Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

@ ÇAĞDAŞ YAYINLARI S A R A E . K0R L E geçmiş zaman olur ki 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğût Sok. No 9/B CağaiOfllu'tstanbul Posta çekı no 666322 Cu mhuriyet <£ ÇAĞDAŞ YAYINLARI N UJl I V NA T <&3&P.'nm sonbahar gezileri «•*, '-•K^İTazarlama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsöğüt Sok. No 9/B Cağatoğlıutetanbul Posta çekı no 666322 74. YL SAYI: 26225 / 75000 TL (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAMR NAOİ (1945-1991) 26THMHZ1887CIMURral Yaşamsal önemdeki 8 yıl kesintisiz öğretimi politikacılar çarpıtıyor E^atimedmci haskısı Yılmaz: 8 yıldan taviz yok Başbakan Mesut Yılmaz, Türkiye'nin bir kaosun eşiğinden döndüğünü, gerginlik ortamından kurtulduğunu belirterek "Her şey normale dönmeye başladı" dedi. 8 yıllık zorunlu eğitim yasa tasansııu Meclis'e getirdiklerini anımsatan Başbakan Yılmaz, bu konuda kavga çıkarmak isteyenler olduğunu ifade ederek kuru gürültüye pabuç bırakmayacağını, yasaya sonuna dek sahip çıkacağını söyledi. • 15. Sayfada Halkm Ozlemi?.. 55*inci hükümetten bekle- nenler dört kalemde özetleni- yor: 1) Devlet ve toplum yaşa- mında gerilimin düşürülmesi, "normalleşme" sürecine gi- rilmesi. 2) Yölsuzluklann ve çetelerin üstüne gidilmesi. 3) Seki/ yılhk zorunlu temel eği- timin sağlanması. 4) Seçim için gerekli yasal altyapımn hazııianması. Bu dökümde bir sözcüğün alnnı çizmek gerekir: Normalleşme!.. Devletyaşamında REFAH- YOL ortaklığı, hükümede or- duyu karşı karşıya getiren ik- tidar siyasetine ve yapüanma- sına dönüktü. Bugün durum nedir?_ • REFAHYOL ortaklığı, hü- kümetten aynldıktan sonra da devam etmektedir. F.rba- kan Ue Çiller ikilisi, "muha- lefette gerilim" siyasetini be- nimsemiş görünüyorlar. Iki partinin Çankaya'ya ve ordu- ya yönelik saldınlan günden güne yoğunlaşmaktadır. REFAHYOL muhalefetine göre Çankaya bir siyasal dar- beyle 54'üncü hiikümeti tasfi- ye etmiştir. Sanki Cumhurbaşkanı'na istifasını sunan kişi, Necmet- tin Erbakan değüdir; sanki REFAHYOL hükümeti ken- diliğinden çekilmemiştir; Cumhurbaşkanı yeni hükü- meti kurma görevini Tansu Çiller'e vermediği için darbe yapmakla suçlanıyor. RE- FAHYOL muhalefetinin geri- Bm stratejisi. orduya yönelik saldınlan da içeriyor. DYP Genel Başkanı bu yanşta bi- rincidir. Tansu Çiller, askere yayiun ateşi açarak seçmen ta- banında oy toplayacağuu sa- myor. • REFAHYOL iktidarday- ken toplumun geniş kesimini tedirgin eden bir tutumu be- nimsemişu... Bu görüntü muhalefettey- ken de sürüyor. Refah Partisi yanhş yolda- dır. DYP ise Refah Partisi'nin peşine takıldığı için ister iste- mez ortağuun yolunda iz sü- rüyor Çünkü toplum kavgave ge- riBm istemiyor. Uzun yıllardan beri sürege- len terörün yarattığı tepki, halkta topiumsal banş ve uz- laşma ödemi yaratmıştır. Re- fahçüar laik cumhuriyetin anayasal tenıelinde bir uzlaş- maya karşıt göründükçe kay- bedeceklerdir. DYP' nin ise önce kendi için- de durulmaya ihtiy acı var. Çil- ler*in kavgalaşmadığı bir ku- rum ya da kişi bulmak gün geçtikçe zorlaşıyor. • Ülkemizde her zamankin- den daha çok iç huzura ve ba- nşa gerek var... Kavga ederek ne iç sorunlanmızı ne de dış sorunlanmızı çözebiliriz. Halkın sağduyusu bu ger- çeğj benimserken kavgayı ür- mandırmakisteyen bir muha- lefetin toplumun özlemlerine ters diişeceği açıkbr. Cumhuriyel Kuran kurslan uyansı 8 yıl tasansına tam kadro destek vermeye hazırlanan CHP'de, Kuran kurslan ile ilgili düzenleme "okullann yanında, Diyanet îşleri Başkanlığı'na bağlı ikinci bir okullaşmaya yol açabileceği" gerekçesiyle kaygı yarattı. Onur Kumbaracıbaşı bazı endişeleri olduğunu söylerken Grup Başkanvekili Nihad Matkap, "Tasanyı 49 milletvekilleriyle destekleyeceklerini" bildirdi. • 5. Sayfada Çiller'in 'U' dönüşü Genel başkan yardımcılığına seçilen ' Nahit Menteşe, hükümetin hazırladığı yasa tasansını desteklediğini "Olumlu buluyorum. Onaylıyorum" diye açıklarken, konumunu gerekçe göstererek daha fazla komışmak istemediğini söyledi. Tasannın görüşmeleri sırasında grup karan alınmayacağı için kesintisiz eğitimi savunan DYP milletvekillerinin görüşmelere katılmayabileceği bildirildi. • 5. Sayfada ANAP'a sivil toplum tepkisi Istanbul Haber Servisi - Türki- ye'nin en önemlı gündem madde- si olan 8 yıllık kesintisiz temel eği- tim konusunda koalisyon hüküme- tının büyük ortağı ANAP içinde çatlak seslerin oluşması, sivil top- lum örgütlerinin sert tepkisine ne- den oldu. 199 sivil toplum kurulu- şundan oluşan Sivil Toplum Kuru- luşlan Birliğı (STKB) Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Türkân Saylan, 8 yıllık temel eğitimin politikaya alet edilmemesi gerektiğini vurgu- layarak "Çocuklanmıan geleceği- ni siyasete alet edenieri ve sömii- renleri halkımız asla afietineyecek- nr" dedı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Merke- zı'nden yapılan açıklamada da "Bilinçü Türk halkı, eğitimi politi- kayaaletedenlerin cezasını sandık- ta verecektir" denildi. Üniversıtelerarası Kurul ise 8 • Hükümetin büyük ortağından 8 yıllık kesintisiz temel eğitim konusunda aykın seslerin yükselmesi, 199 sivil toplum örgütünün oluşturduğu Sivil Toplum Kuruluşlan Birliği'nin sert tepkisine yol açtı. • STKB Dönem Sözcüsü Prof. Dr. Türkân Saylan "Çocuklanmızın geleceğini siyasete alet edenieri halkımız asla bağışlamayacaktır" derken ÇYDD de ANAP'lı muhafazakârlann tavnnı kınadı. yıllık kesintisiz temel eğitimin 1997-1998 eğitım-öğretim yılın- da başlamak uzere parlamentodan geçirilmesinin, globalleşen dün- yada Türkiye'nin bılim ve tekno- loji yanşında geri kalmamasının ılk ve vazgeçilmez şartı olduğunu bildirdi. ANASOL-D hükümeti- mn adeta varlık nedeni olarak al- gılanan 8 yıllık kesintisiz temel eğitim konusunda ANAP'lı bazı milletvekillerinin muhalif tavırta- kınmalan, sivil toplum örgütlerini harekete geçirdi. 199 kuruluşu temsil eden STKB'nin dönem Sözcüsü Prof. Dr. Saylan, 8 yıllık kesintisiz temel eğitimin sonuna dek takıpçisi olacaklannı belirtti ve 8 yıllık zorunlu eğitimin mArkasıSa.l5,Sü.8'de ANAP'LI MUHAFAZAKÂRLAR 8 YILLIK EĞtTİME DİRENMEYE DEVAM EDİYOR • 5. Sayfada ~ 'Hapisteki gazeteciler bırakılsm' • Türkiye Gazeteciler Sendikası ile sivil toplum örgütleri cezaevinde yatan gazetecilerin salıverilmelerini istedi. TGS Genel Başkanı Ziya Sonay yeni hükümetin hazırladığı basın affı niteliğindeki kanun tasansının Meclis'ten geçirilmesi gerektiğini vurguladı. • 3. Sayfada 'Polisler güvence istiyor' • Adalet Bakanı Oltan Sungıırlu, Metin Göktepe'yi öldürmekle suçlanan polislerin, güvenliklermin sağlanamayacağından korktuklan için teslim olmadıklan yönünde duyum aldığını söyledi. • i. Sayfada 'TERÖR TÜCCARLARI VAR' 1 4 . Sayfada YAĞMURDERELİ İÇİN YASA ÖNERİSİ • 3. Sayfada Subayların diploma töreni nem mezunlanna törenle diplomalan verildi Subaylar diploma töre- ninden önce Taksim Cumhuriyet Annı'na çelenk koydular. Akademi birincUeri, Kurmay Albay Yaşar Cihansız, Deniz Yarbay Olcay Uyar ve Hava Binbaşı Hüseyin DemiraTa diplomalan Cumhurbaşkanı Sü- leynıan Demirel taranndan verildi. Başbakan MesutYdmaz. Başbakan Yardımcılan Bülent Eccvit ve İsmet Sezgin, • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de ubatın takipçisiyiz' • Mesut Yılmaz başkanlığındaki 55. hükümetin katıldığı ilk MGK toplantısında irticai faaliyetlere göz yumulmayacağı vurgulandı. Istanbul Haber Servisi - 55. hü- kümetin katıldığı ilk Milli Güven- lik Kurulu'nda, 28 şubat önlemle- rinin uygulanmasınrn kararlılıkla sürdürüleceği konusunda görüş birliğine vanldı. MGK bildirisi, Başbakan Mesut Ydmaz'ın daha önce açıkladığı gibi irtica önlem- leri konusunda "tekriri müzakere" (yeniden görüşme) istemediğini ve 28 şubat önlemlerinin en öncelikli maddesi olan 8 yüın kesintisiz uy- gulanması konusunda askeri ve si- vil kanat arasında görüş aynlığı çıkmadığını ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel başkanlığında Istanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı'n- da gerçekleştirilen MGK toplantı- sı yaklaşık 3 saat sürdü. Mesut Yıl- maz başkanlığındaki 55. hüküme- tin katıldığı ilk MGK toplantısına • Arkası Sa. 15, Sü. 3'te GUNCEL CUNE\T ARCAYUREK Beklenti İrtica hareketleriyle yüreklice savaşan kadın örgüt- lerine yeni bir görev düşüyor. Daha doğrusu ek bir görev. Kıpırdanan irtica, başkaldıran irticaya karşı Ata- türk devrimlerini savunan demokratik örgütlerin, ku- rumların, aydınların, hatta devletin savaşı sona erme- di. • Arkası Sa. 15, Sü.Vde B U G Ü N LÎMTEKNÎK Cumhuriyet'le birlikte BORSA 0Dün 1889 Örtcekı 1925 DOLAR ûDun 158.300 Öncekı 157.900 MARK 0Dün 86.200 Öncekı 86.200 ALTIN ûDün 1.663.000 Öncekı 1.650.000 Islami şirketler denetimde Sermaye Piyasası Kurulu, Kombassan Holding'in ardından diğer büyük Islami sermaye şirketleri VİMPAŞ, Ikram ve Ittifak Holding'i de denetime aldl. • 6. Sayfada Ermenistan lideri Ter Petrosyan halk dosthık istiyor 9 • Karabağ'ıneski cumhurbaşkanı olan Başbakan Koçaryan, Bartholomeos ile yaptığı görüşme sırasında Arıkara ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini arzuladıklan mesajını verdi. LEYLA TAVŞANOĞLU ERİVAN - Fener Rum Ortodoks Pat- riğı I. Bartholomeos, tarihte Ermenis- tan'a giden ılk Rum Patriği olarak gecen hafta Dünya Ermenileri Başpatnği (Ka- tolikos) Karekin I'm konuğu oldu. Pat- rik Bartholomeos bu tanhı ziyaretinde Ermenistan Cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan, Parlamento Başkanı Arark- siyon, Başbakan Robert Koçaryan'la da görüşmeler yaptı. Patrik Bartholome- os'un en ilgınç görüşmesi Başbakan Ko- çaryan'la oldu. Karabağ'ın eski cum- hurbaşkanı olan Koçaryan bu görüşme sırasında Ankara ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini arzuladıkla- M Arkası Sa.15, Sû. 3'te Türkiye Doğu'ya açüıyor • Yeni hükümet, REFAHYOL hükümetinin temel çizgisinden çıkarttığı Türk dış politikasını rayına oturtma çalışmalanna başladı. Başbakan Mesut Yılmaz, 30 eylüldeki kritik Almanya gezisi öncesindeki ilk yurtdışı ziyaretini Türkmenistan'a yapacak. Dışişleri Bakanı Ismail Cem Çin'e giderken Hindistan ve Rusya dışişleri bakanlan Türkiye'ye gelecekler. • 9. Sayfada WASHINGTON Senatörlerden Türkiye9 ye destek • ABD Senatosu'nun 36 üyesi, Başkan Clinton'ı mektupla uyardı. Senatörler, Clinton'a "Türk-Yunan ilişkilerinde Atina'dan yana tavır almayın" uyansmı içeren bir mektup yolladılar. Mektupta "Türkiye, Islam dünyası içinde laik ve demokratik yönetimin örneğidir" denildi. • 9. Sayfada Zam yağmuru sürecek • Devlet Bakanı Güneş Taner'in bir dizi yeni tedbiri uygulamaya sokacağını açıklaması yeni zamlann da mesajını verdi. Taner'in açıklamalan faizlerde de sıçrama yarattı. • 7. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Polisini Bulamayan Devlet... Metin Göktepe davası bir gün tiyatro sahnesine taşınırsa, oyunun adı için bir önerimiz var: "Bir cinayet perdelemesi..." Birinci perde: Metin Göktepe, Eyüp Çay Bahçesi'nde ölü bulu- nur. Istanbul emniyetinin resmraçıklaması: "Sandatyeden düşüp ölen bir şahıs..." • Arkası Sa.15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog