Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 TEMMUZ 1997 PERŞEMBE 16 SPOR Doğan ve Yılmaz adaylıktan çekildi, genel kurul iptal edildi Futbohın başkanı yok• Şahsına yönelik asılsız ağır eleştirilere hedef olduğunu belirten Celal Doğan, M. Ali Yılmaz'la yaptığı görüşme sonrası 'Türk futbolunu kaosa sürüklememek için çekilme karan aldım" dedi. Bunun üzerine Yılmaz da asbaşkanlanyla yaptığı görüşmenin ardından adaylıktan çekildiğini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Çoğunluk sağlanamadı- ğı ıçın bugüne enelenen Futbol Federasyonu olaganüstü ge- nel kurul loplantısı, ıki başkan adayı. Celal Doğan ve Mehmet Ali Yılmaz'ın çekilmesıyle iptal edildi. Yaklaşık 10 gündür 'başkanlık' ıçın büyük bir mücadele ve- ren ıkı başkan adayının dün akşam saatlennde aldıgi 'ani ka- rar' delegeler arasında şaşkınlık yaratırken. "Türkfutboluor- tada mı kalacak?" sorusunu gündeme getırdı. ŞenesErzik'ın istıfası ile başlayan Futbol Federasyonu baş- kanlığı yanşı. dün Ankara'da 'ilginç' bir hale geldı. TÜBlTAK Feza Gürsoy Salonu'nda yapılması gereken Futbol Federas- yonu olaganüstü genel kurul toplantısına, kayıtlı 229 delege- den sadece 5"i katıldı. Iki başkan adayı, Celal Doğan ve Meh- met Ali Yılmaz da kongreye gelmezken saatler 17.00'yi gös- terdiğinde Sheraton Oteli. federasyon delegelerinın adeta hü- cumuna uğradı. Başkan adaylan Doğan \e Yılmaz da otele gelırken. Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner"de başkan adaylanyla telefon görüşmesi yaptı. Yönetim kurulu lıstelerinı belirlemeye çalışan iki aday, sa- at 18.00'de bir araya geldiler. Basına. "•Aramızda kırgınlık. dargınlık vok"mesajını veren başkan adaylan, daha sonra 1.5 saat süren gizlı bir görüşme yaptılar. Oldukça •tarîışmalı' ge- çen bu görüşme sonrası, Futbol Federasyonu başkan adayı Ce- lal Doğan. medyaya; "Şahsıma vönelik asılsız ağır eleştiriler var. Türk futbolunu 'kaosa' sürüklememek için çekilme ka- ran aldım" dedi. Ardından diğer aday Mehmet Ali Yılmaz da. asbaşkanlan ile görüşüp, Dogan gibi seçime girmeyecegini bildirdı. Spordan sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, daha son- ra bir basın toplantısı düzenleyerek Doğan ve Yılmaz'ın or- taklaşa imzaladıklan dılekçeyi okudu. Seçkiner. Doğan \eYılmaz"ın dılekçesinde. "Uzun birsü- reden beri her ikimizin dışında hiçbir dahlimiz olmaksı- zın Türk futbolunun bir kaosa sürüklenmekte olduğunu tespit ettik. Her ikimiz, geldiğimiz noktavı Türk futbolu için üzüntü verici bulduk. Türk futbolunu bütünleştir- mek. kaostan kurtarmak için adaylığımızı geri çekiyoruz" dedıklennı belırttı Yönetmeük ne diyor? Ikı başkan adayının da yanştan çekilmesi üzenne, ana maddesı •Federasyon başkanuıı seçmek' olan Futbol'Federas- yonu olaganüstü genel kurulu ıleri birtarihe ertelendi. Yönet- meliklere göre aday olmadığı için iptal olan genel kurul 30-60 gün içinde yeniden gerçekleştirilecek. Toshack'tan ilginç açıklama 'Sergen'in atlannı biliyorum' RİVA (Cumhuriyet) - Beşik- taş'ın yeni teknik dırektörü John Benjamin Toshack görevine res- men başladı Sıyah-Beyazlı ku- lüple sözleşme imzaladıktan son- ra Ispanya'ya giden Galli teknik dırektör dün Riva kampma katılarak ilk çalış- masını yaptırdı. Bu arada orta sahanın başanlı ismi Mehmet sabah antrenmanında cıddı bir sakatlık geçırdı. Beşıktaş'takı ilk antrenmanm ardından Ri- va kampını ızleyen gazetecıler ile sohbet edıp onlann sorulannı yanıtlayan Toshack, lstan- bulspor'a transfer olan Sergen'le ılgılı olarak. "Futbolunu bilmiyorum. ama 4 taneyanşarj ol- duğunu du>dum"*açık]amasını yaptı. Beşıktaş iç ın henüz \ orum > apama> acağını bı Idıren Tos- hack. "Futbolcularûnı tanımadan bir şey söy- leyemem.Vıdeo kasetle oyuncu tanınmaz. Bana süre tanryuTderken ağustos ayındakı zorlu lıg ve kupa trafığıne en iyı şekilde hazırlanacak- lannı da sözlerine ekledi. Mehmet sakatlandı Arka adalesınden sakatlanan Mehmet 'in durumunun ıse ciddı olduğu ve mıllı futbolcu- nun bırkaç gün dmlendırileceğı açıklandı. Mehmet'ten sonra Salih. Oktay ve Zafer de dünkü antrenmanda hafif bir sakatlık geçirdı. 5 temmuz gününe kadar lstanbul'da çalış- malannı sürdürecek olan Beşıktaş, muhteme- len cumartesı günü Ingılız teknik direktörün is- teğı üzerine lnönü"de birçalışma yapacak \e da- ha sonra bir haftalık kamp ıçın Almany a'ya gi- decek. Burada üç hazırlık maçı yapacak olan Siyah-Beyazlılar 14 temmuz günü lstanbul"a dönecek ve 16 temmuz günüTSYD Kupası'nm ilk maçını Fenerbahçe ile oynayacaklar. Bu arada Siyah-Beyazlı yöneticilenn, ls- panya"nın Deportıvo La Corunatakımınm or- ta saha oyuncusu Brezılyalı Mauro Silva'nm transferi ıçın harekete geçtığı öğrenıldi. F. Bahçe Teknik Direktörü Bariç; Boliç ve B. Saffet'i uyardı Şöhretler sııııfta kaldı • ptto Bariç, futbol- culann büyük bir bölümünün maçı ciddiye almadıklan- na dikkat çekerek "Buraya dalga geç- meye değil, iş yap- maya geldik" dedi. STLTTGAKT(AA) - Ye- ni sezon hazırlıklannı Alman- ya'dasürdüren Fenerbahçe "de. teknik direktör Otto Bariç, Sa- n-Lacıvertlilerin Almanya 3. Ligı takımlarından Kircheim ile oynadıgı maçın bir değer- lendirmesinı yaparak futbol- culara not ve gözdağı verdi. Bariç uyardı Otto Bariç, futboicuların büyük bir bölümünün maçı ciddiye almadıklanna dikkat çekerek "Buraya dalga geç- meye değil, iş yapmaya geldik" dedi. Bariç. Fenerbahçe'nin de- fansif yönünün iyi olduğunu, eksik gördüğü ofansif yönünü rayına oturtma çabası vere- ceklerinı belırterek şunlan söyledı: "Maçta iyi değildik. Ağır çalışmalann vçrdiği yor- gunluğu ileri sürmek, ucuz bir bahane olur. Dürüst olmak ve daha iyisini yapmak zorunda- yız. l'manm, futbolcular E. Frankfurt ve Bayern Münc- hen maçlannda da böyle gay- Baric'in karnesi Sabin çok iyi Kjrchen maçı sonrasında göze çarpan füt- bolculara not veren Banç, çalışmalar so- nunda geçer not alamayanlann, takımda da kendilerine yer bulamayacaklannı söyledi. Bariç'in futbolculara verdiği notlar ve de- ğerlendirmelen şöyle: FevzL (8) Çok iyi çalışıyor, iyi bir kaleci... SaffetAkbaş_(7) tyi bir savunma oyuncusu... L'che«(8) Çok iyi... Högh-(8) Çok iyi... Sabin Die_(8) Çok iyı, daha da iyi olacak... EroL (5.5) Biraz iyı... tlker.(6.5) Kötü değil... Okoc- ha_(5.5) Biraz ıyi. Defansif oyunu yok... Mustafa Doğan_(8) Çok iyi. Küçük bir hata dışında en üst düzeyde savunma yap- tı. Pas oranı düşük... Tayfun.. (6) lstedikle- rini yapamadı. Hafif sakatlığını da unut- mamak gerek... Boüç~(5.5) Çok az olumlu ışler yaptı... Saffet Sancakh..(5 5) Çok az hareket yapabildi... Banç, ligin 1 ay sonra start alacağını, ça- lışmalar ve hazırlık maçlan sonrasında 8'in altında not alan futboicuların forma giyme şansının olmayacağını ısrarla vur- gulayarak "Kemalettin her geçen gün daha iviye gidiyor. 10 gün sonra antrenmanlara kaölacak. Hazırlık maçlanmn erken başla- masından da şikâyetçjyim. 2a> r $ooraçQk daha ivi oluruz r dıve sözlerinı tamamladı. ri ciddi oynamazlar. Önümüz- deki salı günü için saha ve ra- kip anyomm. Burada maçlar- da iyi gözükmeyen ve uynaya- mayan futbolculara yer vere- ceğim. Buraya bu nedenle 30 kişi geldik. Kimin ne olduğu- nu görmek ve bilmek istiyo- rum." San-Lacivertli teknik direktör, sistemin önemlı ol- madığını. ilk maçta ızlediğı 18 futbolcudan 11 "inın kendı ka- fasına göre oynadığını kayde- derek "F. Bahçe'de defans proMemiyok. Saffet Akbaşiyi çalışıyor: ancak, Uche-Högh oynadığı zaman kenarda otur- mak zonında kalacak. tlker ofansı seviyor. Kendisini orta sahanın sağında denedim. da- ha çok ileriye çıkmasım iste- dim. ama istediğim gibi olma- dı. Yîne eski yerinde oy naya- cak"diye konuştu. G Ö R Ü Ş / DOĞAN HASOL Çok Yazık... Futbol Federasyonu Genel Kurulu gelip çattı. Şenes Erzik'in istifa etmesiyle boşalan yönetim için yeniden seçim yapılacak. Ortada iki aday var: Celal Doğan ve Mehmet Ali Yılmaz. Biri Gaziantep Belediyesi'nin ve Gaziantepspor'un başkanı. ötekı ıse Trabzonspor'un. Herhalde kazanan adayın öncelikle eski görevlerinden aynlması gerekecek, çünkü federasyon başkanlığı za- man ve kapsam bakımından kulup başkanlıgıyla da po- litikayla da bağdaşmaz. Doğal olarak, spora yaraşır, dengeli ve ağır başlı bir ortamda geçmesi gereken genel kurul öncesinde orta- lık toz duman. Federasyon seçimi futbolun sınıriannı aşarak medya çatışmasına dönüştü. Bir yanda CINE 5 ve onu destekleyen medya grubu, öte yanda BlMAŞ'ı oluşturan TV'ler ve onlann kardeş gazeteleri... Her iki grup da adeta adayını beliriedi: kendi adayını överken karşı aday için çirkın bir karalama kampanyası başlat- tı. Sorun temelde, CINE 5'ın federasyonla olan TV nak- len yayın sözleşmesine karşı BlMAŞ'ın başlattığı didiş- meden kaynaklandığı için karalamalar bununla da kal- mayarak gazete ve TV patronlannın kışılıklenne kadar uzanıyor. Cepheleşmiş medyanın güdümünde kampanyalar o hale getirildı ki, sankı yanşanlardan biri CINE 5'in, öte- ki BİMAŞ'ın adayı. Oysa Doğan'ın da Yılmaz'ın da bu- na gereksinme duymayacak, hatta bundan rahatsızlık duyacak kişılik yapısına sahip olduklarını biliyoruz. Ne yazık kı spor, özellikle de futbol ülkemızde med- yanın tıcari rekabet savaşımının araçlarından biri olarak kullanılır hale geldı. Bu kapsarnda sporun kurumlan ti- cari çıkarlara kurban edıliyor. işte Futbol Federasyonu da bunlardan biri. Bırkaç yıl önce Galatasaray, Inters- tar'la olan naklen yayın anlaşmasını feshettığınde Inters- tar'ın spor haberleri her akşam "Başansız Galatasaray yönetımı" yakıştırmasıyla başlar, öyle de biterdi. Seyir- cılerin gözlerinin içine baka baka sürdürülen bu haksız kampanyaya karşılık, mahkeme anlaşmanın ıptahnde Galatasaray'ın haklılığına karar verırken Galatasaray da tarihının en başanlı dönemlerinden bırinı yaşıyor, çeşit- li spor dallanndaki başanlannın yanı sıra futbolda dört kupayı birden kazanıyordu. Şenes Erzik için de bir sü- re önce BİMAŞ kanallannda başlatılan benzer bir kam- panya Erzik'in görevı süresinden öne bırakmasıyla so- nuçlandı. Bu kampanyalarda haberciliğin en basit ku- ralı, "Haberde yorum olmaz" ılkesı dahi çoğu kez göz ardı edilirken kımi köşe yazarları da 'sahibinin ses/'ko- rosuna katılmaktan gerı kalmıyoriar. Şımdi iki adaydan hangısı seçilirse seçilsin kendısını medyadaki çıkarça- tışmasmın ıkı ateşi arasında bulacak ve Erzik'in aynlma- sıyla kargaşanın bıtmediği, asıl şimdi başladığı daha ıyi anlaşılacak. Çünkü tartışılan, fûtbolumuzun geleceğı için çözümler değil, TV naklen yayınlan pastasını kımin kapacağı... Seçımler öncesinde, yalnızca Celal Doğan ve Mehmet Ali Yılmaz değil baskı altında olan... Fede- rasyon genel kuruluna katılacak bütün delegeler ben- zar baskılaria karşı karşıyalar. Bu da işin görünmeyen yüzü. Bence genel kurula, delegelere, seçime hiç ge- rek yok; medya kuruluşlan kendi aralarında uzlaşıp fe- derasyon yönetımini atasalar daha kolay olmaz mı? Medya, giderek inandırıcılığını yitiriyor, medya için güven bunalımı giderek artıyor. Spora da medyaya da yazık oluyor. ilk sekize giren basketbol milli takımı İtalya ile eşleşti 24 yıl sonra çeyrek finalGtRONA(Cumhuriyet)- Basketbolcular, tarihin ka- pısını araladı... Ispanya'daki 30. Avrupa Basketbol Şampiyonasrnda güçlü Fransa'yı yenerek çeyrek final şansını yakala- yan A Milli Basketbol Ta- kımımızda gözler yannki İtalya maçına çevrildi. Şampiyonaya kötü bir başlangıç yapıp Yunanistan ve Rusya maçlannı farklı kaybettikten sonra Bosna- Hersek, lsra.il ve son olarak da Avrupa basketbolunun ıddialı temsilcisı Fransa'yı yenen Ay-Yıldızlı ekip. yıl- lardır 12'ncilıkten öteye gı- demeyen Türk basketbolu- nu da ilk 8'e taşıdı. Fransa karşısmda tumuvanın en iyi maçını oynayan ve 'agresiT oyun anlayışı ile Bonato. T. Gadoeu gibi yıldızlara so- luk aldırmayan milli takım Fransa'yı yenerek bir an- lamda Asvel'e elenıp Fınal- Four'un kapısından dönen Efes Pilsen'in de rövanşını almış oldu. Maç sonrası sa- ha içinde sevinç yumağı oluşturan milli basketbolcu- lardan 5 Efesli Tamer.L fuk Hüseyin, Murat ve Volkan maç bitiminde. "Fransızlar karşısında. hak etmediğimiz bir vcnilgi almıştık. Şimdi muduv uz. Bu galibiyeti mil- li formavla almak daha an- lamh"dedıler Ibrahimfarkı 30. Avrupa Şampiyona- sı'nda 6 maçta 76 sayı atan tbrahim Kuiluay, milli takı- mın lokomotifi olurken, Avrupa menajerlerinin de gözüne girdi. Ibrahim'e başta Fransız takımlan Pau- Oıihez ve Asvel olmak üze- re Ispanya'dan da teklıfler yağıyor. Fenerbahçe'nin ve milli takımın başanlı oyuncusu tbrahim de, sakat olmasına rağmen milli formayı sırtı- na geçırdiğınde bambaşka duygular taşıdığını ve elin- den gelenin en iyisini yap- maya çalıştığını söyledi. Fransa ile oynanan maç- tan sonra Basketbol Fede- rasyonu Başkanı Turgay De- tığı açıklamada. "Milli ta- kım çeyrek finale kalarak gerçek gücünü gösterdi" şeklınde konuşurken. Mir- sad Türkcan da mıllı takı- mın performansmın giderek arttığını ve kendilenne olan ekiplerinden Hınatistan bi- )e çeyrek finale kalamadı. ttaha'nın uzun ovunculan karşısuıda bize çok iş düşe- cek. Bundan sonraki her maçta daha ivi olacağına inanıvorum'dedı Sayılarla Mıllı Takım • Oynamadı Yunanistan Bosna He^sek Israıl LSvartya Fransa 14 16 19 12 14 14 11 17 17 18 14 13 32 21 15 10 10 mirel de soyunma odasına inerek mıllilen tek tek kut- ladı. Milli takım kaptanı Or- hun Ene. maçtan sonra yap- güvenlennin yükseldiğini ifade ederek "Bu şampiyo- nada başanmız büviik. Çünkü dünyanın güçlü Çeyrek finaldeki diğer eşleşmeler: Yunanistan - Po- lonya. Yugoslavya - Litvan- ya. lspanya - Rusya. Yeni Bakan Yücel Seçkiner 'Devlet sporcusunu koruyacak' ARİFKIZILVALrN *N önetici iken kulüp baş- kanına dert anlatamadım. Federasvon başkanı oidum, bu kez genel müdür beni dinlemedi. Genel müdüriük yaptım. karşıma bakan çık- İL Ama şimdi hiç bir engel k " Bu sözler, Mesut Yıl- maz'ın hükümetinde Genç- lik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı'na getiri- len ANAP Ankara Milletve- kili Yüeel Seçkiner'e ait. Seçkiner. spor dünyasının yakından tanıdığı bir ısim. öüreş ve halter federasyon- lanndakı "etkin" başkanlığı- nın ardından Gençlik Spor Genel Müdürlüğü görevıni de üstlenen Yücel Seçkiner. l990"h yıllann başında da politıkaya soyunup sporcu- lann yoğun olduğu Ankara l. Böİge'den Meclıs'e girdi. Yemin töreni sonrası. u Ben sporculann Meclis'teki \?ü- Kyim" sözleri ile dıkkatlen üzerine çeken Seçkiner. şimdi ise sporun 'en patro- nu' oluverdı. 55. Türkiye Cumhuriyetı Hükümetinde de Gençlik ve Spor'dan So- rumlu Devlet Bakanlığı gö- revini üstlenen Seçkiner, makamına oturur oturmaz özellikle sporcular tarafin- dan yoğun bir kutlama yağ- muruna tutuldu. Politikada- ki sıcak gelışmelenn arasın- da sorulanmızı yanıtlarken, ilk sözü "Bu ilginin. alaka- nın karşılığını veremezsem gençliğe, sporcu kardeşleri- me borçlu kaiınm~oldu Ar- dından programını açıkla- yan Seçkiner, özellikle spor- culann sosyal haklan konu- sunda 'refornT yapacağını söyledi. Başanlı olan spor- cunun her yerde ilgı ve say- gı göreceğıni vaırgulayan Yücel Seçkiner, "Devlet me- murluğu yönetmeliğinde Nataüa krizi sporcu sınıfi vok. Böv le olun- ca kamu kuruluşlarındaki şampivon sporcu arkadaşla- n hizmetli sınıfına kavdın- yoıiar. Böyle olunca da ço- cuk spordan soğuyor. Biz devlet sporcusu kimliği ile sporcu kardeşlerimizin hak- lannı koruyacağız" dedı 7 gün 24 saat Iş prensıbinde tatil'kav- ramına yer olmadığını da hatırlatan Yücel Seçkiner, "Sporcu 7 gün 24 saat çab- Yücel Seçkiner şır. Biz de spor için aynı duy- gulan besliyoruz. Federas- yon başkanlan seçimle geidl Onlara dokunmam. Ama çalışmayan da gider. tşini yapmayana verimiz yok" dıye konuştu. Türk sporunun kanayan yarası Güneydogu'ya da el atacaklannı açıklayan Yücel Seçkiner, "Gol anlan yerde kurşun atılmaz- sloganını •benımseyeceklerini açıklar- ken konuşmasını $ö>le sür- dürdü: "Ama biz kraanan- mızı lafta bırakmayacağız. 365 günde bir düzenlenen G.\P turnuvalarının yerine devamlılıgı olan güreş. hal- ter. boks, basketbol. futbol rurnuvalan düzenleyeceğiz. Oradaki gençliği spor saha- larına çekip dağa çıkmala- nna engel olacağız." Şampiyon okçudan federasyona rest KEREM KAÇARLAR Italya'nın Ban kentmde düzenlenen 13. Akdeniz Oyunla- n'nda, Türkiye'ye okçulukta tek altın madalyayı kazandıran Natalia Nasarisza, Moskova'dak) Grand- Pnx Ökçuluk Şam- pıyonası'na gitmedı. Katıldığı bırçok tumuvada elde ettiği başanlan ile adını Dün>a Okçular lıstesınin üst sıralanna yazdıran genç okçu. bazı sorunlar yaşadığını belırterek, Mos- kova'daki şampiyonaya antrenörsüz katılmayacağını açıkla- dı Başansında 13 vıllıkantrenörü VTaDemir'ın büviik payı bulunduğunu ve onsuz müsabaka stresıne gırmek istemedi- ğini vurgulayan Natalia'ya, Okçuluk Federasyonu. 'hayır'ya- nıtını vennce o da, "Öyleyse ben de >o- kum'* karşılığını verdi ve kafıleden avnldı Federasyon ne diyor? Okçuluk Federas- yonu Başkanı Dr. Uğur Erdener, bir sporcu milli takıma çağnldığı zaman mutlaka gelmesi ge- rektiğini ifade ede- rek şunlan söyledi: "Biz Natalia Nasaris- za'yı Moskova'daki turnuva için da\«t et- tik. Fakat gelmedi. Sebebini bilmiyo- rum. Kendisine kafî- leye niçin kablmadı- ğını soracağız.\e ona göre davranacağız" şeklinde konuştu. Aynca Uluslararası Moskova Grand-Pnx Açıkhava Okçuluk ŞampıyonasrnaTürkiye; 4'übayan. 9 ok- çuyla katılıyor. Milli takım kafılesinde şu sporcular bulunu- yor Bayanlar ElifAitınkaynak. Esen Dönmez, Deniz Günay, Zekrye Keskin, Erkekler .\hmet Kütahv'ak Serdar Şanr, \a- zif Çaylryan, Okyaj' Tunç Küçükkav alar \ e Özdemir AkbaL Natalia antrenörsüz gitmedi. TENİS KULİS / ÎZZET ZIYA Istanbul Tenis Kulübü Yeniden Hayata Dönerken Yıllar önce tenisçileri "beyaz donlular" edebiyatı ile, tenis ku- lüplerine adeta savaş açmışlar, kimileri, tenis kulüplerini yıkıp yerlerine beş yıldızlı otel yapma yanşını başlatmışlardı. O zaman şöyle demiştik: "Tenis kulüpleri görkemli yerierdir, güzelyerier- dir. Isteseniz bile kötü, çirkin bir tenis kulübü yapamazsınız. Tür- kiye'de bu kulüplerin sayısı dur- madan artacak ve hepsi birbi- rinden güzei olacaktır. Bunu ön- lemeye kimsenin gücüyetmez." Bugün memnuniyetle görüyo- ruz ki tenis, toplum tarafından çoktan benimsenmiş bulunuyor. Kort sayısı inanılmaz bir hızla ar- tarken, insanın içini açan güzel- likte nefis tenis kulüpleri de bir- birini izliyor. İşte bu yükselen grafik içinde, Istanbul Tenis Ku- lübü'nü de yeniden görmek bir başka mutluluk. Istanbul Tenis Kulübü'nün yaşamı yarım asra yaklaşıyor. Iniş çıkışlarla dolu bu yıllann bir kısmı İTK için tam bir kâbus olmuştu. Maçka, Taş- lık'taki kulüp tesisleri. Svviss Ho- tel için yıkıldıktan sonra, uzun zaman adeta komaya girdiler. Is- men duruyordu. Akatlar'da bir özel kulübe sığınmışlardı. Bele- diye ile girişilen mücadele kay- bedildikten sonra, neredeyseta- mamen bitme noktasına gelin- mişti. Sanınm üç yıl önce adeta bir mucize oldu. İTK birden ko- madan çıktı. Kulübün başına ge- çen, bir zamanlar Türk sinema- sının jönlerinden Göksel Arşoy, İTK için, Istinye Atış Poligo- nu'nun arkasında yirmibeş dö- nümlük bir arsayı, Spor Bakan- lığı aracılığı ile kulübüne kazan- dırdı. Prefabrik mini bir kulüp bi- nası, iki açık, bir portatif kortla İTK bayrağı yine dalgalanmaya başladı. Geçen hafta bu kulüpte oy- nanan turnuvada, otuz yıldır İTK'yı terk etmeyenlerden Feri- dun As, Haşim Cemali, Sezai Çiloğlu ve Temel Sayra ve isimleri hayii uzun bir liste oluş- turan eski dostlarımız heyecan içinde gelecek günlerin projele- rini anlattılar. "Yap-işlet-devret" anlaşmasıyla çok kısa sürede tamamlanan yüzme havuzu ve çevre yapılan kulübe çok güzel biratmosferkazandırmış. Kulüp binasını da aynı yöntemle yap- mayı amaçlıyorlar. Bir merkez kort, bir kapalı iki açık kortla planlamış. Kısacası yeniden do- ğuş gerçekleşiyor. Biz tenisse- verier, tenis için çakılan her çivi için sevinir, çakanın yanında olu- ruz. Nitekım turnuva için İTK'ye gelen çeşitli kulüplerin üyeleri bu yeniden yapılanmadan büyük memnuniyet duydular ve İTK'li dostlannı yüreklendirdiler. Yalnız burada (belki yeri ve za- manı olmasa bile) bir uyanda bu- lunmak istiyoruz. Bu "yap-işlet- devret" olayında çok dikkatli ol- mak gerekiyor. Beşiktaş Kulü- bü'nün Yeşilköy'de başına ge- lenleri unutmamak lazım. Aman İTK'li dostlar çok uyanık olun. Bu kulüp ikinci darbeyi kal- dıramaz. Hakan iyileşirse oynayacak Spor Senisi - Hong- Kong'un Çin Halk Cumhuri- yetı yönetımine geçmesi ne- denıyle düzenlenen Dünya Karması - Asya Karması ma- çı bugün TSİ 12.00'de Too Sun Stadfnda oynanıyor. Ga- latasaraylı Hakan Şökür'ün de yer aldığı dünya karmasın- da Ğrassopherslı Kubilay. Al- tnan Andreas Köpke. Lot- har Mattheaus, Brezılyalı Dunga. Leonardo. Bran- co,Fransız Karambeu ve ls- panyol Hiero da forma gıye- cek. Grassophers maçmda sağ ayak arka âdalesinden sakat- lanan Hakan'm oynayıp oyna- mayacağı bugün belli olacak. Gençler güreş şampiyonası Spor Servisi - 12. Avrupa Gençler Serbest Güreş Şam- piyonası, bugün başlıyor. Ab- di Ipekçı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyo- nada, 16 ülkeden 101 sporcu mücadele edecek. Grekoro- men Güreş Genç Milli Takı- mı "ndan sonra, Serbest Güreş Genç Mıllı Takımı da, tarihin- de ilk kez Avrupa Şampiyon- luğu kazanmanın hesaplannı yapıyor. Mıllı Takım Antre- nörü Servet Aydemir, 115 ki- loda Avdın Polatçı, 90 kilo- da Sermet Bulut ile 83 kilo- da Taşkın Özkale'den altın madalya, 70 kıloda Gökhan Yavaşer ve 65 kiloda Ahmet Gülhan'ın da altın veya gü- müş madalya almasını bekle- diklerini kaydetti. Aydemir, 60 kiloda Mehmet Yozgat, 56 kiloda Hüseyin Gezer, 52 kiloda Recep Zincirci ve 49 kiloda Yılmaz Şükrüoğ- lu'nun da madalya şansının bulunduğunu belirtti. Cünün icinden • WimbledonTenısTurnuva- sı'nda tek bayanlarda Çek Jana Novorna ve Rus Anna Koumi- kova van finale yükseldı. • Slovakva'nın Nıtrakentın- de devam eden Avnıpa Bayan- lar Voleybol Şampiyonası ikın- ci tur elemelennde Türkiye, ikinci maçmda evsahibi ülke Slovakya'ya3-1 yenıldı. Türki- ye. 3. maçını bugün Lıtvanya ile 15.30'da oynayacak. I Gençlik ve Spordan So- rumlu Devlet Bakam Yücel Seçkiner. Uluslararası SporYa- zarlan (AIPS) Genel Başkanı Togay Bayatlı ile Türkiye Spor Yazarlan Derneğı Başkanı (TSYDt Atilla Gökçe'ye bırer telgraf göndererek, 'Spor Ga- zetecılen Günü'nü kutladı. • l luslararası Futbol Fede- rasyonu Tarih \e Istatıstik Bö- lümü tarafından, kulüplerin temmuz av ındaki lig \ e ulusla- rarası alandaki başanlan gözö- nüne alınarak yapılan ' Futbol- da Top 100'degerlendırmesin- de. Beşiktaş 42, Trabzonspor 60, Fenerbahçe ise 62. sırada yeraldı. • Uluslararası Asya'dan Av- rupa'ya Yüzme Yanşı. 27 tem- muz pazar günü yapılacak. TMOK. tarafından geleneksel olarak düzenlenen yanş, Kan- lıca ıskelesmden başlayacak ve Kuruçeşme"de sona erecek. • Geçen sezon Bınncı Lıg'de küme düşen Sanyer. teknik dı- rektörlüğe Zafer Göncüler'i getırdı I Zeytinburnuspor. teknik direktör sorununu Güvenç Kurtar ile yeniden anlaşarak çözdü • Istanbul at yarışlarında altılı ganyan 1-6-2-4-2-1 ile 235 milyon 724 buı 750,1-6-9- 4-2-1 iie 104 milyon 303 bin 250 lıra verdi. l.KOŞl':F:MıssTırol(l),P is- koç Gelin (4), PP: Hacımurat (2)- 2.KOŞU: F: Kardelya (8). P: Kü- çukdilara (9). PP: Bedüş (5), S:Gülenkız(7). 3.KOŞU:F:Mırcan(ll),P:Er- kanoğlu (21, PP: Süpertay (4), S:Aslanoğlu(l) 4.KOŞU:F:Yonca4(16),P:Ka- raşahın (18), PP: Selkan (4), S:Müzeyen(15). 5.KOŞL:F:Balkan(l).P:The Sakal (3). PP: Sapancagülü (11), S. Nurdan(7). 6. KOŞU: F- Kashmınan (1), P: Jım (2). PP. Tos Tos Turan (39. S Alvoşa 1 (5). 7.KOŞL:F:Set(4).P:Çıtlenbtk (6). PP: Kalender 2 (3). S: Safya (12), SS' Bavramuçar (1)' 8.KOŞU:F:Yûnlücem(10). P: Vefasız Alem (7). PP: Çayır- hısar(9|. S. Harun(6). Günün tkilisi: V Koşu:46. TabelaBahis: 4.6.3 12.1 ALTILI GANYAN 11 2 4 18 18 4 15 20 11 1 1 4 10 7 8 6 > 1 11-8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog