Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

<£ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A R I I N A N tarıhe tanıklık edenler 500.000TL Çağ Paariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cagaloglj/ls'a-bu Pcstaçek no 666322 Cu mhuriyet <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI 0 R AL ÇA L I Ş L A R Deniz Gezmiş'ten Yaşar Kemal'e PORTRELER 400 000TL Çağ Pazartama A.Ş Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/6 no 666322 74. Y l SAYI 2BZ20 / 75000 TL (KDV,çl nde) KURUCUSU YUNÜSNAOİ 1924-1945) BAŞYAZAR! NADRNADİ (1945-1991) Türkiye ve KKTC cumhurbaşkanlan ortak deklarasyon yayımladı Bütünleşmeye ilkadnn Normafleşme!.. 55'incı hükümetten ulkede 'norma11eşme'yi sağlaması bek- leniyor. Devietn işleyişinde kurumlar ve Idşiler arasındaki ilişkilerin dogallaşnası, şirazesinden çık- mak eğiiımındekı sivaset vaşa- nunda dengelerin sağlanması. topiumda gu\en duygusunun yenıden oîuşturulması. vurttaşın kafasındakı ' Turkıye Iran mı Ceza> ır rnı olacak" kuşkusunun gklerflmesi. milli eğitiınde şenat- çı militan yetiştirilmesi surecine son \erilmesu dış dünyada Tür- khe've dönıik soru ı$aretJerinin yok edilmesi. REF\H\OL'un örtbas etmek istedığı Susurluk dosyasırun ktrvuşrurulması. bir yeni seçiınegıdılebılmesi ıçın alt- yapının duzenlenmesi,54. hukü- metin yaratüğı "anormal" ha\«- nın dagıtüması... Veni hükunıet güvenoyu aiır almaz. genhm duştu. ortalık sa- IdnleştL \ncak bu yeter mi?.. • Ortada iki dosya van bunlar- dan biri' Refah dosv ası"dır; öte- ki 'Çıllerdosyası'dır. Her iki dosyayı inceleyecek olanlar yargıçlardır; yasalara gdre karâr vereceklerdir. Ne var ki olayın politikayı ya- kından Ugılendiren b»ı\ udan da vardır. Daha şımdiden bu dava- lan sıyasal ka\ ga kay nağına dö- nuşturmek ısteyen çabalar pom- palanmaktadır. Soruhıyon "Partı kapatmak demokrasıye yakışır mı° Re- fah Partısı kapatılırsa. daha da guçlenerek sıy asal vaşama ağır- lığını koymaz mı9 Çıller mah- kûm edılırse mazlum rolüne çık- maz mı9 Vaktıyle kapatılan partıler ya da cezalandınlan po- lıtıkacılar daha da guçlenme- rruşlermıydı'' " Elbette bu gibi propaganda malzemesi onumuzdeki gunler- de bol bol kullanılacakür. \ncak sap ile samanı birbirine kanşür- makta hiçbir yarar >oktur. • ' Kapaülan partinin başka ad alnnda daha da guçlenerek orta- ya çıkacağı. otuz yıl onceki Tür- khe'nin Ud partüi yapısında ge- çerli bir sarvdır. KapaOlan parti- İerin nasıl perişan olarak befleri- ni doğrultamadıklanna ilişkin en çarpıcı gosterge. bugunkii si- yaset ortamıdır. 12 EvluPun ka- pattığı partiler bir daha toparla- namanuşlardır. Refah Parti- si'nin yuksdışi de zaten bu sureç- te olanak kazannuşnr. Yüz kızarbcı suçlardan oturu hükum yiyecek bir politikaamn mazlum rolüneçıkarak yeniden yükseleceği görüşıi masaldır. Elindeki partiyi çökertip ufala- mış şaibelı bir liderin. geleceğe donuk hulvalanna çevresinde kapılanlar olabüır, ama bu yak- laşım gerçekçı değüdir. • Bir devtette yasaJar ya uygu- lanırya uy gulaıtmaz. Ceza yasa- lannı uyguİamak,yargıcın tşidir. Vasalan demokrasıye uygun bi- çimde değiştirmek ıse parlamen- tolann ışidir. Eğer bir ulkede. parlamt'nto, anayasayi \ey asala- n hukuk devletinin gereklerine göre düzenlemezse, o ulkede de- mokrasi olmaz. 55'inci hükümet yûriirhıkte- kı yasalann suç saydığı füllerin mahkemeler onunde yargılan- masını sağlayabflecek mi?.. Llkedeki anormar hava, bu sureçte dağılacak. ülke yaşamı normalleşecektır. Ancak hiçbir 'ıstı^na yapümadanbukuraliş- letiletylirse. Türkije yasa devle- ti olur; demokrasiye geçiş için yollar açılır. Cumhuriyef 'Türkiye ve KKTC çaresiz değil 1 Banş ve özgüriük Bayramı kutlamalanna 7 bakan ve ust düze> komutanlarla katılan Bülent Ece\ıt, Kıbns'ta fıılı çözümün Banş Harekâtı ıle sağlandığını bıldırdı \e "AB. Türkıye'ye karşın Kıbns'ı almaya kalkıştı. Türkiye \e KKTC çaresiz değıldır" dıye konuştu Türkiye ve KKTC cumhurbaşkanlan, AB'nın Kıbrıs Rum kesımıyle tam üyelık sürecı başlatması karşısında, kısmı bütünleşmenın aşamalannı bıldırdıler Bütünleşme sürecmde Türkiye. "ortak saMinma" kapsamında. adada asken üs kurabılecek Ortakllk kOnseyİ' kurUİUyor İki ulke cumhurbaşkamnın yayımladığı ortak bıldırgede butunleşme adımlan şöyle özetlendr Kı'bns'ı ılgılendıren konularda TC hevetlenne KKTC temsılcılen de katılacak KKTC've yapılabılecek saldınlar Türkıye'ye yapılmış sayılacak. İki ülke arasında 'ortaklık konseyf kurulacak. Ekonomık ve malı bırlık oluşrurulacak. Serbest bölgeler bütünleştınlecek. Türkiye üzennden KKTC'ye ulaşım olanaklan genışletılecek Bayrak Radyo v e Telev ızyonu TURKSAT uydusundan yararlanacak. KKTC'nın su gereksınımı Türkıye"den karşılanacak. SERKAN DEMtRTAŞ REŞAT AKAR LEFKOŞA - Av rupa Bır- lığı'nın (AB) Kıbns'ın Rum kesımıyle tam uyelık goruşmelerıne oturma ka- ranna karşı KKTC ıle bu- tunleşme surecını başlatan Turkıye, Banş Harekâ- tı'nın 23 yıldonumunde Kuzey kesımınde kararlılık gostensı yaptı Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, 7 bakan ve ust duzey komu- tanlarla bırlıkte katıldığı Banş \ e Ozgurluk Bayramı kutlamalannda adadakı ı- kı ulkenın varlığını kaste- derek "harekâtla çozümün fiilen sağlandığını. KK- TC'nin ilelebet yaşayacağı- nı" soyledı KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş. Cenevre'de toplumlararası goruşmelenn ıkıncı ayağı- nın yapılacağı toplantılara katılmayacağı mesajını verdı Cumhurbaşkanlann- ca y ay ımlanan ortak dekla- rasyonda, ıkj ulke arasında entegrasyon surecının aşa- malan açıklandı Yunanıstan'dakı cunta MArkasiSa.15.su. 3'te YEŞİL HATTIN GERİSİ SESSİZ • 15. Sayfada Kıbns'a 7 bakanla birtikte diplomatik çıkarma yapan Bülent Ecevit'i Kıbnsldar \ e Rauf Denktaş çok sıcak karşıladı. (Fotoğı „. DEMİREL VE YILMAZ^DAIS MESAJ Ankara'dan destek • Demırel. Türkıye'nın Kıbns ve Doğu Akdenız'de ıstıkrann güvencesı-olmayı sürdüreceğını soylerken Yılmaz da "Adadakı sorunlar çözülmeden Kıbns AB'ye üye olamaz" dedı \NK\R\ (Cumhuri>et Bürosu) - Kıbns Banş Harekâtf nın 23 yıldonumu ncdenıyle mesaj yayımlayanCumhurbaşkanı Suleyman Demirel. Turkıye'nın KKTC'yeyonelık sar- sılmaz desteğının de\am ettırılerek me\cut ışbırlığının daha da derınleştınleceğını be- • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te GLAFKOS KLERÎDES ÇEKİNİ1OR 'Zor ve çetin zirve' • Kıbns Helenızmını güvence altına almayan bir çözümü kabul etmeyeceklennı sö> leyen Glafkos Klendes, adada çözüm surecının zor \e karmaşık olduğunu söyledı LEFKOŞ\(Cumhuriyet)-Kıbns Rum \ o- netımı Başkanı Glafkos Klerides 'KaraVıl- donumleri" dıy e adlandırdı âı \ unan darbesı \ e Turk Banş Harekâtfnm yıldonumu nedenıy- le yayımladığı mesaıda KKTC Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş ıle 'zor\eçetiıT bır zırve- • Arkası Sa. 15, Sü. 4'te Çîller aüesi üçlü kıskaçta • Genelkurmay Asken Sa\ cılığı. Çıller ıçın başlatılan casusluk soruşturması kapsamında elınde bulunan belgelen >argıya ıleten Işçı PartiM Genel Başkanı Doğu Pennçek'ın de ıfadesını alacak Selçuk Parsadan'ın cezası Yargıtay'da onaylanırsa Çıller hakkında fezleke duzenlenebılecek • Basın açıklamalan ve mıtınglennde Genelkurmay ı açıkça hedef alan Çıller'ın konuşmalannda suç unsuru bulunup bulunmadığını saptamak ıçın asken yargıç ve savcılardan ozel bır ekıp oluşturuldu Ankara Çumhunyet Savcılığı'nın da Meral Akşener hakkında "devletın asken kuv'vetlennı aşağılama \e kuçuk duşurme" suçundan kovuşturma yapmak ıçın bu hafta Adalet Bakanlığı'ndan ızın ısteyeceğı belırtıldı • TBMM Tansu Çıller'ın Maharlığını Soruşturma Komısyonu'nu, '"evrakta sahtekârlık" yaparak yanıltmakla suçlanan DYP Genel Başkanı Tansu Çıller'ın eşı Özer Uçuran Çıller hakkında soruşturma başlatan Ankara Çumhuny et Başsa\ cılığı. ABD'den belaelenn eelmesını bekhyor EVtM GÖKIAfn haüeri • 4. Sayfada _ 3mııarı kamulaştırılsın Eğitime devletçi öneri• Kıtle orgutlennden sıyası partılere kadar genış bır katılımla oluşrurulan Eğıtım Hakkını Savunma Komıtesı'nın hazırladığı bıldınyı 72 kuruluş ımzaladı 8 yıllık kesıntısız eğıtımın bu donem uygulanmasını ısteyen bıldınde. tankat okul ve yurtlannın devletleştınlmesı gerektığı belırtıldı • Bıldınde "Buralarda çumhunyet duşmanı oğrencı yetıştınlmesıne son venlmelıdır Çocuklann ve gençlenn, tankatçılann pençesıne duşmesını onlemek ıçın devlet yeten kadar yurt açmalıdır" denıldı Paralı eğıtımden vazgeçılmesı ıstenen bıldınde eğıtıme butçeden daha fazla pay aynlması ıstendı I 5. Sayfada TİSK ARAŞTIRMASI Okullarda din ağırlığı• Sanayının ıhtıyaç duyduğu alanlarda meslekı ve teknık eğıtıme ağırlık verılmesını ısteyen TİSK, zorunlu temel eğıtımın 8 yıla çıkanlmasını ıstedı TİSK tarafından yapılan araştırmaya gore meslekı \e teknık ortaokul oğrencılennın yuzde 90 3"u dını oğretım veren okullarda eğıtım goruyor • Meslekı ve teknık ortaokullarda oğrencı sayısındakı artışın gereksınım duyulandan az olduğuna ışaret edılen araştırmada "Meslekı ve teknık ortaokullar sadece dın eğıtımıne hızmet venr durumdadırlar Ulkemızde eğıtım yapısı farklı bır gençlık yetıştınlmektedır Meslekı ve teknık eğıtıme bugunkunden çok daha fazla onem vermemız gerektığı açıktır" denıldı • 5. Sayfada Kesintisiz 8 yıl taslağı TBMM'de • Bakanlar Kurulu nda ele alınacak olan 8 yıl kesintisiz eğıtım taslağında dını yonlendırme" başlığı tartışma konusu oldu Mıllı Eğıtım Bakanı Hıkmet Lluğbay \NAP"lı \\m Akyol ve DTP'lı Refaıddın Şahın tarafından kurulan komısyonca hazırlanan taslakta dın ve meslek eğıtımının venlme bıçımı Talım Terbıye Kurulu"na bırakılıyor M 5. Sayfada a-az ruzgan 'Latin Gecesi' ile bitti İstanbul Kültür ve Sanat \akfi tarafından düzenlenen. ana sponsorluğunu OYAK Sigorta'nın üstlendiği 4. L luslararası İstanbul Caz Festivali, önceki akşam vaklaşık 5 saat süren 'Latin Gecesi' ile cazse\erlere >eda etti. Ro\ Hargro\e ile Kiıba müziğinin devkri Michel Camillo ve .\fro Cuban müziğijle Irakere topluluğunun ver aldığı gece, çok sayıda izleyicinin katılımry la Caz Festrvali'ninşaıuna yakışır bir biçimde sonaerdi. (Fotoğraf KADER TUĞLA) B U G Ü N GUNCEL öplerimizin içind CUNE\T ARCAYUREK 23 yıl önce LEFKOŞA - 23 yıl once sıcak bır temmuz gunu uzak- ta, çok uzakta mor dağları ve dağlardan yukselen du- manlan gorduk Çıkarma gemılerı ağır ağır Kıbrıs ın Gırne yoresınde- kı kuçuk bır koya doğru yol alıyordu Içınde bulunduğum 1 \2 bordo numaralı çıkarma ge- mısı bırkaç tank, zırhlı araçlar, kamyonlar ve askerlerle • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de C ı m h u r i y e t ' l e Arkadaşıımz bitkisel yaşanıda G\ZİA\TEP(Cumhuriyet)-Haberpcşındeko- sarken trafık kazası geçırerek ağır \ aralanan MIL- HA v e gazetemız muhabın Kemal Bağcu bitkisel ha- yatagırdı Doktorlar "beyinölumü**nunsaptandığı arkadaşımızın kurtulma olasılığının "yok denecek kadar az" olduğunu soy ledıler Petek otobuiunun uzennde resım çekerek Devlet Bakanları Mehmet Battalı ıle Vlustafa V ılmaz ve Tanm Bakanı Musta- faTaşar ı ızlerken *GaziantepHa\aalanr\azılısa- bıt tebelaya çarparak yaralanan 6 gazetecıden yo- M Arkası Sa. 15, Sü. l'de TSYD Kupası Galatasaray'm • Fenerbahçe'yı 4-2 yenen Galatasara\. TSYD Kupası'nın sahıbı oldu Sarı-Kınnızılı ekıbın gollerı Hagı, Umıt. Ergun \e K Hakan'dan gelırken F Bahçe'mn gollerını Bolıç ve B Saffet attı • Maç oncesı çıkan olaylarda 8 kışı yaralandı Hakem SerdarÇakır. sahaya atılan yabancı maddeler nedenıyle karşılaşmayı 3 kez durdurdu USpor'da GUNDEM MUSTAFA BALB4Y CIAMERIKA... Kuzey Irak'takı hedeflennı gerçekleştıremeyınce beş bını aşkın CIA Kurdunu Guam Adası'na goturup guvence altına alma gereğı duyan ABD'nın Turkı- ye'de Çiller'ı ajan olarak kullanıp kullanmadığı tartı- şılıyor Çıller de bu ıddıayı sevınçle karşılayıp kendısını suçlandırarak kahraman olmaya çalışıyor • ArkasıSa. 15,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog