Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

<*: (Ş ÇAGDAŞ YAYINLARI A T A T U R K B a s . H o ı . : H . V . V E L İ D E D E O Ğ L O söylev 1 -2 600.000TL Çağ Pazarianu A.Ş. Yerebatan Cad Safkmsöğüt Sok No- 9/B Cafialogkıistanbut Posta çekı no: 666322 Cumhuriyet $ CAGDAŞ YAYINLARI l i s . H a z . : N U R A N T E Z C A N atatürk'ün yazdığı yurttaşlık bilgileri 250.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatar. Cad Salkımsogut Sok No 9/B j Cagatoğlu/lstanbul Posta cekı no 666322 74. VI SAYI: 28222 / 75000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YIMUS N M İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADfcl NADİ (1945-1991) 23 TBVNUZ1997 ÇMtŞNMBA Hükümet, zorunlu eğitim hazırlığmı tamamladı; uygulamaya bu yıl geçilecek 8 yû tasarısıMecKs'te AB'nin Son günlerde Kıbns dönen- cesinde yaşanan dış olaylan ka- baca özetlemek gereİdrse ne söyleyebiliriz? Açikçası şöyie: Avrupa Birliği (AB), Kıbns Rum kesiminin de içinde bultın- duğu bir küme de\ leti örgüte a- da> üye olarak görihor; Türki- ye'yi -açıkça söylemese de- dış- hyor. Bu demektir ki .AB'nin sınır- lan, Doğu Avrupa'da ve Doğu Akdeniz'de genişleyecek; Ana- dolu bu coğrafyanın dışında ka- lacak- Bu durum Tflıidye için özel bir sonuç yaraür; ama önce bu noktaya nasıl gelindiğini diişün- mekte yarar var. • tki kutuplu dünyada yaşanır- ken Avrupa, Sovvetier BirliğTni gerçek bir tehlike sayıyordu. Türkiye'nin de bu kapsamda özel bir önemi vardı. Nasıl ol- masın ki!.. Bugün bir bölümü NATO'ya ahnan Doğu Avrupa ülkeleri, ünlü deyimiyle "De- mirperde" sınırlan içûıde kalı- yordu. Türkiye, Karadeniz'in güneyinde, Sovyet Rusya'nın "yumuşak karnı" sayılacak stratejik konumdaydı. Ameri- ka'nın Batı \\rupa üzerindeki etkisi daha büyüktü. Türkiye paha biçilmez jeostratejik ko- numuyla vazgeçilmez bir müt- tefıkti! 1989'da Berlin Duvan yıkılıp 1991'de So\yetler dağıidıktan sonra "'tek kutuplu dünya" otuştu. Türkiye arnk ne NATO ne de Avrupa için eski değerini taşyor. Vbksa Avrupa Birliği, siyasal rejimindeki demokrasi eksikü- ğj nedeımle Türkiye'yi bu ka- dar hırpâlamaya cesaret ede- mezdi. • AB. sınırlannı süresi beDi ol- mayan bir zaman içinde Yuna- nistan'ın doğusundan çizmek eğOiınindedir. Bir"ıstisnası"ile: Kıbns Rum yönethnmi AB'- nin sııurlanna katarak~ Biz" Kıbns Rum kesımi"de- sek de Avrupa bu yönetimi ada- nın meşru temsücisi sayıyor. Av- rupa Komisyonu, Kıbns Rum kesiminin AB'ye kaülımı için görüşmelerin takvimini de açık- ladı. Hem de ne zaman? Kıbns Türk ve Rum tarafla- rı New York'ta Birieşmiş Mfl- letler çansı alunda adanın yaz- gısını konuşurlarken tam umut- lann tazelendiği bir ortamda, Avrupa pişmiş aşa soğuk su kat- ü. Bu durumda Türkiye ne ya- pabSrdi?.. Bize sorarsanız Ankara ya- pılması gerekeni yapn. KKTC ile Tûrkhe,bir "ortak deklaras- yon" üe geleceğe dönük turum- laruu açıkladılar. tçerden \e dışardan, bu açık- laıru eleştirilebilir. Kuzey Kıb- ns ik Türkiye'nin bütünleşme- sini koşullara bağladıgı için " 11- hak'a açık görülebilir; ama Türkiye, AB'nin şantaj kokan restiıi görmek zorundaydı. • Tirkiye yeryüzü coğrafvası- nm \vrupa sınırlannda başla- yıp Mtmediğini arnk düşünmek durunundadır. AB'ye girmek için \nkara'nuı sürekli çırpın- mas. bu ülkenin dış politikasın- da avaüılık di>e yorumlanma- mai_ Küreselleşen dünyanın uftık- lanfenüzü bp\ııtilannda geniş- lerfcn. AB'nin Türki>e'ye dö- niil şahinliğine teslim oünanın âieni TOktur. Cumhuriyet hemen Mıllı Eğitim Bakanı Uluğbay tasannın Meclis'e sunulduğunu açıkladı. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Kılıç da "Uygulamaya bu yıl geçilecek" dedi. Tasanya göre, kesintisiz uygulanacak 8 yıllık eğitimde son sınıfın ikinci döneminde rehber öğretmenler yönlendirme bilgisi verecek. Mesleğe yönlendirme, isteyenler için, liseden önce konulacak 1 yıllık hazırlık smıflannda yapılacak. Kurslar MEB denetiminde Din kültürü ve ahlak bilgisi dışında din eğitim ve öğretimi, Kuran kurslan ve hafızlık eğitimi, sadece Diyanet tşleri Başkanhğı'nca verilecek. Bu kurslar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetiminde olacak. Çıraklık eğitimi, ilköğretim sonrasmda başlayabilecek. Okuyanlarla sınav kazananlann haklan korunacak. Ortaokullara bu yıldan itibaren öğrenci alınmayacak. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Temel eğitimin kesintisiz 8 yı- la çıkanlmasına ılışkin yasa tasansı, Bakanlar Kurulu"nca dün TB- MM'ye sunuldu Tasa- rıda. temel eğitimin yönlendirme olmadan "bir bütün haiinde" 8 yıl olarak okunması, mesleğe yönlendirme- nin "isteyenler için" lı- selerin önüne konacak hazırlık sınıfinda yapıl- ması öngöriildü Millı Eğitim Bakanı Hikmet Liuğbay ile Millı Gü- venlik kurulu (MGK) Genel Sekreten Orge- neral bhan Kıtaç. kesintisiz 8 yıllık egi- tıme "bu öğretim döneminde tüm Tür- Idye genelinde" geçıleceğını açıkladı- lar. Uluğbay. 1997-1998 öğretım yılın- da ortaokullara yeni kayıt yapılmayaca- 30 trilyon Altyapı hazır ANKARA (CumhuriyetBû- rosu) - Milli Eğitim Bakanı Hikmet Liuğbay, bu öğretim döneminde geçileceğini açık- ladığt 8 yılhk kesintisiz zorun- lu eğitimle ilgıli altyapı çalış- malannın tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi. 8 yıllık ke- mArkasıSa.l7,Sü.3te TBMM calısacak 4 yasada değişiklik ANKARA (Cumhurhet Bü- rosn) - TBMM'ye sunulan 8 yıilık kesintisiz temel eğitime ilişkin yasa tasansı, tlköğretım ve Eğitim Yasası, Milli Eğitim Temel Yasası, Çıraklıkve Mes- leki Eğitim Yasası ve Milli Eği- tim Bakanlığı'nın Teşkilat ve mArkasıSa. 17,Sü.6'da Cerginlik ANAP 8 yıh tartışıyor DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - 8 ynllık zorun- lu kesintisiz öğretime geçil- mesine ilişkin yasa tasansı ANAP grubunda rahatsızlık yaratırken Başbakan Mesut Yıbnaz." Hükümetbu konuda MArkasıSa. 17, Sü. 3te ğmı, halen ortaokullara de\'ameden öğ- renciler ile Anadolu liselen sınavıru ka- zanan öğrencilerin haklannın koruna- cağını bildirdi. MGK'nin 28 şubat ka- rarlannın temelini oluşturan ve RE- FAHYOL iktidannı sona erdiren en önemli neden olarak ortaya çıkan "8 yıllıkkesintisizeğjtim" 55. hükümet ta- rafından TBMM'ye sevk edıldı. Koalis- yon iktidannın ANAP, DSP ve DTP ta- raflan olarak Başba- kan Mesut Yılmaz. Başbakan Yardımcısı BülentEcevitve Milli Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı tsmet Sezgin. öncekı akşam yapılan Bakan- lar Kurulu toplantısı sonrasında dün sabah saatlerine kadar yak- laşık 6 saat süren bir toplantı yaptılar. Top- lantıda vanlan uzlaş- manın ardından 8 yıl- lık zorunlu eğitime ilişkin tasan, bakanla- nn imzalan tamamla- narak dün TBMM'ye sunuldu. Mıllı Eğırım Bakanı Uluğbay, dün düzenlediğı ilk basın toplantısında, kesintisiz 8 yıllık il- köğretim uygulamasına 1997-1998 öğ- MArkastSa. 17,SiL3'te B U G Ü N C ı n h u r i y e t ' l e Susurluk itiraflan'Biz devletiz, insanlan biz kullanınz... Bazı suçlar görmezlikten gelinebilir' Susurluk davası nedenivle ifade verenler arasında Ibrahim Şahin, Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy ve Oğuz Yonılmaz da vardı. Hanefi Avcı ik Mehmet Eymür'ün ifadelerine kızan ve ağla\an Er- can Ersoy, "Nasıl karşı karşıya geldik anlamıyorum'' dedi (Fotoğraf: HÜLYA TOPCU) 2 kl$l daha tahlfye edildi Susurluk davasmın dünkü duruşmasında Abdullah Çatlı'nın kayınbiraderi, yeşil pasaportlu uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz ile DYP Urfa Milletvekili Sedat Bucak'ın şoförü Abdülgani Kızılkaya tahliye edildi. Mahkeme Başkanı Sedat Karagül, 3 özel harekâtçı polisin de tahliyesini isteyerek karara muhalefet etti. AVCI SUÇİadl, Eken reddettİ Duruşmada tanık olarak ıfade \eren eskı Emnıyet İstihbarat Başkan , Yardımcısı Hanefi Avcı, polislerin Ibrahim Şahin'in, sivillerin de Korkut Eken'in etrafinda toplanarak yasadışı faaliyetlere girdiğini gözlemlediğini söyledi. Korkut Eken ise Avcı'nın suçlamalannı reddederek emirsiz, talimatsız hiçbir şey yapmadığını söyledi. Eken, Abdullah Çatlı'yı hem gerçek kimliğiyle hem de Mehmet Özbay olarak tanıdığını belirtti. 'Kimin kiml kullandıfiı önemli' Eski Ml ı Kontr- Terör Daire Başkanı Mehmet Eymür ise ifadesinde. devletin menfaatleri söz konusu olduğunda bazı suçlann görmezlikten gelinebileceğıni söyleyerek "Bence kimin kimi kullandığı önemli. Biz devletiz, bizırn kullanmamız önemli" dedi. Eymür, MİT elemanı Tank Ümıt"in, Çatlı tarafindan Sami Hoştan'a ait bir çiftlik evinde sorgulandığını duyduğunu söyledi. • 5. Sayfada REFAHYOL muhalefette sürüyorErbakan imam-hatipleri savundu Demı- rel'in. imam-hatıplere sıyaset bulaştınldığını belir- terek söylediği "Cennete bılet kesıyorlar" sözlen- ne yanıt veren Erbakan, Demirel'ın demagojı yap- tığını söyledi. Erbakan "Neymiş. cennete bılet ke- sihyonnuş. Bir msan dininı öğrenırse cennete gıt- mesi kolaylaşır. lmam-hatıp okullan bu açıdan fay- dalı ışler yapıyorsa ne güzeF" dedi. I 7 7. Sayfada çiller: TSK tartışmalı durumda Demirei ve orduya yönelik eleştırilerini arttırarak sürdüren Tan- su Çiller. "Bu mıllet TSK'yi asker olarak görmek ister. Siyasetçi olarak değil. TSK tartışmalı duruma gelir" dedi. Demırel'den "Yüksek rakımlı tepede- ki görünmeyen güç" olarak söz eden Çiller, hükü- metin, tekelci sermaye. kartelci medya ve kumar- haneleri kapsadığını ıddia ettı. • 5. Sayfada Demirei: Her şeyin cevabı var çillerve Er- bakan'a Isparta'dan yanıt veren Demirei, "Bugün si- yasetin üstündeyım, ordan burdan laf yiyoruz. Bun- lara kulak asmayın. Her şeyin cevabı var" diye ko- nuştu. Ülkedekı tartışmalann bazılannı "çok yük- sek sesli". bazılannı "lüzumsuz". bazılannı da "kı- sır" olarak değerlendıren Demirei, "Kimse kimse- ye hakaret etmesin" dedi. 1 4 . Sayfada StYANÜBLE ALTEN ÇI1L4RIL>L4YACAK Hükümet hukuk ve halkı dinledi • Bergamalılann 7 yıldır sürdürdüğü mücadele meyvesini verdi. Bakanlar Kurulu, Bergama Ovacık'ta siyanûrle altın üretme çalışmalannı sürdüren Eurogold firmasının işletme izninin ıptal edilmesi yönündeki Danıştay kararının birkaç gün içinde uygulanmasmı kararlaştırdı. • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Badine' Iki gün önce Isparta'da ızlenen manzara, hem tu- haf kaçıyor, hem garipseniyor. Hem de Demirei ile Mesut Yılmaz'ın ekranlardaki görüntülerınin anlamı- nı kavramak zorlaşıyor. Çankaya'ya çıkan "Baba 'nın kızına olan muhabbe- ti" bir süre sonra kesildi. "Baba-kız" ilişkisi manşet- lerden fndi. • Arkosı Sa. 17, Sü. Vde GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİN AB'YE TAM ÜYELİK KOŞULU • 9. Sayfada TÜPRAŞTA KARANLIK İLİŞKİLER • 5. Sayfada BORSA Dun 1953 Öncekı 1955 DOLAR ûDün 156.600 Öncekı 155.600 MARK oDun 86.550 öncekı 86.700 Görev şehidi Bağcı alkışlarla uğurlandı • Gazetemiz ve Mil-Ha muhabin Kemal Bağcı. dün sabah 08.10'da yaşamını yitirdi. 3 gündür "beyin fonksiyonlan" durduğu için respiratöre bağlı olarak yaşamını sürdüren Bağcı'nın cenazesı, dün önce Hoşgörü Mahallesi'ndeki evine getirildi. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti önüne getirilen Kemal Bağcı'nın cenazesi Asri Mezarhk'ta toprağa verildi. Bağcı, 5 yıllık evli ve iki çocuk babasıydı. 1 3 . Sayfada tvw\ Özel okul sınavını kazananlann tam listesi 10 ve 11. Sayfalarda Prof. Dr. Sina Akşin Ana çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi Birinci Ciît Tarihini bilmeyen kişi çağını anlayamaz, çağdaş olamaz; Sina Akşin bu özgün yapıtıyla bize tarihimizi açıklıyor. P rof. Dr. Sina Akşin diyor ki: "Türklerin tarih sahnesine ilk çıkışları M.Ö. 220'de Hun Hükümdarlığı ile olmuştur. Bu durumda Türkler tarih sahnesine geç çıkmış oluyorlar, yani Türkler görece genç bir halktır." "Anadolu ve Rumeli Türkleri için anlamlı sayılabilecek çağ ayrımı şöyle yapılabilir: İlkçağ(M.O 220-M.S. 1071) Göçebe ve hayvancılık dönemi. Ortaçağ (1071-1839) Yerleşikliğe, tarıma, köylülüğe geçiş dönemi Yeniçağ (1839-1908) Batılılaşmaya ve hukuk devletine yöneliş.. Son ya da Yakınçağ (1908 sonrası) Türkiye Türklerinin yaygın kentleşmeye ve kapitalizme yönelme dönemi..." Artılarıyla ve eksileriyle "Türkiye'nin Yakın Tarihi..." Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Onlar Ortak Biz Pazar. Avrupa Birliği'nin (AB) 1960-70'li yıllardaki yaygın adı, Ortak Pazar'dı... O günlerde, Türkiye'nin bu ku- rumla kurduğu işbirliğinden yarar sağlamayacağını düşünenler Ortak Pazar'a şu yakıştırmayı yapmışlar- dı: "Onlar ortak biz pazar..." Türkiye'nin bırliğe tam üye olmadan imzaladığı • Arkosı Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog