Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

@ ÇAGDAŞ YAYINLARI F A K İ R B A Y K U R T yeni kölelik mi? 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yeretatan Cad Salkımsöğût Sok No 9/B Ca§aloğlu/lstanbul Posta çekı no 666322 Cumhuri <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI D e.r . S A M j K A R A Ö R E N nadir nadi'yi uğurlarken350.000TL Çağjazartama A.Ş. Yceoatar Cac Salkımso§ut Sok No 9/B ' / Cağaloğlu-Istanbul Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: 28219 / 75000 Tl (KDVıçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-7945) BAŞYAZARI: NJUh NADİ (1945-1991) 20TBMUZ1997MZAR Türkiye Avrupa'nm tavnna karşı KKTC ile bütünleşme için ilk adımı atıyor Çifte yurttaşbk• Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin tüm uyanlanna karşın Rum yönetimi ile tam üyelik müzakerelerine başlama karanna karşı Ankara, KKTC ile kısmi bütünleşme önlemlerini bugün Lefkoşa'da açıklayacak. Buna göre. Kıbns kökenli yaklaşık 500 bin Türk yurttaşına KKTC pasaportu, adada yaşayanîara da Türkiye pasaportu verilecek. Çifte pasaport uygulamasıyla sayılan 700 bini bulan Rumlar ile adadaki nüfusu 200 bin olan KKTC arasındaki nüfus eşitlenmiş olacak. Böylece, Rum tarafının Türk tarafını, kurulması olası federal cumhuriyet içinde azınlık olarak gören politikası zorlanırken dünyaya somut bir bütünleşme mesajı da verilecek. BARIŞ HAREKATTMN YILDONUMU 'Rumlarla dosthığa hazırız'• KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kıbns Türkünün uzlaşmaya ve Rum tarafıyla dostluğa hazır olduğunu açıklarken, adaya giden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi "Rumlan banş içinde yaşayacak bir dünyaya davet edıyoruz" dedi. Denktaş ve Çörekçi'nin banş mesajlanna karşın Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitri Reppas, adada "Türk işgalinin" sürdüğünü söyledi. • KKTC'de Banş ve Özgürlük Bayramı kutlamaları dolayısıyla bugün Lefkoşa'da gerçekleştirilecek askeri törene Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, TBMM Başkanvekıli JCamer Genç, Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve çok sayıda bakan katılacak. Entegrasyon adımları • 1- Kıbns kökenli Türk yurttaşlanna Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti, KKTC yurttaşlanna Türkiye pasaportu verilerek, adada planlanan federasyonda 'azınlık' pozisyonuna karşı önlem de almacak. 2- KKTC, Türkiye'nin Akdeniz Kalkınma Programı'na alınacak. 3- Kıbnslı diplomatlar Türkiye temsilciliklerinde çahşacaklar. 4- Gerekirse serbest ticaret anlaşması yapılacak. REŞAT AKAR LEFKOŞA - Kıbns'ta 23 yıl önce Türk Sılahlı Kuvvetlen ta- rafından gerçekleştınlen banş harekâtının yıldönümü bugün adanın tüm kesimlennde tören- lerle kutlanacak. KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş dün yayımladığı mesajda Kıbns Türkünün uzlaşmaya ve Rum tarafıyla dostluğa hazır olduğu- nu bildirdi. Kutlamalara katıl- mak üzere dün Ada"ya gıden Hava Kuvvetlen Komutanı Or- general Ahmet Çörekçi ıse MArkasıSa. 15,Sü.3'te YAZILI AÇIKLAMA YAPTI Demirel'den DYP ve Refah'a tepki • Cumhurbaşkanı Şj|leyman Demirel, İP lideri Perinçek'in Çiller'e yönelik CIA ajanhğı suçlamasında Demıreri tanık göstermesı üzerine kendisinden açıklama beklediğini söyleyen DYP yönetimine sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, "Bu tartışmalarda benim açıklama yapmamı gerektirecek bir durum yoktur" diye konuştu. • Demirel, kumarhanelerin kapatılmasına ılişkin yasayı veto etmesinin arkasında "rüşvet" bulunduğunu iddia eden RP'ye de "Cumhurbaşkanlığı makamına ve kişilik haklanna tecavüz edenlerin yargı önünde hesap verecekleri tabiidir" yanıtını verdi. • 4. Sayfada RENKLİ KLTLAMALAR - KKTC'de Banş ve Özgürlük Bayramı kutlamaları bugün saat 08.00'de başlayacak. İlk tören 08.00'de TSK'nin ilk çıkarmayı gerçekleştirdiği Karaoğlanoğlu bölgesindeki Banş ve Özgürlük Amb önünde yapılacak. Saat 0830'da Boğaz, 09.00'da ise Lef- koşa şehitliklerinde törenler düzenlenecek. Başkent Leikoşa'daki törenler ise 09J0'da Atatürk Aıuü önünde başlayacak. Kutlamalar çerçevesinde Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 6 gemi de Gir- ne Limanı'na demirledi. Gemiler bugün halk tarafından ziyaret edilebilecek. (REUTERS) LALE SARIÎBRAHİMOĞLU ANKARA - Türkiye, Avnıpa Bırlığı'nın (AB), ı- kı toplumdan oluşan Kıb- ns"ın yalnızca Rum kesi- mi ile tam üyelik müzake- relenne oturma karanna karşı KKTC ile aşamalı olarak somut bütünleşme adımlan atma karan aldı. Bu çerçevede KKTC ile Rum kesimi arasındaki nü- fusu eşıtlemek ve bütün- leşmeyı güçlendırmek ıçin Türkıye'ye göç etmış Kıb- ns kökenli Türk yurttaşla- nna KKTC, adada yaşa- yanîara da Türkiye pasa- portu venlecek. Kıbns Ba- nş Harekâtı'nın 23. yıldö- nümü nedenıy le berabenn- de 7 bakanla bugün adaya gıden Başbakan Yardımcı- sı Bülent EcevH'm KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile yapacağı ortak basın toplantısında kısmi ekonomık ve siyası bütün- leşme planlannın aynntı- lannı bir bildıriyle açıkla- ması bekleniyor Harekâtın yıldönümü nedeniyle Girne Lima- nı'na 6 savaş gemisini de- mirleyen Türk Silahlı Kuv- vetlen'ni (TSK) temsilen önceki gün adaya giden Hava Kuvvetlen Komuta- nı Orgeneral Ahmet Çö- rekçfnin heyetine Genel- kurmay Başkanlığı Türk- Yunan Daıresi Başkanı Tü- mamıral MustafaOzbey'ın son anda dahıl edı Imesi an- lamlı bulundu. TSK, Banş Harekâtı'nın yıldönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da protokoler ni- telikli bir zıyaret çerçeve- sinde adaya üst düzey he- • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te 'KIBRIS'IN AB ÜYELİGİ TÜRKIYE'YE BAĞLI' • 75. Sayfada GÜNEYDOĞUDA ÇATIŞMA: 7 ŞEHİT • 5. Sayfada Atatürkçü Düşünce Derneği , zorunlu eğitirn raporu: Syûeşfflk yaratacak• 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildiğinde, eğitimin ikinci kademesinden dışlanan nüfusun yüzde 60'ı. köylü çocuklann yüzde 88'i. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüzde 79'u, kız çocuklannın yüzde 62'si öğrenim görme olanağına kavuşacak. Jxapordan # Çocuklar 14 yaşına kadar öğrenci olacaklanndan zararlı alışkanhklardan korunacak. # Küçükyaşta çahşmaları önlenecek. # Kız çocukları küçükyaşta evlendirilmeyecek. # Anadolu liseleri ve özel okulların ortaokul öncesi sınavları kalkacağmdan çocuklarda görülen ruh sağlığı sorunları yaşanmayacak. # Karar verme, okul ve meslek seçimi yönlendirmesi özgür bilinçle yapılacak ve öğrenciler Türkiye nin istihdam durumuna göre okullara dağıtılacaktır. EBRU TOKTAR ANKARA - Türki- ye'de 8 >ıllık kesintisiz eğitım tartışmalan sü- rerken 54 ülkede temel eğıtımın kesintisiz 10 yıl olduğu bıldirıldı. Türkıye'ye tam üye adaylığı statusü verme- yen Avrupa Birlığı'ne (AB) üye ülkelerde de temel eğitimin kesinti- siz 8-12 yıl arasında ol- duğu kaydedıldı. Atatürkçü Düşünce Derneğfnce (ADD) hazırlanan 8 yıllık ke- sintisiz eğıtıme ılişkin raporda. Türkiye'nin, zorunlu egıtimı 5 yıl olan Bangladeş \e Ne- pal gıbı 8 ülkeden biri olduğu belırtıldı •Raporda. "Çönkii çocuklann zihinscl ge- lişmesinin ve temel dü- şünme >eteneğinin ge- liştiği dönem 12. 13 ve • Arkası Sa. 15,Sü,l'de şeker yüzde 35 etkilendi KIT zamlannııı hızı kesilmiyor• Hükümet; akaryakıta yüzde 32, tüpgaza yüzde 17, telefon kontür ücretlerine yüzde 50 düzeyinde yüksek oranlarla başlattığı KİT ürünleri fiyat zamlannı şekere yüzde 35. demir-çeliğe de yüzde 5'lik yeni zamlarla sürdürdü. Ankara'da otobüs ve dolmuş ücretlerinin ardından taksi fiyatlan da yüzde 50 düzeyinde yükseltildi. • Telefon kontür ücretlerine yapılan yüzde 50 oranındaki zammın uluslararası görüşmelerde uygulanmayacağı bildirildi. Devlet Bakanı Güneş Taner ise, akaryakıta yapılan zamlann yalmzca "arabası olan yüksek gelir gruplannı" etkileyeceğini savundu. I 7. Sayfada Çelikbaş - Rekor onda. Uygun - 5 kez ghti geldi. Meclisimizin 4 Jet Tevfik'leri• TBMM"de milletvekillennin partı değişürmesi eski transferleri anımsattı. Transfer rekoru Fethi Çelikbaş'ta. Onu 'Jet Tevfik' ve Kubilay Uygun izliyor. 1986 yılında Anadolu Kulübü'nde yemek yerken bir gece içinde üç, dönem içinde de beş parti değiştırerek 'Jet Tevfik' unvanmı alan Tevfik Güneş'in rekorunu Kubilay Uygun son partisı MHP"den de istifa ederek egale etti. NİyHSE LdilR'un bataeri • 5. Sayfada Televizyon izleyidsi haber seviyor Haftada ortalama kaç gün televizyon izlendiği (%) ProfH'93 Profil'97 Haftada 1 gün ızleyenler Haftada 2 gün izteyenler Haftada 3 gun ızleyenler Haftada 4 gûn izleyenter Haftada 5 gun ızleyenler Haftada 6 gün izleyenler ProfH'93:20 yaş ve uzen, Kır-Kent TCırkıye genelı / 33 mılyon Profil'97. 18 yaş ve uzen, Kır-Kent TCırkıye genelı 137 mılyon • PİAR GALLUP tarafından yapılan araştırmada, Türk televizyon izleyicisinin en çok haberleri ve haber programlannı izlediği saptandı. Kent ve kırsal alanda 18 yaş üzeri denekle yapılan çok yönlü çalışmada medya alışkanlıklan ile ilgili sonuçlar yaklaşık 2 bin kişiden alınan yanıtlardan oluştu. Bu sonuçlara göre, halkın yüzde 43.2'sinin düzenli, yüzde 42.8"inin ara srra televizyon izlediği saptandı. 1 3 . Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 7 - 21 • 22- 30 - 33 • 39 Muhabirimiz ağır yaralı Gazeteciler kaza geçirdi: 6 yaralı • Gaziantep'e gelen Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tanm Bakanı Mustafa Taşar'ı ızleyen gazeteciler hareket halindeki otobüsün üzerine çıktılar. Sırtlannı otobüsün gidiş yönüne dönen muhabirler "Gaziantep Havaalanı" yazılı tabelaya çarptılar. Olayda 6 gazeteci yaralandı. Cumhuriyet muhabıri Kemal Bağcı'nın da aralannda olduğu 3 gazetecinin durumunun ağır olduğu bildirildi. GAZİANTEP(Cumhu- riyet) - Devlet Bakanı Mehmet Batallı ile Tanm ve Köyışleri Bakanı Mus- tafa Taşar'ı Petek otobüsü- nün üzennde izleyen gaze- tecilerin havaalanı tabela- sına çarpmalan sonucu al- tı gazeteci yaralandı. Ara- lannda gazetemiz muhabi- ri Kemal Bağcı'nın da bu- lunduğu gazetecılerden üçünün durumu ağır. Batallı ile Taşar'ın dün • Arkası Sa. 15, SiL8'de PAZAR KONUĞU Patrikten 5 önemli mesaj • Istanbul Rum Patriği Bartholomeos, yann Dünya Ermenıleri Patriği'ni ziyaret edecek. Bartholomeos şu mesajlan verdı: Rum okullannın eğitım düzeyi yükseltılmeli. Köktendincilik, dıne zarar verir. Heybelıada'dakı ruhban okulu açılmalı. Müslümanlar ve Ortodokslar yakınlaşmalı. Bölünmüş kıliseler bırleşmeli. LEYLATRVSMWĞUrnun SÖyleşİSİ • 6. Sayfada B U G Ü N C n m h u r i y e t ' l e GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Erken Başladı Rahmetlinin küçük kardeşi Yusuf Bozkurt Özal, biz gitti gider derken bütün hışmıyla birden geligelı- veren Özalızmın yeni hükümet elinde ne hallere düş- tüğünü çok güzel açıklryor: "Eğer rahmetli Özal hayatta olsaydı memura yuz- de 35 zam yapıp, bunu geri almazdı" diyor. Ya ne yapardı? Yanıtlıyor: • Arkası Sa. 15, SH 1 'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Recebim Dankişön../ Hafta içinde Tiflis'i, kenti ikıye bölüp çoğaltan Ku- ra Nehri'nı anlatmıştık. Bugün Tiflis'ten ınsan manza- ralarını aktaralım... Vakit, gece yarısını çok geçe... Kura'nın batı yakasını kemerleyen Gorgasali Cad- desı üzerinde sanşın bir kadın düzgun Türkçeyle yo- lumuzu kesti: M Arkası Sa.15, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog