Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N E C A T İ C U M A L I senin için ey demokrasi 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yereoatan Cad Salkımsogut Sok No 9/B Cağaloğlu/lstanbul Tel 514 01 95/96 Posta çekı no 666322 Cumhu $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A R I İ N A N tarihe tanıklık edenler ' - 500.000TL ^ÇağPazartamaA-Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B J fCafeabflig/lştarbul Tel 514 01 95'96 Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: ZB202 / 75000 Tl (KDVtçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (7924-7945; BAŞYAZARL IMDh NAOİ (1945-1991) 3TBMMUZ1997PBtŞ8MBE Genelkurmay, emniyetteki kripto kutulannı söktü, haber hatlannın bağlantısını kesti Askerden emniyete tavırTEPKİLER 'Telefonlan Tansu Çillerdinletti' • ANAP Genel Sekreteri Yaşar Okuyan. TSK'ye yönelik köstebek çalışmalannın arkasındaki adresın DYP Genel Başkanı olabileceğinı söyledı. Okuyan "Bu ış bır başkomiserin ışi olamaz" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tçışle- n Bakanlığı, Emnıyet Genel Müdürlüğü îs- tıhbarat Daıresı Başkanvekilliğı'nden alı- nan Bülent Orakoğlu'nun Türk Silahlı Kuv- v etlen'ne (TSK) yönelfk ıstihbarat faalıyet- lenyle ilgıli olarak soruşturma başlatırken, "özel dinleme örgütü"nün DYP Genel Baş- M Arkası Sa. 17, Sü l'de ANAP LI DİKER 'Örgütün 2. adamı Hanefi Avcı' • ANAP'lı Diker. çetenin 2. isminin, Istihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı olduğunu söyledi. CHP'lı Ergül de "DGM Savcısı Talat Şalk ve eskı DGM Başsavcısı Nusret Demiral bu ışın DGM'deki ayağı" dedi. ANKARA (UBA) - Emnıyet Istihbarat Daıre Başkanvekıli Bülent Orakoğlu tara- fından yönetıldığı belırtılen 'özel dinleme örgütü'nun emnıyet ve DGM ıçınde yer alan bazı onemlı ısımleri de kapsadığı ıleri sü- rüldü. ANAP'ın asker kökenlı milletvekılı Tevfik Diker, Orakoğlu'nun örgütledığı ce- • Arkası Sa. 17,SiL8 'te ANKARA/NEVV YORK (Cumhuri- vet) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral îsmail Hakkı Karadayı'nın. Türk Silah- lı Kuwetlen'ne (TSK) yönelik istihba- rat faaliyetlen nedeniyle mektupla uyar- dığı donemin Içışleri Bakanı Meral Ak- şener'e eseflennı ılettığı öğrenıldi. Ge- nelkurmay Başkanlığı Asken Savcılığı, görevden alınan Emnıyet Genel Müdûr- lüğu Istihbarat Daıre Başkanvekılı Bü- lent Orakoğlu hakkında "Genelkurma- ya ait gizli bilgi ve belgeleri yasadışı yol- lardan edindiğT suçlamasıy la soruştur- ma başlattı. Akşener, telefon dinleme ginşımlenni yalanlayamadı. Orakoğlu, hakkındakı iddıalan reddederek Türkı- ye'ye geldığınde hesap soracağını söy- ledı. Içışlen Bakanı Mtırat Başesgioğlu. suçlanan eskı Emnıyet Genel Müdürlü- ğü İstihbarat Daıresı Başkanvekili Bü- lent Orakoğlu'nu. Akşener tarafından göndenldıği ABD'den telefon talıma- tıyla gen çağırdıklannı açıkladı. Genel- • Genelkurmay Başkanı Karadayrnın, "özel dinleme örgütü"nün ortaya çıkanlmasının ardından Akşener'e gönderdiği mektupta, örgütün içinde Bülent Orakoğlu ile birlikte Hanefi Avcı. Emniyet Genel Müdürlüğü Teknık Alım Satış Müdürü Mehmet Tomruk. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın-Yayın Masası'nda soyadlan saptanamayan Başkomiser Mahmut, polis memurlan Mustafa ile Uğur adlı kişilenn de bulunduğu belirtildi. • ABD'de Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Bülent Orakoğlu, kendisine yöneltilen suçlamalan reddederek söz konusu iddialann Emniyet içındeki kadrolaşma sonucu meydana gelen iç çatışmalardan kaynaklandığını söyledi. Telefonlann dinlenilmesini yalanlamayan Akşener de, "Bağımsız yargı gereğini yapar" dedi. Genelkurmay Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. kurmay'ın, kripto kutulannı kaldırdığı ve emnıyet ile özel haberleşme hatlan- nı da kapattığı öğrenıldı. Genelkurmay'a yönelik ıstihbarat fa- ahyetlen nedeniyle hakkında soruştur- ma başlatılan Emniyet Genel Müdürlü- ğü Istihbarat Daıresı Başkan Yardımcı- sı Hanefi Avcı'nın, yakın çevresıne. "Canım bunda ne var? Biz polis teşkila- tı olarak darbe yapüıp yapılmayacağı is- tihbarabnı yapmak zorunda değil mi- yiz?"değerlendırmesını yaptığı öne su- rüldü Orakoğlu'nun da, "Türkiye'de darbe yapmak eskisi kadar kolay defiL 170 bin kişilik polis teşkilaü var" dedığı basına yansımıştı Emnıyetın TSK'ye yönelik istihbarat faaliyetlen, Deniz Kuvvetleri Komutan- lıgrnın ırticai faaliyetlerle ilgıli bır bel- gesinin REFAHYOL hükümetı döne- mınde DYP Genel Başkanı Tansu Çfl- ler ve Başbakan Necmettin Erbakan aracılığıyla Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e iletılmesinin ardından ortaya çıktı Demırel. ırtıcaı faaliyetlen izleyen • Arkası Sa. 1'7, Sû. 3'te Yasa Çete ve Yasadığımız yüzyüın başın- da Aydınlanma devrimini ha- yata geçirerek laik cumhuriye- ri bir yaşam bicimi olarak be- nimsedik... Her devTİmin bir karşıdev- rim hesabı olmalıdır ki bu diya- lcktik bir gerçektir. Başından beri laik Türkiye Cumhuriye- ti'ne karşıt güçlerin toplumda yuvalanması doğal sayılmalı- dır. Bunlar işin başından beri devrimin tepeden inme gerçek- leştiğini ve halkın laikliği içine sindiremediğini soyiemişlerdir. Çok partili rejimde, karşı- dcvrimci güçlerin siy asal parri kimliğiy le örgütlenmesine ola- nak tanındı. Bu olanağı kulla- nan partiler, bugün de polinka- nın içindedirler. Refah Partisi'nin siy asal ik- tidara ünnanmasını bu tarihsel süreçte değerlendirmek gere- Idr. • Refah Partisi'nin açık rejim koşullan içinde iktidardan çe- kilmek zorunda kalması ise güncel siyaset içinde önemi göz- den kaçan büyiik bir tarihsel olaydır. Refah, merkez sağın D^T'si- ni koaJisyon hükümetindeyanı- na çekerek gücünü ikiye kada- mışO. DYP Genel Başkanı Çil- ler"in siyasal var oluşunu dinci partinin iktidarına bağlaması, Türkiye için büyük bir tehlike oluşturuyordu. tktidann 'ta- kıyye yöntemı'ni fürursuzluk- !a kullanan dincilerin eline geç- mesi, tehükenin bir kez daha katlanmasına yol açıyordu. Toplumun bu tehlikeyi seze- rek rüm katmanlany la direni- şe geçmesi. laik cumhuriyet ya- şam tarzının tabandan tavana ya da aşağıdan yukany a dogru sa\ unulnıasını sergiliyor. Vanlan sonuç 21'inci yüzyı- la yaklaşan dünyada. Türki- ye'nin geleceğe umutla bakma- sını sağhvor. • Ne var ki Refah Partisi'nin büyümesine ve iktidara geçme- sineyol açan koşullar bugün de sürüyor. Merkez sağ yine iki parçalı- dır. Merkez sol da ikiye bölün- müştür. Merkez solun hükü- mette birleşecek yerde, aynb- ğmı sürdürmesi olumlu sayila- maz. Peki ne değişmiştir? Vierkez sağda irtica ile ittifa- ka girisen DYT'deki gözle gü- rülür çöküntü. halkın bu siya- seti onay lamadığını vurgulu- vor. Önümüzdeki günler Türki- ye"de siyasetin yeniden şckillen- mesi için tazeoluşumlara gebe- dir. Siyasetin şekillenmesini, Cumhuriyet yasalarının eksik- siz ve ödünsüz uy gulanması da etkileyecektir. Türkiye Cumhuriyeti en azoıdan bir "kanun devletı' ise sut işleyenlerin cezalannı çek- mtlcri gerekir. Vasaların geçerli olmadığı bir ortamda politik dengeler- deı umar beklemek boşunadır. D e letin yapısındaki çetelere ya da çeteleşmiş dinci siy asal ör- girlere yasal yaptınmlann uy- guanamadığı bir ülkede de- mtkrasi ancak bir hayal olabi- lir. Cumhurlyet Özer GHer'mifadesî afandıCumhuriyet tarihinde ilk kez ANAP Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, malvarlığı belgelerinde tahrifat yaptığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunduğu DYP lıden Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı'nda ifade verdi. Cumhuriyet tarihinde ılk kez başbakanlık, başbakan yardımcılığı ve Dışişleri bakanlığı yapmış olan bir siyasi parti liderinin eşi, evrakta sahtekârlık suçlamasıyla savcılığın karşısına çıktı. • 4. Sayfada Çiller in batığı SSK'ye yıkHdı' Özer Uçuran Çiller'ın genel müdürlüğünü yapmasının hemen ardından batan Istanbul Bankası'nın personeli için oluşturulan sandığm da banka ile birlikte çökmesınin faturası devlete çıktı. Sandık. 1995 yılında SSK'ye de\Tedildi. Eski Çalışma Bakanı Necati Çelık, CHP'li Ergül'ün soru önergesine verdiği yanıtta, sandığın devlete yükünün 1995 yılı itibanyla 17 trilyon 734 milyar lira olduğunu bildirdı.ffifŞEtKttfm hataePİ • 4. Sayfada Malvarlığı yeniden gündemde Yurtiçi ve yurtdışındakı trilyonluk servetini soruşturmak amacıyla kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu'ndaki RP'lilerin oylanyla Yüce Divan'a gitmekten kurtulan Çiller'in durumu yeniden TBMM gündemine geliyor. CHP tzmir Milletvekili Sabri Ergül, "komisyona sahte belgeler sunarak Meclis'i yanılttığı" gerekçesiyle Tansu Çiller'in serveti için yeniden Meclis soruşturma önergesi vereceğini açıkladı. • 4. Sayfada 'da. 5O bin kişi Sıvas için yürüdü Tansu Çiller'in 'suç dosyalan 1 • 10. Sayfada PROTESTO GÖSTERİSİNDE KAVGA - B^şkentteki mitingde İşçi Partisi ile ÖDP'liler arasında kortej sırası nedeniyle kavga çıktı. Taşlı-sopah kavgaya po- lis tazyikli su sıkarak müdahale etti. Bunun üzerine göstericiler birbirlerini bırakıp polisi taşladı. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) • 7 7. Sayfada Sıvash umıtımu unutturmaKatliamcılar ödüllendirildi' Sıvas kath amının 4. yıldonümünde sıyasiler ve sıvil toplum kuruluşlan temsılcılen. Sıvas'ın "unutulmaması ve unutturulmaması" gerektığını vurguladılar. Kül- tür Bakanı Istemihan Taiay. düzenledığı basın top- lantısında, Sıvas katliamımn sıyası tanhe bir kara sayfa olarak geçtığıni söyledi. Talay. Sıvas'ta ay- dınlan yakanlann laik-demokratik cumhuriyeti yıkmayı amaçladığını belırttı ÖDP Genel Başkan Yardımcısı Saruhan Oluc, katliamı gerçekleştirmiş olanlann neredeyse ödüllendınldığıru öne sürdü. YoğllM Önlernler Sıvas'ta törenler yoğun gü- venlık önlemlen altında yapıldı Anma törenine katılmak isteyen Dıvnğı Belediye Başkanı Muhar- rem Yağbasan'ın da aralannda bulunduğu 14 kışi kente sokulmadı, 3 kişi gözaltına alındı. Pır Sultan Abdal Kültür Demeğı Yönetim Kurulu üyesı Mus- tafa Kaplan, yaptığı acıklamada, pam, sendika, va- kıf ve derneklerden oluşan 53 kuruluşun, Sıvas olaylannı ortak bır eylemle protesto karan aldığı- nı söyledi. Sanatçı Hasret Gültekin için de Sıvas'ın Han Köyü'ndekı mezan başında bır tören yapıldı. 'KatİI, SUSUrlUk devleti' Sıvas'ta Madımak Otelfnde genci yobazlar tarafından dıri diri yakı- larak katledilen 35 aydın, yurt genelınde çeşitlı et- kinliklerle anıldı. İstanbuİ'da yazar Asım Bezircı ile halk ozanı Nesımı Çımen'in kabırleri başında yapılan açıklamalarda, katlıamın yaratıcısı şenat- çı ve faşist güçlerin, devletın ılen gelenlen tarafın- dan desteklendıği belirtildi. tzmir Demokrasi Plat- formu'nun mitingine valilikçe izin verilmezken demokratik kıtle örgütlerinın düzenlediklen basın açıklaması mıtinge dönüştü. 1 1 1 . Sayfada GUNCEL CLTVEYT ARCAYLREK Temizliğe Açılan Yol! Üçkâğıtçılıkla sağlanan malvarlığını çeşıtli yalan- larla savunma olanağı bulabılırsınız. ABD'ye transfer edilen dolarlann kaynağını kamu- oyunayutturacakkimı sahte açıklamalarbulmakola- sıdır. Hatta, "yakın dost" bır banka aracılığıyla gerçekle- şen dolar transferındekı sahtecilığe başka dost çev- M Arkası So.17, SiLl'de B U G Ü N (onuşma paionlari, işünce ialonlanı C u m h u p i y e t l e b i r l i k t e BORSA ûDun 1873 Oncekı 1851 DOLAR ûDun 149.200 Öncekı 149.100 MARK • Dun 85.200 Oncekı 85.450 ALTİN VDun 1.597.000 Oncekı 1.605.000 Bekir Yıldız'a tahliye • "Kudüs Gecesi davası"nda sürpriz karar. Eski Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ve 4 arkadaşı tahliye edildi. Cezaevinde tutuklu 1 sanık kaldl. • 5. Sayfada BAŞBAKAN MESUT YIIİVL4Z 'Irticaya göz açürmayacağız' • RP lideri Erbakan'ın ıktidan kaybetmenin acısıyia saldırgan bir tutum ızlediğini belirten Yılmaz, yurttaşlardan ülkeyi 12 Eylül öncesine taşıma senaryolanna ızin vermemelerinı istedi. RP'den devTalınan bakanhklarda kadrolann işgal altında olduğunu kaydeden Yılmaz, dincilerin yarattığı tehdidin sürdüğünü belirtti. • Yılmaz şöyle konuştu: "Sona eren, RP ve yandaşlannın saltanatıdır. Bızım hükümetimizle REFAHYOL hükümetinin en büyük farkı şudur: Onlar irticayı azdırmıştı, benim hükümetim ise irticaya göz açtırmayacak." 7 • 5. Sayfada GUNDEM !Va STAFA BALBAY Suçişleri Bakanı... Eski Çilıpinler Başbakanı Tansunand Çilkos a ga- zeteciler soruyor: - Hakkınızda bir dızı iddia var. Savcılığın da hare- kete geçtiği söylenıyor. Ne diyorsunuz? Yanıt, biraz çiğ, biraz pışkin: - Bunlar ufak şeyler... Bu tümceyi nasıl anlamalı? • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog