirdi. Konunun sulandınldığını savunan Kumbaracibaşı. mekân. kadro ve mali açı- dan gelecek yıldan itibaren 8 yıllık kesinti- siz eğitime başlanabileceğini söyledi. Kum- baracıbaşı, temel eğitim kurumlannda din külrürü ve ahlak dersinin zorunlu olacağı- nı öngören hükümet protokolüne de tepkı gösterdi. Okullarda din kültürü ve ahlak dersı adı altında îslam dinınin öğretildiğı- ni sa\ unan Kumbaracıbaşı, "Müslüman ol- mak için Arapça bümekzonınhıluğu >-ar mı acaba" diye sordu. Kumbaracıbaşı, çocuk- lann anlamını bilmedikleri Kuran'ı hıfzet- mesinin ilköğretimin temel amacıyla bağ- daşmadığını vurgulayarak bu konuda de- rinleşmek ısteyenlenn imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine gidebileceğini söy- ledi. Eğit-Der Genel Başkanı. CHP PM üye- si Mustafa Gazakı da 55. hükümetin Baş- bakanı Yılmaz'ın 8 yıllık kesintisiz eğiti- min pilot bölgelerde uygulanacağı yönün- deki açıklamalannm kaygı verici olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın DSP'li Hikmet Lluğbay'a venlmesinin yarattığı sevıncın, yerini hayal kınklığına bıraktığı- nı vurgulayan Gazalcı. "Hükümet 8 yıüık kesintisiz zorunlu eğitimi pilot uygulamala- n yerine tüm yurtta uygulâmalıdır. Tüm de- mokratik kuruluşlan. aydınlan. hangi hü- kümet olursa olsun. seçim ne zaman \apı- lırsa yapılsın gelecek öğretim yıhnda 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitimi uygulatmak için uyanık olmaya, baskı grubu oluşturmaya çağuTyonız" dedi. Gazalcı, 8 yıllık kesintisiz eğitimin er- telenmesinin REFAHYOL'u yıpratan temel konulardan biri olduğunu anımsatarak "8 yi- lık kesintisiz eğitimi hiçbirgerekçe bir yıl da- ha ertelemey i haklı çıkarmaz. Pilot uy gula- malaıia tekrar başa dönemez" uyansında bulundu. lılık eylemi KESK'e bağfa Sağhk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'na (SES) üye bir grup Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi çalışaıu, hastanenin bahçesinde hayat pahahhğı, özelleştinne ve eşel- mobil sistemini protestoetti. SES Aksaray Şube Başkanı Özer Girvenç, eylemde yapöğı konuşmada, sağhk çahşanlannın çeşitii sorunlanna karşı yetküileri gereken duyarlılığı göstermemekle suçladı. Hayat pahauhğının yeni zamlarla her geçen gün biraz daha artmasına karşın çalışanlann ücretlerine yapılan zamlann son derece yetersiz olduğunu belirten Cüvenç, eşel-mobil sistemini eleştirdi. Polisin yoğun güvenKk önlemi aldıği protesto sırasında sağhk çalışanlan. çeşitii dövizler taşıdılar ve sloganlar attüar. (Fptoğraf: K.UBİLAY TÜNTÜL) Ceza almış gazelecflere ödül • TGC, yazıişleri müdürü sıfatıyla cezaya çarptınlan gazetecilerin cezalannın infazının durdurulması için hazırlanan yasa taslağını yeni hükümet üyelerine de verdi. tstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteci- ler Cemiyeti (TGC), yazıişleri müdürü sıfatıy- la cezaya çarptınlan gazetecilerin cezalannın infazının durdurulması için hazırlanan yasa tas- lağını yeni hükümet üyelerine de verdi. Başbakan Mesut Yümaz da önceki gün yap- tığı açıklamada, söz konusu gazetecilere kıs- mi af getirilmesi konusunda ilke karan aldık- lannı açıklamıştı. Helsinki Insan Haklan tz- leme Komitesı de. Türkiye'de baskı gören ya da yaptıklan haberler nedeniyle hapis ve pa- ra cezası almış 12 gazeteciye Hellmaa' Ham- met Ödülü'nü verdi. Komite tarafından ödü- le layık görülen gazetecilerin isimleri şöyle: Ahmet Altan, Ragıp Duran, Ali EroL Atilla Halis, Mustafa tslamoğlu, Sefa Kaplan, Er- tuğrul Kürkçü, Mehmet Oğuz. Ahmet Şık, Işık Yurtçu ve Ayşenur Zarakolu. TGC Başkanı Nail Güreli. yaptığı yazılı açıklamada. yazıişleri müdürü sıfatıyla ceza- ya çarptınlan gazetecilerin cezalannın infazı- nın durdurulması için bir süre önce girişim baş- lartıklannı harırlattı. Yeni hükümetin kurulmasının ardından Baş- bakan Mesut Yılmaz. Başbakan Yardımcılan Bülent Ecevit ile İsmet Sezgin. Adalet Baka- nı Oltan Sungurlu ve DTP Genel Başkanı Hü- samettin Cindonık'a hazırlanan yasa taslağı- nı ilettiklerini ifade eden Güreli, Basın Kanunu'na geçici bir madde eklenmesiyle yazıişleri müdürlerinin özgürlüklerine kavuş- turulmasını istediklerini bildirdi. Basın Kanunu'na geçici ek bir madde ek- lenmesiyle aralannda TGC üyesi Işık Yurt- çu'nun da bulunduğu 8 gazeteci özgürlük- lerine kavuşacak. T.C. GAZİÜNİVERStTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Üniversitemiz 1997-1998 öğretim yılında; Gazi Eğitim Fakültesi: Kontenjan 100 50 60 Resım-lş Ögretmenliği. Normal Öğretim Resım-lş Ögretmenliği, Ikincı Öğretim Müzık Ögretmenliği, Normal Öğretim Mesleki Eğitim Fakültesi: Grafık Ögretmenliği 20 Resım Ögjetmenlığı 20 Seramık Ögretmenliği 20 Mesleki Yavgın Eğitim Fakültesi: Resım Ögretmenliği 20 Geleneksel Türk El Sanatlan Ögretmenliği 20 Olmak üzere, ön kayıt ve yetenek sınavıyla öğrenci alınacaktır. Başvuru sartlan: Gazi Ünnersitesi'nın yukanda belirtılen programla- n için 1997 ÖSS sınavında 120.000 ve daha yuksek Sa- yısal ve Sözel puan almış obnak. Başvuru tarihi ve veri: Başvurular. adayın kendisi, bir yakını veya kanunı vekili tarafından 10-18 Temmuz 1997 tarihleri arasın- da Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü, Gazi Eğitim Fakültesi Resim-lş Ögretmenliği Bölümü'nde yapıla- caktır. Sınav tarih ve veri: Sınav lar 4 Ağustos 1997 tarihinde Gazi Üniversitesi, Resim-lş Ögretmenliği ve Müzik Ögretmenliği Bö- lümleri'nde başlayacak \e her adayın sınava gireceği gün ve saat kayıt sırasında kendisine duyurulacaktır. Başvnnı için gerekli belgeler: 1- Adayın 1997 yılına aıt ÖSS sonuç belgesi fotoko- pisi (ÖSS sonuç belgesinın aslı kayıt sırasında ibraz edilecektır. Fotokopı ile aslı birbirine uymayan belge sahibi sınavı kazanmış olsa bile kaydı yapılmaz ve hak- kında kanuni işlem başlatılır.) 2- Son altı ayda çekilmiş 3 adet fotoğraf. 3- Nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 4- Orta öğretim başan puanını gösterir belge. Adaylar Gazi Eğitim Fakültesi Resim-lş Ögretmen- liği Normal ve Ikıncı Öğretim programlanndan her iki- sıne birden başvuruda bulunabilırler. Bunun dışında birden fazla tercih yapılamaz. Gazi Cniversitesi'nin yukanda belirtilen programla- n için tek tercih yapan adaylar (Normal veya Ikıncı Öğ- retim ıçın) 5.000.000.- TL'sını, iki tercih yapan adaylar (Normal veya Ikinci öğretim için) 7.000.000.- TL'sı- nı Vakıfbank Gazi Bürosu'ndaki 2001319 no'lu he- saba yatıracaklardır. Banka dekontu ön kayıt sırasında teslim edılecektir. Not: Adaylar sınava gelırken resimli kimlık belgesi ile (nüfus cûzdanı, ehlıyet, pasaport vb.) geleceklerdir. Basın: 29H9 SOFÎST tekstil işletmelerinde DİSK'e bağh Tekstil Sendikası'nda örgütlenmek isteyen işçileri işten çıkaran iş- verenin rutumu protesto edildi. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da işçilerle birlikte yürüdü. Budak'tan sendika seferberliği SAADET USLU / ERDAL ÖZCAN ÇORLU / LÜLEBURGAZ - Sendikalaşmanın anaya- sal bir hak olduğunu vurgulayan DtSK Genel Başkanı Rıdvan Budak "Artık köpeksiz köy bulup değneksiz ge- zemeyecekler'" dedi. Budak, Türkiye'de 5 yıl içinde sen- dikasız hiçbir işyeri bırakmayacaklannı, Trakya'daki teks- til işletmelerinde sendikalı ve sıgortalı işçi çalıştınlması için seferberlik ilan ettiklenni kayderti. Lüleburgaz Evrensekiz yol sapağında kurulu bulunan SOFİST tekstil işletmelerinde DISK'e bağh Tekstil Sen- dikası'nda örgütlenmek isteyen işçileri kapı önüne koyan işverenin tutumuna tepki gösteren DİSK veTekstıl-lş Sen- dikası, işyennin önünde protesto toplantısı yaptı. Budak, Tekstil-Iş Sendikası Genel Sekreteri Süleyman Çelebi ve DtSKyöneticileri, işten atılan 170 işçi ile birlikte SOFİST tekstil önüne kadar "Sendika hakkımızı söke söke ahnz" sloganlan atarak yürüdüler. Hayyam Garipoğlu şirketler grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren işyeri önünde bir konuşma yapan Rıdvan Budak. "Artık işverenler köpek- siz köy bulduk, değneksiz gezeriz, diyemeyecekler. Onla- nn para kazanma özgürlüğü \arsa işçilerin de anayasa ve yasalardan kaynaklanan sendikalaşma hakkı vartür. Mil- yarlan kazanacaksın, devtete vergini tam olarak ödeme- yeceksin ve fabrikalannda sendikasız-sigortasız işçi çalış- ormayı âdet haline getireceksin: yağma yok!"diye konuş- tu. Budak. tekstilin kalbinin attığı yer haline gelen Trak- ya'daki tekstil işletmelerinde örgütlenme çalışmalanna hız verdiklenni anlatan örgütlenme çalışmalannın işlet- melerde, ıllerde, ilçelerde, beldelerde ve köylerde kapı ka- pı gezilerek sağlanacağını söyledi. Kırklareli Kamu Çalışanlan Platformu adına bir açık- lama yapan KESK Denetleme Kurulu Başkanı Yahya Bal- cı, olayı nefiretle kınadıklannı söyledi. Kadınlara çağrı 'EvliliUten önce sözteşme yapın' tstanbul Haber Servisi - Istanbul Barosu Kadın Hak- lan Komisyonu, kocasıyla eşit haklara sahip olmak is- teyen kadınlara evlılik söz- leşmesi yapmalan çağnsın- da bulundu. Kadın Haklan Komisyonu Başkanı Tennur Koyuncuoglu eşlenn sözleş- meyle özel mallannı kendı adlanna kaydettirebilecek- lerini voırguladı. Istanbul Barosu Kadın Haklan Komisyonu üyeleri dün baroda düzenledikleri toplantıda Prof. Dr. Aydın Aybaj'tarafından hazırlanan evlilik sözleşmesini tanıttı- lar. Toplantıda konuşan ko- misyon başkanı Tennur Ko- yuncuoğlu, amaçlannın ka- dının toplumdaki konumu- nu yasalar önündeki eşitlik- ten de öte, yaşamda gerçek anlamda eşitliğe dönüştür- mek olduğunu vurguladı. Ekonomik güçle desteklen- meyen tüm haklann sözde kaldığını anımsatan Koyun- cuoğlu. böylelikle kadın ve erkeklerin kazandıklan mal- varlıklannın eşit bölüşümü- nün görmemezlikten gelin- dığinı belirtti. Kadınlann ül- kemizde hak ettikleri para ya da malın sahibi olmadı- ğını söyleyen Koyuncuoğ- lu, "Bir boşanma sonucun- da kadın40 yıl sonra hiç üret- memiş gibi yok yoksul kapı- nın önünde kaİakahnakta- dır" dedi. Yasal olarak Türk Mede- ni Kanunu'ndabenimsenen "mal aynlıgı'" sisteminin uy- gulamada eşitlik ilkesiyle çeliştiğini söyleyen Koyun- cuoğlu, evlilik içinde kadı- nı evde çalıştıran, dışardaki kazancını elinden alan er- keğin, evlilik sırasında edin- diği mali çoğunlukla kendi üzerine yaptırdığını ifade et- ti. Sözleşmeye göre çiftler özel mallannı kendi adlan- na, evlilik süresince edin- dikleri mailan ise ortak ola- rak kaydettirebiliyorlar. Söz- leşme eşlerden birinin iflas etmesi durumunda diğerinin mallannın korunmasını da öngörüyor. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Şükran Kurdakul Gençler pek bilmiyor. Eskıden "ahretlik" denılen bir "kurum" ya da "statü" vardı. Sadece kadınlar ara- sında oluşturulan bu "ilişki", birbirlerini "ahretlik" olarak kabul eden kadınlann, öldüklerinde ahrette birbirierine kefil olmaları anlamına gelirdi. Ve aslın- da, aralanndaki yakın dostluğu ifade ederdi. Aslında ahretlik ilışkisi. salt Müslüman kadınlann arasındaki bir ilişki de değildi. Müslüman bir kadın- la, gayrimüslim bir kadın da ahretlik olabilirdi. (Za- ten gideceklerı yer, herhalde aynı ahret...) Sıvaslı bir arkadaşım anlatmıştı. Annesi, Ermeni ahretlıği öldü- ğü zaman, yirmi gün tahta üzerinde yatmış uyumuş. Oralann âdeti öyleymiş. (Bunu da ASALA'ya ithaf et- mekgerekir...) • • • Şükran Kurdakul'un annesi "İfakat Hanımtey- ze" ile benim anneannem, birbirlerinin ahretliği ıdı- ler. Sınırdan sınırasavrulan Osmanlı ordulannın o za- manki genç subaylarının genç eşleri... Tüm yaşamları, bitmeyen bir çile idi. Fakat o çi- leli yaşam içinde bile, mutluluk kırıntıları yaşamala- nnı bilirlerdi. Şükran "Ağabey" ile şimdi aramızda pek yaş far- kı kalr.ıadı. O zamanlar aramızda bir "kuşak" vardı. "Oranlara" bakıldığı zaman çocukluk ve gençlikte- ki yaş farkı, belli bir yaşa ulaştıktan sonra önemini yrtirtyor. • • • , 1950'li yıllar... Soğuk savaş olanca şiddetiyle sü-* rüyordu. Ve Türkiye, soğuk savaşın ön cephesindey- di. O günlerin Türkıyesi'nde "solcu" olmak; vebalı olmak, belki de AIDS'Iİ olmakla eşdeğerdeydi. Hat- ta bir insanın "solcu olduğu" söylentisi bile, o insa- nın "izole edilmesi" için yeterliydi. Şimdı solculuk çok ucuzladı, bar muhabbetlerine meze oldu. O zaman- lar çok zor bir "zanaattı". Ve Şükran Ağabey "so/cı/'ydu. Üstelik "tescllli" bir solcu. Hapsegirip çıkmıştı... Görüşlerini, kavga-! sını anlamam ve değerlendirmem için çok uzun yıl— lann geçmesi gerekecekti. Ama ifakat Hanımteyze'nin küçük oğlu Şükran Ağabey'i biraz uzaktan da olsa, severdik. • • • Şükran Kurdakul, ekmeğini hep kitaptan, hep ya- zıdan çıkardı. Kımi zaman redaksiyon yaptı, kimi za- man yayıncılık yaptı. Ama hep o dünyanın içinde kal j dı. Kimı aşağılayıcı tekliflere ilgisiz kalarak ve asla başını eğmeden, asla düşüncelerinden ve inançla- nndan ödün vermeden. • • • Aynı gazetede yazan insanlann birbirlerinin kitap- lannı övmelerinden çoğu kez rahatsız olurum. Bu tu- tum, biraz "haksızrekabet" gibi gelir bana. Ama bu- gün Şükran Kurdakul'un kitaplarından biraz söz edeceğim. Zaten benim de Şükran Kurdakul'un da "Cumhuriyetyazan" olmanın dışında özelliklerimiz de var sanıyorum. Ve bu nedenle, umarım okuyu- culanm, yukanda değindiğim türden rahatsızlık duy- mazlar. • • • Ümit Yayıncılık, Şükran Kurdakul'un 6 kitabını bir- den basmış. Geçenlerde elime geçti. "AcılarDöne- m/*(Dördüncü Baskı), o Ö/ümsüz/eVye"(Dördüncü Bas- kı), "Bir Yürekten, Bir Yaşamdan"(A\t\nc\ Baskı)! "ökselerin Yöresinde" (Üçüncü Baskj), "Nice Kay\ gılardan Sonra "(Üçüncü Baskı) ve ilk baskısı yapı- lan["IhtiyarYüzyıla". ' \ Ümit Yayıncılık'ın bu tutumu, çok "değerbilır" bir tutum olmuş. Ama bu altı kitap, sanıyorum Kurda- kul'un tüm şiirlerini içermıyor. Kitapların bazılarında, anımsadığım bazı şiirlerı bulamadım gıbime geliyor. Gene de çok olumlu bir ış yapılmış. • • • Şimdi bu kitaplardan bazı şıirleri siz değerli okur- larımla paylaşmak istiyorum. Kurdakul, "Nice Kaygılardan Sonra" başlıklı şiiri- : ne şöyle başlıyor: Uzak anıların arkasında kaldığı I Bir deniz kenarında durur, konuşur, gülümser I Bel- ki bir imbat çıkar, belki bir gemı geçer I Önünde dü- şüncenin sözlere sığmadığı I Çağnlar, çağnşımlar, delifişek gerçekler. Ve aynı şiir şöyle nolrıalanıyor: Rüzgârmıyokiçinizin değirmenlehnde, /Susmuş karşıkoymalara gözlerin derinliği I Düşün mü yok - çağımızın savaşlarda yitirdiği-1 Kalmış kapanmış, kalıplann kurallann önünde. "Acılardönemi"başlıklı kitaptaki "Armağan"baş- lıklı şiiri, ilk kez bir dergıde okuyunca fotokopisini al- mış vefakültedeki odamın panosuna asmıştım. Bunca yıl çok ışık birikti avuçlanmda I Senin ol- sun I Esinlen sevgi dokuyan ellerimden I Bunca yıl şiirin, kardeşliğin, kavganın I Has bahçelerinde ya- rattım bu gerçeği. I Sabrım senin olsun. I Aşkım se- nin olsun. Acıların sütüyle büyüttüğüm umutlar I Mahpus- hane avlulannda boy verdi. I Dolunay menekşelen- di kirii kara camlarda. / Her görüşte yeniden vurul- duğumuz ana evren I Özgürlüğe boyadı saksımda- ki çiçeği I Senin olsun. Biz ki acılar döneminden I Ellerimizi kihetmeden geçtik. I Direncim senin olsun. I Sevgim senin ol- sun. ••• Bir şairden, bir başka şaire geçmek istiyorum, Cahit Külebi'nin ölümü yüreğimi dağladı. Üstelik o gün Ankara'daydım. Ancak katıldığım toplantıyı terk edemediğim için, "Külebi Amcam 'ın" cenazesine gi- demedim. Oysa ki Istanbul'da olsam bile gitmeye kararlıydım. Kısmet değilmiş... Yaşamımda bana imzalanmış ilk şiir kitabını ondan almıştım: "Rüz- gâr". Gözüm gibi saklıyorum. Bu boşluk kolayına dolmayacak... Yeni hükümetten beklentiler ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet)-Ankara Ba- rosu. Çağdaş Hukukçular Derneği. Türk Hukuk Ku- rumu ve Türk Hukukçular Birüği'nden oluşan izle- me komisyonu ile Türk- Iş'e bağh Petrol-lş Sendi- kası, yeni hükümetten bek- lentilerini açıkladılar. Izleme komisyonu adı- na dün yapılan ortak açık- lamada, hukuk eğıtiminde yozlaşmay a neden olan uy- gulamalara dikkat çekilır- ken, 'güçler aynhği' ilke- sinin gereklennin yerine getirilmesi istendi. Açıkla- mada, yargıya yönelik si- yası kadrolaşmalann önü- ne geçilmesı de istendi. Türk-tş'e bağlı Petrol- lş Sendikası'nın olağan başkanlar kurulu toplantı- sı sonraMnda yavımlanan sonuç bildirgcsinde. yeni hükümetin programındaj işçi \eemekçilerin sorun- lanna yer \ ermediği belir-< tilerek, bunun. mevcut SH kmtılann önümüzdeki gün- lerde de süreceğınin gös- tergesı olduğunu sa\unul- du. Öte yandan Pır Sultan Abdal Kültür ve Dayanış- ma Demeğı Başkanı Mur- taza Demir. BBP'yı parla- mentoya taşıyan ANAP ta- rafından kurulan Necdet Menzir'li hükümete güven duvmadıklannı sövledi. .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog