Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

(ŞCAGDAŞ YAYINLARI N U R İ 0N A T G.M.P.'nın sonbahar gezileri 250.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad SaJkımsoğut Sok. No 9/B Cağaloğlu/tstanbu! Posta çekı no 666322 Cumhuriyet: £ <Ş ÇAĞDAŞ YAYINLARI m fî R'/t\E . K 0 R L E Şg&Jf zaman olur ki s!-. î Dli$ *».OOOTL Çağ Pazariama A.Ş. Yetebatan Cad Salkımso§ut Sok. No 9/B Cat)aloğki/1stanbul Posta çekı no 666322 74. Yl SAYI: 28214 / 75000 Tl (KDVIÇinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1: MDİR NADİ (7945-7997) 15TBMMUZ1987MU Ecevit: KKTC ile entegrasyona zorlanıyoruz. Gürel: AB'ye mektup gönderildi BatTya Kıhrıs resti Demirel Gürcistan'da Türkiye Kafkasya'da banş arayışmda • Eduard Şevardnadze'nin konuğu olarak 24 saatlik bir ziyaret için Gürcistan'a giden Demirel, Kafkasya'daki sorunlann bir an önce çözümlenmesini istedi. • Demirel, yeni enerji coğrafyalannın dünya ekonomisiyle bütünleşmesine Türkiye ile Gürcistan'ın birlikte katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Demirel, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artması için bazı önlemlerin gerektiğini belirtti. • 15. Sayfada Şevardnadze, konuğu Demirel"i sıcak karşıiadı. • Başbakanken Kıbns'a "banş harekâtf düzenleyen Ecevit, 23 yıl aradan sonra bu kez Başbakan Yardımcısı olarak AB'ye uyan mesajı anlamına da gelen bir kararla adaya gidiyor. Ecevit, AB'nin 'Kıbns Cumhuriyeti' adı altında Rum kesimi ile tam üyelik görüşmelerine başlanacağını açıklamasına karşı. 'KKTC ile entegrasyon' kararlıhğını vurguladı. • Ecevit, "Türkiye çaresiz değildir. Türkiye ve KKTC kısmi bütünleşmeye gidebilir. Yani KKTC yine bağımsız bir devlet olarak kalacaktır, ama dış ilişkilerini ve dış güvenliğini resmen Türkiye üstlenecektir" dedi. Türkiye KKTC ile entegrasyona gideceğini AB ülkelerine mektupla bildirdi. AMCARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, Avrupa Bırlı- ğı'nın (AB) "KıbnsCumhurv yeti" adı altında Güney Kıbns Rum Yonetimı (GKRY) ile tam üyelik görüşmelennı ba$- latma karan almasının, New York'ta başlatılan uzlaşma sü- recını baltalamak anlamına da geldiğını belırterek "Türkiye çaresiz değüdir. Türkiye ve KK- TC kısmi bütünleşmeye gide- bilir" uyansında bulundu. Kıb- ns ve AB ile ilışkılerden so- rumlu Dev let Bakanı Şükrü Si- na Gürel de AB Komısyo- nu"nun Rum yönetımıyle tam üyelik karan üzenne "Hiçbek- lemeden KKTC ile entegrasyo- W Arkası Sa.15, Sü\3'te TÜSIAD YÖNETİCİLERİ ECEVİT'l ZİYARET ETTİ • 7. Sayfada Doğan Giireş, Mahmut Yılbaş ve Mustafa Zeydan da Çiller'i terk etti DYP'den kaçan kaçanaÖnce Doğan Cüreş DYP'de dün sabah Doğan Güreş'le başlayarak öğleden sonra 3'e ulaşan istifalan, 55. hükümetin güven oylamasına katılmayan Sedat Aloğlu, Ufuk Söylemez, Osman Berberoğlu ve Hasan Karakaya'nın izleyebileceği dile getirildi. REFAHYOL'a karşı kayıtsızlığıyla içinden çıktığı ordunun da tepkisini çeken Doğan Güreş, bağımsız kalacağını açıkladı. Yılbaş'tan farklı gerekçe Susurluk itirafçılan Murat Demir ile Murat İpek'in, Van Valiliği sırasında kendilerine cinayet emri verdiğini öne sürdükleri Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, "grup karanna ters düştügü için istifa etmek zorunda kaldığını'" bildirdi. Ancak Mahmut Yılbaş'ın, Susurluk Komisyonu'nda temsil ettiği Doğru Yol Partisi'ne yeniden dönebileceği kaydedildi. C. Doğulular huzursuz Uzun süredir parti içinde muhalefet yapan ve Yalım Erez'le birlikte hareket eden Zeydan aşiretinin önde gelenlerinden Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan da dün DYP'den aynldı. DYP'deki Doğu ve Güneydoğu kökenli milletvekillerinin huzursuz olduklan kaydedildi. DYP'li Ekinci, önseçim yapmamanın bedelini ödediklerini açıkladı. • 4. Sayfada Hükümetin çalışmaları sürüyor 8yıliçin 286 trifyon gerekli • Başbakan Yardımcısı Ecevit, dünyada zorunlu temel eğitimin 5 yılla sınırlı kaldığı ülke sayısının 4 veya 5 civannda olduğunu belirtti Ecevit, yeni ders yılında 37 binden fazla dersliğe ihtiyaç olduğunu, sınıflardaki mevcut öğrenci sayısının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. EBRU TOKTAR ANKARA-Başbakan Yardımcısı BülentEcevit TBMM'ye su- nulacakyasatasansınınardından 8yıllıkkesintisızeğitime 1997- 1998 öğfetım yılında başlanabıleceğını açıklarken. bunun için ge- reken kaynak ihtıyacının 286 tnlyon lıra olduğu bildınldı. Yeni derslik ihtıyacının ıse 37 bin 325 olduğu belırtilırken. sınıf mev- cutlannın da 40'a düşürülmesi gerektığı kaydedildi. REFAHYOL hükümetının Mıllı Eğıtım Bakanı MehmetSağ- lam tarafından hazırlatılan raporda, dünya ortalamasında 25 öğ- rencıye bir derslik düştüğüne ışaret edılırken, Türkıye'de büyük kentlerdeki sınıf me\cutlannın 70'e ulaştığı vurgulandı 8 yıllık kesıntısız eğıtim çerçevesınde yapılacak düzenlemelerle sınıf mevcutlannın 40"a düşü- rülmesi gerektiğı kaydedı- len raporda, "Bu oran İs- tanbul'un bazı ilçelerinde 100 öğrenciye çıkmakta ve Türldye'dekieğitimin nite- liğini olumsuz \önde etki- leyen en önemli etken ol- maktadır" denildi. 40 öğ- renciye bir derslik ölçütle- n çerçevesınde Türkıye'de 62 bın 314 dersliğe ıhtıyaç duyulduğu kaydedılen ra- porda. bunun yüzde 27'sı- nın aşın ıç göç alan lstanbul'dan kaynaklandığı vurgulandı. Ra- porda, tam okullaşma çerçevesınde gereken yeni derslik ihtıya- cının 37 bın 325, toplam kaynak ihtıyacının da 286 trilyon lira olduğu belirtıldı. Raporda, zorunlu eğitimin 8 yıla çıkanlması için "Ortaokul- lann planlı bir şekiide ve veterli yurt sathına vavgınlaştınldıktan sonra,yasayla aynca belirİeninceye kadar, ilköğretimin ilkokul bö- lümlerinde zorunludur" hükmünü öngören Millı Eğıtım Temel Yasasf nın geçıcı 2. maddesı ile llköğretun ve Eğıtim Temel Ya- sası'nın geçıcı 9. maddesının değıştırilmesı gerektığı belirtıldı. Yaygın eğitim kurumlannda okuyan 6-14 yaş grubundakı 10.5 rnilyon öğrencıden 8.5 milyonunun 8 yıllık eğitimden geçtiğı vur- gulanan raporda, "Tüm ilköğretimde altyapı ve niteüksel iyileş- M Arkası Sa.15, SHÖ'da imamlar asıl işlerine dönüyor • 75. Sayfada ZEHÎRLENEN 4 KİŞİNİN DURUMU ÎYÎ Doğalgaz faciası 2 can aldı• Doğalgaz için kazılan hendekteki gaz kaçağına müdahale eden ÎGDAŞ çalışanlanndan Ilyas Geyik ve Yusuf Şan, zehirlenerek yaşamlannı yitirdi. Gazdan zehirlenerek hastaneye kaldınlan 4 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi. Istanbul Haber Servisi - İs- tanbul Vatan Caddesi, Vakıf Gureba Hastanesi önünde sür- dürülen doğalgaz çalışması sı- rasında meydana gelen gaz sı- zıntısı. ıki kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına ne- den oldu. Vakıf Gureba Hastanesi'ne doğalgaz bağlanması için ya- pılan çalışma sırasında hastane önünde bulunan vana odasmda saat 15 45 sıralannda meydan gelen kaçağa müdahale etmek isteyen İGDAŞ çalışanlanndan tlyas Geyik ve Yusuf Şan oksı- jen yetersizliği nedeniyle ya- şamlannı yitirdi. Çalışmalan yer üstünden yürüten İGDAŞ Teknik Emniyet Müdürü Neca- ti Ertekin ile Şerafettin Coş- kun. Ismail Evliyaoğlu ve Fa- ruk Günday adlı işçiler de ze- hirlendi. Vakıf Gureba Hastanesi'ne kaldınlan Ertekin, Coşkun. Ev- liyaoğlu ve Günday'ın sağlık durumlannın iyi olduğu bildı- rildi. Olaydan sonra bölgeye verilen doğalgaz kesilerek bo- rulardaki gazlar çeşitlı nokta- larda yakılarak boşaltıldı. Va- • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de Olay sırasında binadaki camlar kınldı; bir kişi yaralandı, bir kişi gözaltma alındı Orduevîne roketle salchrı• Harbiye Orduevi'ne dün sabah lav silahıyla saldın düzenlendi. Binada ufak çaplı hasara yol açan saldın sonrasında bir kişi gözaltına alındı. Saldınyı, bir süre önce tstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yine lav silahıyla saldın düzenleyen DHKP-C üstlendi. Orduevi ve saldınnın yapıldığı işharunda incelemeleryapan İstanbul Em- niyet Müdürü Ramazan Er. saldınnın tek atımlık lav silahıyla yapıldı- ğını beüriediklerini söyledi. (Fotoğraflar: BERTAN AĞANÖĞLU) İstanbul Haber Servisi- Har- biye Orduevi'ne dün sabah sa- atlennde lav silahıyla saldın düzenlendi. 13. katın duvanna isabet eden lav mermisinın pat- laması sonucu kınlan camlar bir subay eşinin yaralanmasına neden oldu. Saldınyı Devrim- ci Halk Kurtuluş Partısı- Cep- hesı (DHKP-C) üstlendi. İstan- bul polısı olayla ılgıli genış çaplı operasyon başlatırken şüphelı görülen bir kişi gözal- tına alındı. Mılli SavTinma Bakanı İs- met Sezgin. saldırganlann ya- kalandığını açıklarken yetkıli- ler bunu doğrulamadı. Şışli Halaskârgazi Caddesi 34 nu- marada bulunan Harbiye Işha- nı'na dün sabah saat 08.00 sı- ralannda gelen kımlığı belırsız 3 kişi binanın çatısına çıktı. Saldırganlar, ışhanının çatısin- dan yaklaşık 500 metre uzak-- lıkta bulunan Harbiye Ordu- evi'ne la\ silahıyla ateş açtılar. Saldın sonucu lav mermisı Harbiye Orduevı'nin 13. katı- nın duvanna isabet etti. Duvar- da küçük bir delik açan ve ya- nık ızleri bırakan roketın çıkar- • Arkası Sa. 15, Sü. l'de HANEFl AVCI'NIN AÇIKLAMALAR1 AİHK'YE GİDİYOR H 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK NECDET MENZİR: YEŞÎL'E ULAŞAMADIK H 4. Sayfada EMNİYETTEN AVCI'YA SORUŞTURMA I 4. Sayfada Unutulmaması Gerekenler REFAHYOL istifa edince. Bülent Ecevit, "Oh ni- hayet kâbus sona erdi" dedi. İHaklıydı. Cumhurbaşkanından başbakana, bakan- lara değin geniş bir yelpazede yer alan siyaset dün- yamız, yeni hükümetle "topluma güven ve huzur, hal- kın yüzüne renk geldiğini" terennüm ediyor. Ne var ki yeni hükümetle birlikte ansızın bildik bir ziyaretçi daha geldi. Üstelik yeni bir rekorla teşrif et- ti. Akaryakıta yüzde 32 zam geldi.. ve toplum huzu- mArkasıSo.l5,Sü.rde Sırplardan gözdağı NATO operasyonunda öldürülen savaş suçlusu Sırpın ulusal kahraman ilan edilmesinden birkaç saat sonra Zvornik ken- tinde BM ve AGİT'in kul- landığı binanın önünde bomba patladı. NATO askerlerınin Bos- na'da Sırp savaş suçlusunu öldürmesine Rusya tepki gösterdi. • 8. Sayfada Trafik kazaları: 46 ölü Yurdun çeşitli yer- lerinde meydana gelen trafik kazalarında 46 kişi ölürken 81 kişi de yaralandı. Koca- eli'deki kazada, Anadolu Ajansı'nın Baş- bakanlık muhabiri Murat Koç yaşamını yi- tirdi. Koç 1991 yılında ÇGD tarafından yı- lın gazetecisi seçilmişti. MArka Sayfada BORSA ûDun 2043 Öncekı 2IH7 DOLAR ûDun 153.350 Öncekı 151.800 MARK Dun 85.600 Öncekı 86.000 ALTIN ûDun 1.596.000 Öncekı 1.570.000 Özer Çiller soruştur- masında ilerleme Tan- su Çiller'in servetini a- raştırmak için kurulan TBMM Komisyonu'na verdiği belgelerde sah- tecilikyaptığı ileri sürülen Özer Çiller hakkında da- va açılıp açılmayacağına bu hafta içinde karar verilecek. • 15. Sayfada Kongo yolu vahşetle döşendi Eski adıy- la Zaire'de yönetimi ele geçiren Laurent Kabila'ya bağlı birliklerin iç savaş sırasın- da Zaire'de bulunan Ruandalı Hutu mül- tecileri nasıl vahşi bir soykırımdan geçir- diği, bölgede o dönemde görev yapan Sı- nır Tanımayan Doktoriar Örgütü tarafından belgelendi. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kafdağı'nın Ulkesinde TİFLİS - Heryurtdışı gezisinde duyumsadığım du- rumdur: "iç sorunlarla ilgılenmekten, değil dünyaya, yakın çevremize bile bakamıyoruz..." Yakın komşumuz, içimizde de bağları olan Gürcis- tan'dayız. Nüfusu ve coğrafyasına bakınca Türkıye'ye oranla küçük, ama konumuna bakınca önemı yadsınmaya- cak bir ülke... M Arkası Sa.15, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog