Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ü M İ T 0 T A N öykünün dışındaysan üşürsün 200.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad. Salkımsoğût Sok No 9/B Cagalojlu'lstanbul Tet'514 01 95/96 Postaçekıno 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI M U S T A F A. t M B A1 üJkelere değil • savaşadüşmartMTi , Çafl Pazarlama KŞ. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No ^ B Cajaloğlglstanbul Tel 514 01 95-96 Post^ çekmy^ 74. VL SAYI: 28201 / 75000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS MDİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NAOİ (1945-1991) 35 aydmı yakan yobazlara karşı bugün birçok yerde kınama eylemi yapılıyor Sı\ ası mıııtıııaclılvg PirSultanetkinliklerinikana bulayan şeriatçılann Alevi - Sünni çatışması yaratma çabalan boşa çıkmış, ancak 35 aydın diri diri yanmıştı. 4 yıl önce Madımak Oteli'ni yakanlar bugün nefretle kınanıyor. Ankara'da kitlesel katıhmın beklendiği bir miting yapılacak. Ankara Tandoğan Meydanı'ndaki miting saat 12.00'de başlayacak. Sivil toplum örgütleri, Sıvas şehitlerinin insanlığın ve aydınlığm meşalesi olarak kalacağını belirtti. Cazioğlu: Beni aldattılar ı.,,,,,„ io,icrı Bakanı Mehmet Gazioğlu, 2 temmuz katliamını 4 yıl sonra değerlendirirken "Beni Sıvas valisi ile emniyet müdürü aldattı" dedi. Gazioğlu, olayı duyar duymaz Sıvas'a gitmek istediğini, ancak valinin buna gerek olmadığını ve olaylann kontrol altında olduğunu söyleyerek gidişini geciktirdiğini söyledi. Gazioğlu, "Akşam saat 19.00'da Sıvas'a hareket ettiğimde daha ben havada iken olan olmuştu" diye konuştu. K d Ç l y O l Sıvas davası sanıklanndan Murat Sungur, Ali Temel ve Sadettin Temiz "den*sonra Yargıtay"ca idam cezasına çarptınlması istenen Alim Özhan'ın da pasaport alarak yurtdışına kaçtığı öğrenildi. Ankara DGM Başsavcısı, Sıvas Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak tutuksuz yargılanan sanıklann yurtdışına kaçmalannı önlemek için tedbir almması için uyanda bulundu. • Haberleri 10 ve 11. Sayfalarda BEZİRCİ ANILDI - Srvas'ta 4 yıl önce yakılarak öldürülen 35 aydın, çeşitli etkinliklerie anılıyor. CHP ts- tanbul tl Örgütü, yazar Asım Bezirci'nin Zincirlikuyu'daki mezan başında anma töreni düzenledi. Bezir- ci'nin mezanna çelenk konulup saygı duruşunda bulunuldu. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) DGM Çillerler'i inceliyor• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, İP Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, CIA ajanı olduğu gerekçesiyle DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında yaptığı suç duyurusunu, "görevsizlik" karan vererek Ankara DGM Başsavcılığı'na gönderdiğini bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Özer Çiller'in, ABD'deki malvarlıklan ile ilgili evraklarda 'sahtecilik' yaptığına ilişkin suç duyurusunu işleme koydu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş. Işçi Par- tisi (IP) Genel Başkanı Doğu Perinçek"in, "CIA ajanı" olduğu gerekçesiyle DYP Genel Başkanı Tansu Çiller hakkında yaptığı suç du- yurusunu, "görevsizlik" karan vererek "gere- ği yapılmak" üzere Ankara DGM Başsavcılı- ğı'na sevk ettiğinı bildirdi. Ankara Cumhuri- yet Başsavcılığı da, ABD'deki malvarlıklan ile ilgili evraklarda "sahtecilik" yaptığı gerekçe- siyle Özer Çiller hakkında yapılan suç duyu- rusunu işleme koydu. Başsavcı Savaş, Cumhu- riyet e yaptığı açıklamada, Perinçek"in, Çiller ile ilgili yanlış adrese başvurdugunu belirterek. "Biz böyle bir konuda inceleme ve soruşturma yapmaya yeddli merci degiliz. Ama bize başvur- dular. Biz de 'Niye bize geldiniz' diyemezdik. Kabul ctmek zonında kaklık. Dilekçeyi incele- dikten sonra, görevsiziik karan verip gereği ya- pılmak üzere DGM Başsavcılığı'na gönder- dim" dedi. Suç duyurusunun dayandınldığı Türk Ceza Yasası'nın 127ve 136. maddeleriyle ilgili baş- savcılığın soruşturma yetkisinin bulunmadığı- nı kaydeden Savaş, bu yetkinin DGM'ye ait ol- mArkasıSa.l7,Sü.3'te AIHM tarikatçı albayı reddetti • Köktendinci görüşleri nedeniyle YAŞ karanyla ordudan ihraç edilen Kalaç'ın Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'ne yaptığı başvuru geri çevrildi. Mahkeme ret karanna gerekçe olarak askeri kariyeri seçenlerin, ordunun kendi koyduğu disiplin kurallannı da kabul ettiğini belirtti. STRASBOURG (AA) - Av- rupa tnsan Haklan Mahkeme- si, "köktendinci görüşleri oldu- ğu" gerekçesiyle ordudan er- ken emekli edilen Hâkim Al- bay Faruk Kalaç'ın. Türk hü- kümetı aleyhine açtığı davayı reddetti. Mahkeme, başvuru ile ilgili olarak Türkiye'nin insan haklan ihlalinde bulunmadığı görüşüne vardı. Söz konusu dava, ordudan atılan köktendinci görüşlü bir subayın başvurusunun ilk defa Avrupa İnsan Haklan Mahke- mesi'nde görülmesi ve bu ko- nuda yapılan diğer başvurula- ra örnek oluşruracak olması iti- ban ile Türkiye için büyük önem taşıyordu. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi, dun yap- tığı yazılı açıklamada, Kalaç'ın askeri bir kariyeri seçerken. or- dunun kendi koyduğu disiplin kurallannı da kabul ettiğini be- MArkasıSa.l7,Sü. l'de BAYKAL Yılmaz, Ece\it ve Cindoruk'un bakanlan, yerlerini aldıklan eski bakanlan yakın takibe aldı. (Fotograf: HASAN AYDIN) Yeni hükümet bakanlıklardaki atamalan durdurdu REFAHYOCa gözalü Atamalar dUrdU Mesut Yılmaz hükümetinin bakanlan Maliye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik. Tanm ve Köyişleri. Kültür. Turizm, Adalet bakanlıklanndaki tüm atamalan durdurdu. Bu bakanlıklardaki ödeme, alım ve ihaleler de ikinci bir emre kadar izne bağlandı. Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, Şevket Kazan'ın imzaladığı yargıç ve savcılar ile cezaevleri müdürlerinin atamalanna ilişkin kararnameleri yeniden incelemek üzere istetti. REFAHYOL iktidannın belediyelere yapacağı trilyonluk yardımın da Yılmaz hükümetinin hızlı bir şekilde kurulmasıyla kesildiği öne sürüldü. BOdrum MÜzeSİ İnceleniyor Kültür Bakanı Talay, göreve gelir gelmez, eski Bakan Kahraman'ın Özel Kalem Müdürü Lütfii Aydın'ı görevden alarak, yerine Pınar Aldemir'i getirdi. Talay'ın ayrıca özel kalemdeki türbanlı memurlan da görevden aldığı ve Bodrum Müzesi'yle ilgili tüm bilgileri incelediği öğrenildi. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay tarafından önceki gün çıkanlan genelgeyle de her türlü tayin, terfı, nakil, açıktan atamalar, ödemeler ve ihaleler, ikinci bir emre kadar durduruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağan'ın da RP'li Çelik'in atamalannı incelediği bildirildi. B 4. Sayfada Yeni hükümete 3 uyarı • 55. hükümetin savsaklama, oyalama ve gün geçirme hükümeti olmaması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Deniz Baykal önerilerini şöyle sıraladı: 1. Savsaklanmadan bu yıl 8 yıllık eğitime geçilmeli. 2. Dokunulmazlıklann kaldınlması fezlekeleri gönderilmeli. 3. Kıyıma uğrayanlar göreve iade edılmeli. • 5. Sayfada YILMAZ MGK kararları incelenecek • Devlette süreklilik ilkesi olduğunu belirten Yılmaz, kendilerinden önceki hükümetin MGK ile birlikte aldığı kararlan inceleyeceklerini söyledi. • Yılmaz "Bizim görüşlerimize aykın bir şey varsa o zaman yeni hükümet olarak tekrar müzakere edeceğiz" dedi. Başbakan Yılmaz, konumlan dolayısıyla başkalannın fiiîleri nedeniyle ceza alan gazetecilere kısmi af getirilmesi konusunda ilke karan aldıklannı bildirdi. I 5. Sayfada Emniyette örgütlendiler Telefon çeteâ• Genelkurmay Başkanlıgrnın, kendilerine ait telefonlann dinlenmesi üzerine başlattığı soruşturma sonucunda. emniyet genel müdürlüğü içinde oluşmuş "özel dinleme örgütü"nün bulunduğu ortaya çıktı. • Siyasilerin ve gazetecilerin de telefonlannı dinleyen örgütü. geçen hafta Meral Akşener tarafından görevden alınan Emniyet Genel Müdürlüğü Istihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'nun yönettiği bildirildi. Genelkurmay, Akşener'e, Orakoğlu'nun üst makamlardan aldığı talimatla hareket ettiğini iletti. Başbakan Mesut Yılmaz, olayla ilgili soruşturma açıldığını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Geçen hafta ani bir emirle REFAHYOUun lçiş- leri Bakanı Meral Akşener ta- rafından görevden alınan Em- niyet Genel Müdürlüğü Istih- barat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu'nun. 'üst makam- lann" talımatı ile Genelkur- may başta olmak üzere. pek çok üst düzey komutan ile si- yasi parti yöneticisi ve basın mensuplannın telefonlannı dinleterek haklannda istihba- rattopladığı ileri sürüldü. Ge- nelkurmay yetkililen, kendi- lerine ait telefonlann dinlen- diğini belirledikten sonra, • Arkasî Sa. 17, Sû. 8*d}f Yargıtay RP'yi uyardı • Yargıtay, Oguzhan Asiltürk'ün MKYK üyeliği ve Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerini aynı anda yürütmesinin ilgili yasaya aykın olduğunu bildirerek RP'yi uyardı. _MJL7, Sayfada Dışpolitikada onarım dönemi 'Kibns'ta ödünyok*• Ulusal tezlerdeki ödünsüz yaklaşımlan nedeniyle karşıtlannca 'Şahinler' olarak anılan Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Mümtaz Soysal, Şükrü Gürel ekibi Türkiye'nin uluslararası platformda zemin kaybettiği bir dönemde Kıbns'a ağırlığını koyuyor. Dışişleri Bakanı Ismail Cem'in, ekibin ılımlı temsilcisi olarak 'denge'yi gözeten bir tavır sergileyeceği tahmin ediliyor. Kıbns işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Gürel, Kıbns sorununun çözümünde Kıbnslı Türklerin egemenliğinden ödün verilemeyeceğini bildirdi. LALE SARÜBRAHtVlOĞLU ANKARA-REFAHYOUun 1 yıllık iktidan sırasmda tah- rip ettiği, başta Kıbns ve Arap dünyası ile ilişkiler olmak üze- re dış politıka konulanna. ulusal tezlerdeki ödünsüz yaklaşım- lan nedeniyle karşıtlannca "Şahinler" olarak adlandınlan ekip el koydu. Dış politikada REFAHYOL iktidan sırasında ihmal edilen kritik konular arasında yer alan AB ile ilişkiler, Kıbns, Türk cumhunyetleri ve petrol boru hatlan konulan 55. hükümetin büyülteci altında. RP Genel Başkanı Necmettin Er- bakan'ın başbakanlığı sıra- sında. beklenenin tersine Arap ülkeleri ile ilişkilerde en kötü dönemini yaşayan ve Tansu Çiller'in Dışişleri Bakanı olarak Av rupa Birlı- ği (AB) nezdinde ciddiye alınmadığı bir durumla kar- şı karşıya kalan Türki- ye'nin, dış politakada hızlı bironanm dönemine girme- si gerektiğine ışaret ediliyor. Mesut Yıhnaz'ın başba- kanlığındaki koalisyon hü- kümetinde dış politika yö- netimini üstlenen DSP. Çil- ler'in, başta Kıbns olmak MArkasıSa. 17, Sü. 3'te Denktaş'm belge resti LEFKOŞA(AA)-KK- TC Cumhurbaşkanı Ra- ufDenktaş. New York gö- riişmelerinde ortaya bir belge çıkarma niyeti bu- lunduğunu belırterek, "İçeriği bilinmeyen bir belge masaya konacaksa New York'a gitmemeyi düşünüyonun" dedi. mArkasıSa.l7,Sü.31e MUAYENE ÜCRETLERJNE ZAM M 17. Sayfada ÇİLLER, HÜKÜMETt ELEŞTÎRDİ H 5. Sayfada TÜRKJYE BASKETTE tLK SEKİZE GlRDf MSpor'da HONG-KONG'DA ÇtN SABAH1 • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Anımsatma Sorun bir noktada toplanıyor: Bu hükümet, geçmişte kalan yolsuzluklardan şeri- at kadrolaşmasına kadar önemli sorunların üzerine kararlıhkla gidecek mi gitmeyecek mi? Daha dün göreve başlayan bir hükümete böylesi bir soru yöneltilmesini abes bulanlar çıkacak. Ârtni- yet arayandan tutun da erken muhalefete geçildiğini MArkasıSa.l7,Sü. l'de B U G Ü N irtnandI Mrs. Chiiieraregoingtö ÜSA! C u m h u r i y e t ' l e b i r l i k t e BORSA CXın 1851 Önceki 1857 DOLAR ODun 149.100 Oncekı 148.300 MARK ODun 85.450 Oncekı 85.300 ALTIN Dun 1.605.000 Önceki 1.603.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Taşeronlaşma mafyayı doğuruyor' • Sendikal örgütlenmeden yana olduğunu ifade eden TİSK Başkanı Refik Baydur, iş- çi sendikalannı tehdit eden taşeronlaştırma uygulamasına "Yeni bir mafya türü doğuru- yor" diyerek tepki gösterdi. • 3. Sayfada 1 Temmuz: Demokrasi-Laiklik Her iki kavram da, temiz hava gibi... Değerini kirlenince anlıyoruz.... DRYP hükümeti döneminde bu daha net ortaya çıktı. Doğayladevam etmekgerekirjse, laikliktoprak, de- mokrasi ağaç... ^^" Demokrasi ağacı meyve vermeyince hemen kızıyo- ruz. Bazen kesmeyekalkıyoruz. Bazen "Aşıyapalım" MArkosıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog