Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

<Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI M E H M E D K EM A L denemeler elemeler 350.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yeretaîan Cad SaJkımsöğut Sok Nc 9 B Cagaloğlu/lstanbu! Posta çekı no 666322 Cumhuriyet ($ CAĞDAŞ YAYINLARI A L E V C 0S K U N kuvayı milliye'nin kuruluşu 550.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatart Cad SalkmsöĞut Sok No 9/B Cağaloğiu/lstanbul Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: 28218 / 75000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: YUNUSIU0İ (1924-1945)BAŞYAZARl NADİR NADİ (7945-7997J 19 TBVMUZ1887 CUNMRTESİ Başbakan Yardımcısı, meslek okullanna bu yıl öğrenci alınmayacağını açıkladı Eeevit: Devleti işgal etmişler8 yılda din dersi tartışması REFAHYOL döneminde "devleti işgal politikası izlendiğini ve büyük sızma gerçekleştirildiğini" söyleyen Başbakan Yardımcısı Bülent Eeevit, 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitimle ilgili hazırlıklann tamamlandığını ve pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda ele alınacağını söyledi. Eeevit, 8 yıl konusunda Başbakan Mesut Yılmaz'la "mutabık" olduklanm vurguladı. ANAP ise temel eğitimin son üç yılında dini yönlendirmenin yasaya konulmasını istiyor. • 4. Sayfada DYP'NtN SANDALYE SAYISI 94'E DUŞTl Söylemez de istifa etti• tzmir milletvekilleri olarak parlamentoya giren Turhan Arınç, Hasan Denizkurdu, Gencay Gürün, Işılay Saygın'ın ardından Ufuk Söylemez'in kopuşuyla DYP'nin bu ilde milletvekili kalmadı. Söylemez, istifasına "DYP'nin, laik-muhafazakâr çizgisi yerine, radikal sağa çeken bir anlayışa kaymasını" gerekçe gösterdi. • 5. Sayfada ANAP PARTİ VİTRİNİNI DEĞtŞTİRDt • 5. Sayfada REFAH PARTÎSt'NÎN KAPATILMA PANİĞ1 • 5. Sayfada CHP'li Topuz: Halkı sokağa dökeriz CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Topuz, hükümetin 8 yıllık kesintisiz temel eğitim yasa taslağının CHP'den saklandığını, yozlaştınlmış bir düzenleme getirilmesi durumunda "halkı sokağa dökeceklerini" söyledi. Ali Topuz, hükümetin taslağı sulandırarak CHP'nin oyuna gereksinim duymadan TBMM'den geçirme hazırlığı içinde olduğunu ileri sürdü. CHP'li Topuz, eğitimden sonra yolsuzluklar ve çete kuranlarla da mücadele edilmesini istedi. • 4. Sayfada Eeevit - Hazırlıklar tamam. %\Y Ullda ûltayi kendimize benzcttik.ohjja DYP'DEN SÜRPRİZ AÇIKLAMA 'Başsavcının RP kanıtlan çok sağlam' • DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ı ziyaret ettikleri sırada yaptıklan görüşmede, RP'nin kapatılması davasında, iddia makamının dayanaklannm sağlam olduğunu gördüklerini bildirdi. Başsavcı Savaş ise DYP'lilerin "Perinçek'in suç duyurusunu DGM'ye gönderdiği için kendilerinden özür dilediği" yolundaki iddialannı yalanladı. • 5. Sayfada Alaaddin YükseVebilgi vermediği öğrenildi Omkoğhı taHmatt Alaaddin Yüksel tebliğ göndermis Eski Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in, orduda istihbarat skandalı patlamadan 3 ay önce, görevde olduğu sırada teşkilata, "Emniyette hazırlanacak raporlann gerekçe, zaruret ve içeriğinin belirtilerek yazılı onay alınması"' istemini içeren bir tebliğ gönderdiği öğrenildi. Raporun gerekçesi merak edilivor Dönemin Emniyet Genel Müdürü'nün bu talimatına karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik istihbarat faaliyetlerini yönetmekle suçlanan Bülent Orakoğlu'nun hangi gerekçeye dayanarak rapor hazırlayıp dönemin Içişleri Bakanı Meral Akşener'e sunduğu sorusu gündeme geldi. Emniyet kulislerinde, tebliğin ortadan kaldınlmış olabileceği ya da Bülent Orakoğlu'nun üstlerinden birinin sözlü talimat vermiş olabileceğine dikkat çekildi. • 3. Sayfada DYP'li Bedük: Ordu siyasetten çekilsin Genelkurmay Askeri Savcılığı'nın, DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in "CIA ajanlığı yaptığı" yönündeki iddialarla ilgili olarak soruşturma başlatmasına DYP'den tepkiler sürüyor. Grup Başkanvekili Saffet Ankan Bedük, Çiller ile ilgili suçlamalann deli saçması olduğunu ileri sürerek "Genelkurmay siyasi platformdan derhal çekilmelidir" dedi. Bedük, bütün iddialan "Çiller ve DYP'ye komplo" olarak nitelendirdi. Bedük, iddialann kanıtlanması halinde Çiller'in gerekeni yapacağını söyledi. • 3. Sayfada Eeevit yann 7 bakan ile adaya gidiyor. AB'ye karşı izlenecek politikanm şekillenmesi bekleniyor Entegrasyon MGK gündemiııde Karadayı 'PKK yok olmaya mahkûm' • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, Çekiç Harekâtı'nda başan gösterenler ıçın düzenlenen törende. bclücü terör örgütûne dışandan destek veren ülkeleri uyardı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Türkiye'nin, devle- tın varlığına ve milli birliğine göz dıken iç ve dış düşmanla- ra karşı mücadele ettiğini be- lirterek ""Türk devletini hiç kimse bölenez, bütün dünya bu terör örçütünün arkasında olsa büe gene de yok olmaya mahkûmdnrlar" dedi. Kuzey IrJc'ta yüriitülen Çe- kiç Harekân'nda başan göste- ren personele üstün cesaret ve feragat madalyası ile başan madalyalar verilmesi amacıy- la önceki eece Diyarbakır ve Elazığ'da ciizenlenen törene katilan O-general Karada- yrnın konışması dün basına gönderildi. Türk Silahlı Kuv- • Arkası Sa. 17, Sü. 1 'de ÎKİATEŞARASINDA- Güneydoğu'daki savaşın faturası sivil halka çıktı. Köyleri boşaltıldı. Kuzey Irak'ta PKK denetimindeki Atruş Kampı'na zorunlu olarak sığındılar. Şimdi yine Tiirkiye topraklanndalar. Mihonlarca insanın silahlann gölgesindeki dramı sürüyor. (Fotoğraf: ÂA) lOyılın büançosu: 26 bin ölü • Doğu ve Günevdoeu'dakı 13 ilde 19Te'mmuz 1987 yılında başlatılan Olağanüstü Hal uygulaması 10. yılıru doldurdu. 4 bin 209 güvenlik görevlisı şehit oldu. 18 bin 19'uölü olmak üzere 22 bin 879 PKK'li etkisiz hale getirildi. 2 bını aşkın yerleşim yen boşaltıldı. 300 binı aşkın insan da göç etmek zorunda kaldı. • //. Sayfada • Avrupa Birliği'nin, Rum Yönetimi ile tam üyelik müzakerelenne başlanacağıru açıklayıp Türkiye'yi de birlik dışında bırakan karan karşısında Ankara, nasıl bir politika ızleyeceği yolundaki arayışlannı sürdürüyor. • MGK'nin 25 temmuzda Istanbul'da yapacağı toplantıda, Türkiye'nin KKTC ile bütünleşmeye gidip gitmeyeceği ve böylece "AB ile köprülerin atılıp atılmayacağının" belli olması bekleniyor. • Bu çerçe\ede KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın ABD'nin arabuluculuğunda Rum lideri Klerides ile başlattığı ikili görüşmelerin ikinci turu için ağustos ayında Cenevre'ye gidip gitmeyeceği de belli olacak. LÂLE SARÜBRAHİMOĞLU .\NK4RA - Türkiye, Av- rupa Birligrnın (AB) Kıbns Rum kesımı ile tam üyelik müzakerelenne başlayıp An- kara'yı dışlayan karan karşı- sında KKTC ile ekonomık, siyasi ve asken bütünleşme- ye gidip gıtme- yeceğini Milli Güvenlik Kuru- lu'nda netleşti- recek. 25 tem- muzda lstan- bul'dayapılacak MGK toplantı- sında, Başbakan Yardımcısı Bü- lent Eeevit'in, KKTC'ninba- ğımsızlığının korunup dış po- litika ve güvenliğinin Türki- ye ile birleştirilmesi yolunda- ki "özerklik" fonnülü ele alı- nacak ve AB ile "köprülerin önemli ölçüde aolıp aülmaya- cağına" karar verilecek. AB Komisyonu, Bakanlar Konseyi'ne tavsiye niteliği Cem Ecevit'in dış politikasını dengeliyor M 17. Sayfada taşıyan 16 temmuz çarşamba günü aldığı karar ile Türki- ye'nin KKTC ile entegrasyo- na gideceği uyanlanna kar- şın Rum kesimi ile'tek yanlı olarak gelecek yıl tam üyelik müzakerelenne başlanacağı- nı bildirdi. Komisyon, Türki- ye'nin tam üyeliğe aday ül- keler arasına dahil edilmeme- si yönünde gö- rüş belirtti. Bu kararla, Türki- ye açısından Avrupa ile bü- tünleşme süre- cinde önemli bir dönüm nok- tasına gelindi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin halen AB'nin bu karanna karşı iz- lenecek strateji konusunda bir "arayış" içinde olduğuna işaret ederek son sözün. as- kerlerin de görüşlerinin alı- nacağı MGK'de söylenecegi- ne dikkat çektiler. • Arkası Sa. 17,Sü3 'te Sırplar sabır ölçüyor • NATO operasyonunda bir savaş suçlusunun öldürülmesıne tepki olarak uluslararası kuruluşlara saldınlar sürüyor. Sırp bölgesinde gerçekleştinlen sekizinci saldında bir Birleşmiş Milletler polisinin evi bombalandı. • Sırplann, can kaybından korkan Batı'ya gözdağı vermeye çalıştığı belırtiliyor. ABD'nin, Bosna'dakı Batılı kuruluşlara yönelik saldınlara karşın savaş suçlusu sanıklann yakalanması konusundaki ısrannı sürdüreceğı bildirildı. • 9. Sayfada Kİrlanda için sıra referandumda • Kuzey Irlanda banş görüşmelerinin önümüzdekı yıla kadar bir sonuca ulaşmaması halinde Ingiltere ve Irlanda hükümetlerinin banş planını referandum yoluyla halkın onayına sunacağı bildirildi. • Irlanda Başbakanı Ahern. '"Anlaşmazlığın önümüzdeki iki hafta içinde çözümlenmesi gerek ya da göriişmeler tamamen çökecek. Bu da korkunç bir trajedi olur" dedi. B 8. Sayfada G.Saray'dan gol yağmuru Galatasaray, TSYDKupası maçında karşı karşıya geldiğ Beşiktaş'ı 6-0 yendi. San-Kırmızılı takıırm en başanlı oyuncısu. gollerin üçüniiıtanllie idi. GUNCEL CUNEYT ARCAYlJ REK Kuptulmanın Koşulları Medyamızın bir bölümü, hele özel TV'lerin kimileri Doğrucu Davut olmaya soyunuyor. Şaibe'yi savunacak bir "mal" ele geçirdiler. CIA ajanlığını yalanlayacak her harekete, her söze hatu- nu öve öve, yakın geçmişteki başka olaylarla kıyas- layarak genış geniş yer veriyorlar. Siyasal yaşamımızdaki böylesi değerli bir insanı, • Arkası Sa. 17, Sü. l'de BORSA oDun 2010 Oncek 20O6 DOLAR oDun 155.000 öncekı 154.600 MARK oDun 86.3O0 öncekı 86.250 ALTIN oDun 1.625.000 öncekı 1.594.000 İnsan hatası İnternefi kanşöPdı • Insanoğlu iletişimde ulaştığı büyük devrimin sancılannı çekmeye başladı. Internet kullanıcısı bir Amerikalı uyanlan dikkate almayınca sistemi etkiledi. Saat farkı nedeniyle olayı önce Avrupalı aboneler fark etti. Hata giderilinceye kadar milyonlarca kullanıcı Web sitelerine ulaşmakta zorluk çektı. • Arka Sayfada B U G Ü N C u m h u r i y e t ' l e GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ucuz Atlatük...' Her derde deva bir tanımlamamız var: "Ucuzatlattık..." Biz her felaketi öyle bir atlatınz ki, mutlaka ucuz kur- tulmuş oluruz... Çok ötelere gitmeye gerek yok, sadece son bir ay içinde yaşadıklarımızın dökümü bile, yazının başlı- ğındaki sözün ne kadar "anlamlı" olduğunu kanıtlar... m Arkası So.17, SİL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog