Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA 8 DIŞ HABERLER Bosna'da ikinci patlama • PALE (AA) - Bosna'da Sırplann denetiminde bulunan Banya Luka'da, dün ikinci bir patlamanın meydana geldiği bildirildi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliğı Teşkilatı (AGİT) sözcüsü Johan Verheyden, bombalama eyleminin uluslararası yardım çalışanlannı hedef aldığını belirterek, bombanın. AGlT'te çalışan bir görevlinin oturduğu apartmanın önüne konduğunu. patlama sonucu camlann kınldığını, şans eseri yaralanan olmadığmı söyledi. Arnavutluk'ta şiddet dinmiyor:11 ölü Anıa\Titluk'ta önceki gün 24 saat ıçinde vurularak öldürülenlerin sayısı 11 "e yükseldi. Polis yetkilileri. Berat kentindeki çeteler arasındaki silahlı çatışmada 7 kişinin öldüğünü belirttiler. Içişleri Bakanlığı yetkilileri. kentte durumun normale dönmemesi halinde. 48 saat içinde buraya özel güvenlik güçleri gönderileceğini söylediler. Neo Nazilene karşı yardım çağrısı • BERLİN (AA) - Almanya'nın Brandenburg Eyaleti Başsavcısı Erardo Rautenberg, son yıllarda giderek artan aşın sağcı şiddet olaylanna karşı toplumun devlete daha fazla yardım etmesini istedi. Berlin Rautenberg. gazetecilerin sorulannı yanıtlarken herhangi bir • aşın sağ saldınnın ardından yapılan soruşturmalarda, polis veya savcılıkta hata aramanın yerine sorunun köküne inilmesi gerektiğini söyledi. Bulgaristan'da köstebek skandalı • SOFYA(AA)- Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Todor Kavalciev. kendi çahşma odasında dinleme aygıtlan buldu. Kavalciev'in, odasındaki masanın arkasında duvarda yapılan gizli bir bölmeye yerleştirildiği anlaşılan aygıtlan göreve başladıktan hemen sonra bulduğu, ancak bunu o zaman için kamuoyundan gizli tuttuğu bildirildi. Rus-Çeçen istihbapat işbirligi • MOSKOVA(AA)- Rusya Federasyonu ve özerk Çeçenıstan Cumhuriyeti gizli servisleri arasında bir işbirliği anlaş.mas\ imzalandı. Rus NTV televizyonu, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB, eski KGB) Başkanı Nikolay Kovalev ile Çeçenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Abu Movsayev arasında geçici anlaşmanın, Rusya'nın güneyindeki Esentuki'de büyük bir gizlilik içinde imzalandığını bildirdi. AB Kıbns Rum kesimiyle tam üyelik müzakerelerine başladığı anda KKTC ile bütünleşme sürecine girilecek Ankara'dan sonuyaııLALE SARIİBRAHİMOGLL ANKARA - Güney Kıbns Rum Yönetimi ile tam üyelik müzakere- lerine başlanması halinde KKTC ile entegrasyona gideceğı yolunda "son uyan" niteliğinde AB 'ye v e ABD'ye mektup yazan Türkiye. Batı'ya "Mü- zakerelere bas.ladığınız anda KKTC Uegeri dönüşü olmayan bir bütünleş- me sürecine girileceğini" bildirdi. Mesut Yılmazın başbakanlığın- daki yeni hükümetin ilgılı bakanlan ve Başbakan Yardımcısı BülentEce- vit geçen hafta sonunda bir araya gelerek AB"r.in ön rapor niteliğinde- ki karan karşısında izlenecek strate- jiyi ele aldı. Bu çerçevede. AB üye- si ülkeler ile Kıbns sorununun çözü- • Ankara'nın arabulucu ABD'ye gönderdiği mektupta müzakerelerin başlaması durumunda Türkiye'nin atacağı bütünleşme adımının geri dönüşü olmayacağı vurgulandı. AB'nin Türkiye'ye karşı aldırmaz tutumundan Çiller sorumlu tutuluyor. mü yolundakı görüşmelere arabulu- culuk eden ABD'ye mektup yollan- dı. Mektupta. AB'nin son kez uya- nldığı belirtilerek Kıbns Rum kesi- mi ile üyelik müzakerelerine oturul- duğu anda gen dönüşü olmayacak biçimde KKTC ile entegrasyona bas- lanacağı kesin bir dille bildirildi. Kıbns ve AB ile ilişkilerden sorum- lu Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Si- na GüreL, Cumhuriyet'e yaptığı de- ğerlendirmede, geçmişteki hatalann düzeltilmesine çalışıldığını söyledi. Çiller, gerek Başbakanlığı gerek- se Dışişleri Bakanlığı döneminde tu- tunaklara da geçen ifadelerinde. AB üyesi ülkelere, Türkıye'ye üyelik perspektifı çizilmesi karşılığında bir- liğin Rum tarafi ya da çözüme kavuş- muş bir Kıbns ile tam üyelik müza- kerelerine başlamasına karşı çıkıl- mayacağı mesajını sürekli dile eetir- di. Kıbns Rum Kesimi'nin birliğe tam üye yapılması için müzakerelere baş- lanması yolundaki ilk karar da yine Çiller'in başbakanlığı döneminde ve SHP ile koalisyon yıllanna rastlayan 1995'de oldu. AB. Ankara ile yaptı- ğı gümrük birliği anlaşması karşılı- ğında Rum kesiminin tam üyeliğı için 1998 yılında müzakerelere baş- lanması karan aldı. Çiller'in tavizkâr tutumuna karşı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel \ e KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş 1995 aralık ayından bugüne ka- dar üç kez bir araya gelerek AB'nin Rum kesimi ile tek yanlı olarak va da çözüme kavuşmuş bir Kıbns'ı Tür- kiye'den önce tam üyeliğe kabul et- mesinin KKTC ile entegrasyonu baş- latacağı karannı açıkladılar. Ancak AB Komisyonu'nunbirön rapor ile KKTC'yi göz ardı ederek devlet olarak tanıdığı Rum Yöneti- mi ile tam üyelik müzakerelerine baş- 4ama karan alması. birlığin Türki- ye'nin 3 yıldır yaptığı sert uyanlan beklenen düzeyde dikkate almadığı- nı ortaya çıkardı. Yılmaz hükümeti ve Ankara "da çok sayıda diplomat. "AB'nin Tür- krye'nin restini görmemesinde. Çiller hükümetinin KKTC'nin sırtından Rum tarahnın üyeliği konusunda bir- liğe çok daha esnek nıesajlar vermiş olmasmın yatuğT düşüncesindeler. apitaliznt, efsanevi lidere duyulan büyük sevgiyiparaya çeviriyor Che'nin Bolivya'da bulunan iskeleti bir sandığa konarak, Küba'ya getirildi. Küba lideri Fidel Castro, devrimi birlikte yaptığı yoldasının naaşı önünde savgı duruşunda bulundu. ticareti aldı yürüdü Duşmanlannın sırtından para ıvorlar. DışHaberterServisi-Efsanevi dev- rimci hder ErnestoCheGuevara'nın iskeleti 30 yıl sonra öldürüldüğü Bo- livya'da bulundu ve Küba'ya gönde- rildi. Che'nin kemiklerinin bulunuşu- nun ölümünün 30. yılına denk gelme- sine en çok sevinenler "Che Gueva- ra eşyalan" pazarlayıcılan oldu. ABD'de yayımlanan Newsweek dergisi son sayısında. Che'nin "tica- ri" anlamda yeniden doğuşunu ele aldı. Che'nin ölümünün 30. yıldönü- münde pek çok kitap, belgesel ve si- nema fılmi piyasaya sürüldü. Genç yaşta ölen Che, isyan ve idealizm sim- gesine dönüşmüştü. Ama içinde ya- şadığımız tüketim kültürü Che'yi ak- la gelebilecek her türlü malın saöşı için kullanmaktan geri kalmadı. Devrim- ci Guevara. pop kültürünün bir iko- nu olarak dirildi. Küba'nın başkenti Havana'da Che'nin ünlü bereli görüntüsünü ta- Ünlü devrimcinin bunca yıla rağmen kalplerde yaşaması dev şirketleri harekete geçirdi. Artık piyasayı Cheli tişörtler. saatler, hatta kayaklar süslüyor. Son kapağını Che'ye ayıran Newsweek dergisine göre o artık çok satan bir mal. şıyan para. kül tablası. tişört. poster. duvar halısı. fincan ve yağlıboya tab- lolar her yerde satılıyordu. Ama ar- tık uluslararası dev bir Che pazan oluştu. Fischer şirketinin piyasaya sürdüğü Revolution marka kayakla- nn reklamında Che'nin görüntüleri kullanıldığı için Fischer'in satışlan dördekatlandı. Saatüreticisi Swatch da Che'nin görüntüsünü taşıyan "Re- volucion'' marka bir saat üretmekten geri kalmadı. Küba hükümeti de tu- ristlere satmak için bu saatlerden bin- lerce satm aldı. Che adı dünyanın çe- şitli ülkelerinde üretilen bazı bira \e kahvelere bile verildi. Internet'te her dilde Che sayfasına rastlamak müm- kün. Rock -rapgrubu Rage Against Machine her fırsatta Che imgesini kullanmaya çalışıyor. Hedef kitlesi gençler olan New Yorklu bir tasanmcı Che'nin görün- tülerini taşıyan elbiseler ve tişörtler- den oluşan bir koleksiyon üretti. Ta- sanmcı Laura VVhitcomb. "90'b vü- larda kendilcrini bir boşluk içindehis- setmeye başlayan insanlar idealizme dönûşödemi çekmeye başiadriar. Che, bu nıhu simgeliyor'" dıyor. Bütün dünyaya yayılan bu Che çıl- gınlığı çeşitli biçimlerde açıklanabi- lir. Che'nin silah arkadaşlanndan Or- lando Borrego. "Acunasız bir rekabet ve tüketim çılgınlığının egemen oldu- ğu dünyamızda bazı insanlar hâlâer- demli bir kahraman arayışı içinde. Che imgesi içinde düriistülüğü, mü- kemmeli\etçiliği.özverİYİ,devrimcü»- ği ve başkaldınyı banndınvor. Üstü- ne iistlük Che. genç öldü ve beresiyle çok yakışıkhydı" div or. Bunlann yanı sıra. Che'nin dev- rimci düşünceleri artık Soğuk Savaş sonrası dünya için bir tehdit oluştur- muyor. Nevvsueek'e göre Geçen 30 yıl anti emperyalist kaplanı evcilleş- tirildi ve onu pençesiz bir isyancıya dönüştürdü. Eski sosyalist efsane ar- tık çok satan bir mal haline geldi. 'Başka yerde kazanınz' Che Guevara 1966 \ ılında bütün Latın Amerika'ya gerilla hareketi- niyaymakıçinBolıvya'yagitti. Che ve arkadaşlan Bolivya ordusu tara- fından 8 ekim günü La Higuera kö- yü yakınlannda kıstınldı. Askerle- rin eline düşen Che'nin son sözle- ri şunlar olmuştu: "Beni öldürece- ğinizi biliyorum, beni sağ ele geçir- memeniz gerekiyor. Fidel'e bu başa- rısızlığın de\rimin sonu anlamına gelmediğini söyleyin, devTİm başka yerlerde kazanacakdr. Karun Ale- ida'ya tekrar e\ lenip mutlu olması- nı ve çocuklanokutmasını söyle>in. Askerlere söyieyin. i>i nişan ateuılar" Küba ABD 'de terörden çekiniyor Diş Haberler Servisi - Başkent Havana'da hafta sonu iki otelde meydana gelen patlamalann ar- dından Küba yönetimi son anda sporculannın gü- venliğini gerekçe göstererek ABD ile yapılacak beyzbol karşılaşmalanndan çekildiğini açıkladı. Küba Ulusal Sporlar Kurulu IİS'DER tarafından yapılan açıklamada "Salı günü Connecticut eyale- tinde başlayacak 8 beyzbol karşılaşması Ue ilgili olarak koşullann oyunculanmıan güvenliği açı- sından yeterli olmadığına karar verilmiştir" denil- di. Küba Içişleri Bakanlığı önceki gün bir açıkla- ma yaparak bombalama eyiemini gerçekleştiren ki- şilerin ve kullanılan malzemenin ABD'den geldi- ği yolunda ellerinde kanıtlar olduğunu belirtmiş- ti. Kübalı yetkililerin şüphelerinin daha çok ABD'nin Miami kentinde yaşayan Castro rejimi- ne muhalif gruplar üzerinde toplandığı ileri sürü- lüyor. Bu gruplann geçmişte şiddet eylemleri düzen- ledikleri ve tehditlerde bulunduklan biliniyor. ABD ve Küba arasında son 10 yıldan beri her sene beyz- bol karşılaşmalan düzenleniyor. Küba Olimpiyat Komitesi Başkanı Jose Ramon Fernandez " ABD sporkomiteleriniru Kübah sporculan hedefalan her- hangi bir kampanyaya dahil olmadıklanna gönül- den inandıklannu ancak son bombalama eylemle- rinden sonra özellikle Miami'dtki devrim karştt- lannın olası tehdit ve saldınlaruıdan oyunculannı korumak istediklerini" kaydetti. ABD Beyzbol milli Takımı direktörü Mike Fi- ore ise Küba'nın karşılaşmalardan çekilme kara- nnı "Büyük bir şok" olarak değerlendirdi. Fiore iptal karanndan ötürü ABD Beyzbol Federasyo- nu'nun 75 bin ila 100 bin dolar arasında bir kay- bı olduğunu belirtti. Küba'nın bombalama eylemlerinden ötürü Was- hington'u suçlaması ABD'de sert tepki yarattı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, Küba yönetiminin hiçbir desteğe dayanmadan suç- lamalarda bulunduğunu iddia etti. Burns aynca beyzbol karşılaşmalannın son dakikada Küba ta- rafından iptal edilmesi konusunda da "İptal kara- ru Castro'nun oyunculannın daha hi yaşam koşul- larmı seçerek ABD'ye iltica etmesinden ne denB kork- tuğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. Son 6 yıl içinde Kübalı bazı ünlü basketbolcular. karşılaş- malar için geldikleri ABD'ye iltica etmişlerdi. Holbrooke'tan AB'ye 'Kıbns'ı almadan önce düşün' DJŞ Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill Clintonın Kıbns Özel Temsilcisi Rkhard Holbrooke, Kıbns sorununun 1998 yılı için- de çözümlenebileceğini söylerken, A\Tupa Birliği'ni de (.AB) Kıbns'ın üyeliği konusun- da iki toplum arasındaki müzakereleri ve BM ile ABD'nin çabalannı göz önüne al- ması için uyardı. Yunanistan'da yayımlanan Eksusia gaze- tesine demeç veren Holbrooke, Kıbns'ın Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunun sorunun çözümünde belirleyici unsuroldu- ğuna dikkati çekti. Holbrooke "AB,bu konudaiki toplum ara- sındaki müzakereleri, BM ve .ABD'nin ça- balannı göz önüne alnıazsa büyük hata ya- par. ABD, hiç kuşkusuz Brüksel'e üyelik pro- sedürü konusunda öğüt veremez, ama bu meselenin Kıbns'ın geleceğiyle birebir bağ- lantılı olduğunu kesinükle sö>1e>ebiliriz. Bu konuyu İngiltere'nin özel Temsilcisi David Hannay ile görüştüm. Sarunm aynı kanaat- teyiz" şeklinde konuştu. Özel Temsilci, ABD'nin. Türkiye'nin ye- rinin A\rupa'da olduğuna inandığını ve bu çerçe\ ede ta\ır alınmasmın gerektiğine inan- dığını da vurguladı. Holbrooke. Kıbns sorununun zorbirko- nuolmakla birlikte bir engel çıkmaması ha- linde önümüzdeki yıl içinde çözüm aşama- sına geleceğıni umduğunu belirtti. ABD'nin. BM'nin çabalannı destekledi- ğini kaydeden Holbrooke. "BM, ağustos a>ında CenevTe'de ildnd tur görüşmelerin ya- pılmasını istiyor. Bu çahayı da güçlü bir şe- kikle destekleyeceğiz. Bölgeyi de o dönemde ziyaret edeceğim. Önümüzdeki haftalarda Bona, Londra, Paris, Brüksel ve belki de Lüksemburg'a giderek geüşmeler konusun- da bir di/j temasta bulunacağım" dedi. Türkiye ile Yunanistan arasında imzala- nan Madrid mutabakatını "çok önemli bir adım" olarak nitelendiren Holbrooke, ABD'nin dostu ve NATO müttefiği olan iki ülkenin anlaşmazlıklannda kuv\et kullan- mama güvencesi vermelerinin özellikle Kıb- nslı liderlerin göriişmelen dönemine gel- mesinin çok yararh olduğunu vurguladı. Bosna banşının miman olarak tanınan Holbrooke. Kıbns ile Bosna sorunu arasın- da bazı benzerlikler ve büyük farklar oldu- ğunu belirterek iki sorunun arasındaki en önemli farkın, Kıbns'ta savaşın 23 yıl önce bitmiş olması olduğunu söyledi. Gündem 2000'de Türkiye yok ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Avru- pa Birliği (AB) Komisyonu'nun bugün açık- layacağı ve üye ülkelerle aday ülkelere gön- dereceğı "Gündem 2000" adlı belge. "AB'nin genişlemesi, tanm politikalannın yeniden belirlenmesi ve bölgesel yardımlannın oran- lannın değiştirilmesi" temalannı içeriyor. Güney Kıbns Rum Yönetimi ile Kıbns Cumhuriyeti adı altında tam üyelik görüş- melerine başlatılması \e Türkiye ile tam üyelik yenne "genişletilmiş gümrük birttgi'' ilişkisinin gelıştirilmesi görüşlerinin yerala- cağı Gündem 2000 belgesi bugün resmen açıklanacak. Belgenin genişleme ile ilgili kısmında, han- gi ülkelerin tam üyelik görüşmelerinin baş- latılması için uygun standartlara sahip ol- duğu, hangilerinin ise bu ölçüleri gerçekleş- tinnekten uzak olduğu belirtilecek. AB Ko- misyonu, Kıbns Türk ve Kıbns Rum top- lumu liderlerinin New York'ta yaptıklan zirve sırasında hazırladığı önraporda.ge- nişlemenin ilk aşaması olarak bilinen "1+5 modefinT gündeme getirmişti. Ön raporda, tam üyelik müzakerelerinin başta Kıbns Rum kesimi olmak üzere Polonya, Çek Cumhuriyeti. Macaristan, Slovenya ve Es- tonya ile başlatılması öngörülüyordu. Gündem 2000 belgesinde de benzer ıfa- delerin yer alması beklenirken. tam üyelik müzekerelerinin başlatılması öngörülme- > en Türkiye ile "yakın işbirliği'' çerçevesin- de gümrük birliğinin gelıştirilmesi modeli- nin uygun göriildüğü bildirildi. AB hükümetler arası konferansının son zirvesi olarak kabul edilen Amsterdam top- lantısında gündeme gelen anlaşmanın. ekim ayında imzalanacağı kaydedildi. Anlaşma- nın imzalanmasmın ardından 6 ay sonra, büyük olasılıkla nisan ayında Kıbns Cum- huriyeti adı altında Kıbns Rumlar'ı ile tam üyelik görüşmeleri başlayacak. MERSİN ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ DosyaNo: 1989 22 Karar No: 1992'212 Davacı Mithat Tonbul vekili Av. Mehmet Ünal tarafından davalılar Ayşe Taş, Olfet Güler. Halıl tbrahim Güler mirasçılan Fatma Güler. Fatma Güler. Nuri Güler. Hasan Hü- seyin Gülümser, Ali Rıza Çil, Nuriye Kavakçı. lzzet Çakır, Sabriye Savaş. Yüksel Savaş aleyhine açılmış bulunan tapu iptal ve tescil davası sonunda mahkememizce bir kısım davalılara ilanen tebligat yapümış olduğundan. Mahkememizin 20.5.1992 T. 1989 22 esas. 1992212 sayılı ilamında, 1989 22 sayılı dosya yönünden, Mersin-Ihsaniye Mahallesi 39 pafta, 297 ada. 24 parsel sayılı taşınmaz üzerinde yapılan binanın 804400 arsa paylı 13. 90/1400 arsa paylı 14. 190 1400 arsa paylı 16 numaralı bağımsız bölümlerin Zülfiye Güler adma olan tapulannın iptali ile Mithat Tonbul adma tapuya tesciline. Bırleştirilen 1991/123 sayılı dava yönünden. da\a konusu bağımsız bölümlerin tesci- line, yukanda belirtilen birleştirilen dosya üzerinden karar verildiği cıhetle bu dosya üze- rinden aynca karar ittihazına yer olmadığına karar \ erilmiş olup işbu ilanın tebhginden itıbaren 15 gün içinde davalılar Aysel Taş, Ülfet Güler. Halıl tbrahim Güler mirasçılan, Fatma Güler. Fatma Güler (Halil tbrahim Güler kızı). Nuri Güler. Hasan Hüseyın Gülümser. Sabriye Savaş. Yüksel Savaş tarafından temyiz edılmediği takdirde karann kesinleştirıleceği ilanen tebliğ olunur. Basın: 25044 ÇANDIR ASLİYE HUKUK >L\HKE\1ESİ'NDEN EsasNo: 1997 32 Karar No: 1997 40 Mahkememize açılan soyadı tashihi davasınm yapılan açık yargılaması neticesinde; Hüküm: Gerekçesi vııkanda açıklandığı üzere: 1 - Davanın kabulüne Yozgat ili Çandır ilçesi Yenimeydan Mahallesi. Cilt 047. sayfa 07, kütük sıra no 01 'de nüfusa kayıtlı Nevzat ve Zeynep'ten olma 1972 doğumlu Yecdi Ersan'ın kayden "Ersan' , olan soyadının iptali ile'Akçay" olarak nüfus sıcıhne tashıhen tesciline karar venlmiştir. ilanen tebliğ olunur. Basın: 30085 İLAN T.C. ÖRNEK 49. ÎLAMSIZ TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ MANAVGAT İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DosyaNo: 1997508 Alacaklı: Ahmet Çetiner vekili Av. Metin Açıkgöz-Manavgat Borçlu: Uğur Topcu - 16 Haziran Mah. Çökek Cad. No: 16 Senirkent'lsparta Alacak miktan: 148.500.000 TL. Senet tarihi: 20.2.1997 keşıde tarihli 6908520 no'lu çek. Adınıza çıkanlan tebligat tebliğ edilemediğinden C. Savcılığı'nca yapılan araştır- mada da adresinizin tespit edilemediği bildirildiğinden işbu ilanın neşrinden itibaren yasal sürelere 15 gün ila\e edilmek sureti ile, İşbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren borcu ve takip masraflannı (çizildi) 7 gün içinde ödemeniz, borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkma bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 7 gün içinde aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde icra takibinde bu senedin sizden sa- dır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşma- da hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınızın muvakkaten kaldınlacağı. senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 7 gün içinde bil- dirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereği mal beyanında bulunma- nız, aksi halde hapisle tazyikplunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya haki- kate aykm beyanda bulunursanız, hapisle cezalandınlacağınız. borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, takibe itiraz ettiğiniz takdirde itirazla birlikte tebliğ giderlerini ödemeniz. aksi takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız ken- disine tebliğ yapılamayan ve adresi de tespit edilemeyen yukanda ismi ve adresi yazılı borçluya ilanen tebliğ ve ihtar olunur. Basın: 30689 YALVAÇ İCRA DAmESI'NDEN DosyaNo: 1997211 E Kambıyo Senetleri (Çek. Poliçe, Emre Muharrer Senet) üzerinde Haciz Yolu ile Yapı- lacak Takip Taleplerinde Ödeme Emri 1 - Alacaklı ve varsa vekilinin adı, soyadı ve ikametgâhı: Abdullah tpekçi, Saray Et Lo- kantası. Belediye Sarayı Altı Yalvaç 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı. soyadı ve ikametgâhı: Rıdvan Koca- baş, Anadolu Dersanesi Yalvaç 3- Alacağın Türk parasıyla rutan. faiz miktan ve işlemeye başladığı gün: 10.500 Al- man Markı karşılığı rayice göre 857.850.000 TL'si alacağın ihtiyati hacız giderleri ve iş- leyecek yasal faiz ile birlikte tahsıli 4- Setîet ve tarihı: 15.1.1997 tanzim ve 12.2.1997 vadelı bono 10.500 DM değerinde bir adet bono 5- Bir terekeye karşı yapılan takiplerde mirasçılann adları. soyadları ve ikametgâhla- n: Yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin ılan tarihinden itibaren 25 gün içinde ödemeniz, takibin dayanağı senet kambiyo senedı nıteliğini haiz değilse, 20 gün içinde mercie şikâyet etmeniz, takip dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine bu 20 gün içinde aynca ve açıkça bir dilekçe ile tetkik merciine bildirmeniz. aksi takdir- de kambıyo senedindeki imzanın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere ınkâr eder- seniz takip konusu alacağın yüzde 10'u oranında para cezasına mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildıği veya alacağın zamanaşımına uğ- radığı veya yetkı hakkmda itirazınız varsa bunu sebeplerıyle birlikte 20 gün içinde tetkik merciine bir dilekçe ile bildirerek merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediği- niz takdirde cebri icraya devam olunacağı. itiraz edilmedıği ve borç ödenmediği takdir- de 25 gün içinde 74. maddeye göre mal beyanında bulunmanız. bulunmazsanız hapis ve tazyik olunacağınız. hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunur- sanız aynca hapisle cezalandınlacağınız ihtar olunur. 02.07.1997 Basın: 30923
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog