Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER 'Sigara yerinegazete9 kampanyası engellendi SİİRr(Cumhuriyet)-HADEP Genel Mer- kezi Gençlik K.omisyonu tarafından ülke ge- nelinde ba$latılan "Sigarayı Bırak Gazete AT kampanyası Siirt'te engellendi. Valilik, kam- panya ile ilgili bildiri \e afişlerin dağıtılma- sına izin vermedi. HADEP'in kampanyasıyle ilgili afişlerinin asılmasma izin vermeyen Siirt Valiliğı. 09.7. 1997 gün ve 2229 sayılı karannı '•febüğve TebeUüğ BelgesTyle partinin ll Sekreteri Ah- met Arslan'a imza karşılığında iletti. \r alilik afişlerin asılmasının yanı sıra "Sigarayı Bı- rak Gazete Al" kampanyasıyla ilgili bildiri- lerin dağitılmasını da yasakladı. HADEP Siirt ll Sekreteri Ahmet Arslan. kampanyanın Ankara. Bolu, Diyarbakır'dan sonra Siirt'te de yasaklandığına dikkat çeke- rek "Bu uygulama antidemokratik. Gençle- re 'Gazete okuma, sigara iç" demektir. Bu tu- tum aynı zamanda yeni hükümetin eskisinin kafa yapısını raşıdığını göstermektedir" diye tepki gösterdi. HADEP Gençlik Komisyonu tarafından başlatılan sigara yerine gazete alınmasını is- teyen kampanyanın duyurulannda şu görüş- lereyerveriliyor: "Hem sağlığımıza hem hal- kınuza ve hem de ülkemize faydalı olmak is- tiyorsak başta kanser olmak üzere sayısız has- talıklara neden olan ve bir intihar aracı hali- ne gelen sigarayi bırakalını. Sigaraya verdiği- miz paranın çok azıyla bir gazete satın alabi- lirsiniz. Halkımızın ve demokrasinin sesi olan özgür basınımızL, gazetelerimizi güçlendiretim. Okuvalım. okutalım."' Çankaya'ya 'Internet' başvurusu EVtN GÖKTAŞ ANKARA-Türkiye Bilişim Demeği Baş- kanı Rahmi Aktepe. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirele başvurarak. Türkiye'de Inter- net kullanımının daha çok yaygınlaştınlma- sı için yardımcı olmasını istedı. Mektubun- da. matbaanın da Türkiye'ye geç girdiğini ve bunun olumsuz etkilerinin yüzyıllarca sürdü- ğünü anımsatan Aktepe. "Ülkemizde Inter- net'in öneminin yeterince kavranılmamasının ve yavgın kullanuna geçilmemesinin geleeek- teki olumsuz etkilerini de çocuklanmız yaşa- yabiür" dedi. Aktepe, mektubunda şu görüşlere yer ver- di: "Bilginin etkin bir sekilde üretilmesinde. saklanmasında ve kullanılmasında devıiın ola- rak nitelenebilecek bir değişim günümüzde yaşanmaktadır. BiJgi toplumu. bilgi devrimi, bilgi teknolojileri sözcükleri ile tanınılanma- ya çahşüan bu değişimin günliik yaşamın her alanını doğrudan etkilemeye başladığı görül- mektedir. Bu değişim ile doğrudan ilgili ola- rak bilgtsayar \e Üetişim teknolojilerinde ve bu- nun en somut örneği olan Internet'te baş dön- dürücügelişmelerolmaktadır. Llkemizdeko- nunun önemini ilgili kurum ve kişiler tarafın- dan yeterince kavranmadığı gözlenmektedir. Daha da ötesinde, bir ulusal bakış açısı eksik- 1İ0 gözlentnetkte, örgütsüz, düzensiz, plansız ve Ueriye dönük bakış açısından yoksun yak- laşımlarla günü kurtancı ve birbirinden ba- gımsız çözümler uygulanmaya çahşılmaktadır. Internet'te yeterli yatırım yapılmamasu var olan Internet altyapısının zayıfhğı, politika ve stratejiter bir tarafa. bunlardan sorumlu dev- let kuruluşlanmn dahi tanı olarak tespit edi- lememiş olması ve soruç olarak Intemet'in yaygın kullanımında geç kalmmasu günümü- zün temel probtemleri arasındadır.T1 Internet'e gereken önemin verilmemesi durumunda Tür- kiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet gü- cünü yitirebileceğini ve firmaların ticaretle- rinde düşüs. olacağını vurgulayan Rahmi Ak- tepe, şöyle devam etti: "Sagiıklı biçimde ku- rulması ve geliştirilmesi gerekli olan Internet altyapısı, aynı ülkemiz karayolları, telefon. elekrrik. su. gaz, altyapılan gibi toplumun her kesimini ve günlük yaşantımızın her anını et- kileyecektir. Intemet'in yaygın kullanımının ger- çekleştirilebilmesi için kısa, orta ve uzun va- deli politik stratejilerin tespit edilmesL kamu ve özel sektör işbirliği ile katılımcı mekaniz- malar oluşrurulması. vatınm yapılması. ülke- mizveçocuklanmızuı geleceği için zaman kay- bedilmemesi gerekmektedir. Bu amaçlar için, konuiann tüm siyasi partileringörüş biriiği ohış- turacağı partiler iisrii bir anlayış ile ahnması gerektigi açıkür." Orakoğhı ifadeye bekleniyor ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-Türk Si- lahlı Kuv-vetleri'ne (TSİC) yönelik istihbarat faaliyetleri soruşturmasını yürüten Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı, ifa- desini almak üzere eski istihbarat şefi Bülent Orakoğlu "nu bekliyor. Savcılık soruşturma çerçevesinde. Emni- yet Genel Müdürlüğü döneminde Orakoğ- İu'nun istihbaratın başına getirilmesine kar- Şi çıkan Balıkesir Valisi Alaaddin Yfiksei'in ifadesini aldı. Savcılık daha önce, Orakoğlu ile birlikte suçlanan İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Hanefi Ava'nın da ifadesini almış- tı. Alınan bilgiyegöre. savcılık, Orakoğlu'nun ifade vermeye gelmesini bekliyor. Savcılı- ğın, gerektigi zaman, henüz resmi birdavet- te bulunmamasına karşın Emniyet Genel Mü- dürüKemalÇelikile Içişleri Bakanlığı Müs- teşarı Teoman İnüsan'ın da ifadesini alabileceği bıldinldi. 25 bin yeni öğretmene kadroANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Milli Eğitim Bakanı Hikinet Uluğbay. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel ile yaptığı ön göriişmede. 8 yıllık kesın- tisizegitim için gereken öğretmen ih- tiyacının karşılanması amacıyla 25 bin kişilik kadro talebınde bulundu. Anlaşmaya vanlan görüşme sonra- sında bakanlıkta yapılan hazırlık ça- lışmaları yoğunlaştınlırken. Lluğ- bay'ın önünde binlerce şikâyet mek- tubununbinktığiöğrenildi. Uluğbay'ın bakanlıktaki usulsüz harcamalardan atamalara kadar pek çok konuyu içe- ren mektuplan incelemeye aldığı be- lirtildi. Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğ- bay'ın. 1997-1998 öğretim yılında ge- çileceği açıklanan 8 yıllık kesintisiz eği- time ilişkin hazırlıklannı tamamla- mak üzere olduğu öğrenildi. Uluğbay. 8 yıllık eğitimc geçişi öngören yasa ta- sansının bu hafta içinde TBMM'ye su- nulması kapsamında Maliye Bakanlı- ğı'ndan 25 bin kişilik öğretmen kad- rosu istedi. Nlilli Eğitim Bakanlığı'ndanbıryet- kili. üst yönetımde önemli değişiklik- lerin beklendiöıni. bakanlıktaki bü- rokratlann sosyal demokrat görünme yanşına girdiğini söyledi. Üst düzey bürokratlar üzennde sosyal demok- rasi üzerine yapılan tartışmalann hız kazandığını belirten vetkilı. Bakan Uluğba\ "ın makamına hergün yüzler- ce şikâyet mektubu ve usulsüzlük dos- yasının geldiğini belirrti. Yetkili. Uluğbaym söz konusu mek- tuplan ve dosyalan incelemeye aldı- ğını kaydettı. Yetkili. 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi durumunda gereken kay- nak ihtiyacının bu yılki bölümünün Milli Eğitim Vakfı ıîe 3418 ve 3308 sayılı yasalarla kurulan bakanlık fon gelirlerinden karşılanabileceğini söy- ledi. 8 yıllık kesintisiz eğitimle birlik- te imam-hatip liselerinin ve Anadolu liselerinin ortaokul bölümüne ögren- ci alınmayacagını, ancak buraiarda okuyan öğrencilerin müktesep hakla- nnın korunacağını vurgulayan yetki- li. •'İmam-hatip liseleri 3. Anadolu li- seleri de 4 yılda aşamalı olarak tama- men tasfije edilecek" dıye konuştu. Yetkili, 8 yıllık kesintisiz eğitimin tüm alanlarda tavizsiz olarak uygu- lanması gerektiğini, bu nedenle 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Ya- sası'nın da değiştirilmesinin zorunlu olduğunu kaydetti. llkokulu bitiren öğrencilerin çıraklık eğitimine alın- masını ve 14 yaşından küçük çocuk- lann da aday çırak olmasını öngören yasanın gözden kaçınlmamasını iste- yen yetkili, "Bunun bakanaanlatılma- sı gerekiyor. Çünkii, bazı bürokratlar, bu alan için istisna yapıünasını istiyor. Çırak ada>ı çocuklann mağduriyeri- nin önlenmesL sanayinin ihtiyacınm dikkate ahnması ve erken yaşlarda \önlendirilmeleri için Çıraklık ve Mes- leki Eğitim Yasası'nı değiştirmek iste- miyorlar. Ancak 8 yıllık kesintisiz eği- tim uygulanacaksa, bunu tavizsiz uy- gulamak gerekiyor" dedi. BahçelievlerAtatürk heykeline kavuştu Bahçelievier Belediyesi tarafından belediye binası önün- de yaptınlan Atatürk heykeli, dün düzenlenen tören- le açıldı. Bir buçuk ton agırlığında, 2.10 metre yüksek- liğinde ve 1.10 metreenindeki hey keli, Bahçelievler Be- lediye Başkanı Saffet Bulut, Bahçeliev ler Kaymakamı Kemali Akav ve Bahçeliev lerGarnizon Komutanı ^'üz- başı Yakup Dursun birlikte açö. Törende konuşan Saf- fet Bulut, hizmet binası önüne yapılan Atatürk hey ke- linin "en büyük hizmet" olduğunu söyleverek, yurttaş- lann "Atatürk'ün sözlerinden bir şeyler çıkarabilme- si için" Bahçcliev ler'in değişik noktalanna ve refüjle- rinede Atatürk'ün vecizelerinin dikileceğini belirttL Bu- lut. 30 ağustosa kadar Bahçeliev ler'de Istanbul'un en büv ük kültür merkezlerinden birinin açılacağını belir- terek, -Hizmetlerimiz bundan sonra daha hızlı devam edecek" dedi. (Fotoğraf: IPEK YEZDANl) Hükümet- sivil toplıun birlikteliğî ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)- RE FAH- YOL'un gitmesi için Tiİrk-lş. DİSK. TESK, TİSK ve TOBB'un oluşturduğu sivil girişım, dün yeni hükümetin bakanlannı ziyaret ede- rek, istemlerini bildirdi. Sekretarya oluşturan sivil girişim örgütleri, çeşitli konulardaki çö- züm önerilerini ve istemlerini yazılı olarak 10- 15 gün içindebakanlara iletecekler. Yeni hü- kümetin bakanlan. sivil ginşim örgütleriyle ortak hareket edeceklerini belirttiler. Türk-tş, DİSK, TESK, TİSK ve TOBB ge- nel başkanlan dün ilk önce Maliye Bakanı Ze- keriya Temizeri ziyaret ettiler. Temizel, as- gari ücretin vergi dışı bırakılıp bırakılmaya- cağına ilişkin soru üzerine, çalışmalaryapıl- dığını belirtirken, ayak üstü yanıt vermek is- temediğini söyledi. Hükümet olarak kararla- n karşı tarafa dayarma anlayışında olmadık- lannı kaydeden Temizel. "Ülke çahşanlannı ügilendiren her karar. uzlaşma içinde ahna- cakor. EkonomikSosyal Konsey'de kararlaş- ünlacakhr'" dedi. TOBB Genel Başkanı Fuat Miras, parla- menter sisteme, demokrasiye ve laiklige sa- hip çıkmak amacıyla bir araya geldiklerini. bundan sonraki amaçlannın bazı yasalann TBMM'den hızla çıkarılması olduğunu be- lirterek. "Onun için vapılacak çalışmalara destekvereceğiz. Mevcut hükümetin çauşma- lannı izleyeceğiz. Biz vıkıcı olarak bu biıiik- teliği oluşturnıadık. Biz 5 kurulı^ olarak hü- kümetin icraatını takip edeceğiz. değeıiendi- receğiz" diye konuştu. TİSK Genel Başkanı Refik Baydur ıse 5 örgüt olarak rejim teminatı aradıklannı, ye- ni kurulan hükümetle bunun sağlandığına inandıklannı v urgularken, "Burada bir sap- ma olursa yine avnı düşüncelerle hareket ede- riz. \ergi adaletsizliğL vergi kaçağı had dere- ceye varmıştır. Yasadışı davranışlar had de- receye varmıştır" dedı. Âdalet Bakanı Oltan Sungurlu'yu ziyaret eden sivil girişim grubu temsilcileri adma konuşan TESK Genel Başkanı Derviş Gün- day, 5 kuruluş olarak bir komisyon kuracak- lannı, bu komisyonunun da yasal düzenleme- lerle ilgili yapacağı çalışmalann da Ekono- mik Sosyal Konsey'e sunulacağını bildirdi. Adalet Bakanı Sungurlu ise demokraside ka- tıhmın esas olduğunu vurgulayarak, yapıla- cak yasal düzenlemenler konusunda sivil top- lum örgütleriyle birlikte çalışacaklannı ve mümkün olduğu kadar kamuya açık olacak- larını kaydetti. Sungurlu, demokratikJeşme konusunda ne- ler yapılabileceğini daha geniş çalışmalarla ele alacaklannı belirtirken, bu konuda yalnız- ca ANAP'm ya da hükümetin değil, muha- lefet partileriyle uzlaşmanın ve kamuoyunun da desteğini almanın önemli olduğunu söy- ledi. Türkiye însan Hakları Vakfı 1996 raporunu yayımladı 6 3O çeşit işkence uygulaınyorANK.\R.A (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Însan Haklan Vakfı (TtHV), Ankara. İstanbul. Izmir \e Adana'daki tedavi merkezlerine başvuran 16O'ı ka- dın, 588 kışiden 576'sımn verdiği bil- gilere dayanılarak hazırlanan 1996 yılı raporunu yayımladı. THİV. 30 çeşit iş- kence türü bulunan Türkiye'de. kara- kollar ve emniyet müdürlüklerinin işken- cenın en yaygın uygulandığı >erler ol- duğunu bildirdi Rapora göre. Ankara. İstanbul, İzmir ve Adana'daki Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri'ne 1996 yılında başvuran 588 kişiden yüzde 62.5'i emniyet mer- kezlerinde işkence gördüğünü bildirdi. Raporda. emniyet müdürlükleri. kara- kollar. landarma karakolları \ e cezaev - lerinde uygulanan işkencenin yanı sıra e\ baskınlarında. sokak gösterilerinde uygulanan şiddet de işkence olarak de- ğerlendirildi. Raporda. 30 ayrı işkence yöntemi şöyle sıralandı: '•Dayak. hakaret. tehdit. göz bağlama, öldürme tehdidi, sovma. yeme-içmenin kısıtlanması. soğuk ze- minde bekletme, hücrede tecrit. basınç- lı-soğuk su sıkma. her an işkenceve alı- nacakmış duygusu yaratma. yakınlara yönelik tehdit, elektrik, askı. cinsel taciz, hava burma, uyutmama, işeme ve dış- kılamanın engeUenmesi, saç-sakal-bıyık yolma. işkenceye tanıklık ettirme, fala- ka ve diğer yöntemler." Raporda. tedavi görenlerin büyük ço- ğunluğunu oluşturan 360 kışmin emni- yet müdürlükleri ve karakollarda. 24 kişinin cezaevlermde. 58 kişinin res- men gözaltma alınmadan evierinde, po- lıs tarafından götürüldükleri kentdışı alanlarda ya da göstenler ve mitingler gıbi etkinliklerde işkence gördüğu kay- dedildi. TİHV Tedavi Rehabilitasyon Merkezi raporunda. işkence sonucu en sık karşılaşılan fiziksel yakınmanın kas- iskelet sisteminden kaynaklandığı belir- tildi. İşkenceden kaynaklanan psikolojik sorunların da ele alındığı rapora göre, işkence gören kişilerde rastlanan psiko- lojik rahatsızlıklann başında uyku so- runlan. unutkanlık. anksıyete, konsant- rasyon bozukluğu, dalgınlık, işkenceye ilişkin belirli anlann sık sık anımsaruna- sı, kaygı, çabuk sinirlenme. halsızlik-yor- gunluk ve kâbus görme geliyor. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Tarihi Kim Yapar? "Hangi Tarih" yazısı üzerine çok arayan oldu. Çok kişi heyecan duymuştu. Sayın Sacit Somer "Çoğaltıp dağıtıyoruz" diyordu. Ama o yazıda yer alan bazı savlara ciddi bir karşı çıkış da vardı. Üstelik de Atatürk ve Kemalizm yanlısı bir araş- tırmacıdan geliyordu. • • • Prof. Justin McCarty'nin Haliç Rotary'de yap- tığı konuşmanın can alıcı mesajı şuydu: "- Atatürk olmasaydı, Türk belkı Ozbekıstan'da olurdu, ama Trakya veAnadolu'dakalmazdı. Mus- tafa Kemal sadece ülkeyi kurtarmadı. Türk nesli- ni de kurtardı." Dışişleri Bakanlığı Kültür Dairesı Başkanı Dr. Menter Şahinler, "Atatürkçülüğün Kökeni, Etki- si ve Güncelliği" adlı değerli bir kitabın yazarı. Ki- tap Fransa'da da yayımlandı. Önümüzdeki aylar- da da Almanca ve Arapça olarak yayımlanacak. Yolladığı mektupta şöyle diyor: "Prof. Justin McCarty'nin görüşünü paylaşma- dığını, Atatürk olmasaydı, başta Ali Fuat Cebesoy ve Kâzım Karabekir olmak üzere diğer paşaların ulusal mücadeleyi sürdüreceklenni, kaldı ki hal- kın Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde gerilla sa- vaşlarını başlattığını, Anadolu'daki Türklerin en azından Vietnam. Afgan halkları kadar başarılı ola- cağını anımsatmak isterim." Ve devam ediyor: "Elbette Atatürk olmasaydı, devrimler gerçek- leşmeyecekti. Modern Türkiye devleti yerine de- mokrasiden yoksun sıradan birMüslüman ülke ola- caktı. Ancak 9 milyon Türk'ü Anadolu'dan atma- ya kimsenin gücü yetmeyecekti." • • • Acaba kim haklı? Bir kere, Anadolu'da yer yer direnmelerin Mus- tafa Kemal'in öncülüğü üstlenmesinden önce baş- ladığı açık. Hatta bazı yerel cumhuriyet deneme- leri bile olduğu biliniyor. (Prof. Bülent Tanör, "ye- rel kongre iktidarlan" olayını çok güzel aydınlattı.) Ama Anadolu halkının yeryerdirenmesinin "an- tiemperyalist" bir yanı yoktu. "Anti-Rum" ve "an- ti-Ermeni" bir yanı vardı. Kimileri, çözümü Amerika'ya. Ingiltere'ye sığın- makta arıyordu. Sıvas Kongresi'nde bile, Kara Vasıf Bey -çok kişinin düşüncesıni dile getirerek- haykırmaktaydı: - Hangı bağımsızlık? Tüm yıllık gelirimiz, daha dış borcumuzun faizini bile ödeyemez! Bölük börçük kızgınlıklan, çabalan. çıkış arayış- larını tam bağımsızlıkçı. ulusal, antiemperyalist bir Kurtuluş Savaşı'na dönüştürüp evrenselleştiren kişi Mustafa Kemal'dir. • • • Atatürk olmasaydı. devrimler yapılabilır miydi? Her şeyden önce. eski Türklerde, kadında kut- sal bir güç olduğunu varsayan bir Şamanızm dö- nemi var... Orta Asya'da kadın-erkek eşitliği ge- çerli. Daha sonra -Anadolu'nun çok etnikli yapısında- farklıya hoşgörü alışkanlığı var.. Ne Selçuklu ne de Osmanlı, hemen hiçbir dönemde, tam bir "şeriat devleti" olmuş. Iran-Arap Islamı "Allah korkusu"na dayanıyor. Anadolu islamı ise "Allah sevgisi"ne. Tüm bunlara bir de Tanzımat'la başlayan "laik- liğeyöneliş" adımlarını ekleyin. Bu geçmiş, bu birikim olmasaydı, Kemalist Dev- rim olabilir miydi? Atatürk Iran ya da Arabistan'da doğsaydı -tüm dehasına karşın- devrimini aynı bpyutlarda gerçek- leştirebilir miydi? • • • Fransız Le Figaro gazetesı -Şahinler'in kitabın- dan da esinlenerek- şunları yazıyor: "Osmanlı 'nın hoşgörüsü ve Türklenn özgürlük- çü gelenekleri ile kanşmış olan Anadolu deneyi- mi, sadece Müslüman ülkeleri değil; Avrupa 'yı da tehdit eden Islam köktendinciliğine karşı, olanak- lı tekyanıt gibi görünmektedir. Avrupa da unutul- muş olan sürekli devrimci Kemalizm, bütün ılım- lı Islam anlayışlarına, çağa katılma ve demokrasi- ye uyum sağlama olanağını sağlamaktadır." Türklerin Orta Asya'dan beraberlerinde getir- dikleri eşitlikçi ve özgürlükçü gelenekler... Anado- lu'da buldukları çoğulculuk ve hoşgörü ortamı... Bunlar olmadan Atatürk olmazdı! Ama Atatürk olmadan da bunlar kendi başları- na bir Kemalizm yaratamazdı! Baro Başkanı Yüksel uyardi: Osmaniye'de irtica tehlikesi OSMANİYE (UBA) - Osmaniye Barosu Başkanı A. Doğan Yüksel. son dö- nemlerde yaşanan Osmani- ye kaynaklı eylemlerin bir işaret olduğunu belirterek. "İrtica, Osmaniye'de ciddi bir tehlikedir" dedi Yerel ara seçimleri RP'nin ka- zandığı Osmaniye'de ırticai faaliyetlerin yoğunluk ka- zandıöı öne sürüldü. Aydınlık îçin Yıırttaş Girişiıni'nden kampanya İstanbul Haber Servisi - Av dmlık tçin Yurt- taş Girişimi. Meclis'ten geçen hafta sonu güvenoyualan 55. hükümetin Susurlukola- yını bir an önce açıklığa kav uşturması için kampanya başlattı. Başbakan MesutYılmaz. Başbakan 'iardımcıları BülentEcevit ve ts- met Sezgin ile ANAP. DSP. DTP Meclis gruplanna gönderilmesi ıstenen faksta "Mec- lis'in güvenoy unu aldınız, sıra yurttaşın gü- venoyunda" başlığı yer alıyor. Yurttaştan yurttaşa ulaştınlması ıstenen yazıda şu gö- rüşlere yer venliyor: "Hükümetprogramm- da ve hükümeti dışarıdan destekleyen CHP'ninaçıklamalannda yer alan "Çetepis- liğinden annmadan devlet çarkı ışletilemez' görüşüne tümüyle kanlıvorum. Tüm dünya biliyor ki ışıklanmı geceler boyu bu inançla yakıp söndürdüm. Bu doğrultuda atacağınız her adımın destekçisi olacağım. Ama bilin ki yurttaşın güvenoyunu almak için Susurluk pisliğini tümüv le temizlemeniz şart! lcu ne- reye bulaşmış olursa olsun Susurluk olayı her yönüv le açığa çıkanlmadıkça; adlan ola- ya kanşmış milletvekllerinin dokunuimazhk- lan kaldınlmadıkça, samklar yargılanma- dıkça, suçlular cezalandınlmadıkça. seçilmi- şi atanmışı. shili askeriv le herkes, her kurum temizlcnip annmadıkça bu ülkede hukuk variığından söz edilemez. Biz. milyonlarca yurttaş. destek vermek ya da hesap sormak üzere sizi gözlüjoruz, Haydi temizleyin şu işi. aydınlık bir Türkiye've beraber uiaşalun." 16 sendikanın oluşturduğu platformun Tunceli raporu: Hiillv terörist görülüyor TLiNCELİ(Cumhuriyet)-Tun- celi'de faaliyet gösteren 16 sen- dikanın temsilcilikleri bir plat- form oluşturarak kentin sorunla- nnı ve çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırladı. Raporda. bölge halkma potan- siyel terörist gözüyle bakıldığı öne sürüldü. Tunceli ile ilgili rapor. "yatmm eksiklikleri. sağlık, eğitim, tanm ve hayvancılık. ulaştırnıa gibi so- runlar ile güvenlik" v e "demok- ratik kitle örgütlerine yönelik po- litikalar" başlıklan altında sıralan- dı. Sendikalar platformunun ha- zırladığı 24 sayfalık raporda, Tun- celi'ye yok denecek kadar az ya- tınm yapıldığı. ancak kentin ver- gi veren iller sıralamasında ilk dörde girdiği belirtildi. Kentte bulunan 314 ilkokuldan yalnızca 30'unun eğitime açık ol- duğu kaydedilen raporda. sağlık sorunlanna da değinildi. Tunce- li'debulunan lOOyataklıhastane- nin yetersiz olduğu kaydedilir- ken. çevre illerin sağlık olanak- larından yararlanmanın da gü- venlik gerekçesiyle engellendiği belirtildi. Halkın. bölgede yaşanan terör olaylan nedeniyle tanm ve hay- vancılık yapamadığı belırtilen ra- porda, 168 köyün boşaltıldıgı kav - dedildi. Kitle örgütlerinin raporunda Tunceli Valıliği ile ilgili şikâyet- lere de hiçbir demokratik eyleme izin verilmediği vurgulandı. Raporun en dikkat çeken yanı ise Tunceli'den yükselen her se- se terör kuşkusuyla bakılması. Bölge halkma potansiyel terörist gözüyle bakıldığı vurgulanan ra- pordâ bu durumun da Tunceli'nin sorunlannın çözümlenmesini en- gellediği kaydedildi. Geçen yıl. Anayasa Baş- kanı VektaGüngörOzden'e küfürlü mektupların Os- maniye'den gönderildiği- ni. AzizNesinaleyhine pan- kartlar açıldığına dikkat çe- ken Osmaniye Baro Başka- nı A. Doğan Yüksel. Gü- müshane Baro Başkanı Ali Günday'ı savunan av ukat- lann Osmaniyeli olması- nın da rastlantı olmadığına dikkat çekti. Yüksel. irtica faaliyetlerinin. yerel yöne- timden destek görüp gör- mediğının araştınlması ge- rektiğini de belirterek.u İr- tka, Osmaniye'deciddi bir tehlikedir" diye konuştu. 6 Kasım 1996'da yerel vönetime RP'li Belediye Başkanf nın seçilmesinden sonra Osmaniye'nin 60 yıl gerilediğini söyleyen CHP İl Başkanı Necati Uzdil de, tüm sosyal demokratlan Osnıaniye'nın tekrar eski kimliğine kavu^ması için çaba harcamaya çağırdı. Uzdil, özellikle lokanta gibi yerlerde haremlik-se- lamlıkuNgulamasınıpro- testo için bu yerlerde al- tematiftoplantılardüzcn- lenmesinı istedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog