Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ŞCAGDAŞ YAYINLARI Y IL M A Z Ş İ P A L çslışanların sorunları 250.000U Çağ Paariama A.Ş. Yerebatan Cad Salkmsogui Sok No 9/B ta çeta np- 666322 Cumhuriyet $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI R A H M İ K U M A Ş parlamentonun boyutları 250.000TL Çaj Pazariama A.Ş. Yerebatan Cad. Salkımsoğût Sok. No. 9/B Cağatoğlu4stanbul Posta çekı no 666322 74. Y l SAYI: 28213 / 7500011 (KDV^nde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NJU* N M İ (1945-1991) 14TBMMUZ1997PAZMTESİ Koalisyon ortakları çalışma programmı belirledi. Ecevit, hükümetin hedeflerini anlattı Basın af11 çıkaeak Yaşanan Olay!.. 55'inci hükümetin güven- oyu alması, siyasetin günlük dağdağası yüzünden tam an- lamında ölçülemeyecek bir tarihsel değer taşıyor. Çünkii irtica tehdidinin ik- tidara ürmanıs süreci, bu gû- venoyujla kesintiye uğradı. Bundan böyle içerde ve dı- şarda "Türkiye, Iran ya da Cezayir'e döner mi" sonısu- nun kuşkusu hafifleyecek; ye- ni hükümet başan kazanabi- lirse, 'anormal' ortam 'nor- mal' e dönüşebilecek... Yaşanan olay, yalnızca ül- kenin iç boyutlanna sığabile- cek bir sorun değildir. • Olayı daha iyi kavrayabü- mek için biraz geriye gitmek- te varar var. lkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaklaşık yanm yüzyıl süren soğuk savaşuı en sıcak coğrafvasında yer alan ülke- lerin başmda Türkiye geliyor- du. 1989'da Beriin Duvan'nııu 1991 'de Sovyetler'in yıküma- sından hemen sonra Körfez Savaşı patladı: Türkiye bu olayın sınınndaydı. Sanki Pandora kutusunu açmış, bütün kötülükleri dün- yaya dağıtmış, umudu da ku- tunun dibine saklamışO. Tiir- Idye kendisini bir anaforun ortasuıda buldu. DinseL mez- hepsel, etnik savaşlar çevTeyi sarmışb; irtica yükseliyor, et- nik terörGüneydoğu'yu avu- cuna alıyordu. Vahşi kapitalizm diyebile- ceğimiz bir ekonomi düzen- sizliği ülkeyi doludizgin maf- yalaşnrryor. devlet yapısında çeteleşmeye yol açıyordu. • İçerde ve dışarda "Türki- ye'de ordunun rolü" çok tar- tışdır. Batı'nın yalnız Türidye'ye değil. kendi dünyasının dışın- daki bütün ülkelere 'demok- ratik safiyet" le bakmadığı da bir gerçektir; kimi zaman bu konuda uzman diye ortaya ÇH kanlann sağlıklı bir yargıya varmalan kolay değildir. 1990'u yülarda Türkiye'de ordu iki önemli iş yapb. Bun- lardan biri Güneydoğu'da ge- rilla taktikleri u\gulayan te- rörii denetim altına almakb; artık içerde ve dışarda hiç kimse Türkiye'nin bölünüp parçalanacağından söz aça- mıyor. Ördunun yaptiğı öteki önemli iş, irtica tehdidi konu- sunda si\il otoriteyi uyanna- sıdır. MGK'nin anayasal çer- çevesinde askerler ağırlıklan- nı ortaya koyunca, neredeyse devleti ele geçirmek suunna dayanan irtica tehlikesi karşı- suıda siyasal partiler hareke- te geçebildiler; sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun tepkilerini arkalanna alarak pariamentoda gerekeni y apü- lar. • Ne var ki henüz tşin başlan- gıcındayız. Sivil otorite irtica ve bölücülük karşısında ya- pılması gerekenleri yaparken tarihsel dönemeci demok- rasiyie aşmak zorundayız. Cumhuriyet 8 yilda SOrun yok DSP liden ve Baş- bakan Yardımcısı Bülent Ecevit, hükümetin, TBMM'nin tatil süresini fazla geciktirme- mek için hemen görüşülebilecek konulara öncelik verdiğini söyledi. Ecevit, "uyum sağlanabilen ivedi bir çalışma programı" ha- zırlandığmı kaydetti. 8 yıllık kesintisiz eği- timin uygulamaya geçmesi konusunda hükümet içinde so- run çıkmayacağını söyleyen Ecevit, "Hükümet içinde so- run çıkmayınca Meclis'te de çıkmaması gerekir" dedi. SUSUrlUk Skandall Bülent Ecevit, ceza- evinde bulunan gazeteci ve yazarlann ser- best bırakılmalan amacıyla hazırlayıp Mec- lis'e sunduklan basın affıyla ilgıli yasa öne- risinin, bu hafta sonuca bağlanacağını açık- ladı. Bülent Ecevit, Susurluk skandalı konu- sunda yargının işini kolaylaştırmak için el- lerinden geleni yapacaklannı belirterek 8 yıllık eğitim tasa- nsının ardından dokunulmazhklann kaldınlmasına ilişkin fezlekelerin gündeme gelebileceği mesajını verdi. 'Kıbrıs'ta ödün vermeylz' Ecevit, Kıbns konusunda AB Komisyonu'nun kesin çözüm için çağn yapmasının ardından görü- şülecek bir şey kalmadığını belirtirken "AB, kendisi bir çözüm gerçekleştirmeye kararlı. Türk tarafı ise ona uyma yükümlülüğünde değil tabii" diyerek ödün vermeyecekleri me- sajını verdi. Denktaş'ın da aynı görüşte olduğünun altını çi- zen Ecevit, "Devlet olarak, hükümet olarak Kıbns Türk ekonomısini canlandırmamız gerek'" dedi. YILMAZ AÇIKLADI 'Vergi affi söz konusu değil' • Başbakan Mesut Yılmaz 'Hizmete Başlarken' programında yaptiğı konuşmada, en önemli hedeflerinin vergi kaçağını önlemek olduğunu söyledi. Yılmaz, vergi affı çıkanlmasının söz konusu olmadığını belirterek yurttaşlardan borçlannı ertelememelerini istedi. • Başbakan, kaynak paketleri, havuz hesabı. dövızle emeklilik, bedelsiz ithalatın fayda getirmediğini; iç borcun geçen bir yılda iki kat, dış borcun da 2 milyar dolar arttığını belirttı. Yılmaz, maaş farklan ve emekJi maaşlannın gününde ödeneceğini söyledi. I 75. Sayfada CUMHURİYET E.MİN ELLERDL - Basbakan Mesut Yılmaz, Başbakan Yardımcısı ve Deslet Bakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin, Bakanlar KurulıTnun üyele- riyle biıiikte Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu. Başbakan Mesut Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "En büyükeserim dediğin cumhuriyet, emin ellerdedir. Rahat uyu" yazdı. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) DÜRDANE KOCAOĞLU ANKARA - Başbakan Me- sut Yılmaz, yardımcılan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, DTP'li Milli Savunma Bakanı tsmet Sezgin. bazı bakanlar ve TBMM Başkanı Mustafa Ka- lemli ile bir araya gelerek Mec- lıs'ın çalışma programını be- lırledi. Hükümetin önceliğini, nüfus tespitı ve basın affiyla ilgili yasa ile 8 yıllık zorunlu kesintisiz eğitim yasası oluş- turdu. Nufus tespitı \e basın affıyla ılgılı yasaları bu hafta Meclıs'ten çıkarmayı hedefle- yen hükümetin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlık- lan tamamlanan 8 yıllık eğitim ile ılgilı yasa tasansını gele- cek hafta içinde Meclıs'e su- nabıleceğı belirtildı. Bülent Ecevit, 8 yıllık zorunlu kesin- tisiz eğıtimı bu ders yılına ye- tiştırmek ıçın yasayı tatılden önce mutlaka çıkarmak iste- dıklennı. "bu konuda sorun çı- kacağını sanmadığını" kaydet- MArkasıSa. 15,Sü.3'te Cumhurbaşkanı Demirel, uluslararası basm kuruluşlannm temsilcilerini kabul etti 6 Tnrfdye'de işkence var'Işık Yurtçu için umut Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye'de yazılanndan dolayı cezaevinde bulunan gazetecilerin serbest bırakılması için başlatılan kampanyaya katılan uluslararası basın kuruluşlannın temsilcilerini kabul etti.Türkiye'de işkence olaylannın yaşandığını, ancak bunun devlet politikası olmadığını belirten Demirel, Işık Yurtçu'nun bırakılması için elinden geleni yapacağını söyledi. Demirel, Türkiye'nin en çok gazetecinin hapiste bulunduğu ülke olmasından büyük üzüntü duyduğunu da kaydetti. • 4. Sayfada REFAHYOL karabasanı TGS Ankara Şubesi'nde oluşturulan Basın Haklannı tzleme Komisyonu'nun hazırladığı raporda, REFAHYOL hükümeti döneminde basın haklanna yönelik saldınlar açıklandı. REFAHYOL iktidan döneminde 220 gazetecinin gözaltına ahndığı, cezaevlerindeki gazeteci. yazar ve yayıncı sayısının haziran ayında 124'e ulaştığı bildirildi. Raporda '•REFAHYOL iktidanndaki 1 yıllık süre. basın- yayın kuruluşlan ve basm emekçileri için tam bir karabasan olarak geçti" denildi. • 4. Sayfada Ergül: Meclls sesslz kaldı CHP'nin eylemci milletvekili Sabri Ergül, TBMM'de önceki gün açtığı "Deyyus-u Ekber Dışan" yazılı pankartını savunurken RP ve DYP dışındaki partilerden olumlu tepki aldığını belirtti. Ergül. toplumun tüm kesimlerinin Şevki Yılmaz'a ağır tepki gösterdiğini. ancak parlamentonun bu konuda yeterince etkin olmamasından rahatsızlık duyduğunu ifade ederek "Ben ne yapmışım, söylediği sözü geri iade etmişim. Parlamento kendi haysiyetini korumak zorunda" dedi. • 5. Sayfada Dava acıyorlar Erbakan'ın MİT operasyonuyargıda •• RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın, Başbakanlık'tan istifa etmeden önce MlT'in çeşitli birimlerinde çalışan 300 kişinin görevine son verdiği ortaya çıktı. Bugüne dek yaklaşık 100 kişi Başbakanlık aleyhine idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma davası açtı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - RP Genel Başka- nı Necmettin Erbakan'ın. Başbakanlık görevınden ıs- tifa etmeden önce MÎTte RP kadrolaşması yaptiğı or- taya çıktı. Erbakan'ın, MlT'te daire başkanlıklan- ran altında bulunan bınm- lerde görevlı yaklaşık 300 kişinin işine son verdiği öğ- renıldı. Görevden alınan MlT'lı- lerin, işlemin durdurulması için Başbakanlık aleyhine idare mahkemesıne dava aç- rnaya başladıklan bıldınldi. Ankara Nöbetçı İdare Mahkemesi yetkilileri, şu ana kadar açılan dava sayı- sının 100'ü buldugunu be- lirterek, yakında bu sayının daha da artabileceğine dik- kat çektıler. Bu davalann gönişülme- sıne ancak adli tatılden son- ra başlanabileceğmı söyle- yen yetkıhler, öncelıkle "yü- rürlüğün durdurulması" is- temlennın karara bağlana- cağını belirttiler. Yetkıhler. başbakanlığın temyiz etme- si üzenne davalann Danış- tay'da sonuçlanacağmı anımsattılar. MlT'in üst dü- zey yönetımınde de gelecek günlerde büyiik bir değışık- lık bekleniyor. Sualtında müzikyayını ABDnin Flori- dakentindedü- zenlenen DenizalO Müzik Festivali'ne katılan Bill Becker, Bob Soas ve "denizlazı'' Nancy Herlehy üçlüsü. geçen günlerde ölen denizlerin ünlü kâşifi Jacques Cousteau'nun amsma ça- lıyor. Enstrümanlannı çalar gibi yapan üçlü ve 650'yi aşkın dalgıç. yerel bir radyo istasyonunun bölgedeki mercan kaya- lıklannın konınması için önceki gün yaptiğı altı saatlik özel vayını dinlemek için deniz altına daldılar. \ayın, teknelerden suya sarkıtüan sekiz özel kolonla gerçekleştirildi. KIBRIS Adada kritik dönemeç• BM Genel Sekreteri Kofi Annan'm New York'ta bir araya getirdiği Türk ve Rum toplumlannın liderleri, bundan sonrası için "çok umutlu olmadıklannı" bildirdiler. • Rauf Denktaş ve Glafkos Klerides, "Uluslararası toplum sizden çözüm bekliyor. Anlaşın" diyen BM Genel Sekreteri'ne, "ağustosta Cenevre'ye giderek yeniden masaya oturacaklannı, doğrudan görüşmeler için çaba harcayacaklannı" taahhüt ettiler. • KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, "AB'nın, Kıbns'ın tam üyeliğine ilişkin tavnnın adada çözüm yönünde atılmış adımlar sürecinı tamamen sabote etmek anlamına geldiğini" bildirdi FUAT KOZLUKLirnH I 8. Sayfada CL4 SUÇLAMASI 'Çiller'in ajanlığı belgelendV • Hürnyet gazetesi yazan Emın Çölaşan, elinde DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in CIA ajanı olduğunu gösteren belgeler bulunduğunu belirtti. Çölaşan, emekli iki üst düzey CIA görevlisinin ımzalı ve noterden onaylı ifadelerinin de kendısinde olduğunu bildirdi. • Yüzbaşı Howard Burns'ün imzaladığı belgede CIA ajanının şunlan söylediği belirtildi: "Kendi ülkesinden maaşa bağladığımız yabancı ajanlarla ilgilendim ve bunlan John McMahon'a bildirdım. Bunlardan biri Tansu Çıller'di. Yılda 100 bin dolar maaş alırdı. Kod adı 'Rose of Istanbul' (lstanbul Gülü) idi." • 4. Sayfada YÜZDE 15-32 Akaryakıt ürününe büyük zam Haber Merkezi - Mesut Yılmaz başkanlığında kurulan hükümet. güveno>"u almasının hemen ardından telefondan sonra akaryakıt ürünlerine de yüzde 15-32 oranlan arasında değışen zam yaptı. Zamma gerekçe olarak akary akıt tüketim \ ergisi oranlannm değışmesı göstenldi. TÜPRAŞ Genel Müdürlüğu'nden yapılan açıklamaya göre, en az zam yüzde 15 ile gazyağına yapıldı Kurşunsuz benzine yüzde 32, mazota yüzde 22, LPG"ye yüzde 17. super ve normal benzıne yüzde 31, kalorifer yakıtına yüzde 18, 6 numaralı fueloıle yüzde 17 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. ZORUNLU TASARRUF TASFÎYE EDlLİYOR • 7. Sayfada B U G Ü N GUNCEL anmı pohtıkasızlık brtırd CUNEYT ARCA\XREK Yitik! Galiba doğruyu gösterenlerin başında DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak geliyor. Güvenoyunun henüz tartışmalı olduğu günlerde, Rıdvan Budak, Yılmaz'dan beklentilerini açıklarken, "Hükümet yerel ve genel seçimleri birleştirerek Mart 1998'de bir seçim yapmalıdır" diyor. Gözlerden ka- çan bu öneri, oysa pek çok gerçegi içeriyor. WArkasıSo.l5,Sü. l'de C u m h u p i y e t ' l e Cakıcı'nın adamları Ustünkaya'ya suikast hazırlığı • Yeraltı dünyasının ünlü ismi Alaattin Cakıcı'nın talimatıyla işadamı Mehmet Üstünkaya ile Cakıcı'nın yeğeni Savaş Çakıcı'yı öldürmek için hazırlık yaptiğı öne sürülen 13 kişi silahlanyla birlikte yakalandı. • 5. Sayfada Menzir, Avcı'yı doğruladı Gazi olaymda 'çete' parmağı • Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı, Gazi olaylannda, 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldınm'ın parmağı olduğunu söyledi. Avcı'nın iddiasını Necdet Menzir de doğruladı. • 15. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kırmızı Görmüş RP'liler... CHP Izmir Milletvekili Sabri Ergül ün, "onaylan- mayacak" davranışı iki "olumlu" sonucu doğurdu: - RP'nin Şevki Yılmaz konusunda takıyye yaptiğı biliniyordu. Bu netleşmiş oldu. - RR önümüzdeki dönemde nasıl bir muftalefete hazırlandığını ortaya koydu. Önce, soru-yanıtlarla Şevki Yılmaz konusunu ele mArkasıSa.lS,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog