Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

3 TEMMUZ 1997 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER 11 Sıvas katliamı sırasında uygulanmayan güvenlik önlemleri aydınlan anma gününde hatırlandı Silalüamı gölgesinde aıuldjlarHATİCEBtÇER SFVAS - Sıvas'ta şeriatçılann katlettiği 35 aydın, yoğun güv enlik önlemleri altın- da dar kapsamlı törenlerle anıldı. Anma törenine katılmak isteyen Divriği Beledi- ye Başkanı Muharrem Yağbasan'm da aralannda bulunduğu 14 kişi kente so- kulmadı. 3 kişi gözaltına alındı. Katliamın 4. yıldönümünde Sıvas"ta yoğun güvenlik önlemleri altında olağa- nüstü bir gün yaşandı. Polis. kentin giriş ve çıkışlannda. önetnli cadde ve sokak- lar ile Alev i yurttaşlann oturduğu Aliba- ba. Seyrantepe, Gökçebostan ve çevTe- sindeki yerleşim birimlerinde kuş uçurt- madı. Son bir haftadır söz konusu bölge- lerde yoğun aramalar yapan polis. dün sabahın erken saatlerinden itibaren eöre- vi askerlere devTetti. Önlemlerkapsamın- da Atatürk Caddesi ile Cumhunyet Mey- danı trafiğe kapatıldı. Güvenlik güçleri Hanife Tabak adlı PKK'linin bombalı intihar saldinsı yapa- cağı gerekçesıyle kente giren araçlarla yurttaşlan yoğun aramadan geçirdi. Po- lis. helikopterleri de büv ük bölümü boş olan cadde ve sokaklan denetledi. Madımak Oteli önündeki anma töreni- ne katılmak için yola çıkan Divriği Bele- diye Başkanı Muharrem Yağbasan'ın da aralannda bulunduğu 14 kişi Ulaş ilçesi- ne bağlı Kacaklı mevkiinde güvenlik güç- lerince durduruldu. Heyetin kente girişi- ne izin vermeyen polis. üç öğrenciyi gö- zaltına aldı. CHP'li Belediye Başkanı Yağbasan. polisin engellemesine tepki göstererek. "Bu kadar önleme ne gerek var. 35 insan yanarken güvenlik güçleri neredeydi*' dedı. Demokratik kitle örgüt- leri ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, dün saat 12.30'da Cumhuriyet Meyda- nı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Atatürk. devrim şehitleri ve 4 yıl önceki olaylarda yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunan grup, daha sonra, 35 aydının yakılarak katledildiği Madımak Oteli'ne giderek, karanfiller ve "Sıvas Unutulmayacak" yazılı bir çelenk bırak- tı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneğ' Yö- netım Kurulu üyesi Mustafa Kaplan. bu- rada yaptığı açıklamada, parti. sendika. vakıf ve derneklerden oluşan 53 kurulu- şun. Sıvas olaylannı ortak bir eylemle protesto karan aidığını söyledi. "Bizhal- kız ve bu ülkenin yurttaşlanyız'" dıyen Kaplan, şöyle konuştu: "Kardeşçeveba- rış içinde yaşamak için, demokrasi istiyo- ruz. Onlar. kurşunlayan, yargısız infaz ya- pan, diri diri insan yakanlar, mafya-çete, sömürü-/ulünı düzeninin dc\amından çı- kar sağlayan. karanhğın, şeriatın. ırkçuV ğın ülkemLri teslim almasına ydlarca göz yuman. demokrasi ve halk düşmanı çete- lerdir. 35 güzel insanımızı diri diri yakan- lan ve onlan özendirerek perde gerisinde alkış tutanlan lanetlemek iizere, demok- rasi güçleriyle birlikte. 2 temmuz katü- amını asla unutrnayacağımızı, bir kez da- ha ha> kınyoruz. İ Ikemizin ufuklarını ka- rartan şeriat dün de. bugün de, en ciddi tehükelerden biridir. Şerian, laik ve de- mokratik sistemi yozlaştıranlar üretmiş- tir, üretmeye de devam etmektedir." Eli kanlı katilleri nefretle kınadıkları- nı kaydeden Kaplan. "Şehitlerimizi unut- mayacağız. unurulmalanna asla izin ver- meyeceğiz'*dedi. Sıvas Demokrasi Platformu adına, olaylann yaşandığı Madımak Oteli önün- de yapılan açıklamada da "Gözü dön- müş. eli kanlı çeteleri ve onlan onaylaya- rak sessizce seyredenleri unutmadık" de- nildi. Açıklamada. şu görüşlere yer veril- di: "Gericiliğe karşı özgürlüğün. karanh- ğa karşı aydınlığın. savaşa karşı banşın. çetelere karşı halkın yanında yer alarak. üiketnizde vedünyada kardeşliğin. mutlu yarınlannın temelini şimdiden atabiliriz. Sıvas'ı unutmadık. 35 aydın hâlâ yüreği- mizde ve öfkemizde. Katliamın dördün- cü yıldönümünde şehitlerimizi saygıyla anarken. katilleri ve susarak olaya çanak tutanian nefretle bir kez daha kırmoruz." Hükümete Sıvas mesajı 'Şeriatçı katliaııı ımutıılmasuV Haber Merkezi - Sıvas katliamının 4. vıldönümün- de siyasiler ve sivil toplum kuruluşlan temsilcileri. yeni hükümetin. REFAHYOL ik- tidannın tırmandırdığı ırtica sorununu bir an önce çöz- mesi gerektiğinı vurguladı- lar. Açıklamalarda. şenatçı katliamın "unurulmaması. unutturulmaması" gerekti- ği vurgulandı. Kültür Bakanı tstemihan Talay, dün düzenlediği ba- sın toplantısında. Sıvas kat- liamının siyasi tarihe bir ka- ra sayfa olarak geçtiğini söy- ledi. Sıvas"ta aydınlan ya- kanlann laik demokratik cumhuriyeti yıkmayı amaç- ladığını belirten Talay. "Ya- şadığımız son 1 yıl bu kara- basarun tüm ülkemizde ege- men olmayâyönelik icraatry- la geçmiştir. Toplumumuzun tüm gücüyle bu saldınya di- renebilmesinin temelinde, Sıvas'ta diri diri yanarken tşıklanyla bize bu karanlığı 17. yıldönümü Çorum katliamının failleri bulunamadı tstanbul Haber Servisi - Türkive'de 1980 öncesi gizli-açık odaklarca tez- gâhlanan faşist katliamla- nn, Kahramanmaraş'tan sonraki en geniş çaplısı 17 yıl önce Çorum'da gerçek- leştirildi. 1980 Temmuz başında başlayan ve yakla- şık 10 gün süren faşist sal- dınlarda 24 yurttaş yaşa- mını yitirdi. onlarcası ya- ralandı, 100'e yakın ev ve işyeri tahrip edilerek yağ- malandı. Tüm faşist katli- amlar gibi Çorum katliamı da, 'camiler bombalanı- yor' söylentisiyle başladı ve yine polis yanlı davTan- dı. Türkiye'de yaşanan tüm katliamlarda olduğu gibi Çorum katliamının da ger- çek failleri bugüne dek bu- lunmadı. Dönemin Içişleri Ba- kanlığı Müşteşan Dnrmuş Yalçın'ın, Çorum \ali ve- kilini önceden uyannasına karşın hiçbir önlem alın- mazken. 3 kişinin ölümüy- le sonuçlanan 3 temmuz olaylan kamuoyundan giz- lendi. Faşist odakiar, uzun süredir tezgâhladıklan kat- liamın gününü 4 temmuz cuma olarak belirlemişler- di. Katliam planı oldukça basit ve bıldik türdendi. Cuma namazımn kılındıgı saatlerde bir otomobılle ca- mileri dolaşan provokatör- ler, "CamUerimiz bomba- lanıyor. ne duruyorsunuz. şehit oüna günüdür~diye- rek bazı yurttaşlan da yan- lanna alarak CHP'li ve sol görüşlü yurttaşlann işyer- leri ile Alevilerin çoğun- lukta olduğu Terlemezler, Milönü, Yavruturna ma- hallelerine saldırdı. Saldı- nlara bazı polislerin de destek verdiği belinildi. Bir polis panzeri, saldınya uğrayan vatandaşlan yay- lım ateşine tuttu. Katliam sonrasında ise kitlesel göç- ler başladı. görme ikmam sağlavan bu 35 insanımızın canı \ardır~ diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili ÖnderSav. Sı- vas'ta yaşanan olayı unut- mamak ve unutturmamak gerektiğinı belirtti. Dını te- kellerinde gören "kimi ay- mazlar ile onlaıia birlikte davranan kimi siyaset adam- lannın" Sı\as katliamından ders almadıklannı dile geti- ren Sav şunlan söyledi: "Cumhuriyetin ilk yıllann- da Kubilay'ı kör testere ile kesenler, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu'vıı katledenlcr Sı- vas'ta 35 kişiyi yakanlar, ay- nı cinayet zincirinin halkala- ndır. Bu zincir kırümadıkça ülkenıLd daha vahim olaylar beklemektedir." BP Genel Sekreteri Tun- cay Atay. yaptığı açıklama- da, Sıvas katliamından siya- si iktidarlan sorumlu tuttu. Türkiye Barolar Birligi Baş- kanı avukat Eralp Ozgen. yazılı açıklamasında, Sıvas katliamının üzerinden geçen 4 yıl boyunca laik düzeni or- tadan kaldırmak isteyen şe- riatçı hareketlerin giderek güçlendiöini belirtirken. özellikle~REFAHYOL ıkti- dannın tutum ve davranışla- n sonucu irticanın en önem- li sorun haline geldiğıni \ur- guladı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Geneİ Başkan Yardımcısı Saruhan Oluç katliamı gerçekleştirmiş olanlann neredeyse ödüller- dirildiğini belirterek şöyle dedi: "Bu aynı zamanda laş- kırülan gericiliğin, devlet desteğh le yıllarca güçlendi- rilmesinden sonra alanlara çıkıp özgürlüğe \e düşünce- ye saldınsıdır. Bu katliamı unutursak, a>dınlık bir Tür- kiye, özgür ve demokratik toplum hedcfınden her ge- çen gün biraz daha uzaklaşı- nz". HADEP lstanbul tl Baş- kanlığı'ndan yapılan açıkla- mada da demokrasi güçleri- ne yönelik saldınlann her geçen gün arttığı belirtildi. DtSK'e bağh Tektil Işçi- leri Sendikası Genel Sekre- teri Süleyman Çelebi yaptığı yazılı açıklamada. Sıvas "ta 4 yıl önce yaşanan ortaçağ karanlığının sanıklann gö- nüllü avukatlığını üstlenen eski Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın bakanlığı döne- mınde de sürdüğünü kaydet- ti. Eğitim. Bilim ve Kültür Emekçıleri Sendikası (Eği- tim-Sen) İstanbul 7 Nolu şu- beden yapılan açıklamada ise "Tarihin her döneminde olduğu gibi a> dınhğa uzanan eller. bir gün mutlaka halkın özgürlük, eşitlik ve demok- rasi istemlerinin artnıasıyla birlikte kınlacaktır'' görüşü- ne yer verildi. lstanbul Halkevieri'nden yapılan açıklamada da "Ya- nan hepimizdik, bu ülkede- ki güzellik ve iyilikti" denil- dı. Manisa Barosu Başkanı Teoman Ergül, "Silahsız masum sanatçılar. çılgın alevlerin kucağında can ver- diler. Onlarla birlikte anaya- samı/jn \arlığını ve konına- cağını iddia ettiği toplumsal banş, can gm enliği, toplaııb özgüriüğü, seyahat özgürlü- ğü, düşünce, bilim ve sanat özgüriükleri de can verdi" dedi. Sıvas karJiamında yaşamını jitiren Asım Bezirci'nin Zincirlikuyu'daki mezan başında törcnler düzenlendi. (Fotoğraf: HATlCE TUNCER) 'Sıvas'ın katili Susurluk devleti'Haber Merkezi - Sıvas'ta Madı- mak Otel'de gerici yobazlar tara- fmdan diri diri yakılarak katledilen 35 aydın. yun genelinde çeşitli et- kinliklerle anıldı. Istanbul'dayazar Asım Bezirci ile halk ozanı Nesimi Çimen'in kabirleri başında yapılan açıklamalarda. katliamın yaratıcısı şeriatçı ve faşist güçlerin, devletin ileri gelenleri tarafından desteklen- digi belinildi. Izmır Demokrasi Plattbrmu'nun mitingine lzmir Va- liliği'nce izin verilmezken demok- ratik kitle örgütlerinin düzenledik- leri basın açıklaması. binlerce yurt- taşm katıhmıyla mitinge dönüştü. lstanbul 'da Sıvas katliamında ya- şamını yitiren yazar Asım Bezir- ci'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'nda- kı kabri başında törenler düzenlen- di. Sıvas katliamının 4. yıldönümü nedeniyle sabahın erken saatlerin- den itibaren Zincirlikuyu Mezarlı- ğı'na yoğun güvenlik önlemleri alındı. Asım Bezirci'nin kabri ba- şmdaki ilk töreni HÖP üyeleri dü- zenledi. "Srvas'ınkatillerindenhalk anayasası hesap soracak" yazılı pankartın arkasında kortej oluştu- ran ve 35 aydının resimlerini taşı- yan HÖP üyeleri. Bezirci'nın me- zarına karanfıl bıraktılar. "•Sıvas'ın katili Susurluk devletT, "Katiller halka hesap verecek" ve "Yaşasın halkın adaleti" sloganlannı atan grup adına açıklama yapan Tüm Belediye Emekçileri Sendikası l Nolu Şube Başkanı İbrahim Sön- mez, "Vladımak'ı > akan el faşizmin eiklir. \eni Sıvas'lann olmamasının yolu. özgür, bağımsız. demokratik bir ülke \aratilmasi mücadelesin- den geçer" dedi. HÖP üyelennin dağılmasının ardından EMEP ls- tanbul ll Örgütü tarafından Bezir- ci'nin mezan başında 2. anma tö- reni yapıldı. Asım Bezirci'nin eşi Refika Bezirci Ankara'dakilerin olaylan basit bir sokak çatışması olarak nitelendirdiklerini. adam öl- dürenlerin daha sonra Meclis'e so- kularak ödüllendirildiğini savundu. Bezirci. "Vaptıklan kıyımlan hiç- bir zaman unutmayacagız" dedı. ÖDP ile Türkiye Yazarlar Sendika- sı (TYS) temsilcilerinin de hazır bulunduğu törenden sonra gruplar sessizce dağıldılar. Halk ozanı Nesimi Çimen de Ka- racaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Çimen'in ailesi, bazı demokratik kitle örgütleri ve siyasi partı temsil- cilerinin katıldığı törende konuşan Karacahmet Kültür Derneği 2. Baş- kanı Hıdır L'luerer. şeriatçı yobaz- lann. Afganistan, Cezayir ve İran'da da yaptıklan insanlık dışı davranışlann gözler önünde oldu- ğunu vurguladı. Uluerer. gerici güçlere Türkiye'de geçit vermemek için herkesi mücadeleye çağırdı. Sıvas katliamını protesto göste- rileri akşam saatlerinde de sürdü. Okmeydanı Şark Kah\esı önünde toplanan yaklaşık ikı bin kişilik bir topluluk "Sıvus katliamının hesabı sorulacak". "Dün Maraş'ta. bugün Sı\-as'ta; çözüm faşizme karşı sa- >aşta~ sloganlan atarak semtin tüm sokaklarını ellerinde meşalelerle bir buçuk saat boyunca dolaştılar. Ümraniye l Mayıs Mahallesi'nde de yaklaşık 300 kişilik bir grup. TEM Otoyolu'nu trafige keserek Sıvas katliamını protesto etti. Bagcılar Yıldıztepe Mahallesi 37 Sokak içinde polis. bir grup gös- tericiye müdahale ettiği sırada bir polis memuru hafif yaralandı. 35 aydın. lzmir ve Ege'de de dü- zenlenen etkinliklerle anıldı. De- mokrasi Platformu'nun dün Cum- huriyet Alanı'nda düzenlemeyi planladığı mitinge, lzmir Valiliği izin vermedi. Ancak demokratik kitle örgütlerinin yönetici ve üyele- nnin basın açıklaması binlerce yurttaşın katıhmıyla mitinge dö- nüştü. MUZAFFER tLHAIN" ERDOST 'Soruşturma bazı yönleriyle eksik kaldı' MUSTAFA BALBAY - Olaylan, Srvas'a dışar- dan gelmiş ya da getirilmiş bir grubun başlattıgı görü- şündesiniz. Genesizin yoru- munuza göre bu grup, 1950'lerde, Sıvas'ta, tarikat- lann fiilen serbest duruma geimesiyle örgütlü bir güce dönüşen dinsd gericiliği ha- rekete geçirdi ve kendisi ge- riye çekikJL Bu grup ya da kişiler, devtetin istihbarat örgütlerinin tanımadığı, bil- mediği kişi ya da gruplar olabilir mi\di. ERDOST - Cami avlu- sunda Amerikan bayrağı yakan, pankart açan, bu pankartla birlikte cami ile hükümet meydanı arasında birkaç kez slogan atarak gi- dip gelen bu grup hakkında soruşturma yapılmamış. Soruşturma. oteli yakanlar- la sınırlı. Ama oteli yakan- lar içinde. bayrak yakan ve pankant açan gruptan kim- se yok. Ya da böyle bir araş- tırma yapılmamış. - 2 Temmuz 1993 Srvas olaylan ile 1996 Sıvas kırsa- lında vaşanan olaylar ara- sında ortak yanlar var mı? Yoksa bunlar birbirinden ayn olaylar mı? " ERDOST - 2 Temmuz olaylannı tertipleyenlerin, 35 aydın sanatçının yakıl- masını birebir tasarladıkla- rı. doğal ki düşünülemez. Hedeflerinin. ilerici ay- dın sanatçılan yakmakla sı- nırlı olduğunu düşünmek bence de doğru değil. 2 Temmuz 1993 olaylan- nı tertipleyenlerin, "ina- nan" Sünni topiulukları. (Aziz Nesin örneği) "inan- mayan"aydınlara ve inanç- sızlıkla suçladıkları Alevi- lere karşı ayaklandırdıklan biliniyor. Ama bunların. olaylan kırsal alana yaya- rak mezhep aynmını (Ale- vi ve Sünni aynmını). etnik aynmla (Türk ve Kürt ayn- mıyla) çaprazlaştırarak de- rinleştirmeyi istemiş ola- caklan üzerinde durulmu- yor. Alevilerin Türk ve Kürt olarak. Kürtlerin Alevi ve Sünni (Şafi) olarak, Türkle- rin Sünni (Hanefi) ve Ale- vi olarak birbirleriyle çatış- tınlmak istendiği göz ardı ediliyor. Bu nedenle de, Sı- vas kırsalında 1996'da ya- şanan olaylann, özünde 2 Temmuz 1993 Sıvas olayla- nyla amaçlanan hedefin bir çeşit tamamlanması olduğu da ihmal ediliyor. - Sıvas olaylannın PKK olgusundan yalıtılmaması gerektiğini yazıyorsunuz. Bu düşünceye nereden var- dınız? ERDOST - Yerel gazete yönetmenleri söv lüyorbun- ları. Örneğin deni\or ki: "Bizim beklediğimiz cuma günü değildi. Sıvas'ta bu tür bir olay ın çıkacağı iki a\ dan beri beklenen bir olay dı işin gerçeği. Pir Sultan şenlikle- ri bu tür olaylann çıkması- na bahaneydL Bu olaylann başlamasına neden iki ay öncesine geleyim. PKK Sı- vas'ta zemin bulamaz. PKK'nin ve Dev-Sol'un, TİKKO'nun alışmışolduğu bir karar var. Güneydo- ğu'dan gelen kanatla Sıvas üzerinden Karadeniz bağ- lantısı yapmavı düşünüvor bu örgütler." Üstelik Sıvas olaylarını araştırmakla görevlı Vlec- lıs Araştırma Komisyo- nu'na söyleniyor bunlar. Ama Meclis Araştırma Ko- misyonu'nun raporunda bu tür açıklamalara yer verıl- memiş. Anlatılanlar kadar. anlatılanların dikkate alın- mamışolması üzerinde dü- şündüğünüz zaman sorula- nnız çoğalıyor. Gazete yö- netmenleri olavlann iki ay önceden beklendigmi bili- yorlar. ne var ki. ilin valisi de. emniyet müdürü de bıl- miyor bunu. - Olaylann. PKK olgusu- na karşı tertipkndiği görii- şündesiniz. Ayrıca Sıvas olaylarında. vabancı ajan servislerinin u/antılan bu- lunduğunu dınumsatan anlatımlannu da var. Ka- nıtlar ncler? ERDOST - Üç Sıvas'm girişine de aldım: 2 Tem- muz kıyınından birkaç gün sonra. 8 Temmuz 1993'te. Emniyet Genel Müdürlü- ğü'nün bir raporu yayım- landı Cumhuriyet'te. (Şair Metin Altıok'un yaşama sa- vaşı verdiği bir sırada ha- zırlandığı anlaşılan) bu ra- porda. "36 kişinin ölümüne neden olan olavlann*' "Ba- tı'nın stratejik uygulamala- nndan biri" ve "yabancı ajanlann provokasyonu" olduğu görüşüne yer verili- yordu. Benzer bir açıklama. Sıvas'tan iki yıl sonra. 12 Mart 1995"te vaşanan Ga/i olaylan nedeniyle. Içişlerj Baİcanlıgfnın Bakanlar Kurulu'na sunduğu rapor- da da yer aldı. Bu raporda dört kahvenm ve bir pasta- nenintarandığı olav ın özel- liğine değinılerek. bunun. "Türkiye'deki yasadışı ör- gütlerin değil, profesvonel bir gizli senisin işi olduğu" belirtiliyordu. Her biri Pir Sultan gibi öldü Pir Sultan 'ı anmak için gittiler Sıvas 'a. Dara çekmek için onlan bir değil, binlerce Hızır Paşa bekliyormuş meğer, bilemediler MİYASEtLKNUR Beşıktaş'ta Ozan Kafe'nin önüne at- mış masayı koca ozan. Masanın üzerin- de rakı. beyaz peynir v e kavun. Vakit öğ- le. Ha\a cayır cajır yanıyor. Gam değil Akarsu için. Hava sıcakmış. vakit öğley- miş. 0 şimdi Çırağan Caddesi'nden ge- çen bir yoldaşanyor kendine. Tanıdık bı- rini gördüğünde "'Erenlersofraya buyur" diye sesleniyor. Karşıdan "El insaf Muh- lis. öğlen saatinde rakı olur mu" şeklinde itiraz geldiğinde "Yav erenler bu müba- reğin vakti saati olurmu? Abovv tadı da bi güzel kL" diye ısrannı sürdürüyor. Ne yapıp edip oturtuyor karşısına. Akşamüs- tüne doğru ArifSağ v e Yavuz Top da dü- şüyor kafeye. Sazlar alınıyor ele ve mu- habbet başlıyor. Kapanan gözler açılıyor. Ozan Kafe bomboş. Artık ne Akarsu, ne de dostlan geliyor oraya. Sıvas'a gitmeden 10 gün önce topladı dostlannı. tş çıkanp davete icabet etme- yeceğinı bildirenlere "Yav Karacahmet Mezarhğı'na git orda yatanlann da vak- tiyle randevusu, işi gücü vank Bak şim- di öyle mi? Ne iş, ne güç öyleceyatıyorlar" diye takılınca herkes işi gücü unutup ge- liverdi Ozan Kafe'ye. Sabahın saat 04.00'üne kadar çalındı söylendi. Büyük ozanın dostlanyla son görüşmesı oldn bu. Masadan sadece Arif Sağ ve Sabahat Ak- Idraz'ı bir kez daha gördü. Sıvas'ta Ma- dımak Oteli 'nde. Konserinibitinmiş. An- kara'ya dönüyordu ki Arif Sağ'ı görün- ce vazgeçip bavnllan indirdi arabasın- dan. Gericiler saldırdığında üşüyen Arif Sağ'a çıkanp montunu verdi. Kendisi de eline bir sopa alıp beklemeye koyuldu. 'ENEL - HAK DEDİK DE ÇEKİLDİK DARA' - Pir Sultan'ın bu ünlü dizesindeki gibi oldu sonlan. Tan- n'jı ve güzelliği insanda arayanlar Pir Sultan, Nesimi ve Mansur gibi kaüedildiler. Ancak saldırganlar içeri gelmeye cesaret edemedi. Ateş ve duman olup girdiler içeri. Elindeki sopa ne kendisini ne de eşi Leyla'yı (nüfustaki kaydıyla Mübi- be)'yi kurtarabildi. Akıbeti. deyişlerinde sık sık andığı NesimL Mansur ve Pir Sul- tan'laavnı oldu. Nesimi Çimen. nerede bir Alev i töreni var. curasını kapıp koşardı. Dostlanndan borç edip aldığı otobüs biletini cebine ko- yunca soluğu Sıvas'ta aldı. Nesımı'nin sonu da adaşı. derisı yüzülen Nesimi'ye benzedi. Sağlığında ölen ozanlar için ge- ce yapıldığinda "Dostlar ölüleri bıra- kın. dirilere bakalım" derdı. Madı- mak "tan jonr.ı Türkiye övlc bin noktaya geldi ki diriler ölülerden de perişan. An- cak o bunu göremedi. Aslan yatağı boş kalmadı. Oğlu Mazlum Çimen, yaptığı film müziği ve CD'lerle Türkiye'nin en büyük müzisyenlerinden biri oldu, ancak ona görmek nasip olmadı. Hasret Gültekin, bağlamayı en temiz. en duygulu çalan sanatçıydı. Sıvas'a git- meden önce "Enel- Hak" adında iddialı çalışmasını hazırlıyordu. "Bugünekadar yaptığım en i>i çalışma" diyordu. "Enet- Hak" yanm kaldı. Katledildikten dört ay sonra dünyaya gelen oğlu Hasret Roni tamamlar belki. Hasret Roni, şimdi dört yaşında ve babası gibi bu yaşta bağlama- nın sapına yapışmış. Asım Bezirci yaşasaydı. bugün 70 ya- şında olacaktı. Ancak o 70 yaşına varma- dan kitaplannın sayısı 70'e ulaşmıştı. Kimbilir hangi antolojiyi hazırlayacaktı yayına. Bezirci'nin cenazesini Sıvas'ta unutan devlet. kitaplannı unutturumadı. tki çocuğunu Madımak'ta yitiren ozan İsmail Kaya, 14 yaşmdaki kızı Menekşe ve 11 yaşındaki oğlu Koray'la birlikte gitmişti Sıvas'a. Çocuklan Madımak'ta, kendisi Alibaba Mahallesi'nde bir evde kalıyordu. Otel kuşatıldığında son kez Kamber Çalar'la görüştü. Çocuklannın iyi olduğunu öğrenip rahatlamıştı. An- cak çok geçmeden otelin yakıldığinı öğ- rendi ve düşüp bayıldı. Kaya ailesinin evinde artık çocuk sesleri çınlamıyor. Ko- ray, Sıvas'a girmeseydi bu yıl liseye baş- layacaktı. Münire ve Hikmet Özkan da ismail Kaya gibi iki çocuğunu Vladımak'ta kay- betti. Büyük kızı Huriye, bu yıl Eczacı- lık Fakültesı'nden mezun olacaktı. Sait Metin'lekendi aralannda sözleşmişjerdi. dönüşte evlenme kararlarını ailelerine açacaklardı. Birlikte olma karanna ikisi de sadık kaldı. Özkan ailesinin Haccet- tepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yük- sekokulu'nda okuyan kızı Veşim Özkan da ablasıyla birlikte gittiğı Sıvas'tan ge- rı dönmedi. Huriye Özkan. Ankara DGM'nin sanıklar hakkında karan açık- landığında "çocuklanm asıl şimdi yakıl- " dı" diye feryat etmışti. Bu feryat Yargı- tay'dan duyuldu. Hunve Ana. yüreğin- deki yangının söndürülmesi umuduyla yine davalara gidip geliyor. Alevi kültürüne duyduğu ılgi nedeniy- le Sıvas'taydı. Hollandalı antropolog Ca- rina Cuanna. Bu sevginin bedelini ağır ödedi. Anadolu topraklannda farklı dü- şünmenin bedelinin bu kadar ağır olaca- ğını bilemedi. Yaşasaydı Çorum yöresin- de Alevi kültürüyle ilgili çalışmalar ya- pacaktı. Çiçeği burnunda eczacı olan İnci Türk ve nişanlısı Muammer Çiçek, geri dön- selerdi Sıvas'tan bir hafta sonra evlene- ceklerdi. Sıvas'a güle oynaya gıtmişler- di. Ölüme de el ele gittiler. Karikatürist Asaf Koçak, Madımak Oteli'nde gençle- ri eğlendirmek için çaldığı mızıka sesıy- le dışandaki yobazlann sesini bastırma- yaçalışmıştı. Genzini yakan dumanaye- nik düştü ve mızıkası sustu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog