Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 MGK'den izin yok Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" sözüyle yola çıkan Türkiye'nin tanınmış 168 bilima damının "aydınlanma hareketini ve bilimsel düşünceyi toplumda yaygmlaştıımayi, ulusal ve demokratik kültürü geliştirmeyi" amaçladığı Bilim ve Ütopya Vakfı'nı kurmasına, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin olumsuz görüş bildirmesi üzerine mahkeme tarafından izin veriimediğini biliyor muydunuz? Urfa yağması Şeriatçıların devlet desteği ile kuşattıklan Şanlıurfa'daki yağmadan Fethullahçı gruba düşen pay: Dersane için Özel idare işhanı ndan iki kat, Özel İdare'den 500 milyar lira değerindeki arsayı aylığı 150 bin liradan 25 yıllığına kiralama, devletin geçen ytl 45 milyar liraya yaptırdığı 100 yataklı öğrenci yurdunu yıllığı 101 milyon liradan 10 yıllığına ele geçirme, bir öğrenci yurdu daha, bir ilkokul, bir kolej... hıtemet: http: / / www.pJanet.eom.tr / Xn Etektronik posta: Deniz.Som©ptenetcotn.tr Tel: 0.212,512 05 05 Faks: 0.212.512 44 9? -Tansu Çiller DYP misvonunu bitirmiş... "O kadar komisvona misvon mu davanır!" Rumelihisam'nda konserler yeniden başlarken A navatan'ın tek başına iktıdar, ülkücü kanattan Namık Kemal Zeybek'in de Kültür Bakanı ol- i duğu 1987 yılında istanbul il Kültür Müdürlü- ı ğü'ne atanmıştı, ikı yıllık eğıtım enstıtusu me- zunu eski matematıköğretmenı Rahmi Çubukçu... Er- zurumdakı ülkücü gençlık yıllannda olduğu gıbı yanın- dan ayırmadığı sılahıyla ünlenmişti İstanbul'un kültür dunyasında.1991 'de DYP-SHP koalısyonu döneminde koltuğunu korumuş've SHP'li tüm kültür bakanlanna sos- yal demokrat kanVzitıni sunmayı başarmıştı. Ancak. hakkında çıkan yolsuzluk ve sarkıntılık iddialarını engel- lemeyı başaramamıştı. Hakkındaki iddiaları engelleme çabalanna tehdrt iddiaları da karışmıştı. Tehdit edılen ga- zetecıierden bin de Metin Göktepe olmuştu. Göktepe'nın öldürülmesinden sonra Mustafa Ekmekçi yazmıştı: "Yedi yıldıryerini korumayı beceren İstanul İl Kül- tür Müdürü, Metin Göktepe'ye gözdağı verdi mi? Çevresine Onu yaşatmayacağ m' dedi mi? Tanıdığı güvenlik görevlilerine, polislere bir şeyler dedi mi, demedi mi? Onun yakından tanığı polisler kimler? Kimler ınsafsız avcı'ya hizmet etmiş? Sormak gerek: -Metin'i kim öldürttü ulan?" Çubukçu'yu koltuğundan kaldırmak Refahyol'a na- sıp olmuş, RP'li İsmail Kahraman'ın gorevden aldığı Çubukçu da soluğu Danıştay'da almıştı. Danıştay'ın göreve lade kararını uygulamak DSP'li Kültür Bakanı İs- temihan Talay'a nasıp oldu; Çubukçu da demokratik solcu oldu... Rahmı Çubukçu 4 temmuzda tekrar İstan- bul İl Kültür Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Koltuğa otu- rur oturmaz ilk işi Hisarlar Müzesi Müdürü İsmail Gü- nay Paksoy'u gorevden almak oldu... Hisarlar... Rumelihisan... Rumelihısan'nda konserler... Refah ıktıdarında iptal edilen Rumelihisarı'ndaki kon- serler şımdi yeniden başlıyor... istemıhanTalay'ınhabe- rı var mı bılinmez ama eski ülkücü Çubukçu'nun MHP'Iİ kimliği iletanınan Paksoy'u apar topar gorevden alma- sının altında ne yatıyor acaba? Konserler için kiminle na- sıl bir sözleşme ımzalandı? Rumelihisan yine Mustafa Oğuz'un MOST Yapım'ına mı verildi, verildiyse kaça verildi? Ayakta durma yerle- rı hariç sadece oturma yerlerinden gecede 6 milyar lira gelir elde edilen Rumelihisarı, 45 günlük konser karşı- lığı 1 milyar liraya kiralanmış olmasın? İstemıhan Talay'ın hem Rahmı Çubukçu'nun hem de Rumelihisan'nın dos- yalarına göz atmasında büyük yarar var... SESSÎZ SEDASIZ (!) NURİKURTCEBE Devletin hastanesinde alkol kontrolü Otomobiline çarpan motosikletlinin verdiği küçük hasardan değil çarp- tıktan sonra sürücünün arkasına bakmadan kaçması nedeniyle şi- kâyetçi olmak için Alanya Merkez Karakolu'na gitti genç kadın. Ya- nındaki çocuğu ile sabah saatinde içki ıçecek hali yoktu ama polisler ku- ral gereği alkol kontrolüne gönderdi- ler. Alanya Devlet Hastanesi'nde acil servisteki nöbetçi adli doktorun kar- şısına çıkacaktı. fakat doktor ortalık- ta görünmüyordu. Nöbetçi polis me- muru yemekhaneyi, çayhaneyi. her bir servisi aradı, birkaç kez anons yaptır- dı, nöbetçi doktoru bulmak mümkün değildi. Hastane müdürü bile bulama- dı. Doktor, bir saat sonra kendi rıza- sıyla geldi. Genç kadına önce alkollü olup olmadığını sordu, "Hayır, deği- lim" yanıtını alınca "Kontrol etme- miz lazım" dedi. Üzerinde reçete ya- zan saman kâğıdı eline aldı, külah şek- linde büktü ve açık kenarını genç kadına uzattı. "Üfleyin" dedi. Ka- dın üfledi, doktor külahı burnuna yaklaştırıp kokladı, "Yapılan mu- ayene sonucu alkoi almadığı tes- pit edilmiştir" diyeyazdı, imzaladı. O sırada hastane müdürü geldi. Kü- lahlı, koklamalı alkol kontrolü yöntemi- ni görünce, "tahsisat... Mahsisat..." dedi. Kadın güldü. Karakola döndüğün- de plakasını aldığı motosikletin sürü- cüsünün bulunduğunu öğrendi. Sür- ücü ehliyetsizdi. Polisler kadını ve ço- cuğunu, karakolun önündeki haika açık "Polis Cafe"de ağırladılar ve eh- liyetsiz sürücüye 14 milyon 400 bin li- ra, motosikletin sahibine 7 milyon 200 bin lira para cezası kestiler. Bir polis, olan biteni bircümleyesıkıştırdı: "Her şey eğitim eksikliğinden ve ekono- minin kötü gidişinden..." AYDINLANMA ATEŞÎ tktişinı: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 'Solsuz siyasetin ülkeyi getirdiği durum ortadadırJ Halkın solda btrlik isteklerine duyarsız kalınmaması gerektığini söyleven Anadolu Cumok. sol si- yasi partı temsilcilerinden güç bir- İığı taleplerıni tckrarlarken lzrnır K.arş.ı_v aka Cumok da 55 hükümet- len beklenîilerini dıle getırvor. Anadolu Cumok "Ürkemîz'bugürioneiTİlTbir rol ayrınımdadır. Mustafa Kemal ön- derhğınılc. Anadolu halkınn emper- valızme \e gencilığe karşı müca- delesi sonucu kurulan cumhunyet, sadece ülkemizde değil dünv ada da venı bırdönemı. ulusal kurtuluş sa- \ijlan dönemıni bas.latmış,tır. Tarih- te ilk deta bır şeriat de\letı, ilericı ve de\ nmcı güçler tarafından > ıkıl- mış.iaık bir cumhuriyet kurulmuş- rur. Aradan geçen 70 yıldan sonra cumhunvetin kazanımlan emperya- lizm \e gericılık tarafından vıkım noktasına gelmiştır. Emperyalizm. birtaraftan >eni dümadüzenı prog- ramı ile ulusal de\letlerin soııa er- diği propagandasını vaparak ulu- sal güçleri tasfiye etmeve çalışırken. " dığer taraftan gerıciliğı yedeğıne alaraközelleştirmeprogramları ile cumhurivetin ekonomik temellcri- ni yıkma'kta. İslam ıdeolojısi ile ın- sanlan kul halıne getıreTek sömür- geleş.tırme sürectni başlarmaktadır. Clkemızde sola karşı özellıkle 1980'den sonra başlayan siyasetten silme. etkisizleştirme uygulamala- n ile soldaki dağınıklık. gericiliğı ıktıdara ta^ımış \ e emperyalizme bu programlannı büyük ölçüde hava- ta geçirme olanağını vermıştir Solsuz siyasetin ülkevi getirdiği durum ortadadır. Gericilık artık cumhuriyet ile hesaplaşma nokta- sina gelmiştir. Burada cumhunve- tin ilerici de\nmcı güçlennin tem- silcilerı olansol sivasıpartılere bü- yük sorumluluk dü^mektedir. Bu da solda ittıfak yaparak bir sol güç bırliği oluşturarak solu iktidara ta- şımak \e cumhurivet devriminin kazanınılarını korunıak. gelıştir- mektir. Kısaca 1919"da başlayan. amakesıntive uğrayan cumhuriyet de\rımı sürecıni tamamlamaktır Halk bu noktada gerekli duvar- lılığı göstermıştır. şımdi aynı duvar- lılığı solun sıyaşi temsileilerinden beklemektedır. Önümüzdeki bu gö- " re\ bır tercih değil bır gereksınme- ; dir. Mesele ne RPnin iktidardan uzaklaştınlıp ANASOL iktidannın kurulması ne de dağınık bir sol ile - seçınıe gidilmesidır. Çünkü bu se- çimden sol bır iktidar çıkmayaca- ğı gibı me\cut sıyasi tablo da de- ğişmez. Bununda sonucu. gene sağ eksenh iktidar modelleridir. Ülke- >i bu duruma getiren zaten sağ ik- tıdarlardır. sağın seçeneğini sağda aramak. ülkevi avdınlığa değılka- , ranlığa götürür. Bız Cumck olarak. sol sivası par- tı temsilcısı olan sizden. sol güç bırliğine destek \ ermenızi ve bunu gerçekleşünnenizi talep edisoruz." İzmir/Karşıyaka Cumok "1(1 terrur.uzdaki toplantımızda geçen dönemin genel bir değerlen- dirmesını \aptık. Yenı dönemde çe\remızdekı dığer Cumok "larla \e sivil toplum örgütleri\le daha faz- la da>anıs.ma \e iletışım ıçinde ol- mayı. gençlcre yönelik çalışmala- ra da aeırlık \ermeyi kararlaştır- dık 55. hükümetgü\eno\ualdı. Prog- ramında düşunce ve anlatım. vicdan \e dinı inanç özgürlüklerini \e gi- riş.ımcilıği geliştirmeyi toplumsal hasdtm \azgeçilmez ilkeleri saydı. Insan haklan açısmdan Türkıve ça- ğımızın en üst düzey ülkeleri ara- sına çıkanlacak \aadınde bulundu. Dü^ünce suçlannın tamamen orta- dan kaldırılması gerektiğine ınanı- \oruz. Başkalarının fııllerı >üzüıı- den kendi konumları. göre\ lerı se- bcbı\ le (Işık Yurtçu gibı) mahkûm olan gazetecılere afgetırıleceğine daır Başbakan Mesut \'ılmaz'ın \ erdiğı sözü gerçekJeştırmesini bek- li\oruz. Insan Hakları Demeğı Iz- mir Şubesi'nin açılmasına se\ın- dık. Kapalı olan diğer şubelenn açılmasına se\ meceğimiz günü bek- lıyoruz. Sanatabakışaçılanyüzün- den kültür sanat alanında gıden kad- roların jarattıŞı tahnbatı: "bakan- lığı özgiir bir ortama kavuştura- cağını" sö> le\en Kültür Bakaru'nın onarmasmı dıliyoruz. Gazetemizin kültür hızmetı ola- rak okurlannaannağanettiğı 'Kur- tuluş' \e 'Kuruluş' kitap ola\ına çok sev indik. De\amım arzu ediyo- ruz. tzmir K.örfezi"nde her gün yüz- lerce balık ölü olarak denızın üze- rinde ters dönmüş, durumda. Kör- fezdekı kırliliöe karşı ınsanlardu- yarlı olmazsa. yerel yönetimler ge- rekli önlemleri ahnazsa doğa in- sanlardan da büyük intikam aîacak. Karşı\aka'da mahkeme kararına rağmen sürdürülen katlı otopark in- şaatını da ona> lamıyoruz. Türki- ye'de sosyalist hareketin öncülenn- den "inançlı sosyalist çizgisi" için ömrünü ada\an Mehmet Ali A\- bar'ı ölümünün 2. yıldönümünde andık Bir sonrakı toplantımız 24 temmuz saat I8.3ü'da E«e Sanat Merkezı'nde (Tel: 323 2725)." Kuşadasi Cumok "ö Temmuzda toplandık. Önce- kı toplantılanmızda ve du> uruları- mızda bildirıldiği gibı. haziran bo- yunea Cumhurivet gazetemizde ya- vımlanan vazılararasındankatılım- cı okurlann onaylarıyla en güzel üç vazıvı seçtik. Yazıları derece- lendırdik ve ödüllendirdik. Hazi- ran a> ı ödüllerımiz Ahmet Altun- so>. Siehnıet Öz>ağcı ve İsmail Di- rim arasında pavlaştınldı. Ayın ödüllerı ise İsmet İnönü'nün yaşa- möyküsü ile ilgilı kıtaplardı. Ku- şadası Cumok'larolarak, ay boyun- ea Cumhurivet"te vavımlanan yazı- lar arasında yaptığımız değerlen- dırme vanşmasını sürdürüvoruz. 3 Ağustos 1997 Pazargünüvapılacak toplantımızın ödüllen şımdiden bel- lı: Mustafa Kemal Atatürk ile il- gılı kitaplar." Antalya Cumok "1997-1998 öğretim yılında 8 yıllık kesintisiz temel eğitime ge- çilebiimesi için gerekli yasal dü- zenlemenin hemen vapılması için Meclis Başkanlığı'na sunulmak üzere ımza ve Mıîlı Eğitim Baka- m'na fakskamp? n vası başlatılmak üzere konuya du_ .rlı kıtle örgütle- riyle ışbirliğı y?~ t naya ve olayın takıpçisı olmaya ..arar verdik. Sa- nıkları hala vargı önüne gelmeyen Metin Göktepe da\asını ızlemek üzere de 24 temmuzda Afyon"a gi- divoruz. herkes için ve gecıkme- miî adalet isteyen herkesı de bizle- re katılmaya çağınyoruz. 28 tem- muz saat 1 7 .30'da toplanıyoruz. Sen gelmezsen onlar gelecek dıyoruz. beklivoruz." KİM KİME DUM DOIA BEHIÇAK ûerye/ı bir kişiltâû dmak iuıdic. 5PoR (fapmak ty&yttir. Spofl. yoprvafr. gerekir. ÇİZGİLİK K.İMIL MASAR.ACI H A R B İ SEMİU POROY MIRMIRLAR LĞLRDLKAK §İMD\ MAR6TA OtSAY- r\ ,..EMıMİ^A/HER^<E5İN OTO5TOP4E- 8iRKE£>Wi TARİHTE BUGUN MÜMTAZ ARIKAS 16 Temmuz HAIT/,ALMANYA'YA SAVAŞ AÇT/f. 1318'DE BüSÜAl, I- OÜNYA SAISAŞ/'HIN SONUNA BİRKAÇ AY MALA, HAİri, ALMAA/M'yA SAVAŞ AÇTJ.< KAKAy/P OENİ- Zİ'NDEKİ KÜBA'YA KOMŞU H/SPANİOLA ADASI'NDA yBe AIAN Hfi/Tİ, 191S'TS AtoE&KA S/gt£Çt*: OEYLSrLERİ'fJİH ÎŞGALİUE uGKAM/fTr. gAŞICAM WOODBOIV MISON, - SAt/AŞ PURUMUNM OU>UKLA/İI ACAMAJ PBNİZ <UWE7l£RW/A/ AAJT/L AOALAI2/NA ÇIKAgMA YAP- MASlNPAN ÇEta'AJİLO/61 'ÇtU BU /ŞGALlfJ GE&- Ç£KLEŞh/?İL£>/6/M AÇltZLAMIÇn. f9S4 '£ DEĞİH ASD ÇİZMES/ ALT7A/PA K4LACA*: OCAH GETİRİL£CEKTrR. ABD'NİN ETKİSİYLE /918'PE ALMANYA'YA SAI/AÇ <4ÇAM H4İTI, BU NEDEMLE "~ HE/ZHANGı 8/R ÇARP/ŞMAYA 6<RMİYEC£KnR-- POLİTİKA VE ÖTESİ MEHMED KEMAL Vali Nevzat'ın ÖlümiL. Eski Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'ın "Ko- münizm gerekirse onu da bizyapanz" sözü var- dır. Bunu Nevzat Tandoğan söylemiştirde, nere- de, ne zaman, kime söylemiştir? Nijat Özön'ün yıllar sonra Attilâ llhan'a yazdığı bir mektup var. Bu sözün sahibinin Tandoğan olmadığını söylü- yor. Bu konuda bizim de bildiklerimiz var. "Bu sözü parti müfettişi Avni Doğan söylemiş- tir" diyorlar. llkin bazı tanıklar gösterelim. Gazi Eğitim Enstitüsü'nden bazı bildiriler da- ğıtılıyor. Hasan (zzettin Dinamo gözaltına alını- yor ve Tandoğan'ın karşısına götürülüyor. Vali öğrenciyi (Dinamo) azarlıyor, şöyle diyor: "Ayağınızı denkalın, böyle işlere kanşmayın. Hem size ne oluyor. Bu memlekete komünizm lasım- sa onu da biz getıririz." Dinamo'nun yaşamöyküsünü anlatan kitabın bir- kaç yerinde bu söz geçer. Şimdi kitabı bulamam (kitaplar dağınık) meraklısı bulabilir. Dinamo, son- ra bu bildirilerden Ankara hapishanesinde yatı- yor. Ikinci tanık Keskinli Rıza Bey'in oğlu Yusuf Rı- za Silsüpür. Keskinli Rıza Bey, Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün buyruğuna 200 atlı veren müfrezeden. Sonra araları açılmış ve asılmıştır. Yusuf. o dönemin solcularından olmuş, 1944 tutuklamasında hapse girmıştir. Yusuf'u apar topar Vali Tandoğan'ın karşısına çıkarmışlar. Nevzat Bey, Yusuf a övüt vermiştir. "Bak Yusuf, babanı, aiieni tanırım. Baban bizim ulusal savaş arkadaşımızdır. Böyle komünistlik fa- lan gibi işleri bırak. Bu memlekete komünizm la- zımsa onu da biz getirihz." Valinin bu sözleri o yıllarda dilden dile gezmiş- tir. Bu sözler Dinamo ile Yusuf'ta kalmamış. sol- culuktan valinin karşısına çıkarılan herkes bilir. Bir de Suphi Taşhan'ın öyküsü vardır. Suphi Taşhan, Niğde Mutasarrıfı Cemal Bey'in oğludur. O zamanın ünlü oteli Taşhan, Cemal Bey'e veril- miştir. Suphi de solculuktan Nevzat Bey'in karşısına çıkmıştır. Bu öğüt bir de ona verilmiştir: "Bu memlekete komünizm lazımsa onu da biz getirihz." Her sözün bir sahibi olur. Bu sözün türlü yerde söylenişi var. Söz Tando- ğan'ındı, söyleyenler değişiyor. Tandoğan olu- yor, Avni Dogan oluyor, komünizm masası şefle- ri Ekrem Anıt, Süleyman Çağlar oluyor. "Türkiye Gençler Derneği" deyince o günleri anımsadım. Az serüven geçmemiştir. Gençler Derneği var, Gençlerbırliği (spor) var. Polis, dernekleri basacak. Tutuyor. Gençler Der- neği diye Gençlerbirliği'ni basıyor. Bu İstanbul 4 Aralık kışkırtmasının karşıtı oluyor. "Yapmayın, etmeyin, burası, orası değil..." di- ye baskını kesmek istiyoriarsa da olmuyor. Genç- lerbirliği (spor kulübü), Gençler Derneği diye yı- kılıp yerie bir ediliyor. Eh, bazen de böyle şaşırtmalar da olur. Vali Nevzat'ı da öldürdüler. Hâlâ öldüren bulu- namadı. Haşmet miydi, Refet miydi katiller bu- lunamamıştır. Dr. Neşet Naci öldürülmüştür. Va- li Nevzat'a gelince intihar etmiştir. Bir gün taban- cayı beynine sıkmıştır. Cinayet mi, intihar mı bir türlü anlaşılamamıştır. Vali komünizmi getireme- miştir. Komünizm de gelmemiştir. Avni Doğan mı, Nevzat Tandoğan'dan sonra ge- len valilerdendir. BULMACA SEDAT YAŞAYAS 1 2 3 4 5 6SOLDANSAĞA: 1/ Mekik dan- teli. II Kırsal kesimde büyük topraklan olan. varlıklı ve sözü 3 geçer kimse... Sürdürme. de- vam ettirme. 3/ Bır kumar ara- cı... "Güzelin- - - boylu samur saçlısı / Seve- rım kır atı bır ° degüzeli"(Da- 9 daloâlu)4/Be- lirti... Gemi güvertesi- nin enine konmuş kıriş- lerinden her bırı. 5/ XIX. yüzyıl sonların- da. Fransa"da çeşitli alanlardakı etkınlıkle- riyle hemen hemen bü- tün sanat dallannı etki- leyen bir grup sanatçı- ya verilen ad. 6/ Sey- rek dokunmuş bir tür 8 deliklikumaş...Birno- g ta. II Balık yakalama aracı... Japon müziğine özgü telli bir çalgı. 8/ Akdeniz çevresinde yetişen bir ağaççık... Yaprakİan salata gibi ye- nen kokulu bir bitki. 9/ Dandan yapılan şarabın kımıza kanştinlmasıyla elde edilen eski bir Türk içkisi. VTKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Büyük Menderes delta- sında. zengin bır kuş yapısına sahip olan göl... Yiyecek bulamayan. yoksul kimse. 2/ Özellikle Tutunamayan- lar adlı romanıyla tanmmış yazanmız. 3/ Bir cins güver- cin... Sözleşme. akit. 4/ Bir ay adı... Uzaklık işareti. 5/ Bir şeyın ıvi ya da kötü oluşu. 6/ Dilbilgisindeki sözcük türlennden bıri... Museviligin simgesi olan sekiz kollu şamdana verilen ad. II "Hiç şaşmayan saat gibi işler durur —'" (Yahya Kemal)... Alın ya da boynuzla vuruş. 8/ Bayındırlık... Taş dibek. 9/ Genellikle sevecen ve hüzünlü bir konu işleyen küçük lırik şıir... Tarla sının. ILAN T.C. MARDİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1996/176 Davacı Hazine-i Maliye vekili tarafından davalı Nasri SafFo kızı Nazliye aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda: Mahkememizin 1996-176 esas. 1997,180 karar sayılı ilamı ile Mardin Merkez Şar Mahallesi. 241 Sokak. Ada:66. Parsel:7 sayılı taşınmazın davalı adına olan tapu kaydının iptali ile davacı Hazıne adı- na tapuya tesciline karar verilmiştir. Davalı Nasri SafFo kızı Nazliye'nin adresi meçhul oldugundan ve tebligat yapılamadığından adına ila- nen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup işbu ilanın ilan tarihinden itibaren 15 gün süre içerisinde davalı tarafından temyiz edilmediğı takdirde davalı yönünden kesinleşeceği karar tebliği yerine kain ol- fnak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 30697
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog