Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

FACTOFİNANS ALACAK ALIMI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER SERMAYEMIZ 132 000 000 000 LIRASI NAKIT KARŞILIGI 68 000 000 000 LIRASI IÇ KAYNAKLARDAN 40 000 000 000 LIRASI NAKDEN DAĞITILMAYARAK BEDELSIZ HISSE SENEDI ŞEKLINDE MEVCUT PAY SAHIPLERINE VERILMESINE KARAR VERILEN 1996 YILI 1 TEMETTU TUTARINDAN KARŞILANMAK SURETIYLE 120 000 000 000 LIRADAN 360 000 000 000 LIRAYA ARTIRILMAKTADIR ARTIRILAN SERMAYEYI TEMSIL EDEN HISSE SENETLERI SERMAYE PIYASASI KURULU NCA 19 06 1997 TARIH VE 114 944 SAYI ILE KAYDA ALINMIŞTIR ANCAK KAYDA ALINMA ORTAKLIGIMIZIN VE HISSE SENETLERININ KURUL VEYA KAMUCA TEKEFFULU ANLAMINA GELMEZ Ortaklığımız ıle ılgılı ayrıntılı bılgılerı ıçeren ızahname 27 06 1997 tanhınde Istanbul Tıcaret sıcılıne tescıl edılmış ve 02 07 1997 tarıh ve 4323 sayılı TTSG nde yayımlanmış olup, ayrıca başvuru yerlermde ıncelemeye açık tutulmaktadır 1- Yeni Pay Alma Haklannın Kullanımına llişkin Bilgiler: Ortaklarımızın artırılan 240 000 000 000 Lıralık sermayeyı temsıl eden paylardan ellerındekı payların % 110 u oranında yenı pay % 56 67 sı oranında ıç kaynaklardan artırılan sermaye karşıhgı bedelsız pay ve % 33 33 u oranında nakden dağıtılmayarak mevcut pay sahıplerıne verılmesıne karar venlen 1996 yılı bırıncı temettusune mahsuben bedelsız pay alma hakları vardır Yenı pay alma hakları aşağıda belırtılen başvuru yerlerınden 07 07 1997 ıle 21 07 1997 tanhlerı arasında 15 gun sureyle kullandırılacaktır Bu surenın son gununun resmı tatıle rastlaması halınde yenı pay alma hakkı kullanım suresı, ızleyen ış gunu akşamı sona erecektır Bır payın nomınal degerı 1 000 TL olup 1 000 TL ndan satışa arz edılecektır Ortaklarımız aşağıda belırtılen yerlere başvurarak sahıp oldukları hısse senetlerının 3 no lu yenı pay alma kuponları karşılığında yenı pay alma haklarını 4 no lu yenı pay alma kuponları karşılığında ıç kaynaklardan artırılan sermaye karşılığı bedelsız pay alma haklarını 1996 yılı kâr payı kuponları karşılığında da 1996 yılı bırıncı temettusune mahsuben artırılan sermaye karşılığı bedelsız pay alma haklarını kullanacaklardır Bu sermaye artırımında yenı pay alma hakkını kullanmak ıstemeyen ortaklarımız ılgılı kuponu yenı pay alma hakkı kullanım süresı ıçınde satabıhrler a) BAŞVURU ŞEKLİ. ı) Yenı pay alma haklarını kullanmak ısteyen ortaklarımız (b) bendınde belırtılen yerlere başvurarak sahıp okJukları hısse senetlerının 3 no lu yenı pay alma kuponlarını (sahıp oldukları hısse senetlerını) ıbraz edeceklerdır Sermaye artırımına katıldıklarına daır ıştırak taahhutnamesını ımzaladıktan sonra Şırketle de mutabık kalınan yenı pay ttJtarını Iktısaı Bankası T A Ş Merkez Şubesı nde Şırket adına açılan 2499661 16 no lu hesaba yenı pay alma hakkı Kullanım suresı ıçerısınde tam ve nakıt olarak yatıracaklar ve odemeye ılışkın makbuzun bır orneğını Şırkete tevdı edeceklerdır ıı) Belırtılen yenı pay alma hakkı kullanım suresı ıçınde pay bedellerının odenmemesı halınde ıştırak taahhutnamesı olsa dahı talep ışleme konmayacak ve onceden yapılmış ışlemler ıptal edılecektır ın) Bu sermaye artırımında yenı pay alma hakkını kullanmak ıstemeyen ortaklarımız ılgılı kuponu yenı pay alma hakkı kullanım suresı ıçınde satabılırier b) BAŞVURU YERLERİ: Iktısat Menkul Değerler A Ş ve tum acentelerı (acenteler Iktısat Bankası T A Ş şubelerıdır) c) HİSSE SENETLERİNİN TESLİM ŞEKLİ: Hısse senetlerı en geç 90 gun ıçınde geçıcı makbuz karşılğında teslım edılecektır Hısse senedı dagıtımı ayrıca yapılacak ılanla ortaklarımıza duyurulacaktır 2- Halka Arz Suresinin Başlangıç ve Bıtış Tarıhleri: 28 07 1997 - 11 08 1997 3- Mali Duruma llişkin Bilgiler: a) Son 3 yıllık bılançolar: AKTİF (MİLYON TL.) Bağımsız Denetımden Bagımsız Denetımden Geçmış Geçmemış 1- DÖNEN VARLIKLAR A HAZIR DEGERLER B MENKUL KIYMETLER C KISA VADELI TICARI ALACAKLAR NET D DIGER KISA VADELI ALACAKLAR NET E DIGER DONEN VARLIKLAR II- DURAN VARLIKLAR A FİNANSAL DURAN VARLIKLAR B MADDI DURAN VARLIKLAR - MADDI DURAN VARLIKLAR (BRUT) - BİRIKMIŞ AMORTISMANLAR ( ) J " "- J C MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR D DIGER DURAN VARLIKLAR AKTİF TOPLAMI PASİF (MİLYON TL.) 1- KISA VADELI BORÇLAR A FİNANSAL BORÇLAR - BANKA KREDILERI - UV KREDI TAKSIT VE FAIZLERI - TAHVIL ANAPARA VE FAIZLERI B TICARI BORÇLAR C DİĞER KISA VADELI BORÇLAR D BORÇ VE GIDER KARŞILIKLARI II- UZUN VADELI BORÇLAR A FİNANSAL BORÇLAR B BORÇ VE GIDER KARŞILIKLARI - KIDEM TAZMINATI KARŞILIĞI III- ÖZ SERMAYE A ÖDENMIŞ SERMAYE B EMISYON PRIMI C YENIDEN DEGERLEME DEGER ARTIŞI - DURAN VARLIKLAR DEGER ARTIŞI - IŞTIRAKLER DEGER ARTIŞI D YEDEKLER E NET DONEM KARI PASlF TOPLAMI 31 12.1994 2 084 044 206 641 69 509 1 797 675 306 9 913 176 725 150 847 #4.966- (4 115) 4517 6 365 2.260 769 31121994 1 902 611 1 369 609 779 889 521 897 67 823 451 172 55 099 26 731 224 102 222 909 1 193 1 193 134 056 60 000 290 8119 8 009 110 34 258 31 389 2.260.769 31 12.1995 2 662 318 20 488 60 870 2 539 655 1 282 40 023 43 710 22 773 •> £.446 fc 14 530 (8 084) 8 126 6 365 2.706.028 31 12.1995 1 908 093 1 262 471 926 556 197 384 138 531 467 565 159 233 18 824 603 717 602 319 1 398 1 398 194 218 120 000 854 19 568 4512 15 056 42 270 11 526 2.706.028 31 12.1996 4 856 636 6 555 238 055 4 584 956 993 26 077 64 757 35 573 $.716 22-336 (f5 620) 16 103 6 365 4 921.393 31 12.1996 3 999 552 2 855 330 1 863 135 822 324 169 871 1 064 804 68 277 11 141 606 695 604 767 1 928 1 928 315 146 120 000 854 66 359 7 993 58 366 44 796 83 137 4.921.393 31.031996 2 946 413 8 333 114 821 2 778 595 44 664 45 338 22 773 6.562 16-+53 (9 591) 9 638* 6 365 2.991.751 31031996 1 901 997 1 340 004 633 145 488 148 218711 491 114 62 392 8 487 834 800 833 758 1 042 1 042 254 954 120 000 854 20 369 5 313 15 056 44 795 68 936 2.991.751 31 03.1997 5 786 577 34 833 233 990 5 488 892 1 027 27 835 72 377 35 573 9 708 27 616 (17 906) 20 731 6 365 5.858.954 31.03.1997 4 814 575 3 253 343 2 248 311 912717 92 315 1 412 096 144 803 4 333 668 620 666 691 1 929 1 929 375 759 120 000 854 67 413 9 060 58 353 77 947 109 545 5.858.954 b) Son Uç Yılhk Gelır Tabloları: GELİR TABLOSU (MİLYON TL.) A FACTORING GELIRLERI 1 074 591 1 Factonng Iskonto Gelırierı 1 055 188 2 Factorıng Komısyon Gelırierı 19 403 B- FACTORING GELIRLERINDEN INDIRIMLER C- BRUT FACTORING GELIRLERI 1 074 591 D- FACTORING MALIYETI (464 882) NET FACTORING GELIRLERI 609 709 E FAALIYETGIDERLERI (90 615) 1 - Genel Yonetım Gıderlerı (90 615) ESAS FAALIYET KÂRI 519 094 F- DİĞER FAALIYETLERDEN GELIRLER VE KÂRLAR 78 528 1- Bağlı Ortaklıklardan Temettu Gelırierı 2- Faız ve Dıger Temettu Gelırierı 60 469 3- Faalıyetlerle Ilgılı Dığer Gelır ve Kârlar 18 059 G- DİĞER FAALIYETLERDEN GIDERLER ve ZARARLAR (7 169) H- FINANSMAN GIDERLERI (505 775) 1- Kısa Vadelı Borçlanma Gıderlerı 2 Uzun Vadelı Borçlanma Gıderlen (505 775) FAALIYET KARI 84 678 I- OLAĞANUSTU GELIRLER ve KÂRLAR J- OLAĞANUSTU GIDERLER VE ZARARLAR (26 558) DONEM KÂRI 58 120 K- ODENECEK VERGI VE DIGER YASAL YUK (26 731) NET DONEM KÂRI 31.389 Bağımsız Denetımden Bagımsız Denetımden Geçmış Geçmemış 31.121994 31.12.1995 31.12.1996 31.03.1996 3103.1997 1 167 679 1 682 079 1 134 820 1 625 084 32 859 56 995 1 167 679 (537 536) 630 143 (118 759) (118 759) 511 384 73 564 4812 13514 55 238 (37 445) (517 153) (517 153) 30 350 30 350 (18 824) 1 682 079 (611 514) 1 070 565 (144 760) (144 760) 925 805 83 310 10 968 8 297 64 045 (26 699) (893 002) (770 715) (122 287) 89 414 4 864 94 278 (11 141) 390 646 380 285 10 361 390 646 (173 478) 217 168 (30 405) (30 405) 186 763 54 554 54 554 (1761) (162 133) (162 133) 77 423 77 423 (8 487) 11.526 83.137 68.936 609 830 584 931 24 899 609 830 (304 382) 305 448 (50 867) (50 867) 254 581 114 992 114 992 (5 368) (250 327) (119 799) (130 528) 113 878 113 878 (4 333) 109.545 FACTO 3 TEMMUZ 1997 PERŞEMBE Halk îçinde Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi... H A S A N YAZICI Ist Lm\ Pro/esoru\e Turkne Bıhmler AkaJemısı L\esı H ekımım dı>e gensını "*O1- ma>a devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" dıyerek getıreceğım sandınız de- ğıl mı1 Yanılıyorsunuz Kanuni Sultan Suley- man'ın bu deyı^ıvle ılk kez bır dış hekı- mının muayene odasının duvannda kaı>ı- laşmış -çocukluğumdan olacak- doğrusu pek de anlam verememıştım Sağlığın önemını kavramak çok kolavdı da devle- tın bu kadararanır bır şey olması acaba ne- dcndı' Buyuyunce once ikinci di/edeki (mısradaki) de\letin mutluluk anlamına geldiğini oğrendim, daha sonra da unlu ozan Fuzuli'nın "Selamverdimnışvetde- ğildir deyu almadılar" ele^tınsını Kanuni donemı ıçınyaptığınıveyıneaynı donemın beeenklı sadrazamı Rustem Paşa'nın son- ralan Osmanlıda hemen gelenek konu- muna gelmış "hafiveceli" yanı "gjzli ve açık", ruşvetın kurumlaşmasının tohum lannı o > ıllarda atmış olduğunu... O to- humlar kı mey\ elen bır uç >uz>ıl sonra TarLzımat donemınde padışahın dahı ruş- vet almayacağına daır ant ıçmesıne kadar gelır(Prof \hmetMumcu-OsmanlıDev- nnde Ruş\et) Ruş\etçı olduğu boylesıne tescilli de\ letın soz konusu ıtıban acep ne- reden gelıyordu1 Yıllar sonra, gunumuz- de de\ letın bu "kibaruıın" nedenını tam ka\ramaktahâlâzorlanıyorum Dahadun değılmıydı kımınegorebu>uk\ız>on sa- hıbı Ozal'ın o unlu "Benim mcmurum işi- ni bilir" buyurması *\caba bu adeta ma- zoşıstık de\ let tutkusu (ikinci anlam mut- luluk da bununla ilişkili nıi dersiniz?), bı- rey sorumluluğu ınsanın ınsan olarak so- rumluluğu denılen \e de uygarlığın teme- lı olan ka\ ramı bır turlu duy unçlanna (v ıc- danlarına) yerleştırememı^ bıreylerden olu^an bır toplumun aynen 'din'ı gordu- ğu gıbı 'devlet'ı de bır sığınma. sorumlu- luğu uzennden atma yen gıbı gormesın- den mı kaynaklanıvor 1 Hele hele o dın ve devlet. gunumuzde olduğu uzere, brreye çeşıtlıdünyevigetınlerdesağlıyorsabırey sorumluluğundan belkı de kıme ne' Sızlere konuyla ılgılı ıkıncı bır Suley- mandeyışıaktarmamgerek Ancak buSu- leyman, her nc kadar anay asasinı cebınden eksık etmezse de Kanuni değıl. Turkıye Cumhunyetf nın 9 Cumhurbaijkanı Su- leyman Demirel. Bırkaç vıl oncevdı İs- tanbul Unıversıtesı Hukuk Fakultesı me- zunıyet torenını ızlıyordum Oğrencıler. son ^enat brıfinglennde pek soz konusu edıldı mı bılemıyorum. ıkı buyuk kume halınde oturmusjardı Mıllı-Klamı goriış sahıplen \e oburlerı Doğrusu uslu da oruruyorlardı Torenın ılk konuşmasını Cumhurbas,kanımız yaptı lyı anımsıyo- rum Konu^masında bırçok kez altını çı- ze çıze. "Hukuk yolu hak yoludur" dedı Hemen her sefengıde de oğrencılenn bek- lenen bolumundeıvalkış aldı Cumharbaş- guncel bir belirtisi dıye yorumladıklannı sezdım Bakın bugunlerde yıne huysuzum \e benı uzen ana konular da yıne dev let. hak \e hukuk etrafında yoğunlaşıyor Halen Turkıye Cumhunyetı buyuk bır tehlıkey- lekarşıkan>ıya Tehlıkenınnedenı yaygın olarak koktendıncılık gıbı algılanıyorsada bu algıda onemlı bır eksıkhk var Altını çok kalın bır çızgıyle çızıyorum Her ge- çen gun yenı bırbelırtısı gozlenen kokten- dıncılık ıkıncıl bır olay Soğukkanlıhklaır- delevelım Belkı de son be> yuz yıldır hukuka pek onemvermıyomz EvTenselhukukaenya- kın olduğumuzu sandığımız evrelerde bı- le orneğın27Mayıssonrası pek unlu hu- kuk hocalanmız dahı genye ışler ıhtılal- lereozgun yasalaraolumlu fetva vermek- te pek sakınca gormedıler Özelliklel2Ey- lul sonrasında ise bu topraklan vaygın bir ahlaksızlık ve hukuksuzluk kapladı. Çağ- daşlaşmayı sadece ust duzev bir yaşam bi- çimi diye goren, bezirgânca bir havat an- layışı vatandaşlarunıza adeta şınnga edil- di. Bu hayat goruşune koşut. Monte Carlo kumarhanelerini dahi saygın birer kuru- luş olarak bırakabilecek bir para ve ban- kacılık uygulaması. ülkede gelir denge ve adaletini bir daha zor duzelir bir karmaşa ve açmaza soktu. Tüm bunlara ek olarak ulkemiz ozellikle son > ıllarda biıyuk bir narkotikticareti batağuıadüştu. Akılstzve ahlaksız kimi çevrelerce "pansuman para" diye de adlandınlan ve yazık ki milli geli- rimizin küçumsenemeyecek bir bolumunu oluşturduğu anlaşılan bu narkotik geliri, bir v andan ulke içi gelir dağılımı v e ticaret ahlakını son derece bozuyor, bir yandan da uluslararası duzev de onur ve itibanmı- a ayaklar altına ahyor. Narkotik tıcaretın- den gelen kara parava. aynen Ozal done- mınde "hayali ihracat'tan gelen kara para orneğınde olduğu uzere, kımı de\let so- rumlusunun da sıcak bakabıldığı ya da en azından başını ote yana çevırdığı soylen- tılen ıse durumun cıddıyetını daha da art- tırmakta Ozetle tarihsel olarak adalet ve hukuka pek değer vermemiş toplumumuz, çok kı- sa bir zaman içinde olabildiğince de ahlak- sızhğayoneldi. Iste bugun aklı başında her- kesı hıç kuşkusuz korkutan koktendıncı- lığın temelınde bu ahlak \e hukuk boşlu- ğu v atmakta 'Sekuler ahlak ve hukuk'tan umudunu kesen genı> halk kıtlelen 'hak'ın bah^ettıgı goksel (sema\ ı) ahlak \ e huku- ka (şenata) bel bağlıyor Olaylan salt me- lun dış guçlere, Turk'u çekemeyenlere bağlamak kendını aldatmak olur Başka bır aldatmaca da sorunu sadece kıtlelenn eğıtım duzevının yetersızlığıne ındırgemek kolaycılığı Şoy le etrafıma ba- kıyorum da çevremde gorduğum ahlak- sizlann en onde gelenlen bu ulkede belkı de en sekuler \e ılen eğıtımı almtş olan- kanı-inr konuşmasını. REFAHYOLHıır *>larF'S»v'ırrli (ıddıama) başka tnr ornek Mıllı Eğıtım Bakanı. zamanın YOK Baş- kanı"nın konu^ması ızledı O da "Hukuk yolu hak yoludur" deyı^ını çok se\mış olacak bol bol tekrarladı \ncak, herhal- de bır kanzma eksıklığı sonucu, pek alkış alamadı Derken sıra Hukuk Fakultesı De- kanı'na geldı Bu olağanustu çağdaş ho- camız da "Hukuk yolu hak yoludur"a gon- derme yaparak Sayın Cumhurbaşkanımı- zın hukuk se\gı \e saygısınao\ gu yağdır- dı Uzulmemek elde değıldı Doğrusu ıçımden (yenmden fırlayıp) "Yettibusoz- cük (kelime) oyunu. Hak da hukuk da ay- n ay n çok önemli ve kutsal kav ramlar. an- cak birini öburunun peşine takmak son dereceyanlış ve tehlikeli. Bu görüş cumhu- riyetimizin temeli olan sekuler hukuk an- lay ışının tam karşısındadır" dıye torende- kılen uyarmak geldı Ancak yapamadım Ay nca genç mezunlann bu onemlı gun- lennın tadını da kaçırmak ıstemıyordum Toplantıdan sonra duşuncelenmı bırkaç oğretım uyesı arkadaşa açtım Pekyuzver- medıler Genel huysuzluğumun başka oiaçak.'halen bır jtarçalanma surecı yaşa- \an Rusya'yı gosterebılınm Bu ulke, uzun y ıllar sekuler eğıtımın olabildiğince yaygm venldığı bıryerdı Şımdı ıse ahlaksızlıktan başını kaldıra- mıyor Oyle koktendıncılık sorunu falan da yok Ama kaçınılmaz bır şekılde par- çalanmakta Korkanm çarpıcı. endışe ve- ncı. ama sadece bır belırtıy ı. koktendıncı- lığı, toplumumuzdakı çok tehlikeli gelış- melenn ana nedenı olarak gormekteyız Şunudaaçıkçasoylemekıstıyorum Tur- kiye Cumhuriyeti devletinin koktendinci- lik tehlikesinin üstesinden gelebilecek bilek gucu bugun vardır. \ncak hedilikle sekıi- ler ahlak ve hukuk sorunumuza oncelik vermehyiz. Voksa gucumuz yannı ve ço- cuklanmızı kurtarmaya asla yetmeyecek- tir. Kanuni Suleyman'la başladık, ona ben- zetme yaparak bıtırelım "Halk içinde muteber bir nesne yok dev- let gibi. / Olmaya dev let cihanda bir nebze ahlak gibi." TURİZM BAKANLIĞFNDAN DUYURU UTOZM İŞLETMELERİNE PERSONEL )TTİŞTİRME TE\IEL EĞİTİM KURSLARESA SEV4VTA KLTISİYIR ALEVACAKTIR Tunzm sektorunun ıhtıyaç duyduğu ara ınsan gucunu yetıştırmek amacıyla, Tu- nzm Bakanlığf na bağlı Tunzm Eğıtım Merkezlen'nde (TUREM) duzenlenecek "Tunzm Işletmelenne Personel Yetıştırme Temel Eğıtım Kurslan"nın Seçme Sı- na\lan 18-19-20 ASustos 1997 tanhlennde yapılacaktır Kurslar, Burdur Tunzm Eğıtım Merkezı"nde Yıyecek \e Içecek Senısı. Yıyecek Uretımı ve Kat Hızmet- lerı branşlannda, Alaçatı A.şçılık Eğıtım Merkezf nde Yıyecek ve tçecek Servisı ıle Yıyecek Uretımı branşlannda. dığer Eğıtım Merkezlen'nde ıse Onburo. Yıye- cek ve Içecek Servısı. Kat Hızmetlen ve \ıyecek branşlannda açılacaktır 7 ay su- relı kurslar. yatılı \e gunduzlu olarak duzenlenecek ( Maçatı ^^çılık Eğıtım Vier- kezı nde sadece gunduzlu eğıtım yapılacaktır ) Kurs sonunda başanlı olan kursı- yerlere "Başan Belgesı' venlecektır Kursıyer aday lannın seçme sınav lan. başvu- ruda bulunduklan Tunzm Eğıtım Merkezı'nde, mulakat ve test olmak uzere, ıkı aşamalı yapılacaktır Kursiver adavlarında aranan koşullar: 1- Onburo bolumu ıçın. en az lıse \eya dengı okul mezunu, yıyecek ve ıçecek senısı. yıyecek uretımı \e kat hızmetlen bolumlennde ıse en az ortaokul mezunu olmak 2- Gınş sınav lannın yapıldığı yıl ıtıbanyle 21 yaşından gun almamış ol- mak, (20 vaşından gun almış olan erkek adaylann. askerlıkle ıhşkılennın bulunma- dığını veya ertelendığını belgelendırmelen gerekmektedır ) 3- Onburo bolumune başvuran adaylar ıçın, bır yabancı dıl bılmek 4- Evlı olmamak, (Kurs suresınde evlenenlenn kursla ılışkısı kesıhr ) gerekmektedır Başvuru şekli: Durumlan yukandakı koşullara uyan adaylann, bır dılekçe ekınde aşağıda be- lırtılen belgelerle. en geç 15 Ağustos 1997 Cuma gunu mesaı bıtımıne kadar. kur- sa katılmak ıstedıklen Tunzm Eğıtım Merkezfne. şahsen veyaposta ılebaşvurma- lan gerekmektedır 1- \ufus cuzdanının onaylı orneğı 2- Öğrenım belgesının onaylıomeğı 3-2 adet fotoğraf Turizm Eğitim Merkezleri'nin (TLREM) adres ve telefonlan: \dresı: 4^i: SK Platın Sıtesı \anı (0242) 229 14 31 \rapsuMi 4NT \L\ A. 229 06 44 SakaryaCad No \A^ Teletenk >anı (0232)2^904 25 Balço\at2MlR 2^9 02 51 Dumlupınar Fuarı \rkasi Çe\ık (0247) 223 66 20 Ku\\etler >anı kUT\H\\ ' 1 \\anos Cad No 8 Ergup NE\ ŞEHtR (0384) 341 43 07 Cumhunvet Mah Eren Sk (0462) 841 M 41 VakfıkebırT^ABZON Beledıve Karşısı Otogar Bmşığı (0232) 892 26 51 Seh.uk İZMİR \ at Lımanı Kemer \NT\L>A (0242)814 1114 Hacı Memış Cad Maçatı Çeşme İZMİR (0232) 716 87 62 Havaalanı \anı KASTAMONU (0366) 244 35 98 Karasenır Mah Oluklaraltı Cad BURDUR (0248) 234 11 50 Basın 29200 Adr lelefonu: \rapsu\-u M Zekı Balcı TUREM lZMtROzerTurk TUREM K.utah>a TUREM Urgup Ozdemır Ba\ka! TUREM \akfıkebırTLREM SelçukTLREM Antal>aTUiRFM Alaçatı Aşçılık Eğıtım Merkezı kastamonu TUREM Burdur TUREM PENCERE Yurttaşın Cumhuriyeti Yenıçen kımdır'? Osmanlı, mulkundekı Hırıstıyantoplumlardan kuçuk çocuk devşırıyor yavruyu once Anado- lu'dakı bırTurkevıneyerleştırıyor, sonra Gelıbo- lu'dakı Acemı Ocağı'na gonderıyor ardından Yenıçerı Ocağı nda oğretımden geçırıyor, Hıns- tıyaniar ustune savaşa salıyor Osmanlı dehası bu 1 Yenıçerı bır tur komando. Açlığa yorgunluğa şerbetlı Komutana koşulsuz bağılsız bağlı Ka- rargâhta yaşar Debdebe ve tantana yok. Asker- lık ve mertlığe aykın hıçbır şey yok Suç ışleye- nın kellesı gıder Yenıçerıyı kendı subayından başka hıç kımse cezalandıramaz Sanat oğre- nemez Yenıçerı evlenemez, ev tutamaz Sakal salıveremez izınsız kışlasından ayrılamaz Tam bır savaş robotudur o Başlangıçta, padışahın muhafızı sayılan bın kışılık bır yenıçerı bırlığı var, Kanuni donemınde 12 bın kışı. Sonra da 20 bın ya da 50 bın kışı Avrupa'yı tarumar eden olağanustu bır askerı guç Hırıstıyan çocuğunu alıp eğıttın mı, islamın kı- lıcına donuşturuyorsun . Oğretımın gucu bu!. • Oğretımın ıkı turu var. Inanç oğretımı Akıl oğretımı Inanç oğretımının yanı sıra çocuğa bır sanat, meslek ya da uzmanlık aşılanabılır, ancak bılım- sel eğıtım ya da çağdaş oğretım bambaşka bır şeydır, çocukta akıl devreye gırer, oğrencı du- şunmesını, soru sormasını, kuşku duymasını, belledıklennı sınayıp denemesını oğrenır, ozgur- leşır CumhurıyetTurkıyesı'nde, 1924 Oğretım Bır- lığı Devrımı, akıl oğretımı ıçın yapıldı. Medrese kaldırıldı Çunku oğretımın temeli ınanç uzerıne duzen- lenmışse, sonuçta ortaya çıkacak kışı ne yurt- taş olabılır Ne demokrat Ne ozgur ınsan Bır çocuğu kuçuk yaştan alıp beynını yıkarsan, duşunme ozgurluğunu sunnet edersın El kadar yavruyu 'fıkıh' ve 'kelam'm doğruları uzerıne şartlanan oğretımın çarkından geçırırsen, oğ- rencı laık cumhunyetın ve Mustafa Kemal Ata- türk'un duşmanı kesıhr Suç o oğrencıde değıldır Hırıstıyan çocuğunu Musluman, Musluman çocuğunu Hırıstıyan yapmak kolaydır, yeter kı çocuk daha gozlerı açılmadan eğıtılmeye baş- lasın1 • Imam okullarında medrese oğretımı var, ço- cuk daha el kadarken alınıyor, şartlanıyor. Hayır, Hırıstıyanlara duşmanlaşmıyor, kendı ulusunun Muslumanlarına karşı İslamın mılıtanı gıbı yetış- tırılıyor, Musluman Muslumana hasım bır bakı- şın neferıne donuşuyor imam-hatıp"$ıkışlı oğrencı, bu nedenle harp okullarına alınrrHyor, ama, sıyasal bilgiler fakul- tesıne girıyor, kaymakam. emnıyet muduru, va- lı oluyor.. Pekı, boyle devlet olur mu? Kırk yıldan berı 'yurttaş' değıl, ummetçı ya da dıncı yetıştıren okulların laık cumhuriyeti ıçınden yıkmaya yonelık medrese nıtelığınde olduğu da- ha yenı anlaşıldı Başbakan Mesut Yılmaz'ın kurduğu hukumet bu sorunu çozerse -kı çoz- mek zorundadır- gorevını yapmış olacaktır Sorun '8 yıllık zorunlu eğıtım' ıle çozulur Bu konuda "paramyok, pulumyok, odeneğım yok, oğretmenım yok" gıbı ozurler geçmez. Florance Nightingale Hastanesi'nde geçırmış olduğum bv- pass ameliyatı sırasında ve sonrasında göstermış olduklan yakın ılgılen ve becenlen sayesınde sağlığıma tekrar kavTişmamı sağlayan Doç. Dr. BİNGÜR SÖNMEZ \e ekıbıne, Kardiyolog ZEYNEP MEHMETOĞLU'na, 4. kat hemşıre \e bakıcılanna teşekkürü borç bılır, başanlannm devamını dılenm. OSMAN SUAT AYTUĞLU TEŞEKKUR Geçırdığım amelı\atı hazakatla yapan İL Istanbul Tıp Fakultesı Genel Cerrahı \nabılım Dalı Başkanı Prof. Dr. YUSUF GÖKŞEN başta olmak uzere Op Dr SIMER \ \M-V>ER. Inten Dr ELİF \V 4NOĞLI. Anestezist Dr SERD4R ÇELEBI. \melıvathane hemşıresı U \ I R ERCAN. Genel Cerrahı Ozel Ser\ıs Vonetun Sorumlusu Prof Dr SELÇLK ÖZ4RMAĞAN. Başhemşıre ŞEHR1NAZ POL\T \e Sene;. hem^ırelerı ÖZLEM DOĞAV. ARZL 4\ DOĞDU. SERPIL SARIS4R.4V., H VTICE \ ERLİ, F\TMA \KÇ\. ESM4 LC\. EMİ\E ERDOĞ\N. NERİMVs V. \>lZ,a\ncaHasUbakıeılar \EC4Tt ÎWER. MEHMET GÖZCt. RECEP ÇIN\R. İLY 4S DİLEK. \VSEL BIVIKLI. GILER DOĞ\ ve GÜL DİLEK ıle ba^ından sonuna ha^taneve geierek teleton a^arak çıçek yollayarak benı jalnız bırakma>an sevgılı mesaı arkada^lanm ve azız dostlanma tesekkur ederım GÜLTEKİN SAMANCI B'KSIN IL\N ICLRLML GENFL MLDLRL Surucu belgemı. nufus cuzdanımı, sıgorta kartımı, Ender Mağazalan Kredı Kartımı kaybettım Geçersızdır StNANKIUÇ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog