Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

^ ÇAĞDAS YAYINLARI 0 K T A Y AK B A L şarkılarına kadar mahzun 250.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğut Sok Nc 9/B Caûaloğlu/lstanbul Posta çekı no 666322 Cumhuri ($ ÇAĞDAS YAYINLARI A N I L ÇE ÇE N ulusal sol 350.000TL Çsğ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsâğut Sok No 9/B Cağatoğluistanbui Posta çekı no 666322 74. Yl SAYI: 26228 / 75000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: VUNUSIU0İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOfc NMİ (1945-1991) 29TBMMJZ1997SMJ Tutanaklann açıklanma karanna tepki gösteren DYP'den MGK'ye tehdit Zîrvede rapor savaşı'Devlet sırlarını malzeme yapıyorlar' MGK tutanaklannın açıklanması karanna DYP'liler sert tepki gösterdi. MGK'nin tutumunun Tansu Çiller ile Meral Akşener'i yıpratmaya yönelik olduğunu iddia eden REFAHYOL hükümetinin Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, "Devlet sırlannı birileri kendilerine malzeme yapıyor" dedi. MGK'de 5-6 ay önce görüşülen Güneydoğu ve Kürt sonanuyla ilgili raporda devletin valileri, milletvekilleri, emniyeti ve parlamentosunun suçlandığını öne süren Salim Ensarioğlu, "îşine gelen açıklanıyorsa, ben de bunu açıklayayım o zaman" diyerek MGK üyelerini tehdit etti. HÜLYA KARABAĞLI ANKARA - Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK), "casushık skandahn na ılışkın tutanaklan açıklama karanna tepki göste- ren DYP, MGK üyeleriyle rest- leşmeye girdi. REFAHYOL hükümetinin Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu, "Devlet sır- lannı birileri kendilerine mal- zeme yapıyor. 5-6 a> önceki top- lantıda kendilerinin hazıriadığı Güneydoğu \e Kürt sorunuvla ilgili raporu açddasınlar. İşine gelen açıklanıyorsa, ben de bu- nu açıklayayım o zaman" diye- rek, MGK üyelenne uyanda bulundu. MGK'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Aske- ri Savcılığı'nın soruşturması- na delıl oluşturması beklenen YAŞ TOPLAMYOR Terftlergörüşülecek • Mesut Yılmaz başkanhğında toplanacak olan Yüksek Askeri Şûra'da 12 korgeneral, 3 koramiral, 26 tümgeneral, 2 tümamiral, 65 tuğgeneral, »11 tuğamiral ile general ve amiralliğe terfi edecek albaylann da durumu görüşülecek. • 75. Sayfada MGK TUTANAKLARI Hükümet onay verdi • Bakan Sezgin, MGK toplantılanndan sonra politikacılann farklı şeyler söylemesinin tutanaklann bir bölümünün açıklanmasına neden olduğunu söyledi. Yılmaz, tutanaklann açıklanması yönündeki talebi hükümet olarak uygun gördüklerini belirtti. • 4. Sayfada tutanaklan açıklama karan, Genel Başkanı Tansu Çiller ile Başkan Yardımcısı Meral Ak- şener'in de suçlanma olasılığı nedeniyle DYP'de tepkiyle kar- şılandı. Eski Devlet Bakanı Sa- lim Ensarioğlu, MGK'nin tutu- munun Tansu Çiller ile Meral Akşener'i yıpratmaya yönelik olduğunu iddia etti. "Devkt sır- lannı birileri kendilerine mal- zemeyapıyor" diyen Ensarioğ- lu, devletin bu şekilde kullanı- lamayacağmı söyledi. 'Kendi yasalarını yok sayıyorlar' TBMM Içişleri Komisyonu Başkam ve Konya Milletvekili Necati Çetinkaya, MGK'nin tutumunu "şık değil" diye yorumlarken DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven, devlet sırn niteliğindeki belgeleri açıklarken iyi düşünübnesi gerektiği uyansmda bulundu. MGK kararlannın yayımlanabileceğini, ancak tutanaklann deşifre edilemeyeceğini söyleyen TBMM Anayasa Komisyonu Başkam Ahmet lyimaya, MGK'nin bu tutumla kendi yasalanm yok saydığını ileri sürdü. Hayri Kozakçıoğlu da tutanaklann yaymılanmasınm devlete bir yarar sağlamayacağım söyledi. lemek lanm. Çünkü bu Uk uy- gulamadn*" dedı. Gızlilik içe- ren konularda açıklama yapıl- ması durumunda konunun sır olmaktan çıkacağını belirten Çetinkaya, "GizKükarzediyor- sa niye yayımlanacak. Doğru bulmuyorum. Onaylamıyo- rum" dıye konuştu. DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven de, devlet sırn niteliğindeki belgenin ve evrakın açıklanma- sının ne derece doğru olduğu- nun iyice düşünülmesi gerekti- gini belirtti. Eski OHAL Valisi ve lstan- bul Milletvekili Hayri Kozak- çıoğlu, devletin temel nitelik- lerinı, milli güvenliği ilgılen- diren konularla ilgili bılgilerin Ensarioğlu, MGK'nin tutu- munun birilerini "iyi" ötekile- rini "kötü" göstermek amacı taşıdığınıkaydetı. Eski OHAL Valisi, TBMM Içişleri Komis- yonu Başkanı ve Konya Mil- letvekili Necati Çetinkaya da MGK'nin tutumunu "şık de- ğü" diye nitelendirdı. Bugüne kadar böyle bir tartışmaya ge- rek duyulmadığmı vurgulayan Çetinkaya, "Devletin gizJiIiğî esası var. Önce bunun gizlilikk bağdaşıp bağdaşmadığını ince- \ArkasıSa.l5,SiL3te Lig başliyor • Türkiye 1. Futbol ligi 1 ağustosta start alıyor. • Milyonlarca taraftann heyecanı, üzüntüsü, sevinci yeniden başliyor. • Ligde şampiyonluklar yaşamış 4 büyük takımtn son durumu. • Anadolu takımlannın yükselen grafiği. • Yıllann eskitemediği kral golcüler. • Transferin gözdesi isimler. • Birinci, ikinci ve üçüncü lig fikstürleh... Y a p ı n Cumhuriyet Spor Eki'nde Gazeteci Metin Göktepe'yi öldürmekle suçlanan emniyet görevlilerinden 6'sı Afyon'da ifade verdi Saınkpoüslerteslimoldu• Metin Göktepe davası nedeniyle haklannda gıyabi tutuklama karan bulunan polislerden 6'sı Afyon Cumhuriyet Savcılığı'na verdikleri ifadede diğer üç arkadaşlannın da teslim olacağını söylediler. Sanıklar, Afyon Cezaevi'ne gönderildi. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-Adalet Bakanı ve Içişleri Ba- kanı Vekıli Ohan Sungurlu, gaze- teci Metin Göktepe olayı ile ilgi- li olarak, 1 emniyet amiri ile 5 po- lis memurunun Afyon Cumhuri- yet Savcılığı'na teslim olduğunu bildırdı. Afyon Cumhuriyet Baş- savcı Vekıli Ali Velioğlu. teslim olan polislerin haklanndaki "gı- yabi" tutuklama karannın "vfca- hi"ye çevrilerek cezaevine gön- derildiklerini söyledi. Sungurlu, dün Göktepe cinaye- ti zanlısı 1 emniyet amiri ile 5 po- lis memurunun teslim olduğunu açıkladı. Sungurlu, "Şu anda, Göktepe olayından dolayı Afyon Cumburiyet-Ssvcıhğı'iıa, gıyabi tutukln Emniyet Amiri Seyidi Battal Köse De polis memuıian Suayıp Mutluer, Selçuk Bayrakta- roğlu, Murat Polat, Fedai Kork- maz veBurhan Koç teslim oldular. Cumhuriyet Savcıhğı'nda gerekli iştem yapılmaktadır'' diye konuş- tu. Afyon Başsavcı Vekili Velioğ- lu, sanıklann 21.00 sıralannda teslim olduğunu belirterek polis- ler hakkında Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gıyabi tutukla- ma karannın, vicahiye çevrilme işleminin yapıldığmı söyledi Ve- lioğlu, bu işlemin bıtmesinin ar- dtndan sanık polislerin tutuklana- rak Afyon Cezaevi'ne gönderi- ldikjerini kaydetti. Velioğlu, tes- lim olan sanık polislerin, Gökte- pe olayı ile ilgili haklannda gıya- bi tutuklama karan bulunan diğer polis memurlan tlhan Sanoğlu, SaffetHızarcı ile Metin Kürşat'ın da teslim olacağını söylediklen- • ArkosıSo. 15,SiL 6'da Dilipak SAVCIUK BELGE BEKLtYOR Şeriatçı gösteriye soruştürma açıldı • Beyazıt'ta imam-hatip liselerinin orta kısımlannın kapatılmasıyla ilgili yapılan ve "şeriatçı gösteriye" dönüştürülen eylem için Istanbul Cumhuriyet Savcıhğı soruştürma başlattı. Gösteriden sonra gözaltına alınan 11 kişi ve Akit gazetesi imtiyaz sahibi Mustafa Karahasanoğlu ile yazar Abdurrahman Dilipak, savcılığa çıkanldıktan sonra serbest bırakıldı. • Bir açıklama yapan Karahasanoğlu, imam-hatiplerin orta kısımlannın kapatılmasının arkasında halk desteği olmadığını iddia etti ve "Bu karan sadece yüzde 10'luk CHP ile bir kısım medya destekliyor" dedi. Emniyet müdürlüğünden kendisine gönderjlen video kasetlerini izleyeceğiru belirten savcı Nihat Özer de 2911 sayılı yasaya muhalefet nedeniyle başlatılan soruşturmanın, konuşmalan dinledikten sonra genişleyebileceğini ifade etti. • 3. Sayfada İçişleri Bakanlığı talimat gönderdi Içişlen Bakanlığı, valilikleri teleks talimatıyla uyararak yasadışı şeriatçı eylemlere göz yumulmamasını istedi. Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu, bazı basm organlannın 8 yıllık kesintisiz eğitimi protesto etmek ıçın hazırlandıklan motorlu eylemin yasadışı olduğunu belirterek gerekli önlemlerin alındığını bildirdi. • 3. Sayfada ECEVlT: AMAÇLARI DİN SÖMÜRÜSÜ • 4. Sayfada YILMAZ, GÖSTERİLERE KIZDI • 4. Sayfada CHP: 4. MADDE ANAYASAYA AYKIRI • 4. Sayfada Yağışyaşamıfelç ettiÇek Cumhuriyeti, Pblonya ve Almanja'da yaşamı fek; eden yağışlar seUe- re neden oldu. Üç hafta içinde bu ülkelerde sel nedeniyle 105 kişinin öldü- ğü beurtiliyor. AJmanya'nın doğusundaki Oder Nehri'ndeki setlerin yı- kılma tehlikeshle karşı karşıya kaldığı bildirildi. Pakistan'da ise muson yağmuriannm >ol açtığı seller sonucu 32 kişi yaşamını yitirdL İstanbul ve çevresini dün sabah etkileyen vağışlar da rrafiğin küitienmesine ve bazı semtlerin sel alünda kalmasma neden oldu. I 9. ve Arka Sayfada Hükümet dış borç amyor • Hükümet, Eylül 1997- Nisan 1998 arasında 3.5 katrilyona ulaşacak iç borç ve yıl sonuna kadar 6 milyar dolara ulaşacak dış borç ödemeleri için kaynak bulma telaşına düştü. • İç borçlanma ve KÎT ürünleri zammının faiz ve enflasyon oranlannı olumsuz etkileyeceğini hesap eden hükümet, çözümü dış borçta anyor. Ancak uzun vadeli dış borç bulmakta zorlanan hükümet, vadesi gelen borç ödemeleri için 1 yıl vadeli dış kredi arayışına girdi. • 7. Sayfada BORSA D ü n 1836 önceki 1889 MARK OD ü n 86.4OO önceki 86.2OO DOLAR D ü n 159.6OO önceki 158.3OO ALTIN OD ü n 1.691 .OOO önceki 1.663.0OO Kıbrıs Denktaş sert çıktı • Derviş Eroğlu ile görüşen KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, "Kimse yalan söylemesin. AB oyunu bir tuzaktır, bizi Türkıye'den kopartmaktır" dedi. 9-11 temmuzda New York'ta görüşen Denktaş ve Klerides, dün yine bir araya geldi. I 9. Sayfada DTP'DE GRUP BAŞKANLIĞI MÜCADELESİ • 5. Sayfada GÜZEL, KOMUTANLARIN İDAMINIİSTEDÎ • 5. Sayfada RP'NİN SAVUNMASI HAZIR • 5. Sayfada SlT YAĞMAŞINA SUSURLUK GÖLGESt I Arka Sayfada SEÇİM98'EKALDI • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Sorular, Sorular Insan işte, aklına zaman zaman tuhaf sorular takı- lıyor. Öyle sorular ki, kimilerinin yanıtlannı kolaylıkla bu- labiliyor. Ama kimileri var ki, Cumhurbaşkanımızın söyledi- ğine göre 2-2.5 yıl beklemek gerekiyor. Zira Cumhurbaşkanımız Demirel 2.5 yıl sonra ya- pacağı açıklamalarla meydana gelecek "gümbürtü- yü seyretmemiz" için sabıriı olmamızı salık veriyor. • Arkası Sa. 15,Sü l'de YOZGAT CEZAEVİ Film gibi kaçış hazırlığı SEYFİ ÇELtKKAYA YOZGAT - Yozgat E Tipi Cezaevi'nde çıkı- şa birmetre kala ortaya çıkanlan 35 metre uzun- luğundakı tünelle ilgili olarak 39 PKK'li hak- kında adli soruşturma açıldı. Yozgat Valisi Na- fizKayao. E Tipı Cezaevi'nde önceki gün orta- ya çıkanlan tünelin 3 yıldır kazıldığının tahmin edildiğiru söyledi. Tünelin PKK'lilerin liderie- ri konumundaki Ferhat Gümüşboğa ve Hanifi m ArkasıSa.15,Sü. l'de 29 PKKTİ ÖLDÜRÜLDÜ Tokat'ta 'eylem timi' yakalandı Yîırt Haberleri Servisi - Tokat'ta gerçekleştı- rilen operasyonlarda eski Özel Harekât Daire Başkanvekili tbrahim Şahin'in köyüne eylem için gittikleri öne sürülen Karadeniz Birleşik Komünistler Birliğı (KBKB) üyesi iki terörist ile bunlara yataklık ettikleri öne sürülen iki muh- tar yakalandı. Kentin Almus ilçesinde askeri bir araca düzenlenen saldında bir astsubay ile bir uzman çavuş yaralandı. Güneydoğu'da sürdürü- len operasyonlarda 29 PKK'li öldürüldü, 3 gü- M Arkası Sa.15, SH8'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY GüneşTaner: Özaletin Son PerdesL. Anadolu insanı Özal'a en uygun yakıştırmalardan bi- rini yapmıştı: "Ozalım..." Rahmetlinin kendine çizdiği yol netti: "Kim ki zengin, o senin dengin..." Gizlemedi de. Bu yanını takdir ettiğimizi vurgulayıp, M Arkası Sa.15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog