Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 TEMMU2 1997 PERŞEMBE 10 HABERLER Aklanan servet ve kuşkulu ilişkiler ağı soruşturulmayı bekliyor 1- Istanbul Bankasf nın Özer Uçuran Çiller'in genel müdürlüğünün hemen ardından batmasından sonra ailenin serveti büyüdü. 2- Ziraat Bankası. Özer Çiller'i "sahtekârlık"la suçladı. 3- Çiller'in bankadan kredi verdiği Oker Ticaret'ten aynı gün çek aldığı, çekin tahsil edildiği saptandı. 4- Çiller'in şirketlerine Istanbul Bankası'ndan usulsüz para aktanldığı Maliye raporlanna geçti. 5- Çiller'in holdingi Marsan'm vergi kaçırdığı belgelendi. 6- Çiller ailesi, I987'de "beyanatabi gelirvergisi" kaydını sildirdi. 7- Çiller'in, TURBAN'a, yalısını da boyattığı belgelere yanşıdı. 8- Bizim Vadi Kooperatifi davasında Özer Çiller "sahtekârlık"la, Tansu Çiller de "zimmete katılmak"la suçlandı. 9- Çiller'in Sankim adlı şirketini de sakladığı saptandı. 10- "Ev kadını" annesinden 570 bin dolar. 690 bin mark ve 880 adet Cumhuriyet Altını miras kaldığını iddia etti. 11- Örtülü ödenekten çektiği 500 milyar lirayı nereye harcadığını açıklayamadı. 12- Tansu Çiller, kendisinin ÇIA elemanı olduğunu ileri süren Perinçek'i düne kadar yalanlamadı. 13- Başbakan Yılmaz, Susurluk Komisyonu'na, Özer Çiller'in Ömer Lütfıi Topal cinayetine kanştığı yolunda duyumlan olduğunu bildirdi. 14- Alaartin Çakıcı, Özer Çiller'in Türkbank'ın satışında komisyon istediğini açıkladı. 15- Kanada'da yakalanan uyuşturucu kaçakçısının verdiği telefon, Çiller'in özel kalem bürosuna ait çıktı. 16- Ailenin adı telefon dinleme skandalına da kanştı. 17- Çiller'in sığındığı RP, dosyaları rafa kaldırdı. TURBAN ve Said Halim Paşa Yalısı• Çiller çiftının halen oturduğu Yenıköy'deki >alının. Başbakanlık TURBAN Genel Müdürlüğü'nün Saıd Halım Paşa Yalısı'nın onarımı için kıralanan boyacıiara boyatıldıgı, resmı raporlara geçtı. Boyacılar, ilk taksıdinı TLRBAN vönetimınden tahsil ettiklenni belırttiklen alacaklannın gerı kalan bölümünü alamadıklannı, isteyınce ölümle tehdit edıldıklennı resmi ıfadelerinde dile getirdiler. • Özer Uçuran Çiller, basına yansıyan haberler üzenne 12 Hazıran 1996'da yaptığı açıklamada. sahıbı oldugu yatlar ve dığer harcamalar nedenıyle TURBAN'a hıçbir borcu bulunmadığını öne sürdü. Ancak 1 gün sonra. 13 hazıranda Başbakanlık TURBAN Genel Müdürlüğu'nden yapılan "yazüı" açıklamada, Çiller'in kuruma ödemediği borç tutannın 114 bin 66 marka ulaştığına ışaret edildi. Çiller, bu açıklama üzenne. ödediğini iddia ettigı borcuna ılişkın hiçbir belge ortaya koyamadı. TURBAN, daha sonra Çiller hakkında icra takıbı başlattı. TURBAN'ın suçlanan dönemdekı genel müdürü Ömer Bilgin, DYP lsparta Milletvekili olarak parlamentoya girdı. TURBAN'daki yolsuzluklar konusunda kurulan TBMM komısyonunun raporunda Bilgin'e ağır suçlamalar yöneltildi, hakkında çok sayıda suç duyunısunda bulunuldu. • Çiller çıftı. 1993 yılmda, dönemin TURBAN Kuşadası Mannası Müdürü İbrahim Demir'i de devreye sokarak uluslararası lıstelerde değeri 385 bin dolar olarak görünen "President" adlı yatı. degerim 500 mılyon lıra göstererek satın aldı. Aracılık yapan Demir. yatm gerçek degennin en az 40 milyar lira olduğunu, Çiller'in marinaya olan bakım borçlannı ödemedığıni öne sürdükten sonra. "Bunlar sahtekârhkor" açıklamasını yaptı. • Çiller'in. değenni, yerlı bır otomobılın bile fiyatının altında, 500 milyon lıra göstererek satın aldığı President yatının sadece uydu anten donanımı için 1 milyar 85 milyon lira harcandıgı TBMM Soruşturma Komisyonu çalışmalannda belgelerle ortaya çıktı. Ekspertiz raporunda da. yat ıçın tahakkuk ettirilen verginın 10 milyar lıralık deger üzerinden hesaplandığına dikkat çekildi. Çiller'iıı 'suç doşyalarıANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-DYP Ge- nel Başkanı TansuÇiller: adı çete örgütlenme- si ve cinayetlere de kanştınlan. kuşkulu ser- veti nedeniyle ağır suçlamalara hedef olan. büyük paralar transfer ettiği yurtdışında yatı- nm yapan, çocuklannın geleceğini, yönettiği ülkede aramadığı eşı tarafından açıklanan. başbakanlık yaparken tahsis ettirdiği devlet arazisi üzerinde pansiyon işleten. ABD'den sigorta numarası alan, eşi "sahtekârhk" ken- disi de "ztmmete kanlmak"la suçlanan, hol- dingi vergı kaçırdığı belgelenen çumhuriyet ta- rihındeki ilk lıder oldu. Çiller'in servetindeki en büyük gedikler- den bırisinı. bozuk vergi sıcili yarattı. 1987'de "beyana tabi geliri bulunmadığı" gerekçesiy- leSanyer Vergı Daıresı'ndekı kavdınısıldıren Çiller. servetıne ilişkin \ergilerinı sahibı ol- duğu şırketler aracılığıyla ödedigı izlenimi yarattı. Ancak, Çiller'in sa- hıbi ya da ortagı bulundugu 7 şirketin de. 1995 yılında devlete hiç kurumlar vergi- si ödemediği ortaya çıkınca, yurtiçı ve dışında trilyonlar- ca liralık servetı bulunan ai- lenin "vergideııyülarca kac- uğTkesinleşti. Çiller'in, ak- layamadığı serveti ıle çete suçlamalanna ilişkin bazı önemli noktalar, ana hatlany- la şöyle: • Tansu Çiller' in eşi Özer Uçuran Çiller' in, 11 Ocak 1979-19Ekiml982tanhle- ri arasında yaklaşık 45 ay ge- nel müdürlüğünüyaptıgı ts- tanbul Bankasrnın faaliyet- leri, 27 Ekim 1983 tarihinde, sahnelenen büyük soygun operasyonunun ardından Ba- kanlar Kurulu karany la dur- duruldu. Maliye Bakanlı- gı'nca, Çiller henüz genel müdürlükten aynlmadan ön- ce, 25 Ağustos 1982'de ha- zırlanan raporda, "_Banka- nın eski genel müdürü Özer U. Çiller ile murahhas üye Mete Hasoğlu'nun 'menfa- at rabıtasıyla bağlı bulun- duklan' şirketlere kredi açü- dığı ve kullandınldığı sap- tanmışür"denıldı. Bankalar Yemınlı Başmurakıbı Musta- fa Tosun tarafından kaleme alınan raporda, Çiller aılesı- ne aıt Marsan Holding ile Hasoğlu ailesine ait Hasoğ- lu Holding ve bu ıkı kuruluşun ortaklıgıyla oluş- turulan "Marhas Holding"ın de "usuİsüz kre- di aktanlan" şırketler arasında olduguna dık- kat çekildi. Raporda, Marsan, Hasoğlu ve Mar- has ile bağlantıh olan, bazılanna Tansu Çil- ler'in de ortak oldugu ve çogu aynı adreste gös- terilen usulsüz kredi aktanlan diöer şirketler, "1.T.S tntertrans Naklhat AŞ, B.M.T Beynel- tnilel Mühendislik Taahhüt AŞ. Marmin Ma- dencilik AŞ, Mareks Gıda Dışsaüm AŞ, Ser- fin SermayeveFinansman AraşormaAŞ. Mar- marin Denizcilik AŞ, Martur Turizm AŞ" bi- çiminde sıralandı. O sırada genel müdürlük gö- revini sürdüren Özer Çıller'e agır suçlamalar yöneltilen rapor, "Bankalar Kanunu'na _. ay- kın uygulamalar hata ve yamlmadan ziyade kasten sürdürülmektedir. Bu itibaıia raporun ilgiJi bölümünde gösterilen sorumlular hak- kında Bankalar Kanunu'nun 80. maddesi uya- nnca işlem yapdması gerekli görülmektedir" istemiyle noktalandı. • Istanbul Bankası, 1983'te devlete yakla- şık 50 milyar lıra borç bırakarak battıktan son- ra Maliye Bakanlığf nca hazırlanan ve Ban- kalar Yeminli Murakıplan Onur An, Cema- lettin Yükselve İsmailH.Karakayatarafından kaleme alınan 9 Ekim 1984 tarihli ikınci ra- porda da Özer Çiller'e ağır suçlamalar yönel- tildi. Raporda, bankanın o dönemdekı 1 mil- yar liralık sermayesinin yaklaşık dörtte üçü- nün "ödenmemesine karşın ödenmiş gibi gös- terildiği" belirtılerek. Özer Çiller'ın de arala- nnda bulundugu yöneticilerin "kasrth" davran- dıklan vurgulandı Sahtekârlık suçlaması • Bakanlar Kurulu'nun karan uyannca ts- tanbul Bankası'nı tasfiye etmekle ğörevlendi- rilen Ziraat Bankası. "sah- te çekleri de kabul ederek yapılan usulsüzsermayeart- tınmı" nedenıyle açtığı da- \ada Özer Uçuran Çiller'i "sahtekârhk"la suçladı. Çil- ler çıfti, Tansu Çiller'in si- yasete girdiği 1991 sonun- dan itıbaren Istanbul Ban- kası davalannın tamammın beraatla sonuçlandığını ıd- dıa ederek kamuoyunu ya- nılttılar. Çiller'in. 5 yıl ön- ce beraatla sonuçlanarak noktalandığını iddia ettiği davalardan hayalı sermaye arttınmı ile ilgili olanı. 1996 başına değin sürdü. Yargıtay ll.HukukDaıresi. 1995so- nunda. Özer Çiller'm de ara- lannda bulundugu sanıklar lehinde verilen Istanbul As- lıye 7. Ticaret Mahkeme- sı'nin karannı bozdu Aynı daire. Özer U. Çiller'in "ka- rardüzehme" istemlerini de reddetti. Ancak Ziraat Ban- kası. 1996 başına sarkan bu aşamadan sonra, yıllarca sü- ren davayı, sanıklann taz- mınat ödemesi karşılığında düşürdü. 1995 sonlannda Ziraat Bankası Genel Müdü- rü olan Cihan Paçaada, DYP Elazığ Milletvekili olarak parlamentoya gırdi! • Hürnyet yazan Emin Çölasan, 2 Ocak 1997 tarih- li yazısında, Özer Çiller'in. genel müdür olarak onay la- dığıbırişlemleOkerTıcaret'e25 Mart 198l'de 10 milyon lira kredi verildiğini, aynı gün bu şirketin 1 milyon 350 bin liralık bir çeki Özer Çiller'in bankadaki hesabına geçirdiğıni orta- ya çıkardı. Rüşvet sav lanna neden olan bu çek ve dığer bazı çeklerin bedelinin Ayşe Irmak Manioğhı tarafından çekildiğini yazdı. Çöla- şan. Manioglu'nun, Çiller çiftine, halen otur- duklan Yenıköy 'deki yalıv ı satan kişi olduğu- na da dikkat çekti. • Çiller çıftınin taşmmaz varlıklannda, Tan- su Çiller'ın de "danışmanlık" yaptığı tstanbul Bankası'nın batmasının ardından dikkat çeken bir artış gözlendi. Çiller'ın 14 Temmuz 1994 tarihinde olağanüstü toplanan DYP Grubu'nda dagıttığı dosya, taşınmaz alımlannın tamamı- na yakın bölümünün Istanbul Bankası'nın ba- tış sürecinı de ıçeren 1980-1991 yılları arasın- da yapıldığını ortaya koydu. Alımlann yapıl- dığı 11 yıllık dönemin önemli bölümünde Tan- su Çiller' in üniversitede memur olduguna dik- kat çekildi Dosya üzenndeyapılan inceleme, ABD'ye kadar uzanan geniş bır taşınmaz \ ar- lığı bulunan Çiller aılesinin. Özer Uçuran Çil- ler Istanbul Bankası Genel Müdüni olana ka- dar. veraseten kalanlar dışında sadece 4 taşın- maz alabildiğini de gözler önüne serdı. • Bankalar Yemınlı Başmurakıbı Mustafa Tosun'un. 25 Agustos 1982 tarihli raporunda, Çiller aılesinin kuşkulu servetınde "merkezüs- sü" durumunda bulunan Marsan Marmara Holding'in. Özer Uçuran Çiller'ın annesı ts- met Uçuran tarafından "paravan" isimlerle kurulduğu \e aynı yıl hısselerin yüzde 99 "?'si- nın Çiller çıftıne devredildiğı kaydedildi tandı. Marsan Holding'in, 1993 >ılı faaliyet- len için 1994'te verilen kurumlar vergisı be- yannamesinde "usulsüz istisnadan yararlana- rak" \ergi kaçırdığı da saptandı. TBMM'de ku- rulan soruşturma komısyonuna gönderilen belgelerde, Marsan'm 1994 ve 1995 yıllann- da da kurumlar vergisi ödemediğini ortaya koydu. Yurtiçi v e dışında büyük yatınmlar ya- pan ve üzerine büyük bir servet geçirilen Mar- san'm. son 9 yılda Türkıye'de ödedıği kurum- lar vergisı toplamı, bir işçinın 1 yılda verdiği gelır vergisinin bile gerısinde kalarak, 30 mil- yon lirayı aşamadı. Türkiye'de 9 yılda ödedi- ğı kurumlar vergisı toplamı 29 milyon 609 bin lira olan Marsan'ın. ABD'de ışlettığı Ho- 1- Sedat BUCAK, 2- Ayhan AKÇA, 3- İbrahim ŞAHIN 4- Abdullah ÇATLI. 5- özer UÇURAN ÇİLLER, 6- Tansu ÇİLLER, 7- Halit CINGILLIOĞLU. 8- Mehmet AĞAR • Çiller ailesine aıt •'Presidenr \e '"Den- ge" adlı yatlar ile ABD'dekı vatınmlann sa- hıbi olarak göriinen Marsan Holding'in, tnl- yonlara ulaşan servete karşın. 1987. 1988. 1989 ve 1990 yıllannda devlete tek kuruş ku- rumlar vergisi ödemediği ortaya çıktı. Mar- san'ın, Çiller'in Devlet Bakanı ve Başbakan olduğu süreçte. 199 l'de 10 milyon 221 bm lı- ra. 1992'de 8 milyon 549 bin 16 lıra. 1993'te de 10 milyon 839 bin 132 lıra düzey ındeu sem- bolik" rakamlarda kurumlar vergisi ödediğı sap- lıday Inn Otelı'nin sadece bınası ıçın 1993 ve 1994'te verdiği 2 yıllık emlak vergisi tutan yak- laşık 94 bin 500 dolara ulaştı. Vergı sıcılınde- kı bozukluğa karşın. Marsan, ABD'de. Çil- ler'in açıklamasına göre 925 bin dolar ödeye- rek GCD şirketini aldı! • Çiller ailesi. 1987 sonunda "beyana tabi gelirleri" bulunmadığı gerekçesıy le Sarıyer Vergi Dairesi'ndeki "gelirvergisi mükellefıye- ti kavdını" bir dilekçej le sildirdi. Çiller çifti. bu işlemle ücretlerinden kendıliğinden kesi- len gelir vergisi dışında bir gelirleri bulunma- dığını ıddıa ederken. büyük servetlerine iliş- kin verginın şırketlen aracılığıyla ödendiği iz- lenımini verdi. Ancak. TBMM Soruşturma Komisyonu'na gelen belgeler, Çiller çiftinin sahibi ya da ortağı olduğu "Marsan, Avtaş, Mi- taş, Markim.Sankim, Marso ve Yeşih urt" şir- ketlennin hiçbirinin dev lete kurumlar vergisi ödemediğini ortayakoydu. Marsan Holding'in. yaptığı alımlara karşın 1994'te zarar beyan etmesi dikkat çekti • Çiller çiftının yarattığı *emlak alım-satım" trafiğınin Gelir Vergisi Yasası'nda "beyana tabi gelir" sayıldığına dikkat çekildi. Gelir Vergisı Yasasf nın; Çiller çiftının yaprığı gıbi süreklı gayrimenkul alım-satımmı "tkari ka- zanç", zaman zaman elde edılen ticari faali- yet gelırlerinı "anzi kazanç". bu kategoriler dışında kalanlan da "sair kazançlar" adı al- tında vergıye tabi tuttuğuna ışaret edildi. • Özer Çiller'ın. beyana tabi gelırı bulun- madığına ilişkin dılekçe vermesme karşın. Marsan ve Avtaş şırketlenne 59 milyar lıra borç verdiği TBMM Soruşturma Komisyo- nu'nun çalışmalan sırasında ortaya çıktı. Özer Çiller'in vergı kayıtlarının tanf edemediği bu parayı nereden aktardıgı belirlenemedı. TBMM Komisyonu • Çiller'ın, servetinde zaman zaman görü- len bazı artışlar ıle ktmi şirketlenni TBMN! Baş- kanlığı'na süresi ıçmde bıldırmeyerek 3628 sa- yîh Mal Bildiri- minde Bulunul- ması. Rüşvet ve YolsuzluklaMü- cadele Yasası'nı da ihlal ettiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı. Çiller'ın. son olarak "San- kim" adlı şirketi- ni servet beyanla- rında gösterme- yerekyasavıçığ- nediğı. TBMN1 Soruşturma K.omısyonu'nun çalışmalan sırasında belırlendi. Çiller'in, be- yan ettiği mal varlığında 50 milyar lira dola- yında farklılık bulundugu da komisyon çalış- malannda saptandı. • Çiller çıftı, Aytaş Turizm, Yatınm ve tş- letmecilık AŞ'nın çoğu hissesıni satın aldık- tan sonra. Tansu Çıller'ın Devlet Bakanı ol- masının ardından şirkete 23 Temmuz 1992'de "tahsis belgesi" venldi Aytaştaki hisse dev- ri, mevzuata aykın biçimde Turizm Bakanlı- ğı'ndan saklandı. Avtaş. Çiller Başbakan ol- duktan sonra. 14 Aralık 1994'te Antalya-Bel- dibi'nde tahsis edilen devlet arazısıne 9 oda ve 18 yatak ıçeren pansiyon projesini. 2 suit oda ve 18 yatak bıçiminde değıştirdı. 49 yıl- lıgına Çıller'e ait Aytaş'a tahsis edilen devlet arazisinın yıllık kirası 2.5 milyon lira olarak belırlendi1 Bizim Vadi Kooperatifi • Çiller çifti. arkadaşlannın da üye oldu- ğu Bizim Vadi Yapı Kooperatıfı'ndeki yolsuz- luk iddialan üzerine açılan davada da ağır suç- lamalara hedef oldu. 1987'de kurulan Bizim Vadi Kooperatifi'nın kuruculan olan Tansu ve Özer Çiller'in. kooperatıfm kaynaldannı ken- di şırketlenne usulsüz olarak aktardıklan da- va sırasında savlandı Özer Çiller'in, şirketyö- netim kurulu ü>elennin ımzalannı taklıt ede- rek "imza sahtekârnğr yaptığı suçlamasınm da dıle getırildıği da\ada Tansu ve Özer Çil- ler "usulsüz işlemlerle zûnmetlerine para ge- çirraekle" de suçlandılar. Özer Çiller'ın, "hak- su ve usulsüz" olarak eşıne para verdiği suç- laması üzerine "Tansu Çiller'e yanhşiıkla faz- la para verdiği" savunmasını yaptığına ışaret edildi. Tansu Çiller'in, kendısıne aıt bır arsa- yı kooperatife çok yüksek bedelle sattıgı. yö- neltilen suçlamalar arasında yer aldı. Çiller çiftini de suçlayan bilirkışi raporunun değiş- tırildiği davaya ölüm tehditlerinın de kanştı- ğı basına yansıdı. Bizim Vadi'de davacı olan bazı isimlerin şirketlerine. daha sonra Başba- kanlık Tanıtım Fonu'ndan ihale venldıği ha- berleri de gazetelerde yayımlandı. Davada Çil- ler ile birlikte yargılanan Turhan Alpan. Özer Çiller'in eski ortağı Bilger Dururaan'ın ken- dısini arayıp davadan çekilmesıni ısterken, "Sen kan istiyonnuşsun" dıyerek tehdıtte bu- lunduğunu açıkladı. • Çiller aılesınde "abla" dıye hıtap edilen 8 dereceden emeklı beledıye memuru Sun* Gönül Pelister adına. Türkıve'de kent arsala- nnın en pahalı olduğu merkezlerden bınsı olan Kuşadası'nda. 1994'te 90 bin 553 metrekare çıftlik arazisi alındı. Czerine önemli yatınm- lar da yapılan arazının ashnda Çiller ailesinın olduğu haberlerinin doğru olmadığı, Özer Uçuran Çiller tarafından defalarca yapılan ya- zılı açıklamalarla öne sürüldü. Ancak söz İco- nusu arazi. 1996 Nısan ayında, 11 milyar li- raya Çiller ailesinin üzerine geçtı. Satış sıra- sında gösterilen değer, yine vergi kaçakçılıgı yapıldığı savlanna neden oldu. • Çiller'in. daha önce verdiği servetbeyan- larında görünnr?- yen bır araziyi de Bolu'nun Gözem bölgesinde aldığı ortaya çıktı. Çil- ler'in Gözem'de 14 bin 545. Tatarlar mev kiınde de 4 bin 180 metrekarelik arazı satın aldığı be- lirlendi. Özer Çiller, eşınin "boş arazi" dıye gösterdiğı Gö- zem'deki arazı üzerine misafirhane yaptırdı- ğını ve mayıs ayına değın 3.7 milyar lira har- camada bulunduğunu bildirdi. ABD'deki malvarlığı • Çiller ailesi, sahip olduklan v illa ve iş mer- kezi dışındaki yatınmlann bu ülkede satın al- dıklan GCD şirketıne ait olduğunu bıldirdiler. Tansu Çiller, GCD içm ABD'ye 925 bin do- lar "sermaye transferi" yapıldığını bildirdi. Ancak. ABD'den gelen bilgilerGGD'nın top- lam sermayesinin 100 bin dolar olduğunu or- taya koydu. Çiller'in bildirdıği sermaye trans- ferinin yurtdışına para göndermede bildirim zorunluluğu kapsammdabulunmadığı. ancak yapılan ışlemin, bildirim zorunluluğu kapsa- mmda bulunan "servet transferi" olduğu sa- vunuldu. GCD'nin de. Çillerçiftının Türkiye'de- ki şirketleri gibi zarar ettiği. 1994'te 700 bin dolar zarar gösterdıği belırlendi. GCD'nin 1995 "te de zarar gösterdiğı ortaya çıktı. • Özer Çiller, ABD'ye gönüerilen 925 bin dolann 400 bin dolannın, aileye yakınlığıyla bılinen HalitCıngriboğlu'na ait Demirbank'tan alınan kredıyle karşılandığını bildirdi. Demir- bank'a, Halk Bankası'ndan 1995 sonu ile 1996 başında açılan nakdi ve gayri nakdi kredi top- lamının 6 trilyon lıra dolayında olduguna ışaret edildi. Demirbank'ın Halk Bankası ıle kurduğu "Demir-Halkbank"ortaklığını da, Hazine'nin Halk Bankası için kârlı görmediğine ilişkin rapor hazırladığının altı çizildi. Miras • Çiller, "ev kadmı n olan ve sağ- hğında ev kirasını ödeyemediği için icra takibine konu edildiği savunu- lan annesi Muazzez Hanım'ın ölümü- nün ardından, 570 bin dolar, 690 bin mark, 432 milyon lira ve 880 adet Çumhuriyet Altını miras kaldığını öne sürerek yeni birkuşku yarattı. Pa- ra akiandığı iddialan kulislerde öne sürüldü. Çiller, annesinden kalan dö- vizleri VillaDöviz'de Türk Lirası'na çevirerek repoya yaordığını ve 14 Mayıs 1996 tarihi itibanyla 38 mil- yar 267 milyon 885 bin lira repo ge- liri tahsil ettiğini bildirdi. Çiller'in re- po için seçtiği ABD merkezli Che- mical Bank'ın, daha sonra ortaklık kurarak "Chase Mannhattan" adı altında TÜPRAŞ ve Petrol Ofısi özel- leştirmeleri işinde "danışmanlık" işi aldığma dikkat çekildi. • Tansu Çiller, 1994'te askerken 950 milyon liralık Hazine bonosu variığı görünen oğlu Mert'in serve- tinin, sünnetinde gelen armağanlara dayandığını Ğne sürerek de spekülas- yonlara neden oldu. Uyuşturucu-rüşvet • Firari ülkücü mafya lideri Alaartin Çakıcı. Flash TVde yaptığı açıklamada, Ozer Çiller'in 100 milyon dolar dola- yında batık kredisi olduğu kaydedilen Türk Ticaret Banka- sı'nın satışından 20 milyon dolarlık komisyon istediğini sa- vundu. Çiller'in komisyon istemi üzerine pazarlıklann ke- sildiğıni kaydeden Çabcı, Kanal 6 televizyonunun satış gö- rüşmeleri sırasında da Çiller'in yanı sıra De\let Bakanı Ufiık Söylemez'ın de devreye girdiğıni söy ledi. Çakıcı, Çiller için. " Yosmanın birisi sürekli Türk milletinin bacısı olduğunu söy- lüyor. Milletimizde bacılık önemli bir makamdır. Soruyo- rum; kendi namusunu korumayan. milletin nanıusunu nasıl konır" dedi. Çakıcı. "ÇiDer'in, BM Genel Kurulu toplanb- suıa katılmaktan son anda v azgeçtiğini. ABD'de zenci bir ast- suba\ la birlikte ortadan kavbolduğunu" öne sürdü. Çakıcı'nın bu açıklamalannı yayımlayan Flash TV'nin Istanbul stüd- yolan DYP'li olduğu öne sürülen bir grubun silahlı saldın- sınauğradı. • Kanada'da yakalanan Davkl Dingvvall adlı uyuşturucu kaçakçısının üzerinden çıkan "312-417 04 76" numaralı ir- tibat telefonunun Çiller döneminde Başbakanlık Özel Ka- lem Müdürlüğü'ne ait olduğu belırlendi. Başbakanlık Teftış Kurulu'nun Susurluk olayıyla ilgili araştırması sırasında o döneme aıt telefon görüşme kayıtlannm silindiğı belırlendi. • Ailenin adı telefon dinleme skandalına da kanşırken. Özer Uçuran Çiller'in güvenlik makamlannca izlemeye alın- dığı kaydedildi. Topal cinayeti ve CIA • tşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tan- su Çiller'in ABD gizli servisi CIA'nm elemanı ol- duğunu iddiaederek Çiller hakkında Yargıtay Çum- huriyet Başsavcıhğı'na suç duyunısunda bulundu. Başsavcıhk, suç duyurusunu Ankara Çumhuriyet Başsa\cılığı'na gönderdi. • Haftalık Aydmlık gazetesinin 1996 Eylül ayın- da "'MtT raporu" adı altında yayımladığı belgede, "Tansu Çiller'in devlet içinde bir suç örgütlenmesi kurduğumın" dile getirildiği ortaya çıkanldı. Çil- ler'in, devlet içindeki çete örgütlenmesi çerçevesin- de DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar, danış- manı eski MlT'li KorkutEken, 7 Türkiye Işçi Par- tili gencin öldürüldüğü Bahçelievler katliammın sanıklanndan. aranan ülkücü Abdullah Çatlı ile bir- likte bazı eylemlere giriştiği Aydınlık'ın haberinde anlatıidı. Haberde, devlet görevlilerine sağlanan yeşil pasaportda verilen Çatlf nın "MehmetOzbay" sahte kimliğini taşıdığına işaret edildi. "MİT rapo^ nı" adlt belgenin yayımlanmasından 1.5 ay sonra, 3 Kasım 1996'da Susurluk'tameydana gelen trafik kazasında. DYP Şanlıurfa Milletvekili, korucuba- şı Sedat Edip Bucak'ın otomobilinde ölen Çath'nın üzerinden "MehmetÖzbay" kimlıği, "EmniyetGe- nd Müdüni MehmetAğar" imzalı "silah taşırna izm belgesi" çıkınca çumhuriyet tarihinin en büyük skan- dallanndan birisi yine Çiller'in çevresinde gerçek- leşti. Çatlı ve polis şefi Hüseyin Kocadağ'm yaşa- mını yitirdiği, Bucak'ın yaralandığı kazanm ardın- dan Ağar. Içişleri Bakanlığı'ndan istifa etmek zo- runda kaldı. Daha sonra. Temmuz 1996Jda silahlı saldıny a uğrayan "kumarhanelerkrah'' Ömer Lüt- fBTopal'ı, Bucak'ın koruma görevlisi özel tim men- suplannm öldürdükleri iddialan gündeme geldi. Suçlanan polisler tutuklanırken, Başbakan Mesut Yılmaz, TBMM Araştırma Komisyonu'na verdiği ifadede. Topal cinayetine Özer Uçuran Çiller'in az- mettirdiğı yolunda iddialar bulunduğunu açıkladı. Susurluk skandah çe\Tesinde gelişen olaylar, Çil- ler'i de kapsayacak boyutta bir soruşturmaya bugü- ne değin konu edilmedi. "Cürüm işlemek amacry- laçeteduşturduklan" gerekçesiyle Ağarve Bucak'ın dokunulmazlıklannın kaldınlması istemiyle tstan- bul DGM Başsavcılığı tarafindan hazırlanan ve RP yönetimindeki Adalet Bakanlığı ile Başbakanlık'ta 84 gün bekletilen fezleke de, RP ve DYP tarafın- dan TBMM'de rafa kaldınldı. • Doğu Perinçek'in, 16 Kasım 1996'da dile ge- firdiği, aralannda Smaş Buldan. BehçetCantürk, Yu- suf Ziya Ekinci, Mehmet Irhan, Tank Ümit'in de bulundugu 10 kişinin öldürülmesinden Çiller çifti- nin sorumlu olduğu iddiası basına yansıdı. Örtülü ödenek skandah • Tansu Çiller, başbakanlığının son günlerinde örtülü öde- nekten 500 milyar lira çektiği haberlerini yalanlarken. bu du- yumu dile getiren Adalet Bakanı Şevket Kazan'ı "şerefsizlik"le suçladı. Kazan, daha sonra aynı hükümette görev aldığı Çiller'e ' tazminat davası açtı. Çiller, bu davada Kazan'a 2 milyar lira taz- minat ödemeye mahkûm edildi. Ancak haberlerin doğru oldu- ğu. Çiller'in, başbakanlığının son günlerinde. 13Şubat 1996'da, Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi'ndeki 8 No'lu örtülü ödenek hesabından 500 milyar lira nakif para çektiği, Hürriyet'ten Muharrem Sankayatarafından belgelerle ortaya çıkanldı. Çil- ler, 450 milyan harcanan paranın nerede kullanıldığını açıkla- yamazken, "Açıklarsam insanlık birbirine girer, Türkiye batar. dünya banşı bozulur" içerikli sözlerle Türkiye'yi zor durumda bıraktı. • Çiller, TBMM Soruşturma Komisyonu'na gönderdiği ya- nıtta. komısyonun. siyasete girmeden önceki ve başbakanlık- tan aynldıktan sonraki döneme ilişkin inceleme yaparak yetki- lenni aştığını öne sürdü ve "Yüce Drvan'a gönderilmemesini" talep etti. • Soruşturma Komisyonu'nda RP ve DYP'lilerin oylanyla "Çiller'in Yüce Divan'da yargdanmasınagerekolmadığı" karan 7'ye karşı 8 oyla alındı. Çiller aılesinin serveti hakkında ortaya konan belgesel dosyalara karşın. Tansu Çiller'in siyasete gir- diği 1991 sonundan ben hiçbir savcılık harekete geçmedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog