Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI A N I L Ç E ÇE N ulusal sol 350.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğüt Sok No 9/B Cajatogiu/lstanbul Posta çekı no 666322 Cumhuriy $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI 0 K T A Y A K B A L şarkılarına kadar mahzun 2S0.000TL Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkjmsoğut Sok No 9/B Cağaloğlu'lstanbul Posta çekı no: 666322 74. Yl SAYI: 28215 / 75000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YIMUS NJUtf (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİRIU0İ (1945-1991) 16TBMUZ1897ÇMŞAMBA Bülent Ecevit Banş Harekâtı'nm yıldönümünde Kıbrıs'a gidecek KKTC'ye tam destek6 Rantiyeci Düzen' Hükümet ayağının tozuyla akaryakıta yüzde 32 zam >ap- ü. Bu karann zincirteme yansı- malan olacağını sövlemek ke- hanet değil!_ Cumhuriyet tarihinde bu toplum zamsız yülar da yaşa- mıştır. Bir tek şekcr zammının bile ortalıgı altüst ederek siyasal ik- tidarı sarstığı eski günleri anımsamak güç degildir. O dö- nem 'mazi'de kaldı; yaklaşık yirmi yıldan bu yana yüzde 70- 80 sürekli enflasyonlâ yaşayan toplumda zam yaşamın bir parçası oldu. Ancak yüzde 32 oranında zam fazla dcğil mi?.. Yeni hükümetin Devlet Ba- kanı Taner, "Dengeleri yerine oturtmak için gerekliydi. Bu zammı yapmasak 1998 "de enf- lasyon yüzde 150'nin üzerine olurdu" diyor. Söylenmesi beklenen gerek- çedir bu». Akaryakıta yapılan okkalı zamdan ötürü, güvenoyu alalı daha birkaç gün olmuş bir hii- kümeti sorumlu tutmak \e eleş- tirmek de yakışıksız olur. Söylemek istediğimiz başka bir şey... • Türkiye çok değerli ekono- mistlere, uzmanlara. maliyeci- lere sahiptir; bu değerli bilirld- şilerle övünüyoruz; ama, eko- nomide işin içinden bir türiü çı- kanuyoruz. Artık bıçak kemiğe dayandı. Kişi başına gelir 2 bin dolan biraz aşkm, servet-sefalet uçu- rumunun dibi görünmüyor, baş döndürücü lüks tüketim başını almış gidiyor. devlet zen- ginden vergi alamıvor. varsıl- dan yüksek faizte borç ahp ka- mu hizmetlerini yürütmeye ça- balıyor, bu olumsuz yapınm iis- tüne hiçbir hükümet yürüme- ye cesaret edemiyor. Akaryakıta zammın gerçek adı dolaylı vergidir. Hükümet- lerin "dolaylı vergi' ile birlikte 'borçlanma'dan başka elinde araç yok mudur? Ülkede kireçleşmiş bir eko- nomik düzen var. REFAHYOL hükümeti de bu "rantiyeci düzem'ni sineye çekmedi mi? • Türkiye ekonomik açmazmı aşmak zorundadır; bütiin öte- ki sorunlann temelde çözümii buna baglı... Akaryakıta yapılan yüzde 32'lik zammın günahını kuşku- sıız 'Üçlü Koalisyon'a yükle- yemeyiz. Ancak sıradaki ağır zamlann birbiri ardına eklem- lerinden oluşacak bir omurga ortaya çıkacaksa, yeni hükü- met bunun neden ve sonuçlan- nı halka açık seçik anlatnıak zorundadır. Yoksa her sabah uyandığın- da yeni zam haberlerini duy- mak. halk için Çin işkencesi gj- bi bir şey olur: tepkileri kısa sü- rede bugünkü olumlu havayı si- ler süpürür. Halkı yönetime katmak ne demek? Çağımızda televizyon diye bir icat var. Bu iletişim aracıv la halkı uyarmak. bilgilendir- mek, yönetime katmak çok mu zoriş?» Cumhuriyet • Türkiye'nin daha güçlü bir şekilüe KKTC'nin arkasında olacağını söyleyen Başbakan Yardımcısı Ecevit, Avrupa Birliği'nin Güney Kıbns Rum kesimiyle üyelik görüşmeleripe başlayacağı açıklamasını eleştirdi. Ecevit, "Denktaş'abaskı yapacak devletler Türkiye'yi eskisinden daha belirgin bir şekilde karşılannda bulacaklar" dedi. • Kıbns'ın askeri bir üs haline getirilmesiyle dengelerin bozulduğunu belirten Ecevit, artık KKTC'nin Türkiye'nin güvencesi haline geldiğini açıkladı. Ecevit, Rum kesımindeki fuzelerin Türkiye'yi tehdit edecek güçte olduğunu söyledi. Buna kayıtsız kalmayacaklannı. KKTC'deki askeri önlemleri arttıracaklannı yineledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardım- cısı Bülent Ecevit. Türkı- ye'ye tam üyelik kapısını kapatan A\Tupa Bırlıgf nın (AB) "Kıbns Cumhuriye- ti"adı altında Güney Kıbns Rum kesimiyle üyelik için görüşmelere başlanacağını açıklamasını eleştırerek "Toplumlararası diyalog- dan bahsedilecek bir şey kal- madı. KKTC Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş'a baskı yapacak devletler, eskisin- den daha beiirgin bir şekil- de Türkiye'yi karşılannda bulacaklar" dedi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit. dün KKTC Büyükelçısi \a- zifBorman ve he>etinı kabul ettı. Ece- vit, 1974 Banş Harekâtf nın 23. yıldö- nümü törenlenne katılmak ve AB'ye Kıbns mesajı vermek amacı>la 20 temmuz günü beraberınde Şükrü Sina Gürel ile birlikte adaya gideceğını T ü r k i y e A B ' y i u y a r d ı Aııkara, Tansu Çifler'in faturasını ödüyor • Güney Kıbns Rum Yönetımi ile tam üyelik müzakerelenne başlanması halinde KKTC ile entegrasyona gideceği yolunda "son uyan" niteliğinde AB'ye \e ABD'ye mektup yazan Türkiye'nin, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Çiller'in Avrupa ile bütünleşme politikasında izlediği tavizkâr tutumun bedelıni ödedığı vurgulandı. Türkiye. Türk ve KKTC cumhurbaşkanları düzeyınde 1995 yılından itibaren aldığı kararlarîa, Rum tarafı ile üyelik müzakerelenne başlaması halinde KKTC ile altyapısı hazır olan bütünleşme sürecini başlatacağı yolunda AB'vi uyardı. • 8. Sayfada açıkladı. Ecevit, Güney Kıbns'ın aske- ri bir üs haline getırilmesi nedeniyle Doğu Akdeniz'deki dengelerin bozul- ması\la KKTC'nin Türkiye'nin gü- \ encesi haline gelmeye başladığını be- lirtti. Rusya'nın Doğu Akdeniz'ı dene- tım altına almaya çalıştığını vurgula- yan Ecevit. "Avrupa bunu nasıl gör- müyor anlamak olanaksız" dedi. Ece- vit. Rusva'nın Güney Kıbns Rum ke- simıne sattığı S-300 tıpı fuzelerin'Tür- kıve'nın ıç bölgelennı bıle tehdit ede- cek güçte olduğunu yıneler- ken, buna kayıtsız kalmaya- caklannı, KKTC'deki aske- n önlemleri arttıracaklarını açıkladı. Güney Kıbrıs'ta konuşlandınlan fuzelerin hedefinin belli olduğunu kaydeden Ecevit. "KK- TC'yi de egemenlikleri aln- na almak isteyen Rum kesi- mi, Türkiye'nin karş» ginşi- mini önlemek için silahlanı- yor" dıye konuştu. Ecevit, Güney Kıbns Rum kesimi- nin Türkıye'ye karşın AB'ye alınması durumunda KKTC ile kısmı bütünleş- me sürecine girileceğini yi- neleyerek "AB'nin baltala- ma girişimine karşı Türkiye boş durmayacaktır. Kaçınılmaz olarak KKTC, dış gü> cnliğini iistlenecek Tür- kiye ile kısmi olarak bütünleşecektir. Denktaş'a baskı yapacak devletler, kar- • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te Demire\yurda döndü tpa bizi utuyor' • Demirel "Avrupa, bazen Türkiye'yi bir parçası sayar, bazen saymaz. Savunma meselelerinde bizi sayar, ama sofraya gelince pek saynw. Yemek zamanı geldiği zaman unutuluruz" dedi. AJNKAR4 (Cumhuriyet Bü- rosu)-Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, hükümeti kurma görevini ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz'a vermekle doğruyu yaptığını vurgulaya- • Arkası Sa. 15, Sü. 3 'te Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'nun Cumhuriyet'e demeci 6 Devlet cezaevlerine hakim olamadı' B U G Ü N fNÖzbR© C u m h u r i y e t ' l e • Ceza vetevkif evlerınden Ceza ve Tevkif Evle- ri Genel Müdürü'nün sorumlu olduğunu söyleyen Sungurlu, özerklik getırilmesinden yana. Sungur- lu "Cezaevlerinin yönetim \e savunmasında ba- kan çok etkili olmamalı. Şu anda, orası bir genel müdürlükle idare ediliyor. Oraya ihtisas sahibi ge- nel müdür getirmek lazım. Oradaki kadrolann be- lirli birteminatı olması lazım. Yani bakanlığın mü- dahalesivle orada icraat yapılmamalı" diyor. • Sungurlu cezaevlerinde eksiklikler olduğunu inkar etmiyor. ama bunun da nedenleri olduğunu vurguluyor: "Eksikliklenmizvar. doğru. 1980'den önce cezaevlerinin korunması jandarmanın adli göreviymiş ve sorun yokmuş. Şimdi jandarmanın adli görevi olmaktan çıkınca, sorumluluklan söz konusu değil. Çözüm. 1980 öncesi gibi cezaevle- rinin korunmasının jandarmanın adli görev i olma- sı, jandarmanın da idareye bağlı olmasındadır." • Cezaev lerinde sıradan vatandaş dışında herke- sınlmtiy azlı olduğunu söyleyen Sungurlu, bundan böyle yolsuzluklara koruma olmayacağını belirti- yor. Sungurlu. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku- rulu'nun da yeniden yapılandınlması gerektiğine işaret ediyor. Dar bir çekirdek kadrov la meselele- ri oluşturup Bakanlar Kurulu'nun önüne getirece- ğini söyleyen Sungurlu "Hükümetten ve Meclis'- ten destek istiyorum" dedi. • 4. Sayfada KARATAŞ AYRILDI Refah'ta da kan kaybı • RP'li muhaliflerden Şaban Karataş dün partisinden istifa etti. Menderes ekibinde yer alan Karataş'ın daha önce Yılmaz ve Cindoruk'la görüştüğü bildirildi. RP'nin sandalye sayısı 153'e düştü. • 5. Sayfada ATAMALAR El öpen vali merkeze • Erbakan'ın elini öpen ve tarikatçılara yakınlığıyla tanınan Konya Valisi Ziyaeddin Akbulut merkeze alınıyor. Istanbul Valisi Rıdvan Yenişen de merkeze alınırken yerine Izmir Valisi Kutlu Aktaş atanıyor. • 15. Sayfada SAVCILIK Akşener'e soruşturma • Eski îçişleri Bakanı Meral Akşener, Genelkurmay tarafından köstebek skandalıyla ilgili konuşurken "Türk Silahlı KuvvetlerTnin manevi şahsiyetim alenen tahkir ve tezyif" etmekle suçlanıyor. • 15. Sayfada MIAMI Versace öldürüldü • Ünlü Italyan rhodacı Gianni Versace. Miami kentindeki South Beach semtindeki villasının önünde vurularak öldürüldü. Yerel bir televizyonda, 50 yaşındaki modacının evinin merdivenlerindeki kan lekeleri gösterildi. GUNCEL CLNE\T ARCATOREK "Başımız Dik' Son gelen bilgilere göre Avrupa Birliğı Komisyonu, Türkiye'yi tam üyelik kapsamına almaktan kaçınıyor. Fark etmez. Bızim "başımız dik!" Ama; AB. işıne geldiği ölçüde ekonomimizi övüyor, siyasal alandakı gelişmelerimizi yerden yere vuruyor. Brüksel'den Ahmet Sever yazıyor: "AB Komisyonu raporunda Türkiye'nin insan hak- • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de CUMHURIYET'İN K Ü L T Ü R H İ ZM E T İ Kuruluş Türkiye 1920 Sonraları P rof. Bülent Tanör diyor ki: "Savaşlar yıkıcıdır ve kötüdür. Ancak bazen istemeyerek de oisa, daha ileri atılımlarm ebesi olabilirler. İnsanlığm özgürlük ve demokrasi yolundaki evrimine yeni bir ivme kazandırabilirler. Birinci Dünya Savaşı, insanlığa verdirdiği onca acıya karşın, böyle bir hizmeti de görmüştü. Monarşilerden ve çokuluslu imparatorluklardan bazılarının dağılması bunların başında gelir. Büyük Savaş'ın yıkıcı sonuçlarmı tam tersine çevirmeyi başaran ülkelerden biri de Türkiye oldu. Ülke tarihinde bir savaş ilk defa olarak devrimci sonuçlar yarattı: Kurtuluş ve yeniden Kuruluş'. Aslında bu iki süreç iç içe geçmiştir, diyalektik bağlarla birbirine kenetlenmiştir. Kurtuluş' içinde savaşıhrken, Kuruluş' olgusu da hayata doğmuştu (1920). Kurtuluş'tan sonra da Kuruluş' yeni bir yükseliş kazandı." Cümhuriyet, Kurtuluş u geçen hafta (11.7.1997) okurlarına sunmuştu. Bu hafta yapıtın ikinci cildini veriyoruz. "Resmi tarih iddiaları nın olumsuz tartışmalarına ışık tutacak iki ciltlik bir yapıt... Herkesin anlayacağı dilde, açık, seçik, duru, saydam bir yaklaşımla Bülent Tanör'ün yazdığı 190 sayfalı 'Kuruluş' 18 temmuz cuma günü gazetemizle birlikte bütün bayilerde... Cuma günü Cumhuriyet 'le GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kura'da Hayal Kura Kura... TİFLİS - Beş kat balkonlu, duvarları ince işlemeli Tiflis Operası'ndayız. Opera binasının dış görünüşü- nün görkemi parlamento ile yarışıyor. Programın adı, "Sanat Ustalan Konseri"... Gürcü gençler, birkaç on metrekarelik salonda bi- zi, Kafkaslar'ın doruklarına çıkarıp, platolarında ata bindirdiler, nehirler boyu yürüttüler... • Arkası Sa. 15,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog