Bugünden 1930'a 5,439,641 adet makaleKatalog


«
»

16 TEMMUZ 1997 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 Dünyanın en önemli gruplanndan Massive Attack ile festivalin en 'farklı' konseri Açıkhava'ya trip-hop aknm• 10 kişilik kadrosuyla İstanbullular'ın karşısına çıkacak olan Massive Attack, on yıllık bir grup. Hiç acele etmeden yavaş yavaş 2000'lerin müziğini dünyaya tanıtıyor. Bu gece karanlık sokaklardan getirdikleri trip-hop'la Açıkhava'da hücuma hazırlanıyor. CUMHUR CANBAZOĞLU Sıra, 4. Uluslararası Istanbul Caz Fes- tivali'ninen 'farklTkonserinegeldı. Bu gece, Açıkhava. dünyanın en ünlü grup- lanndan birini. "trip- hop"1 ustalan Massive Attack'ı misafir edecek. Mas- sive Artack"ın farklılığı. işlediği tema- larda ve reggae progressive soul karan- lık anlatım ve kanşık ritimlerden oluşan zor soundunda. Şüphe yok ki Massive Attack'ı biraz tanıyan bile, bu gece. işini gücünü bı- rakıp Açıkhava"da olacak. Biz. tanıma- yanlara. bir de 2000'li yıllann müziği- nin nasıl şekilleneceğı konusunda kafa yoranlara grup hakkında bilgı verelım: Bu gece 10 kışılık geniş bir kadroyla Istanbullulann karşısına çıkacak olan Massive Attack, on yıllık bir grup 1982'de The VV'ild Bunch adıyla kuru- lan ve Fuckim Me Up, Tearing Dovvn The Avenuegibi parçalarla ünlenen Nel- ie Hooper, 3-1). Dady G, Mila Johnson, Shara Nelson v e Mushroom, I988"den itibaren Massive Attack etiketıyle araş- tırmaya ginşmışlerdi. 1991 'de v ayımla- dıklan ilk albümlen Biue Lines'dan üç single Dadyreaming, Unfinished, Sym- pathy \e Safe From Harm büyük ılgi çekmiş. Neneh Cherry ve çok başanlı soul şarkıcısı Sharo Nelson da vokalle- riyle prodüksıyona katılmıştı Yılın al- bümleri arasında gösterilen bu çalışma 'trip-hop'un ilk adımlarını atıyor, 'dub'ın teknik ve soundözelliklerini so- nuna kadar zorlayıp bir çeşit 'avangard pop' yaratıyordu. Grup hızla ilerlerken K.örfez Savaşı sırasında adını değıştırmek zorunda kaldı, çünkü Ingiliz radyolan ve BBC. Massive Attack. yanı tepkı hücum adı- nın Saddam'ın ordulannın Kuveyt'i iş- galini anımsattığı gerekçesıyle şarkıla- nnı yayımlamayı reddetmıştı. Adlannı kısaltıp "Massive" japan grup. savaş. sonrası eski adına kavuşmuştu. Massive Attack. Soul II Soui'a giden Nellee Hooper ve Japonya'da çalışmaya başlayan Milo Johnson'ın yokluğunu bir süre hissettikten sonra devreye bü- yük yetenek Tricky'nin de girmesiyle kendini toparladı ve 1994'te ikinci al- büm Protection'ı yaptı. Protection. ilk albümden daha kanşık bir sounda sa- hipti. Bristol soundunun lngiliz müzi- ğinde ağırlığının hissedildiği o dönem- de rap'çiler, DJ'ler ve graffîtçilerden oluşa Massive Attack, bütün dub işlen- ni 'Mad Professör'e emanet ettiği bu al- bümle Portıshead gibi Bristollü grupla- n ön plana tasımıştı. Benzeri olmayan bir soundla ilerle- ven grup. müziklerine yapıştınlan dan- ce damgasını hiçbır zaman beğenmedi ve ısteyenın müzikleriyle dance edeme- yeceğini, ancak dinlenmesi için parça- lar ürettıklenni tekrarladı. durdu. Bu so- undun ne kadar büyük beğeni topladı- ğı. başta 42 olmak üzere birçok ünlü grubun Massive Attack üyelerine 'dü- zenleme' için başv urmalanyla da kanıt- landı. 1995 tarihli remix albümlen No Pro- tection'la hâlâ Batı lıstelennde dolaşan Massive Attack hiç acele etmeden ya- vaş yavaş 2000'lerin müziğini dünyaya tanıtıyor. Sık sık Greenpeace örgütüne destek çıkarak müzıklenne politik yön de veren grup. bu gece, 3 D, Dadd> G ve Mushroom önderliğinde karanlık so- kaklardan getırdıkkri trip-hop'la Açık- hava'da hücuma hazırlanıyor. Konservatuvar bitiren gençler 'boşta gezer' Batı müziği çalışmagrubu nedir? Bu gece iki ayn mekânda yer alacak olan Mehnıct Ali Sanlıkol 23, Fazıl Say ise 27 yaşında. Caz Festivali'nde genç yetenekler • Piyanist ve besteci Fazıl Say, CRR Konser Salonu'nda vereceği konserde kendi bestelerinin yanısıra Gershwin ve Mozart'ın yapıtlannı seslendirecek. Mehmet Ali Sanlıkol da grubuyla birlikte Roxy'de. Kültür Servisi - tstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafın- dan düzenlenen 4. Uluslarara- sı Istanbul Caz Festıvalı'nde bu akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda saat 19.00'da Faal Say ve Rox> 'de saat23 30daMehmetAnSan- lıkol Topluluğu bir konser ve- recek. 1970'te Ankara'da yazar bir babanın oğlu olarak dünyaj a gelen Fazıl Say, dört yaşında Mithat Fenmen'den ve daha sonra Hacettepe Cniversitesi Devlet Konservatuvan'nda özel eğıtim aldı. On yedi ya- şında kazandığı bir bursla ça- lışmalannı Düsseldorf'ta sür- düren sanatçı, Amerika ve Av - rupa'da başanlı konserler ver- di. Almanya'da Berlin Senfoni Orkestrasf yla, Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Istanbul Devlet Senfonisi olmak üzere çeşitli konserler veren sanatçı, dün- yanın çeşitli ülkelerinde pek çok ödülün de sahibı. Fazıl Say yorumculuğunun yanı sı- ra besteci yönüyle de kendısı- ni gösteriyor. Fazıl Say, Ce- mal Reşit Rey Konser Salo- nu'nda vereceği konserde kendı bestelerinin yanısıra Gershvvin ve Mozart'ın vapıt- lannı seslendirecek. Caz. kla- sik müzik ve tasavvuf müzi- ğinden sentezlediğı temalan- nı sık sık gün ışığına çıkaran Say, dinleyenleri performan- sıyla da etkileyeceğe benziyor. Besteci ve yorumcu A>nı gece saat 23 30'da Roxy'de gerçekleşecek olan diğer konser ise Mehmet Ali Sanlıkol vegrubunaait. 1974 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Ali Sanlıkol. beş ya- şında iken Royal Müzik Oku- lu mezunu ve 21 yıllık müzik öğretmeni olan annesi Fethiye Sanlıkol ile klasık piyano derslennebaşladı. 12 yaşında ıken rock müziğe ilgı duyan sanatçı, yerel rock gruplann- da çalarak geleceği için veni bir yol seçtı. Daha sonra ken- dı grubunu kuran sanatçı. rock festivallerine de katılmaya başladı. 1992'deilkprofesyo- nel işini aldı. Prenses Marga- ret onuruna özel bir yarta da çalan sanatçı. aynı yılın son- bahannda Aydın Esen ile ça- lışmaya başladı. 1993'te Berk- lee'ye gelen Mehmet Ali San- lıkol. hem besteci hem de yo- rumcu olarak çalışmalar yap- tı. Öğrenciliği sırasında Herb Poeroy ile çalışma olanağı bu- lan sanatçı. Berklee'deki ça- lışmalanndan sonra kendı adı- nı verdiğı bir grup kurarak 1996 y azında turnev e başladı. Sanlıkol aynca, 1997'nin ilk yansında Clare Fisher Ödü- lü'nü alarak Yılın Lider Öğ- rencisi oldu ve 1997Mayısı'n- da Jazz Composition ve Film Müziği bölümünden mezun oldu. AHMET SAY ANKARA - Geçen gün bir mü- zikçi dostum. gazeteden kesilmiş bir haber kupürünü önüme koydu. Haberşöyleydı: *Türkiye.20.yüz- yılda en fazla klasik müziksanatçı- sıyetiştircn ülkeler arasındaJapon- ya'dan sonra ikinci geliyor.'" Şaşır- dım. Böyle bir uvdurmaca nere- den çıkmıştı şimdi'? Müzikçı dos- tuma Ankara'daki Küçükesat pa- zannda gördüğüm maydonuzeuvu anlattım: Maydanozcunun ışlen o gün çok iyı gıtmış olnıalı ki "Te- şekkürier Türkiye" dıye bağırıp duruvordu. Hem de televızyon rek- lamındaki gururlu sesi binle katla- yan sevınçlı ve yırtıcı bir sesle! "Eğer dünva ikincisi olduğumuz doğruysa biz de böyle bağıralım" dedım: "TeşekküıierTürkive!*" Neyleyevim kı Türkiye'de mü- zıkçiler. maydanozcu gıbi sevıne- miyor. 196O'lı yılların başında Fa- ruk Güvenç'in çıkardığı "Opus" dergısı. Ankara Konservatuvan'nı bitıren 70 pıyanistın ızıni bulama- mıştı. Konservatuvardaöğretmen- lik yapanlar ve çeşitli müzik top- luluklanndaçalışanlarbılınıyordu Peki ötekiler? Yıllar içinde piyano bölümünden mezun olan piyanıst- lenmız nere>e saklanmıştı? Belkı kı bir "çalışma alanı" bulamamış. müziği bırakmışlardı. Kadro nereye verilir? Bugün durum dahaacıklıdır: Pı- yanoyu geçelım. orkestralarda çok sayıda çalgı elemanını gerektiren yaylı ve üflemelı çalgı dallanndan mezun olanlar da açıktadır: "Eği- tim. sonuçlaro la değerlendirilir" diyordu Prof. ClaudeThelof.Fran- sa Eğıtim Bakanlığf nda değerlen- dırme v e araştırma daıresi dırektö- rü olan Prof. Thelof. Ankara'da verdiği konferansına bu sözlerle başlamıştı. Eğıtim. okulu bitıren gençlenn nıteliklı ışlevı ve toplu- ma getırdığı katkıyla ölçülüyordu. Bizse konservatuvarda on yıl bo yunca iğnev le kuyu kazarak eğit- tiğımiz profesyonel müzikçılere çalışma alanı açmak gereğıni bıle duymuyoruz Gerçeği görmezlık- ten gelemeyız- "Sonuçlanyla" de- ğerlendinlen eğıtımın en başansız ömeklerı konservatuvarlanmız, en başanlı ömeklerı ise ımam-hatıp okullandır. Bu gerçek, Türkıye Cumhunvetinın kuruluş hedefle- nnın çarpıtıldığını, tersvüz edildı- ğını göstermektedır. Cumhuriyetin hedeflerını "Baö- lılaşma" tanımıyla sınırlamak sığ bıryaklaşımdır. Cumhunvetınku- ruluşundakı atılımlann derıninde "çagdaşlaşmak" ve **e\Tenselleş- mek" vardır. Feodal ve yan teok- ratik bir dev let vapısını geride bı- rakarak çağdaş. v e ev rensel hedef- lere vönelık bir ulus yaratmanın önkoşuludurcumhuriyetimız. Ku- ı unumuz konservatuvarlannda bir yılda mezun olanlarla 5 senfoni orkestrası, 5 opera ve bale kurumu, 5 tiyatro topluluğu kurulabilir. Oysa 4 senfoni orkestramız ve 4 opera ve bale kurumumuz 'kadrosuzluk'tan kıvranmaktadır. ruluşun yoksulluk ve yoksunluk yıllarında "müzik'' alanında ger- çekleştirılen atılımlar. "uluslara- rası kültür etkileşinıi"nı ıçermek- tedır. Bu konuda bız işe "sıfir"dan başladık. Oysa ızlediğimız. başar- dığımızgelışıtn çizgisi, uluslarara- sı etkıleşımın (ev rensel planda yer almak amacının) dev adımlannı sergıler. Bu sürecın göstergesi olan somutbırörnekverevim: "1923yı- lından itibaren MiDi Eğhim Bakan- hğı'nın açmış olduğu sınavlarla müzik alanında devlet adına öğre- nim görmek üzere >ıırtdışına öğ- rencilergönderilmiştir. Bu uygula- ma, 1929'da vürürlüğe giren 1416 sayılı yasa ile belirgin ve kesin ku- rallara bağlanmıştır. 1943 yılında yürüriüğe giren 4489 sayılı yasav la olanaklar genişletilmiştir. 1948'de çıkanlan 5234 sa> ılı yasay la müzik dalında olağanüsrü yetenek göste- ren çocuklann yıırtdışında eğitil- mesi düzenlenmiştir. Bu yasanın yerini. 1956'daki gelişkin 660 sa\> lı yasa almıştır." (Müzik Eğıtimı, Prof. Dr. Ali Uçan, Müzik Ansık- lopedısı Yayınlan. 2. basım. Tem- muz 1997 . s 49) Şımdi günümü- ze dönelim. Bu yasalann hıçbiri uygulanmamaktadır. Anayasadakı kültür ve sanatın desteklenmesi, gelıştirilmesi ve yaygmlaştınlma- sında ilişkın, "devlet, gerekli ön- lemleri alır" hükümlenne karşını uygulanmamaktadır. Bir de şunu soralım: Anayasada. Türkiye Cumhuriyeti'nin tanımında yer alan "sosyal" kavramı hangı anla- ma gelmektedır? Sanat. devletin "sosyal" nıtelığı kapsammda de- ğıldır de "cemaaüar" mı bu boş- luğu doldurmaktadır? Evet, kon- servatuvar bitiren gençlerımiz "boşta gezer tayfası" konumuna düşürülürken "gericiler tayfası", başbakanlık konutuna buyıır edil- mektedir. Bir rakam daha vereyim: Günü- müz konservatuvarlanndan bir yıl- da mezun olan solist. orkestracı, operacı, balecı ve tıyatrocu sayı- sıyla 5 senfoni orkestrası. 5 opera ve bale kurumu, 5 tiyatro toplulu- ğu kurulabılır. Cumhuriyetimiz iş- te buna göre temellendirilmiştir. Oysa günümüzde 4 senfoni orkest- ramız ve 4 opera bale kurumumuz vardır v e bunlar "kadrosuzluk"tan kıvranmaktadır. "Kadro" nedir, nereye verilir, onu da söyleyelım: Geçen yılın bütçesınde. büyük ço- ğunluğu polis olarak istihdam edil- mek üzere Içişleri Bakanlığı'na. ömeğin elli bın kadro verilmişse, Kültür Bakanlığı'ndaki müzik ku- rumlanna elli kadro bile verilme- miştir. Neyı karşılaştınyoruz? Kül- tür Bakanlığf na bağlı olan Devlet Opera ve Bale kurumları. Devlet Senfoni orkestralan ve Devlet Ti- yatrolan, cumhuriyetin kuruluşuy- la temellendırilmiş olan birer "Ba- tı müziği çalışma gruplarTdır efen- dim... Altın Portakal kısafilm finalistleri belli oldu Kültür Servisi-3. Ulus- lararası Antalya Altın Por- takal Kısa Film ve Video Yanşmasf nda finale ka- lan yapıtlar belli oldu. An- gela Haardt (Uluslararası Oberhausen Kısa Film Festivalı Yönetmeni), Ke- ith Deam (Turkısh Daıly Nevvs), AysuluTokomba- e\a (Kırgız oyuncu), Cumhur Canbazoğlu (Cumhunyet). Kartal Çi- damb (yönetmen) ve Ro- ger Gonin'den (Uluslara- rası Clermont-Ferrand Kısa Film Festıval Yönet- meni) oluşan jün 1-5 ekim tanhlennde gerçek- leşecek yanşma için şu yapıtlan seçti : Fılmler: Man On The Roof (Hol.), The Mer- maid (Ukr.), Ben- van (Alm.). Surp- nse (Alm.). Grev (Bel.), Paulo and Hıs Brother (Fran.) The Chosen One (Fran). Fınders Keepers... (ABD). TheOath (Hol). Covvboy Cactus (Nor.). Mustafa Reşat (Alper Ba- raner), Executıon (Alm.). Moving Puctures (Hol.), Crumblıng (ttal.), Picoti Pıcota (Kanada), Under- line (Ing.), Time of Long Flights (Çek.), Sparrovv ( Kırg.), TheFılcher(Şih). Planet Jensen ( Dan), Bervveen Strangers (Ing.), The Curse of Dr. Schnit- zel ( Bel.). Stray Dogs (Bel). Paradıse (Rusya). Amazona (Alm.), Lands- capes (Dan.), Arrival of the Traın (Rusya), Skywatchers (Ing.), Shock (Bul.), Rubikon ( Alm). Icaros (Macar.), Tango Jalousie (Dan.), The Other Sıde of The Volcano(Fılip), SoMuch Do You Like That Man (Arj.), An Enhancıng Jo- urney (Alm.). Videolar Neamoenia (Ital.). Quic- kie (R. Caffi, N. Jager- tsv.).ÖlümMeleğı(Cenk Yengıloğlu-Tür). In Re- memberence of memory (Macar). An Open Wo- und (ttal.), Videoabsence (ttal.). Beyond The Door- sill (ttal.), The Oak (Est..Let.). Island Race (tng.), The Song of an Orphan Baby Camel (Mo- ğol.). Sarajevski Nokturno (Bosna H), Gıft (tng.), Cool World (Cenk Yengi- loğlu), Mılky Ways (Avustralya). Mobuius (Ebru Hacıoğlu). Cabba- ge Scope (Macar.). Free Sprits ( ttal.). For Your EyesOnlyfltal.). Svvitch- back (Hır.). A Breath Hush(HoL). FearingFly- ıng (Alm.), Cloıson (Avustralya), Dal (trem Şentürk). Guten Appetit (Alm.). Eros Kızarsa (Yıl- dınm Murat Tosunoğlu), Açtı Açacak (Pınar Ma- dırga), Self Electronic Gallerv (Pol.). Ricapdo Muti, Saraybosna'da • SARAYBOSNA (AFP) - ltalyan La Scala Flarmoni Orkestrası şefı Rıcardo Muti, pazartesı günü Saraybosna stadında bir yardım konseri verecek. Saraybosna Operası'ndan 70 müzısyen ve koroistin de katılacağı konser. Ravenna Festivali kapsamında gerçekleştirilecek. Konsere katılacak olan 300 müzisyen Brahms. Schubert ve Beethoven'in yapıtlannı seslendirecekler. Rıcardo Muti yaptıgı açıklamada. bu konserle Saraybosna"nın tıpkı savaş öncesindeki gıbi bir müzik şehri olacağını ve eski haline kavuşacağını belirtti. Berenis'in Saçı şiir dergisi • Kültür Servisi - Ikı ayda bir yayımlanan Berenis'in Saçı ısımlı şıir dergisinin ikinci sayısı çıktı. Şiırtutkunu. şııri biryaşama bıçimi olarak görenler tarafından hazırlanan dergiyi Çağn Alkaya, Ozan Özcan. Gökhan Erol. Sakine Işık ve Şevket Başev yayına hazırlıyor. Derginin bu sayısında Ece Ayhan, Sina Akyol, Güven Turan ve küçük tskender'in yanı sıra, birçok genç şairin şiirlen yer alıyor. Glenn Miller'ın pandevueyinde öldüğü ileri sürüldü • FRANKFURT (W) - Cazm ilahlanndan sayılan bir zamanlann ünlü rromboncusu Glenn Miller'ın uçağının Manş Denızı'nde düşmesi sonucu öldüğü bildirilmiştı. Ancak Alman gazetecı Udo Ulfkotte Alman ıstıhbaratının gızlı belgelerine dayanarak efsanevi ısim Mıller'ın 1944 Noeli'nde Pans'te bir randevuevinde kalp krizı sonucu öldüğünü ileri sürdü. Uyfkotte. Manş'a düşen uçakta sanatçının cesedinin bulunmamış olmasına da dikkat çekerek asıl ölüm nedenınin açıklanmasının yol açacağı olumsuz duygu ve düşüncelerden çekınilmesı nedeniyle böyle bir senaryonun uydurulduğunu belirtti. 4. ULUSLARARASI İSTANRUL CAZ FESTİVALİ BUGüN • Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde saat 21 30'da Massive Attack dinlenebilir. • CRR Konser Salonu'nda Fazıl Say yer alıyor. • Roxy'de Mehmet Ali Sanlıkol Topluluğu dinlenebilir. YARIN • CRR Konser Salonu'nda Hümeyra yer alıyor. I Roxy'de Acid Tnppin misafir sanatçı Erkan Oğur dinlenebilir. Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 25. Uluslararası istanbul Müzik Festivali programında yer alan "BBC Senfoni Orkestrası ve Korosu' ve "The Sixteen -The Symphony of Harmony and Invention " konserierinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için The BrİtİSh Council'e teşekkür eder. ;;British SSCouncil Festıvat Sponsoru lHEczacıbaşı Kurumsal Soonsortar V »EMMJIT Bu ılan Curnhyfivet Gaîetei kslk sıyia yaymlenmrştır 1. Baskı 1 9 8 8 15 Hariran - 1 fcBiBuj 1997 istanbul Kültür ve Sanat Vakfı 25. Uluslararası Istanbul Müzik Festivali programında yer alan 8.7.1997 tarihli "The Sixteen - The Symphony of Harmony and Invention" konserinin gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için BrİtİSh Airvvays'e teşekkür eder. BRİTİSH AlRWAYS Dunvanın gozde havavolu^r Festrval Sponsoru Kurumsal Sponsortar lHEczacıbaşı ^ = " i V Bu ılan Cufnhurıyvt Gsz«tesı'n katfcısıyla ysvmİAnmiftır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog