Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

<Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI M U S T A F A B A L B A Y ülkelere değil savaşa düşmanım 350.000Tt Çağ Pazarianu A.Ş. Yereöatan Cad. SaiKımsogui Sok. No: 9/B Ca§aloğ!u,1stafibul Posta çeki no: 666322 Cumhuriydt 1 ! (Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI -A D N A N B I N Y A Z A R toplum ve edebiyat 350.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yefebatan Cad. Salkımsöğüt Sok. No: 9/B Cağaioğlu/lstanbul Posta çeki no: 566322 74. Y l SAYI: 28217 / 75000 R (KDViçinde) KURUCUSU: YIHUS NADİ (1924-1345) BAŞYAZARI: IU0İR NADİ (1945-1991) İstihbarat soruşturması eski bakana yöneldi, atama ile suç bağlantısı araştınlıyor Sıra Akşener'de 18TBMMUZ1997CUNU Şaşılacak Şey!.. Pölitika ile adalet birbi- rinden çok farkb iki alan- dır. Bu iki kavram arasında- Id sınır keskin bir çizgiyle birbirinden aynlır. Yargı karar verirken yasaJara göre davranır ve dava dos- yasındaki somut kanıüan değeıiendirir. Yargıcın karannda "kuşku"ya yer verilmez. Politikadâ ise "kuş- ku"nun Idrli sis gibi bir si- yasetçiyi sardığı çok görül- müştür. • Genelkurmay Askeri SavcılığıTansu Çiller'efliş- kin bir soruşturmayı baş- latü. DVP Genel Başkanı CIA ajanı olmakia suçla- nıyor. Ancak soruşturma- nın sonucu henüz beüi de- ğildir. Bu konuda gazeteci- lerin sorusuna yanıt veren Tansu Çiller, "Doğu Perin- çek'in hazırlamış olduğu iddianame için söyleyecek bir şeyim olmaz. Ancak bu iddiayı her kim elinin ter- siyle itmiyorsa yazıklarol- sun ona!.." demiştir. DYP Genel Başkanı'na yönelti- len iddia ağınnr» Bu yanıt ise hafiftir. • SaymÇiller'in siyasalya- Şgindan tasfiye edilmesi için Ulede mahkemeönün- de CIA ajanı olduğunun kanıdanması mı gerekir? DYP Genel Başkanı'nın yalancı olduğu kanıtlan- manuş mıdır?.. Bir siyasal parti liderinin politikaya veda etmesi için daha başka nasıl bir gerek- çe aranabilir?.. Dünyanın hangi ülkesin- de ekonomiden sorumlu bir devlet bakanı görev ba- şındayken yabancı bir iü- keye işyanrunı yapabiür?.. Ya da devlet olanaklannı kullanarak kamuya ait de- ğeıii arazileri ucuzundan kapatabilir?.. Bu konudaki örnekler öylesine zengindir ki bir ya- zuun çerçevesine sığmaz.- Yarguun vereceği hü- küm başkadır; politikadâ verilecek hüküm başkadır. Örnek olarak gösterilen Bau demokrasilerinde ÇU- ler'in günahlanndan çok daha hafîflerini işledikleri için siyasal yaşamdan çe- kilmek zorunda kalan po- litikacılar saymakla bit- mez... Anlaşılan Türkiye'de böyle bir usul yok!.. DYP Genel Başkanı, bir mahke- mede vergi kaçakçılığuı- dan ya da casusluktan hü- küm giymeden partisinde liderliğini korumaya de- vam edecek... Doğrusu demokrasimiz adına umutsuzluk üreten bir olgu karşısındayız. Cumhuriyet EĞİTİM-SEN'ÎN GÖZÜ BAKAN'DA • 11. Sayfada VAHDET VAKFI YÖNETlClLERÎ \ DGM'DE • //. Sayfada AHMET TANER JCIŞLALI'NIN HAFTAYA BAKIŞ K.ÖŞESİ • //. Sayfada Askeri savcı inceliyor Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Vekili Bülent Orakoğlu'nun tutuklanarak cezaevine konulması, soruşturmanın eski Içişleri Bakanı, Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meral Akşener'e de uzanması olasılığını güçlendirdi. Soruşturmayı yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığf nın, istihbarat faaliyetleri ile dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener arasındaki bağlantıyı da araştıracağı öğrenildi. Çiller, Genelkurmay'a meydan okııdıı 'Belge varsa istifa ederim' • DYP lideri Çiller DYP GlK'in kapalı bölümünde Genelkurmay "a seslendi ve "Ellerinde belge varsa ortaya koysunlar, istifa ederim" dedi. Çiller. "Gelsinler hesap sorsunlar. Ben Amerika'yı çok iyi tanınm, ama CIA'yı sorsalar bilmem" diye konuştu. • Askeri savcılığın iddianamesini Perinçek'in hazırladığını öne süren Çiller 'Bu iddiayı her kimse eline alıp da, önüne alıp da, eğer elinin tersiyle itmiyorsa yazıklar olsun ona" görüşünü dile getirdi. • 4. Sayfada K demiu Ama ni Atamaya Çiller baskısı Orakoğlu'nu Niğde Emniyet Müdürlüğü görevinden alarak istihbaratm başına getiren Akşener'e, İçişleri Bakanlığı Müsteşan Teoman Ünüsan ile eski Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel karşı çıkmışlardı. Atama işlemi için Özer Uçuran Çiller tarafından baskı yapıldığı öne sürüldü. Özer Uçuran Çiller'in elini öpen Akşener, Orakoğlu'nun atanmasına ilişkin sorulara, "Ben, seçerek bu atamayı gerçekleştirdim" yanıtını vermişti. • 17. Sayfada İşçiPartisi GenelBaşkanı Doğu Perinçek 'Çiller'in CIA tanığı Demirel' • Azerbaycan darbesinin, Çiller'in CIA ajanı olduğuna dair en önemli kanıt olduğunu söyleyen İP lideri Perinçek, Çiller'in CIA adına çalıştığını, Demirel ve Aliyev'in bildiğini öne sürdü. • Perinçek, Çiller'in ajan olduğu yolundaki belgelerin devletin elinde bulunduğunu, ancak ABD'ye karşı bir irade oluşturulamadığı için soruşturma başlatılamadığını söyledi. Perinçek, Çiller için belge aramanın gereksiz olduğunu, eylemlerine bakmanın yeterli olacağını belirtti. • 17. Sayfada etrne... nonlara ıahHerrıe-1 I Anayasa Mahkemesi 3 aylık ek süre istemiıti kabul etmedi Refalı Paıtisi'ne ret• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. laikliğe aykın eylemlerin odağı haline geldiği suçlamasıyla kapatılmasını istediği RP"nin zaman kazanma oyunu bozuldu. ANKARA (Cumhurhet Bürosu)- Ana- yasa Mahkemesi, RP'nin, "laiklik karşı- tı e>lemJerin odağı'' oldugu gerekçesiyle kapatılması istemiyle açılan davada. ya- zılı savunma yapma süresinin 6 ağustos- tan başlayarak 3 ay uzatılması istemini içeren başvurusunu reddetti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Viekta Güngör Öz- den, "Partiye ikinci kez süre verilmesine gerek görmedik. Onun için başMinıyu Refah'ta kapanma telaşı • 5. Sayfada Şeriâtçı basına dava hazırlığı • 5. Sayfada Refah, Çiller'e arka çıktı • 5. Sayfada reddettik" dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığf nın "laiklik ilkesine aykın eylemlerin odağı halinegeküği'' suçlamasını yönelterek ka- patılmasını istediği RP. 15 temmuzda Anayasa Mahkemesi BaşkanlığYna baş- vTjrarak yazılı savunmayı tamamlayabil- mek için 3 aylık ek süre isteminde bulun- du. RP yönetimi. süre uzatma istemini. "yurtdışından istenen belgelerin gelmesi için zamana ihtiyaç bukınduğu" gerekçe- sine dayandırdı. Başvuru üzerine dün top- lanan Anayasa Mahkemesi heyeti, savun- ma süresinin uzatılmasına gerek görme- yerek RP'nin istemini reddetti. RP'nin sü- re uzatma girişimi hukukçular tarafından "oyalama taktiği" olarak değerlendirildi. RP'nin. Yekta Güngör Özden hakkın- da, bir süre önce. şeriâtçı gazeteler tara- fından kampanya biçiminde yürütülen -reddi hâkim takbi"nde bulunul- masmı da tartıştığı öğrenildi. RP yönetiminin, bu girişimin başanlı olma olasılığının düşük görülmesi üzerine. süre uzatma istemiyle da- vayı zamana yayma gırişimine yö- neldiği kaydedildi. Karar çerçeve- sinde 3 aylık ek süre isteyen RP yö- neticilennin, yıl sonunda emekliye ayn- lacak olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Ozden'in davaya girmeme- sini sağlamayı hedefledikleri hukukçular tarafından da öne sürüldü. Yüksek mahkemenin, ilk kez hakkın- da hem siyasi hem de parasal yönden çok sayıda suçlama bulunan büyük bir parti ile • Arkası Sa. 17, Sü. 3 'te Caz rüzgârı sürüyor 4. Uluslararası İstanbul Caz Festrvali'nin en sıradışı konuğu olarak adlandınlan 'Masshe Attack' önceki akşam Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran binlerce izle> iciye festivalin en ilginç gecelerinden birini yaşatb. Bugün ise İmer Demirer, İlhan Erşahin, Kerem Görsev, Volkan Hürsever, Jazz Crusaders, Patti Austin ve Can Kozlu saat 20.45'te Cemil Topuzlu Açıkha- va Tiyatrosu'nda; samba, bossa-no\a. pop ve cazı müziğinde birleştiren Ivan Lins Group da saat 2330'da Roxy'de dinleyenleriyle buluşacak. • 12 Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\XREK Karşınızda mı? Tepenizde mi? Özer Çiller üst perdeden konuşuyor: 'Tansu 'yu kimse yakamaz!" Fedakâr koca Özer: "Gerekirse ben hapse girerim" diyor. Bir ara, hatta 1993'ten 1996 sonlanna kadar med- I Arkası Sa. 17, Sü. l'de KTHY'de operasyon Ümit Utku görevden aluıdı • Yolsuzluklarla sarsılan KTHY'nin yönetimine el çektirten Başbakan Mesut Yılmaz '"Geçmiş dönem aklamalan geçersiz sayılarak yeni inceleme yapılsın" talimatı verdi. ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz. Ümit Utku'nun odağına oturduğu büyük yolsuzluk iddialanna sah- ne olan Kıbns Türk Hava Yollan'nda(KTHY) yöne- timi görevden aldı. Yöne- tim kurulu başkanı Utku ile üyelere işten el çektirten Yılmaz. KTHY'nin "geç- miş dönem ibralannın ge- mArkasıSa.l7,SHrde BORSA ODün 2006 Önceki 2009 OOLAR ûDün 154.600 Önceki 154.550 MARK ûDün 86.250 Öncek 86.000 ALTIN oDün 1.594.000 Önceki 1.597.000 Kombassan'dan yargı oyunu SPK'nin Kombassan'ın hesapları üzerinde kayıt dı- şı paraları toplamak için aldırttığı ihtiyati tedbir kararı, şirketin kalesi olarak bilinen Konya'da ticaret mahkemesince bozuldu. Kararla, Kombassan'ın hukuk dışı topladı- ğı 15 trilyon liranın, kayda alınmadan kul- lanılmasına olanak sağlandı. • 7. Sayfada Saddam Hüseyin Türkiye'ye çattı Türki- ye'nin Bağdat'la uzlaşmadan güneydoğu sınınnda güvenliğini sağlayamayacağını savunan Saddam Hüseyin, Türkiye-israil yakınlaşmasının da Araplarda düşmanlığa yol açabileceğini söyledi. • 9. Sayfada Radyasyon çöplükleri Nükleer reaktör bulunduran ülkelerde nükleer atıkların çev- reye zarar yerdiği, bu nedenle resmi ku- rumlardan lisans almış bir 'son depolama' alanının olmadığı bildirildi. M Arka Sayfada TSYD Kupası Türkiye Spor Yazarları Der- neği (TSYD) Kupası ikinci maçında bu ak- şam Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşı- ya. inönü Stadı'nda 20.30'da başlayacak maç CINE 5'ten yayımlanacak. • Spor'da CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H İ Z ME T İ KumluşTürkiye 1920 Sonraları P rot. Bülent Tanör diyor ki: "Savaşlar yıkıcıdır ve kötüdür. Ancak bazen istemeyerek de olsa, daha ileri atılımlann ebesi olabilirler. İnsanlığın özgürlük ve demokrasi yolundaki evrimine yeni bir ivme kazandırabilirler. Birinci Dünya Savaşı, insanlığa verdirdiği onca acıya karşın, böyle bir hizmeti de görmüştü. Monarşilerden ve çokuluslu imparatorluklardan bazılannın dağtlması bunlann başında gelir. Büyük Savaş'ın yıkıcı sonuçlarmı tam tersine çevirmeyi başaran ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ülke tarihinde bir savaş ilk defa olarak devrimci sonuçlar yarattı: Kurtuluş ve yeniden Kuruluş Aslında bu iki süreç iç içe geçmiştir, diyalektik bağlarla birbirine kenetlenmiştir. 'Kurtuluş' /<; ınde savaşılırken, Kuruluş' olgusu da hayata doğmuştu i 1920). Kurtuluş'tan sonra da Kuruluş' yeni bir yükseliş kazandı." Cumhuriyet, Kurtuluş u geçen hafta (11.7.1997) okurlarına sunmuştu. Bu hafta yapıtın ikinci cildini veriyoruz. i "Resmi tarih iddialan nın olumsuz tartışmalarına ışık tutacak iki ciltlik bir yapıt... Herkesin anlayacağı dilde, açık, seçik, duru, saydam bir yaklaşımla Bülent Tanör'ün yazdığı 190 saytalı 'Kuruluş' bugün gazetemizle birlikte bütün bayilerde... Bugün Cumhuriyet 'le Hattaya (25 Temmuz Cuma) Prof. Dr. Sina Akşin'in yazdığı 'Ana Çizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi isimli kitabın 1. cildi gazetemizle birlikta. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çiller'in Cid'diyeti'... Tansu Çiller'in DYP Genel Başkanlığı ve Başba- kanlık koltuğuna oturuşunun ilk günlerinde yapılan Tofaş ihalesinin özü şuydu: Ihale komisyonu toplantı halindeyken, dönemin Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Idaresi Başkanveki- li H_. Can Yeşilada odaya girip seslendi: - Zarfları verin... "Neden?" • Arkası Sa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog