Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

@ ÇAGDAŞ YAYINLARI K 0 N U R E R T 0 P pir sultan abdal'dan onat kutlar'a 400.000TL Ç-ag Pazartama A.Ş. Yerefcatan Cad. Saikmsogut Sok. No: 9/B Cajjaloğlu/lstanbul Posta çekı no: 666322 Cumhuri $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI V E D A T 6 Ü N Y 0 L devlet insan mı? 300.000TL Çağ Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok. No' 9/B Cağaloğlu/lstanbul Posta çekı no 666322 74. VISAYI: 28216 / 75000 M(KDV içinde) KURUCUSU: YUMK NAOİ (1924-1945) BAŞYAZARI: MDfc NADİ (Î945-Î997; 17TBNMUZ1997PBt|8MBE Batı Çalışma Grubu raporunda şeriatçı sermayenin trafiği anlatılıyor RP'nm gizbkayııaklanKombaSSan ve RP Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıhğı araeılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen dosyada, Kombassan'ın Avrupa'daki pay senetlerinin. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'dan talimat alan Milli Görüş Islam Toplumu tarafından pazarlandığı bildirildi. ÜlkÜCÜIer Ve MİIIİ CÖrÜŞ Dosyada. Kombassan, Ülker, YİMPAŞ ve SETAŞ adlı firmalar hakkında aynntılı bilgi verildi. Ülker'in Fethullah Gülen. Milli Görüş Teşkilatı ve ülkücülere uzun süredir parasal yardım sağladığı kaydedildi. Türkiye'deki Islamcı gruplann yurtdışmdaki kayda değer örgütlenmelerinin Süleymancılar ve Fethullah Gülen'in grubu Nurcular olduğu vurgulandı. Hacparaları Erbakana MUI. Görüş İslam Toplumu kanalıyla bu yıl hac sezonunda her hacıdan 750 mark alınarak 4.5 milyon markın toplandığı ve hacca giden Necmettin Erbakan heyetine Suudi Arabistan'da aktanldığı kaydedildi. Kapatma davası için savunma hazırlayan Refah Partisi dün Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak 3 ayhk ek savunma süresi istedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Batı Çalışma Grubu tara- fından (BÇG), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı araeılığıyla Anayasa Mah- kemesı'ne gönderilen dosyada, Kom- bassan'ın Avnıpa'daki pay senetlerinin RP baglantılı Milli Görüş İslam Toplu- mu (IGMG) tarafından pazarlandığı bildirildi. Dosyada yer alan raporda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), kayıt dışı ortaklan bulunduğunu ve yasadışı transferleryaptığım belirleyerek hesap- lan üzerine ihtiyati tedbır koydurduğu Kombassan ve diğer Islami sermaye kuruluşlannın, RP ile tarikat ve cema- atlerle ılişkilerine dikkat çekıldı. Yasa- lara aykın ekonomik ve siyasi bağlan- tılan olduğu yolunda ceşitli belgeler or- taya çıkan RP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, hakkında kapatılma istemiyle açtığı davada, yazılı savun- masını vermek için ikinci kez ek süre istemınde bulundu. RP'nin Anayasa Mahkemesi'ne ulaşan ek süre istemi. 6 ağustostan itibaren 3 aylık süreyi içeri- yor. Anayasa Mahkemesi. RP'nin ikinci ek süre ıstemini önümüzdeki günlerde karara bağlayacak. RP'nin bu süreyi. Yargıtay Başsavcılığı'nın geçen gün- lerde Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bazı belgeleri Anayasa Mahke- mesi'ne göndermesi üzerine, bu belge- lere karşı da savunmasını hazırlayabil- mesi için istediğı öğrenildi. RP'nin. 3 aylık ek süre istemiyle "malama" ama- cı da güttüğü yorumlan yapıldı. BÇG'nin raporunda, Genelkurmay Başkanlığfnın, ordunun alımlannda ambargo uygulanmasını talep ettiği yo- lunda basına yansıyan lslami sermaye kuruluşlan Kombassan. Ülker. YİM- PAŞ ve SETAŞ adlı firmalar hakkında bilgi verilirken, Ülker'in Fethullah Gü- len, Milli Görüş Teşkilatı ve ülkücü ca- miaya 1970'li yıllardan bu yana para- sal yardımda bulunduğu belirtıldi. Cumhuriyet'in incelediği dosyada. "S. Ülker ve yeğeni Murat İlker, Ülker Gn da Sanayii'nin yönetimini sürdürmek- tedirler. S. Ülker'in İlim Yayma Cemi- yeti'nde söz sahibi olduğu ve MÜSİ- AD'uı kuruluşunda rol o\ nadığı yönün- deduyumlar mevcuttur" denildi. Dos- yanın. "IGMG'den RP'ye intikal eden yardnnlar" başlıklı bölümünde şunlar mArkasıSa.lS,Sü. 3'te Bülent Ecevit, sekiz bakan ve Hava Kuvvetleri Komutanı Çörekçi KKTC'ye gidiyor Âdaya diplomatik çıkarma• Ecevit'in. başbakanlığı döneminde gerçekleştirilen Kıbns Banş Harekâtı'nın 23. yıldönümü törenleri için pazar günü 8 bakanla birlikte KKTC'ye gideceği bildirildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Çörekçi'nin de kutlamalardan bir gün.önce adada olacağı kaydedildi. Glafkos Klerides, "Ecevit'ten korkmadıklannı" söyledi. Klerides, Ecevit'in, Türkiye ile KKTC'nin "kısmi bütünleşmeye" gideceği yolundaki sözlerinden endişe duymadığını söyledi. kı gün yaptığı toplantıda. Rum yönetimi ile mü- zakerelerin 1998 yılında başlayacağı yolunda bır karar alırken Türkiye'ye 1963 yılından iti- baren öngörülen tam üyelik hakkı konusunda u- mut vermedi. Türkiye'nin, 3 yıldır KKTC ile en- tegrasyona gideceği yolundaki uyanlanna kar- şın AB'nin. Rum yönetimi ile tam üyelik mü- zakerelerine başlayacağını açıklaması, Anka- ra'nın "caydıncı* politika izleyemediği yorum- LALE SARIİBRAHtMOĞLU ANKARA-Başbakan Yardımcısı Bülent Ece- vit'in pazar günü 8 bakanla birlikte adaya yapa- cağı ziyaret sırasında, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile birlikte Türkiye ve KKTC arasında altyapısı olgunlaştınlan ekonomik en- tegrasyonun kısmen başlayacağını ilan etmesi bekleniyor. Türkiye'nin, KKTC ile entegrasyo- na gideceği yolundaki tüm uyanlanna karşın AB'nin, Rum tarafı ile tam üyelik müzakerele- rine başlama karan üzerine, kâğıt üzerindeki bazı kararlan uygulama noktasına geldiğine işa- ret edildi. AB Komisyonu, Strasbourg'da önce- \ArkasiSa. 15, Sü. 3'te LAKE: TÜRKİYE'DE SİVİL DEMOKRASt ISTtYORUZ • 75. Sayfada Demîrel Iki toplumdan dönülmez' • KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Nazif Borman'ı kabul eden Demirel, Türkiye'nin Kıbns'ta iki toplumlu siyasi çözümden vazgeçemeyeceğini belirtti ve "Banş herkes için lazımdır ve değeri bilinmelidir'" dedi. • 75. Sayfada CEM: AB BİR DAHA DÜŞÜNMELl I 75. Sayfada 1994Araiık ayından beri cezaevinde bulunan gazeteci Işık Yiırtçu, Uluslararası Basın Ödülü'nü Saray Cezaevi'nde aldı. Gazeteci arkadaşlan ödül gününde Yurtçu'yu yalnız bırakmadı. Çok duvgulanan Yurtçu, heyete ve gazetecÛere desteklerinden dolayı teşekkür etti. (Fotograf: HATİCE TUNCER) Işık Yurtçu basın ödülünü aldı • 1996 Uluslararası Basın Ödülü'ne layık görülen gazeteci Işık Yurtçu, ödülünü Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Terry Anderson tarafından cezaevinde aldı. Yazar Yaşar Kemal'in de içinde yer aldığı heyet, 4 yıla yakındır cezaevinde bulunan Yurtçu'ya destek verdi. Terry Anderson, Yurtçu'nun basın özgürlüğü mücadelesinin sembolü haline geldiğini belirtti. Işık Yurtçu ise "'Bana verilen ödülü. basın özgürlüğü için mücadele veren meslektaşlanmla paylaşmak isterim" diye konuştu. Işık Yurtçu, yalnız basın suçlusunun değil, siyasi tutuklulann da özgürlüğüne kavuşturulması gerektiğini belirtti. • 13. Sayfada OrakoMu Mamak Cezae\i'nde SavClllğa İfade verdi Eski İstihbarat Dairesi Başkanvekili Bülent Orakoğlu, dün sabah saatlerinde Deniz Kuv\'etleri Komutanlığı'na giderek askeri savcıya hakkındaki iddialarla ilgili olarak ifade verdi. Savcılık, ifadesinin alınmasının ardmdan TCY'nin "devletin şahsiyetine karşı suçlar"ı düzenleyen 132. maddesi uyannca tutuklanması istemiyle Orakoğlu'nu askeri mahkemeye sevk etti. Mahkeme, Bülent Orakoğlu'nu sevk maddesi çerçevesinde tutuklayarak Mamak Askeri Cezaevi'ne gönderdi. • 4. Sayfada DYP liderinden orduya tavır DYP îideri çiiier, hakkında çeşitli suçlamalardan dolayı inceleme başlatan Genelkurmay'a tavır aldı. TSK içinde bir grubun millete yaran olmadığını söyleyen Çiller. sağda bütünleşmenin süngü gölgesinde olamayacağını belirtti. 'Hakkındaki suçlamalara sessiz kahyor' yorumuna da yanıt veren DYP Îideri, eşinin dokunulmazlığının bulunmadığını söyledi. Çiller, "Hakkımda ne gibi iddialar varsa ortaya koyun. Bundan biz güçlü çıkanz" dedi. • 5. Sayfada Çiller dosyası askeri savcılıkta işçi Partisi Îideri Perinçek'in "CIA görevlisi' olmakla suçladığı Çiller hakkındaki soruşturmada Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, gerekli izni vererek dosyayı askeri savcılığa gönderdi. DYP"liler de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ı ziyaret ederek suçlamalar konusunda bilgi aldı. DYP'li Hasan Ekinci, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada Savaş'ın, 'Çiller hakkındaki dosyanın o kadar önemli olmadığını' söylediğini ileri sürdü. • 75. Sayfada B U G U N KİTAP C u m BORSA $ Dın xm Ocçetu 20» h u p OOLAR ûDOr 154.560 Ûncekı 154.500 iye MARK ûDun ».000 Oncolu 85.900 t ' l e ALT1N ODur 1.567 000 Ûncekı 1.000 000 GUNCEL CUNEYT ARC4\X REK Koparsınlar mı? Sadece bir iki özel TV takıldı. Bir gerçeği, ama yadsınamaz bir gerçeği dile ge- tirdiler. Devlete vergi borcu olan holdinglerin, kurumların listeleri duvara asılmış ve... Vergi ödemeyenler listesinde kamu kurum ve ku- ruluşlan başı çekiyor. MArkasıSa. 15,Sü.l'de Yurttaş girişimi Fakslar kilitlendi • Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi'nin koalisyon partilerine ve destekçilerine yönelik yoğun faks eylemi dün Ankara'da parti merkezlerinin fakslannın kilitlenmesine neden oldu. • 5. Sayfada Kontür-ulasım Zam yağmuru • Akaryakıt fiyatlanna yüzde 32 oranında gelen zam, telefon kontür fiyatlanna ve toplu taşıma araçlanna yüzde 50, köprü geçiş ücretlerine de 100-150 oranında yansıdı. • 7. Sayfada Cazi olayı YeşiVden sonra Bozo • Hanefi Avcı'nın Gazi olayında Yeşil'in adını açıklamasından sonra bir istihbarat yetkilisi de. 'Bozo' kod adlı Yusuf Geyik'in. Yeşil'le birlikte Gazi provokasyonunun sorumlusu olduğunu öne sürdü. • 4. Sayfada CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H t Z M E T İ Kuruluş Türkiye 192O ^nralarıT ] P rot. Bülent Tanör diyor ki: "Savaşlar yıkıcıdır ve kötüdür. Ancak bazen istemeyerek de olsa, daha ileri atılımların ebesi olabilirler. İnsanlığın özgürlük ve demokrasi yolundaki evrimine yeni bir ivme kazandırabilirler. Birinci Dünya Savaşı, insanlığa verdirdiği onca acıya karşın, böyle bir hizmeti de görmüştü. Monarşilerden ve çokuluslu imparatorluklardan bazılarının dağılması bunların başında gelir. Büyük Savaş'ın yıkıcı sonuçlarını tam tersine çevirmeyi başaran ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ülke tarihinde bir savaş ilk defa olarak devrimci sonuçlar yarattı: Kurtuluş ve yeniden Kuruluş'. Aslında bu iki süreç iç içe « geçmiştir, diyalektik bağlarla birbirine kenetlenmiştir. 'Kurtuluş' içinde savaşılırken, 'Kuruluş' olgusu da hayata doğmuştu (1920)f Kurtuluş'tan sonra da Kuruluş' j | yeni bir yükseliş kazandı." Cumhuriyet, 'Kurtuurpfgeçen hafta (11.7.1997) okurlarına sunmuştu. 8u " ; hat'ta yapıtın ikinci cîidini veriyoruz, "Resmi tarih iddiaları'nmolumsuz tartışmalarına ışık tutacak jj^ciltlik bir yapıt... Herkesin anlayaJİ|j|SI?Tcle, açık, seçik, duru, saydam t^V&çîasımJa Bülent Tanör'ün yazdığı Î9Ü sayfaiı 'Kuruluş' yarın gazetemizie bıriikte bütün bayilerde...jjjf.--_ Yann Cumhuriyet 1e GUNDEM MÜSTAFA BALBAY Munta1 zamr Hükümet... Kamuoyunun "muntazam" desteğini alarak yola çı- kan hükümet, teşekkürü bu sözcüğün son hecesini kullanarakyaptı... Hükümete güvenoyu veren CHR zamlara sert tepki gösterdi. Baykal, "Ince ayar diyortardı. Buzamlarka- lın oldu" dedi... Burada bir yanlış anlaşılma hissediliyor. Hükümet mArkasıSo.l5,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog