Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Petrol Ofisi'ne özelleştirmecî genel müdüp • .-VNKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Petrol Ofisı'nin yeni Genel Müdürü Mehmet Gültekin, ayağının tozuyla Petrol Ofısi'nin özelleştirilmesinin bir an önce gerçekleştirilmesıne çalışacağım söyledi. Gültekin. Petrol Ofısi'nin pazar payımn daralmasınin, yabancı sermayeyi çekebilmek içm hükümetlerin uyguladığı bilinçli politikalardan kaynaklandığını belirtti. Gültekin. görevi devralması nedeniyle düzenlediği basın toplantısında. hükümetin hedefleri doğrultusunda ofısin hızlı bir şekilde özelleştirilmesi için gerekli hazırhklan yenne getirmek üzere göreve geldiğini belirtti. MerkezBankası raporu • Ekonomi Servisi - Türkiye Genç İşadamlan Demeği'nce (TÜGlAD) hazırlanan "20O0'lı Yıllara Doğru Türkıye'nin Önde Gelen Sorunlanna Yaklaşımlar: Merkez Bankası'nm Bağımsızlığı" araştırma raporu yayımlandı. Raporda, fiyat istikrannın sağlanması ve istenen ekonomik istikrarın oluşmasmda iktisat politikası ve bunun alt kolu olan para ve maliye politikasının önemli olduğuna işaret edildi. Raporda, "Merkez bankalan para politikası araçlannı seçmede bağımsız olmalı. çok sık bir şekilde açık piyasa işlemlerine girmemelidir" görüşüne yer verildi. l Stok bildirimi kalksın' • İZMİR (Cumhumet Ege Biirosu) - TOBB Ticaret Konseyı ve lzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, hükümetin akaryakıt ürünlerine yaptığı zammın akaryakıt ticareti yapanlan cezalandınr nitelikte olduğunu belirterek. stok bildırim uygulamasına son verilmesini istedi. Türkiye'de akaryakıt fiyatlannın döviz kurlanndaki değişmeye paralel olarak sürekli artış kaydettiğini bildiren Demirtaş. yeni hükümetin yaptığı yüzde 15-32 arasındaki zammın kur değişiminin çok üzerinde olduğunu bildirdi. Ankara'da ulaşımazam • ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melıh Gökçek, son akaryakıt zammı nedeniyle belediye otobüsü. özel halk otobüsü ve Ankaray taşıma ücretlerinde yeniden bir ayarlama yapacaklannı bildirdi. Gökçek. önümüzdeki hafta yapılacağı belirtilen yeni düzenlemeyle, belediye otobüsü ve Ankaray "da normal biletler 40 bin îiradan 60 bin liraya. ögrenci biletleri ise 25 bin Îiradan 40 bin liraya yükseltilecek. JSDEMİR iipünlerine zam • İSKENDERUN (AA)- Iskenderun Demir-Çelik AŞ (ISDEMlR) ürünlerine, dünden geçerli olmak üzere yüzde 5 oranında zam yapıldı. ÎSDEMİR Genel Müdürlüğü'den yapılan açıklamaya göre, 8 mm kangalın ton fıyatı 46 milyon 200 bin Îiradan 48 milyon 500 bin liraya, 12 mm çubuk fiyatı 46 milyon 300 bin Îiradan 48 milyon 600 bin liraya. 14 mm nervürlü çubuğun fiyatı da 47 milyon 300 bin Îiradan, 49 milyon 700 bin liraya. ST 37 kütük fiyatı da40 milyon 800 bin Îiradan, 42 milyon 850 bin liraya çıkanldı. Esbank'tan kampanya • Ekonomi Servisi - Geçen aylarda amblemi yenilenen Esbank. 70. yılında tanıtım çalışmalannı sürdürüyor. Bu ay tanıtıma ağırlık veren bankanın reldam kampanyası birçok televizyon, gazete ve radyo gibi iletişim araçlannda yer aldı. Lowe Adam tarafından gerçekleştirilen kampanyada Esbank. başannın sessiz ortağı olarak tanımlanıyor. REFAHYOL döneminde bürokrasiye yerleştirilen Erbakan'm şehzadeleri görevden almıyor B E N C E Ekonomi bürokraüarı yeniden• Başbakan Mesut Yılmaz. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan"ın REFAHYOL hükümeti döneminde yerleştirdiği ve bürokratları atlayarak ekonomi yönetimini devrettiği Başbakanhk başdanışmanlannı görevden aldı. ESRAVENER ANKARA - Ekonomi bürokrasisindekı üst düzey görevlere yapılacak atamalara ilişkin kararname Köşk'e gönderildi. Baş- bakan Mesut Yümaz. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'm REFAHYOL hükü- meti döneminde yerleştirdiği ve bürokrat- lan atlayarak ekonomi yönetimini devret- tiği Başbakanhk başdanışmanlannı görev- den aldı. Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve diğer kamu kuruluşla- nndaki üst düzey görevlerde değişiklik ön- gören kararnamenin Cumhurbaşkanı Sii- İeyman Demirere gönderildiği bıldirildi. Kararnamede. Hazine Müsteşarlığı'na 1991 öncesi ANAP hükümeti döneminde aynı kurumda Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapan Mafi Eğilmez'ın. DPT Müs- teşarlığı'na da aynı kurumda bir dönem REFAHYOL döneminin bürokratları teker teker görevlerinden alıruyor. Müsteşar Yardımcılığı yapan Yaviız Ege'nin atanmasının öngörüldüğü öğrenil- di. Kararnameye göre. Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü'ne eski ANAP Istanbul Milletvekili Kadir Rama- zam Coşkun, Tanm ve Köyişleri Bakanlı- ğı Müsteşarlığı'na Fikri Şahin atanıyor. Eximbank Genel Müdürlüğü'ne, eski Ha- zine Banka ve Kambiyo Genel Müdürü Selçuk Demiralp. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne de Yener Düıçmen'in atana- cağı öğrenildi. Özelleştirme Idaresi Başkanlığı için ku- rumda daha önce çalışan ve HAVAŞ'ın Ya- zeks'e satılmasında büyük rol oynayan. ar- dından da bu şirketin de ortak olduğu Park Holding'e geçen Sûleyman Yaşar'ın ismi- nin geçtiği, ancak kendisinin görevi kabul etmediği bildirildi. Başbakan Yılmaz da dün yayımladığı genelgeyle Başbakanhk başdanışmanlan- nı görevden aldı. Genelgeyle. Erbakan'm Başbakanlığı döneminde atadığı ve eko- nomi yönetiminden, personel idaresine ka- dar birçok önemli çalışmada üst düzey bü- rokratlan atlayarak karar organı haline ge- tirdiği başdanışmanlan görevden alınmış oldu. Aralannda. Kamil Eren, Kamil Yü- ceoral'ın da bulunduğu başdanışmanlan kaynak paketlerinin hazırlanmasmdan. ka- mu taşınmazlannın satışına. vergı oranla- nnın yeniden düzenlenmesine, dış ticaret- teki düzenlemelere kadar birçok önemli konuda proje hazırlayarak çalışmalann ba- şına geçirilmişlerdi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Agâh Oktay Giiner de. yapılan yeni atamalann normal bir işlem olduğunu belirterek, "Ye- terli hizmet vermeyen tarafgirlik yapan, acz içindeolan memurlar görevlerinden ab- nacakbr. Memurlar, devletin memuru ol- duklannı öğreneceklerdir" Temizel de zamları ağır buldu Akaryakıt zammı tepki çekti • Akaryakıta yapılan son zamlar toplumun her kesiminden tepki çekmeye devam ediyor Maliye Bakanı Temizel de son zammı ağır bulduğunu ifade etti. Haber Merkezi - Akarvakıt ürün fiyatlan- na vüzde 32 oranına ula- şan düzeyde yapılan zamlara sendikalann ya- nısıra işveren çevTeleri de tepki gösterdı. "Akarya- kıt zamları çok ağır oİdu diyen Maliye Bakanı Ze- keriya Temizel de. yük- sek oranlı K.İT zamlan- nm sürüp sürmeyeceğı yönündekı sorulara kar- şılık. "Yeni şokzamlar ol- mamasını umut ediyo- rum" demekle yetindi. Türk Sanayicileri \e İşadamlan Derneği (TÜ- SlAD) Başkanı Muhar- rem Kayhan, Temizel 'e yaptığı ziyarette, akarya- kıt ürün fıyatlanna yapı- lan zamlann kendilerini de çok şaşırttığını. her ay düzenli arttınlan bir ma- lın fıyatındaki bu yükse- lişin toplumun her kesı- mini etkileyeceğini söy- ledi.Yüksek oranlı zam- lann ekonomide daraltı- cı etki yaptığını söyleyen Kayhan, tüketimden alı- nan vergilerdeki yükseli- şin de gelir dağılımında- ki bozulmayı arttırdığına dikkat çekti. Liman-lş Sendika- sı'ndan dün yapılan ya- zılı açıklamada da. yeni hükümetin kendisini des- tekleyenlere zamla karşı- lık verdiği belırtilerek. "Dinci olduğunu söyle- yenler de halkı kandır- maya ve zamma başvur- muştur; sosyal demok- ratiann ortakolduğu hü- kümetler de aynı yolda ilerlemektedir. Bütün ke- simlerin vergilendirüme- si gibi daha gerçekçi çö- zümler beklerdik'" dendı. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay, halkın. memurlan akaryakıta yapılan zam- dan sorumlu tuttuğunu ileri sürerek, "55. hükü- met kaşıkla verdigini kepçeyle almıştır." dedi. DISK Genel Sekreterı Kemal Daysal. yeni hü- kümetin petrol ürünleri- nin rafineri çıkış fiyatla- nna yüzde 32'ye varan oranlarda zam yapmasını eleştirdı ve "iktidar bir eliyle verdigini, hem de fa/lasıyla alıp götürdü" dedi. " Genel-lş3No'luŞube Başkanı Mevsîm Gürie- vik. daha 7. ayın başla- nnda yapılan zamdan 15 gün sonra yüzde 32 ora- nında bir zam daha yapıl- masının, Türkiye'yi eko- nomik bir kaosa götüre- ceği uyansında bulundu. Kamupersonel düzenideğişiyorANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Mesut Yılmaz'ın talimatıy- la devlet personel rejimini yeniden dü- zenleyen reform taslağı, ilgili bakanlık- ların görüşüne sunuldu. Yeni düzenle- meye göre. kamuda çalışan kadınlara verilen doğum izni 16 haftaya çıkanla- cak. Memurlann yıllık izinleri ilk 10 yıla kadar 18 günle sınırlandınlacak. Dev let Personel Başkanlığı'nın bağ- lı olduğu Dev let Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, personel rejiminin yeniden düzenlenmesı çalışmalannın bir an ön- ce tamamlanması talimatını verdiği öğrenildi. Yeni taslakta, rnaaş sisteminin. te- mel ücret. görev ücreti ve hizmet taz- minatı adıyla yeniden düzenlendiği, en düşükmemurmaaşınm 45 milyon lira- ya çıkanldığı öğrenildi Taslakta. me- murlara sendika hakkı. göreve başlan- gıçta lise mezunları için 30, yükseko- kul mezunları için 35 yaş sının getiri- liyor. Refonn taslağı ile uygulamaya ko- nulması planlanan diğer bazı düzenle- meler şöyle: - Üst düzey bürokratlar. aynı görev- de en fazla 10 yı! kalabilecek. - Fazla çahşma ücreti. saat başına te- mel ücret ve görev ücret toplamının 160'ta bıri olarak ödenecek. - Memurlar ve diğer kamu çauşan- lan. kendileriy le. eşlerine ve velayetleri ahındaki çocuklanna ait taşınır ><e ta- şınmaz nıallar. alacak ve borçlan hak- • Devlet Personel Başkanlığı'nın bağh olduğu Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, personel rejiminin yeniden düzenlenmesi çalışmalannın bir an önce tamamlanması talimatı verdiği öğrenildi. kında mal bildiriminde bulunacak. Üst veorta kademeyöneticileri göreve atan- dıklan ve görevden alındıklan tarihle- ri izleyen 1 ay içinde ay rıca mal bildiri- mi yapacak. - Lojmanda oturmayan devlet me- murlanna, en yüksek temel ücretin se- kizde biri oranında konut yardımı ya- pılacak. Eşlerden her ikisi de kamu göreviisi ise bu yardım yüzde 5O'şer olarak uygulanacak. - Memurlar ve diğer kamu görevli- lerine. çahşmayan ya da ücretsiz izne ay nlan eşleri için en yüksek temel ücre- tin yüzde 7'si. 7 yaşına kadar olan ço- cukları için yüzde 10'u. bu yaştan son- ra yüzde 5'i oranında aile yardımı öde- necek. Ikiden fazla çocuğa yardım ve- rilmeyecek. - Kamu görevlilerine. doğum sıra- sında en yüksek temel ücretin yüzde 10'u kadar doğum yardımı yapılacak. - Doğum izni. doğum öncesi 4 hafta- ya. doğum sonrası 12 haftaya çıkacak. Eşin doğum sırasında veya sonradan ölümü halinde babaya çocuk 12 hafta- lık oluncaya kadar izin kullandınlacak. - Memurlara. yaşamsal durumlarda ana. baba. eş ve çocuklarının yataklı tedavı kurumlarında yatarak tedavi gördükleri sırada 6 ayı geçmemek üze- re izin verilecek. -10 yıl \e daha az hizmeti olanlara 6 ay. 10 yıkian fazla olanlara 12 aya ka- dar ay lık ücret ve özlük haklanna do- kunulmaksızın hastalık izni verilebile- cek. Kanser, verem ve akıl hastahklan gibi hastalıklarda bu 18 aya kadar çt- kacak. - 1 ile 10 yıl arasında hizmet süresi olan memurlar 18, hizmet süresi 10 yı- lı aşanlar da 28 çalışma günü izin kul- lanacak. Radyoaktif ışınlarla çalışan personele aynca 20 çalışma günü izin verilecek. - Genel Sağlık Sigortası yürürlüğe girene kadar memurlar ve diğer kamu görevlilerinin aylık ücrederinin yüzde l'i oranında sağlık primi kesilecek. Özel sağlık sigortası y aptıranlar, istek halinde bu primin yalnızca EmekliSan- dığı payını ödeyecek. Ancak bu kişikr, kurumlarınca sağlanan tedavi yar- dımından yararlanamay acak. - Memura eş ve çocuklannın ölümü halinde en yüksek temel ücret. ken- disinin ölümü halinde vârislenne temel ücretin 2 katt ölüm yardımı ödenecek. Kendilerinın ölümünde nakil dahil ce- naze gıderleri de kurumlarınca kar- şılanacak. PeÜas'ta 950 işçi greve çıktı ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Petrol-lş Genel Başkanı Bay- ram Yıldınm. Petlas'ı alan Kom- bassan'ın satış sözleşmesınden do- ğan yükümlülüğü yerine getirme- mek için imzalanacak toplusözleş- menin yürürlük tarihini 1 marttan 9 mayısa çekmeye çalışması nede- niyle greve çıktıklannı bildirdi. Yıl- dınm. Özelleştirme ldaresı Başkan- lığı'nın (ÖİB) da uyuşmazlığın gi- denlmesıne yardımcı olmadığını. işverenin yanında yer aldığını kay - detti. Petlas'ta çalışan yaklaşık 950 işçi dün greve çıktı. Petrol-lş Genel Başkanı Yıldınm. dün yaptığı ya- zılı açıklamada, işverenin kazanıl- mış haklan dahi tanımak isteme- mesi nedeniyle greve çıkıldığını be- lirterek. "İşveren 1 Mart 1997 olan toplusözleşme döneminin bu baş- langıç tarihini 9 Mayıs 1997'ye çe- kerek toplu iş sözleşmesinden do- ğan y ürürlük tarihi ile imza tarihi arasında biriknıiş ücret ve yine la- dem ve ihbar tazminat farklannı ödemek istememektedir" dedi. Kombassan bir önceki dönem top- lusözleşmede belirlenen yürürlük tarihini uyuşmazlık haline getinr- ken. ÖİB'nin de ışverene yardımcı olduğunu savlayan Yıldınm, şunla- n bildirdi: Kombassan'a tepki ~ kombassan Holding çalışma yaşamında az görülen bir biçimde Petlas'ta 25 temmuzdan itibarcn lo- ka\t uygulama karan almıştır. İşve- ren bu karan ile yalnızca sendikalı değiL sendikasız çahşanlara da üc- ret ödemeden. işyerine nıüteahhit- taşeron işçileri ile yeni teknoloji montajı yapmayı tasarlamaktadır. İşverenin bu tav n, kasten uy uşmaz- bğa ve greveyol açtığınu çalışma iliş- kUerinde kötü niyet olarak adlandı- nlan bir anlayış içinde olduğunu or- taya koymaktadır. Haklı talepleri- miz kabul edilinceye değin de bu mücadelemizin süreceğinden kim- senin şüphesi olmasın." Liman-lş Sendikası da. dün y ap- tığı yazılı açıklamada. Petrol-lş Sendikasf nın Petlas'ta başlattığı gTevi desteklediklerini bildirdi. İZZETTİN ÖNDER Özelleştirmenin Sermaye-İnsan Boyutu Tarıh sahnesinde çok öncelerı degörülmüş olmak- la beraber, 1980'lerde çok bilinçli bir ıçerık, fakat ay- nı derecede bıiinçli bir ambalaj kılıfı içinde topluma da- yatılan özelleştirme. geçen hafta da belirttiğım gibi, ke- sinlikle ekonomide etkinlik sağlama ya da başka tür bir rasyonel uygulama aracı olmayıp sermayenin da- yattığı ıdeolojik bir dönüşüm uygulamasıdır. Bu nite- liğı ile özelleştirme; sermayenin kendı çıkarına yöne- lik olarak belirli tarihsel aşamada topluma dayattığı bir politikadır. Bu genel ifadeyı parçalarsak şu unsurlar- dan oluştugunu görürüz: (1) Özelleştirme, toplumsal değil, sermayenin gereksinimmden ortaya çıkmıştır; (2) Özelleştirme, bu nıtelıği ile belirli ekonomik koşul- iarda ortaya çıkmıştır; (3) Srfır esaslı bir uygulama olan özelleştirmenin yararları sermayeye yönelık olduğun- dan. temelde özelleştirme özel kesimden kaynak tır- tıklama politikaları bütünün bir aracıdır. Işte bu özel- lıklerden dolayı, 1980'lerde netleşerek tarih sahnesi- ne çıkan özelleştirme politikası. net yatırım ve üretimi aynı hız ve derecede yükseltmeden, sermaye lehine pay tırtıklama aracıdır ve bunun sonucunda da ser- maye-dışı tüm ekonomtk ajan ve katmanlart bastırma ve erıtmeye yönelik bir politikadır. Bu nedenle özel- leştirme, bırtürcanavar-sermayenin toplum üzerinde gerçekleştırdiğı bir operasyondurveyine aynı neden- le. özelleştirme sadece sermaye-dışı kesımlere karşı degıl, fakat tüm insanlığa yönelik bir saldındır. ••• Günümüzde özelleştirme ile netleşen canavar-ser- maye saidınsının niteîiğini anlayabılmek için, bu ca- navarın tarih sahnesmdeki hırçın ve bazen görüntü- de-sevımlı yuzlerini kısaca görmek gerekmektedir. Sermayenin bir üretim aracı olarak tarih sahnesine çıkması. dünya iktisat tarihının miladını oluşturmak- tadır. Bu süreçle. insanlığın örf, âdet. gelenek, ahlak, din vb. gıbı sosyal kurumları çok büyük bir değişim geçırmiş ve sermaye guçlendikçeonunemnnegırmış- tir. Devlet denen sosyo-polıtik kurum da aynt süreçte nitelik değiştırerek sermayenin hizmetkân konumun- da, farkh aşamalarda farklı bıçımlerde sermayeye hiz- met etmiştir. Kapitalizmin ılk aşamalarında. sermaye- nin görelı gücü henüz ufak ıken. devletin hacminın kü- çük olması arzulanıyordu. Çünkü henüz ıç piyasaya yönelmemiş olan sermaye, devlet aracılığı ile kaynak ermme politikalarını geliştirmemıştı. Bu donemlerde yürürlükte olan sömurgecilık politikaları, kapitalist dev- letlerin emrine iç olanaklardan çok, sömürgeleştirilen topluluk olanaklannı sunuyorlardı. Bu donemlerde devlet güçlerı de sömürge oluşturma amacına hizmet edıyordu. Sömürge olanaklarının daralması, sıstemı bir yan- dan harp ve krizlere sürüklerken. diğer yandan da ka- pitalist vantuzlann sıstem ıçine yöneltilmesine neden oldu. Zira sorun, köle emeğı ve hammaddeyi aşmış, paralı pazar bulma aşamasına gelmiş ıdi. Bu oluşum, devletin ışlev ve politikalarını da değıştirerek serma- yeye yönelik kredı olanakları yaratılması. vergı yükle- rınin hafifletilmesi ve gıderek büyüyen açık bütçe uy- gulamalarına dayalı sosyal devlet politikalarının geliş- tirılip devreye sokulmasına yol açtı. Bu polıtıkalar ser- mayeye fazla yük olmadan, hem maddi hem de ide- olojik alanda sermayeye katkı yaptı. Kapitalizmin ilk aşamalarındakı sermaye-ınsan ilişkisi. sermaye-hâ- kim merkezlerfle oluşturulan klasik ve neo-klasik te- ori ile anlatılabilir nitelikte ıdi. Dışta sömürge ile bes- lenen sermaye, içte demokrasiyi yaşatabılıyordu. ik- tisat ve ahlak teorisyenleri de kapitalizmin nasıl kan ve msan üzerinde yükseldiğini algılayamadan (çünkü bu olaylar çevrede gerçekleştirilıyordu), içeride libe- ralizm ve demokrasinin esaslarını tartışıp geliştiriyor- lardı (çünkü bu sonuçlar ise içeride gerçekleştirilme- ye çalışılıyordu). Sosyal devlet yanlısı ünlü teorisyen- ler ise, uyuşturucu ve geçiştirıci kurallan geliştirmek- le meşgul idi. Çünkü bunlar, sermayenin krızı karşı- sında toplumu uyuşturup sorunlan ise geçiştirmeye çahştılar. Bu ekol. sorunlann köküne inmedi, inemez- dı de! Zıra sermaye buna izin vermezdi. Çünkü bilim onun emrınde idi. aynen bugün kısmen olduğu gibi! • • • Özelleştirme, temel felsefesi ıtıbarıyla. toplumsal kararlarda sermayenin hâkımiyetinın oluşturulması bıçıminde tanımlandığında, tarih boyunca sermaye büyümesi ile nasıl devleti, toplumu ve tüm kurumlan ve hatta bılim hayatını etki altına aldığınm görülmesi ile anlam kazanmaktadır. Bu gelişim. insan kökenli karar süreçlerinın sermaye tarafından ele geçirilme tarihini oluşturmaktadır. Günümüzdeki görüntüsü ile özelleştirme ise kararların sermaye tarafından veril- mesı şeklınde ıfadesıni bulan bir tarihsel sürecın. da- ha açık ve yoğun bir biçimde yaşandığı kesiti ser- gilemektedır. Bu yönü ile gunümüz oluşumları ser- maye-ınsan çatışmasını çok açık bir biçimde yansıt- maktadır. Haftaya, günümüz koşullarındayoğunlaşarak özel- leştirme biçımınde topluma yansıyan sermaye-insan çatışmasını daha net hatlarla tartışmamız dileği ile... Vergide en yüzsüzler !Ü 1-Hatay 2-lstanbul 3-lstanbul 4-fetanbul 5-Ankara 6-izmir 7-Sivas 8-Adana 9-Zonguldak 10-Malatya 11-Kocaeli 12-Bursa 13-Eskişehir 14-Antalya 15-avas KİŞİ VE KURULUŞ ADI VERGİBORCU MİKTARI (Bin TL) tedemir İSKİ Genel Md. TCDDlşl.Gn.Md. İETTGaMd. TCDD işl. Gn. Md. TCDD Gn. Md. TCDD 4. Böl Baş. Md. TCDD 6. " TTK Üzülmez Mües. Md. TCDD 5.1. Baş. Md. Izmit Böyükşehir Bld. Marmara Bir. Zey. Koop. Tütomsaş UlturTurlş.A.Ş. TCDD TüdemsaşA.Ş. 12.670.511.239 7.889.997.219 6.330.250.295 5.890.352.592 5.486.367.521 4.282.909.312 3.146.143.185 3.116.718.328 2.993.871.815 2.661.923.426 2.451.909.532 2.398.738.223 2.309.306.809 2.251.083.242 2.067.200.105 ANKARA (AA)-Türki- ye genelinde vergi borçlu- lan sıralamasında ilk sıra- yı 12trilyon670milyarli- rayla tskenderun Demır Çelik aldı. Hk 50 sırayı alan fırmalar da bellı oldu.Ver- gi borçlulan sıralamasında ikinciliği ise 7 trilyon 889 milyar 997 milyon 219 bin lıra ile İSKİ Genel Müdür- lüğü aldı. Türkiye'nin ver- gi borçlan sıralamasında ilk 50 arasında ağırlığın kamu kurumlannda oldu- ğu gözlendi. Listede TCDD ve belediyeler üst sıralarda yer ahrken. 1 tril- yon 320 milyar vergı bor- cu ile Ramis Gün ve 558 milyar 776 milyon lira ile Veyis Kafarlı da ilk 50 ara- sına girdiler.Türkiye gene- linde ilk 50de yer alan TCDD ve bağh kuruluşla- nnın toplam 31 trilyon 615 milyar 678.8 milyon lira vergi borcu olduğu belir- lendi. Vergi borcu bulunan beledıyeler arasında ise ilk sırada 2 trilyon 451 milyar lira ile tzmıt Büyükşehir Beledıyesı geldı. Istanbul ilinde en yüksek vergı bor- cu bulunan ilk lOmükellef şöyle: Teşhir de utandırmadı • Teşhir işleminin vürütüldüğü ilk iki yılda: ismi. açıklananlar arasında borcunu ödeyenlerin oranı çok düşük kaldı. ADANA (Cumhuriyet önüne asılan listelerle ilan İstanbul'da ilk 10 Adı Soyadı Unvanı İSKİ Genel Müdürlüğü Devlet Demir Yol.lş.Gen.Müd. Borç miktan (TL) 7.889.997.219.000 Ifc 11 üenel Müdürtüğu" lmpexbank Türkiye lth.lhr.Ban.A.~ Marmara Bankası AŞ K.Çekmece Betediye Conso! Dış Tic.Turizm A!JlŞ 11 ıBel^mınönü Bel.Başk. Hes.lşl.Müd. Uçer Boya Apre Teks.San.Ltd.ŞtTUçer CinaıCihan Elek.San.AŞ 5.890.352.592.000 1.468.170.826.000 1.429.626.004.000 T.090.335.302.000 1.012.614.224.000 871.565.146.0ÖÖ 861.713.111.000 848.196.104.000 Güney İlleri Biirosu) - Ka- muoyunda "vergi yüzsüz- leri' olarak bilinen. \ergı borçlannı ödemeyen mü- kelleflerin isimleri. liste- ler halinde açıklanarak teşhir edilmeleri uygula- masından beklenen sonuç alınamadı. Teşhir işlemi- nin yürütüldüğü ilk iki yılda: ismi, açıklananlar arasında borcunu ödeyen- lerin oranı çok düşük kal- dı. Bir önceki yıla aıt ver- gi borcunu ödemeyenle- rin teşhir edilmesi uygula- masının ilk kez 1995'te yürürlüğe konulduğunu anımsatan Adana Defter- dan Sûleyman Toyan, 1995vel996'daeldeedi- len sonuçlann istenilen düzeyde olmadığını belir- terek şunlan söyledi: "İlk uygulamada, 1994 yılına ait 200 milyon lira- nın üzerined vergi borcu bulunan mükellefler teş- hir edildi. Bu durumdaki mükellef sayısı il genelinde 977 kişi, toplam borç tuta- n da bir trilyon 175 milyar lira idi. İsinîler, 1995 Tem- muzu'nda vergi daireleri edildi. 1996 Haziranı'na dek geçen bir yıl içinde bu kişilorin 294'ünden sadece 113 milyar 304 milyon lira tahsil edilebildi. Yani tah- silat yüzde 10 düzeyinde kaldı> Defterdar Toyan. 1996'da toplam borcu 3 trilyon 331 milyar lira olan 288 kışinm ilan edil- diğini vurgulayarak u Bir milyar liranın üzerinde borcu bulunan mukeüef- lerin adının açıklanması öngörülmüştü. Bir yıl içe- risinde 288 borçlunun 124'ünden 244 milyar lira tahsilat sağlandı. Bu ra- kamlar yeterli değil" de- di. Uygulamanm caydırı- cılıktan uzak kaldığına dikkat çeken Defterdar Sûleyman Toyan. "L'ygu- lamaya başladığımız za- man, listeler asıldığında vergi dairelerinin önünde kuyruklar oluşacağını, isimleri açıklananlann borçlannı ödemek için ya- nşacağını düşünmüştük. Beklediğimiz olmadı" di- ye konuştu. Hazinenin yeri belli. Hazine Bonosu alırken Esbank'ı mutlaka arayın. Yüksek verimden yararianın. Basit Faiz (Brüt): % 115,21 Vade Tarihi: 10 Haziran 1998 (329 gün) B ESBANKSatışlar, Esban .' yıel Mudurlugu'nde ve tum Esbank şubeiennde... Genel MudurlukTel: (v. i'2) 251 72 70 (19 hat), 252 74 01. 249 10 33. 249 34 52
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog