Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Koç ve Narin uğurlandı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Geçırdıği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) Başbakanlık Muhabiri Murat Koç, dün Ankara'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi. Koç'un cenazesi, Maltepe Camisi"nde ikindi namazını takiben düzenlenen dini törenin ardından. Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Murat Koç'un, ardından AA Izmir Bölge Müdürlüğü Spor Muhabiri Sadık Narin'in de sağlık sorunlanndan dolayı uzun süredir gördüğü tedaviden kurtanlamayarak öldüğü bildirildi. Semra Özal'dan davalar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Semra Özal, özel televizyon kanallanndan birinde yayımlanan konuşmalannda. eşi 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın hatırasına hakaret ederek, üzüntü du>Tnasına neden olduklan gerekçesiyle, Rize Bağımsız Milletvekili Şevki Yılmaz ile Ankara Bağımsız Milletvekili Hasan Hüseyin Ceylan hakkında l "er mılyar lıralık manevi tazminat davası açtı. Bölge Valîler Toplantısı • VÂN (AA) - Olağanüstü Hal Bölgesi kamsamındaki illerin valilerinin katılacağı "Bölge Valiler Toplantısı" bugün Van'da yapılacak. Toplantıda, OHAL kapsamındaki illerde genel asayiş durumu, terörle mücadelede. varsa karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollan ile ekonomik, sosyal ve kültürel konular ele alınacak. Uygun'un açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Afyon Milletvekili Kubilay Uygun, partiden aynlacağı konusundaki spekülasyonlann doğru olmadığını belirterek, "MHP'nin bir neferi olarak ülküdaşlanmı TBMM'de en iyi şekilde temsil etmek ûzere elimden geldiğince çaba harcayacağım" dedi. MHPyi, Türk milliyetçiliğinin sıyasi hareketi olarak bu yanlış politikalan düzeltebilecek en uygun camia olarak gördüğünü ifade eden Uygun, DYP politikalannm uzantısı sayılabilecek çekimser davranışın, aynlış sebebiyle bağdaşmadığı için 55. hükümete kabul oyu verdiğini kaydetti. PKK'lilerle çatışma • Haber Merkezi (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, güvenlik güçleriyle PKK'lıler arasında çıkan çatışmada. kimlikleri henüz açiklanmayan 2 korucu şehit oldu. bir PKK'li ölü ele geçirildi. Siirt'in Pervari ilçesi yakınlanndaki Herekol yaylasına baskın düzenlemek isteyen PKK'liler. TahirEren ve Muhsin Etiz'i şehit etti. Bingöl'ün Ilıcalar kasabasındaki kaplıca tesislerine saldıran PKK'lilerden birisi silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Cindoruk'tan Alevilere destek • ANKARA (Cumhuriyet) - DTP lideri Hüsamettin Cindoruk. Alevi yurttaşlann Türkiye"nin gerçeği olduğunu belirterek "Onlar öz kardeşlerimizdir. Onlann sorunlannın çözümünde elimizden gelen katkıda bulunmaya hazınz" dedi. Cem Vakfı Başkanı Prof. Dr. Izzettin Doğan ile dün bir görüşme yapan Cindoruk. Alevi- Sünni aynmcılığından utandığını belirterek uzlaşmaci ve tarafsız bir devlet anlayışıyla din. mezhep ve ırk kavgalannı geride bırakan bir demokrasi kurulması gerektiğini söyledi RP'den istifa eden Karataş'm daha önce Yılmaz ve Cindoruk'la görüştüğü bildirildi Refah'tan bir fire dahaANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - REFAHYOL hükümetı- nin son zamanlannda muhalif çı- kışlanyla dikkat çeken RP An- kara Milletvekili Şaban Karataş. partisinden istifa etti. RP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Men- deres'in ekibinde yer alan Kara- taş'ın istifasıyla RP'nin TB- MM'deki sandalye sayısı 153"e düştü. RP listesine Menderes'in kon- tenjanından girerek milletvekili seçilen. ancak REFAHYOL hü- kümetinin son günlerinde Aydın Menderes'le yollan aynlan Şa- ban Karataş, dün TBMM Baş- kan lığı'na gönderdiği istifa di- lekçesinde herhangi bir gerekçe göstermedi. Karataş'ın geçen günlerde Başbakan Mesut Yılmaz ve DTP Genel Başkanı Hüsamettin Cüı- • RP'ye Aydın Menderes kontenjanından giren Ankara Milletvekili Şaban Karataş. dün partisinden aynldığtnı bildirdi. Karataş. istifa dilekçesinde gerekçe belirtmedi. RP'nin TBMM"deki sandalye sayısı 153"e inerken, kulislerde istifalann süreceği söyleniyor. • "Parlamento aritmetiğinde nasıl bugüne kadar bazı deği- şiklikler olduysa önümüzdeki günlerde de aksi yönde deği- şiklikler olabilir" diyen Erbakan, transfer imasında bulundu. doruk'la ayn ayn görüştüğü öğ- renildi. Karataş'ın bir süre ba- ğımsız kalmak istediği belirtildi. Yeni istifalar olabilir Kulislerde RP'den yeni istifa- larolabileceği. gelecek günlerde iki ya da üç RP milletvekilinin daha istifa ederek DTP'ye geçe- bilecekleri öne sürüldü. Di\arbakır Milletvekili Ha- şim Haşiminın ismi RP'den is- tifa edebilecek milletvekilleri arasında ilk sıralarda sayılırken. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın. kurmaylanna. istı- fasından söz edilen milletvekil- lerini yakın markaja almalan ta- limatını verdiği bildirildi. TBMVI'de dün akşam saatle- rine kadarki sandalye dağılımı şöyle: RP 153, A.NAP 136, DYP 95. DSP 67, CHP 49, DTP 16. BBP 8, MHP 2, bağımsızlar 22, boş 2. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. bazı milletvekillerinin RP've transferi için atağa geçe- ceklen mesajını verdi. Erbakan, "Pariamento aritmetiğinde nasıl bugüne kadar bazı değişiklikler olduysa önümüzdeki günlerde de aksi yöndedeğişiklikler olabilir" dedi! RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan. partisinin grup toplan- tısında yaptıği konuşmada. 55. hükümetin cumhuriyet tarihinin en şaibeli hükümeti olduğunu öne sürerek "Ecevit geçmişte Güneş Motel olayıyla 12 kişiyi transfer etmişti, bu sayı şimdi 40'a çıkmıştır" dedi. Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'in Mesut Yılmaz a hükümeti kur- ma görevi vererek demokrasi su- çu işlediğini savunan Erbakan, şunlan söyledi: "Görünen köy kılavuz iste- mez. Bu solcu hükümetin ne ya- pacağı zaten baştan belliydi. 'Bunlarinsan haklannı çiğneye- cekler. güdümlü demokrasi uy- gulayacaklar, halkın inancıyla mücadele edecekler, rantiyecile- ri zengin etmek için borçtan baş- ka bir şey düşünmeyecekler" de- dik. İşte, dün bir bugün iki Gel- dikleri gün kıyımla işe başladı- lar. Yapacaklan hükümet yetki- siyle zam, zulüm. Akaryakıt zammı korkunç bir davranış." CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, koalisyonun beklenmedik zamlanna tepki gösterdi 'Hiıkümet kabn ayar yaptr*• Koalisyon hükümetini 'Vurabalıya hükümeti' olarak tanımlayan Baykal. "Zamlann faturasını gecekondudakiler ödeyecek" dedi. "Zengini severim" anlayışının yeniden ekonomi politikasında uygulamaya konulmaya çalışıldığını kaydeden Baykal, partisinin "yaptıncı muhalefet" anlayışıyla, bu girişimleri engellemeye çalışacağını kaydetti. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. hü- kümetin uygulamaya koy- duğu son zamlara sert tep- ki göstererek "Bu vuraba- lıya hükümeti olmuştur. Kendisine destekveren ke- simleri son zatnlarla adeta cezalandırmıştır" dedi. Zamlara karşı hertürlü ey- lemin en ön saflannda yer alacaklarını vurgulayan Baykal, ekonomiden so- rumlu Devlet Bakanı Gü- neşTaner'i de "ağzındaki puroyu bırakıp gecekon- dudaki y urttaşlann duru- mu nu düşünmeye" çağır- dı. CHP Genel Başkanı Baykal. partisinin grup toplantısında. hükümete CHP lideri Deniz Baykal, partisinin grup toplantısında hükümete uyanlannı ve eleştirilerini yineledi. (AA) destek vermelerinin ge- rekçelerini. aralannda 8 yıllık temel eğitimin de bulunduğu bazı yasaların öncelikli gündeme alın- ması olarak açıklarken. uyarılarını da sürdürdü. Türkiye'de Silahlı Kuv- vetler'in. siyasetçilerin üstlerine düşen göre\ i yapmamalarından dolavı zaman zaman siyasete müdahale etmek zorunda kaldığını söyleyen Ba>- kal. "Siyasetçiler, askcrin müdahalesini zorunlu kı- lan şartları ortadan kal- dırmak zorundadır" di\e konuştu. Hükümetin uygulama- ya koyduğu son zamları "şok" diye nitelendiren Baykal. gü\eno\ualındık- tan 3 gün sonra gelen ka- rarların "Enflasyon ora- nında artış degil. açıklan zamlaıia kapatma politi- kasının ürünü" olduğunu \urguladı. RF.FAH- YOL'un da giderayak akar>akıta zam >aptığına dikkat çeken Ba\kal. bu artışların yeni bir ekonomi anlayışını da ortaya koy- duğunu söyledi. Turgut Özal iktidarı dönemlerinı kastederek u Biz bu ekono- mi politikalannı biliyoruz, tanıyoruz. Şimdi o anlayı- 5ın çıraklan bunu yeniden uygulamaya çahşıyor" dı- yen Baykal. "Bu mu inee ayar? Bu ince degil, kalın ayar. a\ar bile değil, ayar- sızlık oklu" diye konuştu. Akar\akıtla birlikte her şeyin de zamlanacağını ka>deden Baykal, sözleri- nı şöyle sürdürdü: "Bunun faturasını, ge- cekondudaki vatandaş, dar gelirii vatandaş çeke- cek. Açıklar, dargelirlinin sırtından kapatüacak. Gü- neş Taner, agzjndaki puro- yu çıkanp gecekonduda- kinin sabah nasıl işe gide- cegim. akşam nasıl döne- ceğim sıkıntısının derdine düşmeye başlasın. Bu hü- kümet vur abalıya demiş- tir. Bir frensiz borclanma politikası izleniyor. Bu hü- kümetin bir ayağı zam. bir ayağı borçlanmadır. Hü- kümet, kendisine destek veren kesimleri, son zanv larla adeta cezalandınnış- nr." "Zenguıi severim" anla- yışının yeniden ekonomi politikasında uygulamaya konulmaya çalışıldığını kaydeden Baykal. partisi- nin "yaptıncı muhalefet" anlayışıyla. bu girişimleri engellemeye çalışacağını kaydetti. Hükümeti. 8 yıl- lık temel eğıtim. seçmen kütüklerinin yenilenmesi gibi bazı temel yasal dü- zenlemeleri yapmaya zor- ladıklarını kaydeden Bay- kal. "Bu hükümete yapnr- dığımız kadar yaptıraca- ğız, yaptıramazsak halk- tan aldığımız \etkhle biz gelip yapacağız''görüşünü dile getirdi. Bayram Meral 'Eşel-mobil sistemi kaldınlmalı' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, "thdas edenler de kaldınldı- ğı için eşel-mobO de kalktı" dedi. Pet- rol-lş Sendikası. kamu işçilerine u\ - gulanan eşel-mobil sistemi nedeniy- le temmuz ayındaki ücretlerdeki kaybın 3 milyon 509 bin lira oldu- ğunu; aylık enflasyon yüzde 5 ola- rak alındığında bir yıllık toplam üc- ret kaybının 75.5 milyon liraya ula- şacağını bildirdi. Türk-lş Genel Başkanı Meral. si- vil girişim örgütleri olarak Maliye Bakanı Zekeriya Temizere yaptıkla- n ziyarette, eşel-mobil sisteminden vazgeçilmesi yönündeki taleplerinı Başbakan Mesut Yılmaz ve Başba- kan Yardımcısı Bülent Ecevit'e ilet- tiklerini bildirdi. Meral, Yılmaz'ın da konuya ılımlı yaklaştığını belir- tirken. "Sendikal sistemi ortadan kaldıncı. çalışanlan mağdur edicL her ay beklentiye sokucu bir sistem. Tüm dünya yanlış olduğunu söylü- yor. Yanlış olan birşeye Sayın Ydmaz da 'doğru'demez" dedi. Memurlar için öngörülen eşel-mobil sistemin- den yüzde 35 oranında zam verile- rek vazgeçildiğini anımsatan Meral. "Bu demektir ki eşel-mobil kaldml- mıştır. İhdas edenler de kaldınldığı için eşel-mobil kaldınldı" diye ko- nuştu. TOBB Genel Başkanı Fuat Miras da. eşel-mobil sisteminden vazgeçilmesi konusunda işçi-işve- ren kesimi olarak mutabakat sağla- dıklannı bildirdi. Petrol-Iş Sendikası Genel Başka- nı Bayram Yüdırun. dün yaptığı >a- zılı açıklamada, bu yılki toplusöz- leşme görüşmelerinde dayatılan eşel-mobil sisteminin ücretkaybına yol açtığını belırtti. Mustafa Zeydan DTP'ye katıldı. Berberoğlu, Demir ve Enerem de sırada DTP grup kurma yolunda ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet değişikliği nedeniyle düşen TBMM ihtisas komisyonu üyelıklerine bugün yapılacak seçimler öncesinde DTP grup kurma aşamasına geldi. Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan dün resmen DTP'li olurken. daha önce DYP'den kopan Eskişehır \lıllet\ekili Demir Berberoğlu. Istanbul Mıllet\ekıli Tekin Enerem ve Kırşehir Millenekıli Ömer Demir'in de bu partiye katılacaklan bildirildi. Berberoğlu. Enerem ve Demir'in katılması durumunda ise bu partinin milletvekili sayısı İ9'a ulaşacak. DTP kurmaylan. grup kurma için gerekli olan 20 millervekiline ulaşmak için DYP kökenli DYP'de partiden kaçan A takımına öfke Nahit Menteşe: RP'yi bitirmek vatan borcu HÜLYA KARABAĞLI ANKARA-DYP'deki çözülmelerin önemli bir böîümünün Genel Başkan Tansu Çîller'iıı "A takunTnda odaklanması, arkasında örgüt desteği olan milletvekillerini ön plana çıkardı. Çiller'in bundan sonra atacağı adımlarda partinin kilit isimleri Necmettin Cevheri. Nahit Menteşe, Hasan Ekinci, Mehmet Gölhan ve Esat Kırathoğlu gibi isimierin etkili olacağı belirtildi. Partiyi toparlayacaklannı kaydeden Menteşe'nin, •'RP'yi bitinnenin \-atan borcu olduğunu" söyîemesi dikkat çekti. DYP lideri Çiller'in A takımındaki isimierin çözûİmesi parti içinde uzun 2amandır arka planda kalanlann ön plana çıkmasma neden oldu. Geçirdiği dargınlık sürecinin ardından aynı •'helikoptere'' yapılan davet sonucunda Çiller'le banşan Nevşehir Milletvekili Esat Kırathoğlu, "Çatıda fırtınalar kopuyor. Taban ve örgütten bir tek istifa yok. Birkaç kişinin dışında gidenler kendilerine altın tabak içinde milletvekilliği ve bakanlık sunulaniar. Zaten taban kendilerinden olnıayan \-e kabul etnıediği bu insanlann gidişine 'İşte olacağı buydu' diye tepki gösteri>wr" dedi. Kırathoğlu. "Partinin rengi kalmadı. Çekiien sıkınü budur" görüşünü dile getirdi. istifalann bir bölümünden duyduğu rahatbğı gizlemeyen Kıratlıoğlu. parti yönetimini de eleştirerek, "Partide. tecrübeye ve tecriibelilere hic önem verilmedi. Adeta dışlandılar. itildiler. Vararianmak gerekirken rutumlan bugün ortada olan insanlara sarddılar. Bu tecrübeli insanlar D\'P'\i ayakta rutan unsurlardır" diye konuştu. Menteşe: Topla>acağız DYP yönetiminin 55. hükümetin güvenoylamasına katılmayan milletvekilleri hakkında disiplin süreci başlatmasına tepki gösteren Aydın Milletvekili Nahit Menteşe. "Otan olmuştur, Grup sakinleştL Kopmalar oldu. Saflan sıklaştırnıak lazım" dedi. Bazı milletvekillerinin geri dönmelerinin sağlanabileceği inancı taşıdığtnı kaydeden Menteşe, "Partiyi derleyip topla>-acagız. Örgütleri elden geçireceğiz" değerlendirmesini yaptı. bağımsızlarla temasa geçti. DTP'nin grup kurmak için gerekli 20 millervekiline bugün ulaşamaması durumunda, Meclıs komisyonlannda bu partinin temsılini sağlayarak. dengeyi iktidar lehine çe\ irebilmek için ANAP'ın "ödünç milletvekili" verebileceğı öğrenildi. TBMM ihtisas komisyonlarında halen REFAHYOL ağirlığını koruması. 55. hükümetin istediği düzenlemeleri TBMM'den geçirmesinin önünde önemli bir engel oluşturuyor. Içtüzük gereği hükümet değişikliği olduğu için bütün komisyon üyeliklen bugün genel kurulda yapılacak seçimlerle yeniden belirlenecek. İçtüzük hükümleri uyannca yalnızca Plan \e Bütçe Komisyonu üyelerini iktidar çoğunluğu oluştururken. diğer ihtisas komisyonlan için üyelikler, siyasi partilerin parlamentodaki milletvekili sayısı oranına göre belirleniyor. İçtüzük uyannca. Plan ve Bütçe ile KİT komisyonu dışındaki komisyonlarda, grubu olmayan siyasi partilerin temsili olanağı bulunmuyor. Parlamentoda halen RP birinici parti olduğu ve DTP grup kuramadığı için de komisyonlarda REFAHYOL ağırlığı bulunuyor. DTP'nin grup kurması durumunda ise RP'nin en az 1 üyesinin düşerek DTP'ye geçeceğine dikkat çekiliyor. POLİTİKA GU1NLÜGU HİKMET ÇETİNKAYA Silahlı Güç... ANASOL-D, 5 Nisan Kararları'ndan sonra akar- yakıta en büyük zammı yaptı... Akaryakıta yapılan zam, tüketim ürünlerini etki- leyecek. yoksulluk sınınndaki insanımızın çanına ot tıkayacak... Bizim insanımız böyle zamlara alışkındır... Sahi, REFAHYOL akaryakıt zammını 'otomati- ğe' bağlamamış mıydı? Eğer yanılmıyorsam ayda iki kez filan yüzde 5'lik zam yapılıyordu... Ben, zamları değil, Türkiye'de devlet içinde ör- gütlü silahlı güçleri merak ediyorum... Onun için- de Hanefi Avcı'nın anlattıklarını önemsiyorum... Gazi olaylan niye çıkarıldı, onlarca insan niye öldürüldü? Bu soruya yanıt arıyorum ve Hanefi Avcı'nın iddialarını, CHP Içel Milletvekili Fikri Sağ- lar'ın bize yaptığı önemli açıklamaları üzerinde duruyorum... Bakın Gazi Mahallesi olaylarında 16 kişi ölmüş, 225 kişi de yaralanmıştı. Gazi Mahallesi olaylan, 12-13 Mart 1995, 5 kişinin yaşamını yitirdiği Üm- raniye olayları ise 15 Mart 1995'te meydana gel- mişti... Aradan iki yılı aşkın süre geçti, Gazi olaylarında suçlu görülen 20 polis, halen yargı önüne çıka- nlmadı. Üstelik, polisler istanbul'da değil. Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak... Gelelim 15 Mart 1995 yılında 5 insanımızın öl- düğü Ümraniye olaylarına... Yine aradan iki yılı aşkın süre geçtiği halde sav- cılık soruşturması bitmedi. Olaylar sırasında sivil ve resmi polislerin ateş ettiği silahların balistik in- celemesi tamamlanmadı ve suçlular saptanama- dı... Gazi ve Ümraniye olaylarını başlatan kışkırtıcı- nın Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım olduğunu Ha- nefi Avcı açıklıyor, dönemin Istanbul Emniyet Mü- dürü Necdet Menzir de aynı doğrultuda konuşu- yor... Burada bir önemli nokta var. O da Hanefi Av- cı'nın iddiasıdır: "Gazi ve Ümraniye olaylan, Tarık Ümrt cinaye- tini örtmek için çıkarıldı..." Tarık Ümit, 2 Mart 1995 yılında kaçırıldı, 7 Mart 1995 günü ise otomobili bulundu... • • • Görülen o ki devlet içinde örgütlü silahlı güç bu- gün de variığını korumaktadır. Susurluk Komisyo- nu'na ifade veren bürokratların çoğunluğu, 'dev- let sırn' diyerek pek çok olayın üzerini örtmek is- temektedir... CHP Içel Milletvekili, TBMM Susurluk Komisyo- nu üyesi Fkri Sağlar diyor ki: "Komisyonda ifade veren ve Tarık Ümit cinaye- tiyle ilgilenip hem cep telefonlarına hem de Özel Harekâtçı Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Oğuz Yorulmaz ısımlerine ulaşan, onlan Ataköy Karakolu 'nda gözaltına alan, daha sonra Ibrahim Şahin'/n devreye girmesiyle ser- best bırakmak zorunda kalan istihbaratçı astsu- bay Ahmet Altıntaş'/n ifadesi çok önemlidir. Al- tıntaş, komisyonumuza verdiği ifadede Gazi olay- ları çıkınca Tarık Ümit cinayetini araştırmayıp bı- raktım, bir daha da ilgılenemedim, çünkü başka yeretayinim çıkmıştı' demiştir. Burada önemli olan Tank Ümit cinayetinın, Gazi olaylanyla kapatılmak ıstenmesidir..." Bir başka noktayı ise şöyle anlatıyor Fıkri Sağ- lar: "Komısyonumuzun çalışmaları sırasında devle- tin istihbarat örgütleri ve güvenlik güçleri arasın- da koordinasyon olmadığı, bu kunjluşlann birbir- lerini karalamaya varan faaliyetlerde bulundukla- n gözlenmiştir..." Fikri Sağlar'ın üzerinde durduğu bir önemli ko- nu da şudur: "Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'in de bil- diği ve Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Ali- yevY uyardığı darbe girışiminin devletin içıne sız- mış çetelerle bağlantıları araştınlmamış, sorum- luları günışığına çıkanlmamıştır. Kaldı ki bu konu, sadece ülkemizin uluslararası platformdaki ilişki- leri açısından değil, iç güvenliğini de ilgilendiren önemli bir olaydır. Aynca, Çın Halk Cumhuriye- ti'nin Sincan-Uygur bölgesinde eylemler tasar- landığı iddiaları yoğunlaşmıştır. Bu faaliyetlerin içinde diğer ülkelerin gizli servislerinın de yer al- dığı duyumları vardır. Ve asıl tedırginlik verecek nokta da budur. Bu olaylar Meclıs 'in araştıracağı başlıca konular olmalıdır." • •• işte bu nedenle Hanefi Avcı'nın iddiaları çok önemlidir... Eğer, Hanefi Avcı dınlenir, CHP'lı Fikri Sağlar'ın açıklamaları değeriendirilirse Türkiye'de pek çok faıli meçhul onayet aydınlanır... Bugün, Uğur Mumcu cinayeti neden aydınla- namıyor? Namus sözu \/erenlerden birisi, Cumhurbaşka- nı Süleyman Demirel değil midir? Susurluk olayı, devlet içindeki örgütiü sılahlı gü- cün nerelere dek uzandığını gözler önüne sermış- tir. Gazi sanığı polislerin halen yargı önüne çıkanl- mamasi, Ümraniye katliamının soruşturmasının hâlâ sürmesi sizi hiç düşündürmüyor mu? MİT mensubu Tarık Ümit'in öldürüldüğü (kay- bolduğu) 7 Mart 1995 günü ortaya çıktı, beş gün sonra da Gazi Mahallesi olaylan patlak verdi... llginç değil mi? Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (g Planet.com. TR ÇANAKKALE AŞLIYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN EsasNo: 1995,560 KararNo: 1996-924 Davacı Füsun Aydın vekili Av. tlhan Çakar ile davalı Mustafa Aydın arasında yapılmakta olan boşanma da- \asının duruşması sonunda: Davalı Mustafa Aydın'ın adresı tespıt edilemedığin- den, duruşma günü ilanen tebliğ edilmış. duruşmaya gelmedığinden, karann da a>nı yolla tebliğıne karar \ e- rilm'iştir. Mahkememizden verilen 25.12.1996 aün ve I995'56O esas ve 1996 924 sayılı karar ile. Bılecik ili, merkez. Küplü. Cilt No: 036 04. Sayfa No: 64. Kütük Sıra No: 204"tenüfusakayıtlı Hüseyin ve Emineden ol- ma 16.3.1968 doğumlu .Mustafa Âydın ile aynı yerde nüfusa kayıtlı îbrahim ve Tacide'den 26.6.1968 doğum- lu Füsun Aydın'ın boşanmalarına ve müşterek çocukla- n Çağdaş ile Büşra Aydın'ın velayetlerinın davacı an- neye verilmesine karar venldiği hususu. tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 9.6.1997 Basm: 29599 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog