Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER El Halil'de çatışma • ELHALİL(AA)-Batı Şeria'da Filistinliler ile îsrail askerleri arasında dün çıkan çatişmada yaralanan Filistinlılerin sayısı 24'e yükseldi. Îsrail askeri yetkilileri tarafindan yapılan açiklamada, İsrail askerlerinin. kendilerine yangın bombası ve taş atan Filistinli göstericilere karşı kalabalığı kontrol altında tutma metodu uyguladığı kaydedildi. Açıklamada. îsrail tarafında yaralanan olmadığı bildirildi. Türk çocuğu sınıfta yandı • BONN(AA)- Almanya'nın Alsdorf kentındekı ortaokulda, 2 hafta önce sınıfta temizlik yaparken bir temizlik maddesinin alev alması sonucu ağır yaralanan Gülden Altay (13) isimli Türk kızı, bütün çabalara rağmen kurtanlamadı. Kızlannın ölümüyle yıkılan anne Melek Altay (36) ve baba Ali Altay (36), Gülden'in ölümünden. öğrencilere yanıcı maddeyle sınıf temizlettiren Oskar W. isimli fizik öğretmenini sorumlu tutuyor. Bulgaristan'da resmi din tartışması • SOFYA (AA) - Bulgaristan Ortodoks Kilisesi. Ortodoksluğun, devletın resmı dini olarak ilan edilmesinde kararlı olduğunu açıkladı. Ortodoks Kilisesi Yüksek Sinodu tarafindan yayımlanan bildiride. Bulganstan'da yaşayanlann büyük bölümünün. Ortodoks dininı benımsemiş olduklan belirtılerek bu şartlar altında ülkede Ortodoksluğun resmi din olarak kabul edilmesinin kaçınılmaz olduğu öne sürüldü. Bulgaristan Ortodoks lCilisesi'nin Genel Kurul çalışmalannda aynca Irilise tüzüğünde bazı değişikliklere gidilmesi de ele alınıyor. Hindistan'da olaylı gösteri • BOMBAY(AA)- Hindistan'ın Bombay kentinde. kutsal kabul edilen alt sınıfın lideri Bhimrao Ambedkar'ın heykeline saygısızlık yapıldığı iddiasıyla ayaklanan bir grup ile polis arasında çıkan çatışmada lOkişiöldü. Yetkililer, çatışmanın, heykele. ayakkabılardan yapılan çelenk asılmasına öfkelenen Ambedhar yanlılannın, ola> yerine gelen polisin üzerine taş atması sonucu çıktığmı kaydettiler. Aynı yetkililer. söz konusu kişilenn. polisin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirttiler. BM'nin Denktaş ve Klerides'e sunduğu belgede, iki toplumun siyasal eşitliği kabul edildi Kıbrıs'ta federatîf çözümFUAT KOZLUKLU AMENIA (NEYV YORK) - Bırleşmış Mılletler (BM) yıllarca süren dolaylı görüş- meler siireci ıçerismde kaydedilen ilerleme çerçevesınde tarihi bir belge hazırlayarak Kıbns'ta çözümün iki toplumlu federal dev- lette olduğunu resraileştirdi. BM Özel Temsilcısı Diego Cordovez'in KKTC lıden Rauf Denktaş ile Kıbns Rum Kesimi lideri Glafkos Klerides'e geçen per- şembe günü "Üzerinde muüaka uzlasmaya vann" dıyerek verdiği belgenin "tki toplum- lu, ild bölgeli federasyon' düşüncesı tenıel alınarak hazırlandığı ortaya çıktı. Liderle- rin beş sayfa uzunluğundakı belgeyi, ağus- tos ayında Cenevre'de yapılacak zırve>e ka- bul ederek getirmeleri istendı. Siyası belge taslağı olarak ıfade edilen ve adına 'Ortak Bildirinin Ana HatlarTdenilen belge, bir anayasa ile üç ayn bölümden oluşuyor. "tld toplum lideri, Kıbns sorununa kapsamlı bir çözüm bulununcaya kadar sürekli bir gö- rüşmesüreciniteyitederler* ıfadesiy le baş- layan belgenin içeriğinin. bir paket olarak ele alındığı ve herhangi bir noktasında gö- rüşbirliği olmaması durumunda anlaşmaol- mayacağı vurgulandı. Federe devletin anayasa ile ilgili bölü- münde "Kıbns, Kıbnsb Türklerin ve Kıb- nslı Rumlann ortakvataıudır. Bunlann ara- sındaki ilişkiler, çoğunluk-azınlık ilişkisi ol- mayacakür. Anayasa iki toplum tarafindan onayiandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Öyle bir sistem kurulacakür İd bir toplum diğer bir toplumun çıkarlan aleyhine olacak kararlaralamayacaknr" şeklindeki ifadeler dikkat çekti. Federe cumhuriyetin laık olma- sı prensıbı de kilisenin safdışı bırakılması şeklinde yorumlandı. Belge. federe devle- tin resmı dillerinı Rumca ve Türkçe olarak belirliyor. "Federe cumhurivetin bir bayra- ğı olacak, ama iki federe devlet kendi bav raklannı da kullanabUecek"denilen belge- de, KKTC'nin kendi bayrağını kullanması onaylandı. Belge taslağında şu noktalar yer aldı: 1 - Adada yaşayan iki toplum arasında sa- yısal açıdan azınlık-çoğunluk ilişkisi kalkı- yor. Oluşturulacak iki federe devlet 'siyasi açıdan eşit' sayılacak. Bir toplum diğerinin aleyhinde karar alamayacak. 2- Taraflar arasında çıkabilecek anlaş- mazlıklan çözümlemek amacıy la bir 'anlaş- mazuldan çözümleme mekanizması' oluş- turulacak. 3- Kurulacak federasyonda, "İki toplum- dan kaynaklanan tek egemenlik" geçerli olacak. 4- Yapılacak anayasa. iki toplum tarafin- dan ayn ayn onayiandıktan sonra yürürlü- ğe gırecek ve iki federe dev letın mutabaka- tı olmadan değiştinlemeyecek. 5- Kurulacak yeni Kıbns cumhuriyetı 'la- ik' olacak. Dini sıfatı bulunan hiç kimse devlet görevine getirilemeyecek. 6- tki federe devletin Türkiye ve Yunanis- tan ile 'özel ilişkiler' kurmasma müsaade edilıyor. Aynca yeni Kıbns cumhuriyetı. Türkiye ve Yunanıstan'a "en fazla müsa- adeye mazhar ülke" muamelesi yapacak. 7- Cumhuriyetin tek bayrağı olacak. an- cak federe devletler kendi bayraklannı da kullanmaya devam edebilecekler. Türk diplomatik çe\Teler, BM belgesini "Kıbns sonınunun çözümüne ilişkin bugü- ne kadar gercekleştirilen ve öneıilen belge- ler içinde Türk kesiminin lehine unsuriann ağırbasbğıenönemliveilk belge" değerlen- dirmesinı yaptılar. BM Genel Sekreteri'mn ısrarlı talebine karşın "Bu Turklere egemenlik konusunda verilmis, bir ödündür" diyen Klerides bel- geyi basına sızdıran taraf oldu. BM'nin su- nulan bu tanhi belgenin ardından Cenev- re'de 11-16 ağustos tarihleri arasında yapı- lacak olan zirvede her iki liderin de uzlas- maya varmalannı istedıği de öğrenildi. Fransa ayıbını örtüyor Fransa'nın Le Hague nükleer arrtma tesislerinin denize radvoaktifatık döktüğünü bildiren Greenpeace örgütü haklı çıktı. Fransa, önceki gün Le Hague plajında rad>as\on nedeniyle denize girilmesini yasakladı. Greenpeace, dalgıçlanyla tesisin denize atık döken borusunun çevresinden topladığı atık ömeklerinde normalın üstünde radyasyon tespit ettiğini açıklamıştı. İnatla çevreyi zehirleyen Fransa, tesisi kapatmak yerine bölgeyi yasaklama yoiuna gitti. Kanada Başbakanı, ABD'nin iç çıkarlan nedeniyle genişlemeyi sınırlı tuttuğunu söyledi NATO'da büyüme kavgası bitmedi • Kanada BaşbakanıJean Chretien'in Madrid'de mikrofonunun kapah olduğunu zannederek söylediği sözlerine hükümeti sahip çıktı. Dış Habeıier Servisi - Madrid'deki NATO Zirve- si'nde gizlice "ABD'nin ittifakın genişlemesini üç ülkeyle sınırlı tutma çaba- sının tamamen iç çıkarla- radayandığını" söylerken duyulan Kanada Başbaka- nı Jean Chretien"in sözle- ri hükümeti tarafindan desteklendi. Kanada Başbakanı. hafta içinde Madrid'de dü- zenlenen tarihi NATO zir- vesinde kapalı olduğunu sandiğı bir mikrofonun önünde Belçıka Başbaka- nı Jean Luc Dehaene'e. ABD Başkanı'ndan NATO'ya almadığı Balkan ülkesine teselli gezisi Clinton Romanya'nm gönlünü aldı Dış Haberler Servisi - ABD Başkanı Bill Clinton dün bir günlük ziyaret ıçin gittiği Romanya'da yoğun ilgiyle karşılandı. 22 yıl aradan sonra Romanya'ya resmi ziyarette bulunan ilk ABD Başkanı olan Clinton, havaalanında Romanya Başbakanı Vlctor Ciorbea tarafindan karşılandı. NATO'ya ilk aşamada alınmasına karşı olduğu Romanya'ya teselli ziyaretinde bulunan ABD Başkanı, Romanya Cumhurbaşkanı Emil Constantinescu'yla Controcenı Sarayı'nda bir görüşme yaptı. Clinton'ın görüşmede, Romanya'nın NATO'ya alınmadığı için umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söylediği öğrenildi.. Romanya'daki kamuoyu araştırmalan, halkın NATO üyeliğine tam destek verdiğini ortaya koyarken. Romen yetkililerin. Madrid Zırvesi'nın Romanya'nın NATO'ya alınması ıçin öngördüğü reform paketine ılımlı yaklaştığı belirtiliyor. Öte yandan, Romanya'daki akıl hastanelerine gönderilen talimatta. Clinton'ın ziyareti sırasında, akıl hastalannın gözetim altında tutulması emrinin verildiği bildirildi. ABD'nin genişlemeyi üç ülkeyle sınırlı tutma çaba- lanyla ilgili olarak "Tüm bunlar, kısa vadelisiyasi çı- karlar için. seçimleri ka- zanmak için" derken du- yuldu. Zirveye katılan NATO liderlerinin ABD Başkanı Bill Clinton'ın gelmesini beklediği bir sı- rada. başkalan tarafindan duyulduğunu bilmeden Belçika Başbakanı'yla Fransızca konuşan Chre- tıen, Amerikan siyasi sü- recini ima ederek "Aslına bakılırsa. oylaruu satıyor- lar. NATO için oy \ermemi mi istiyorsun? Bölgemdeki oy barajuıı unutma" dedi. Başta Fransa ve Al- manya olmak üzere ıttifak üyesi ülkelerin büyük ço- ğunluğu NATO'nun ilk genişleme dalgasına Ma- caristan, Polonya ve Çek Cumhuriyetı "nin yanı sıra Romanya ve Slovenya'nın da dahil edilmesı ıçin bas- tırmışlardı. Genişlemenin şımdilik üç ülkeyle sınırlı tutulması konusunda ıs- rarlı davranan ABD yöne- timi, Madrid zirvesinde amacına ulaşmıştı. Chretıen. Washing- ton'un bu ısrarlı tavnnın ABD'deki Çek, Polonyalı ve Macar asıllı seçmenle- rin siyasi etkisinden kay- naklandığını belirtti. Chretien'in sözcüsü ıse önceki gün yaptığı açıkla- mada, Kanada Başbaka- nı'nın Madrid'de söyledi- ği sözlerin, hükümetin resmı görüşünü yansıttığı- nı duyurdu. Başta Kü- ba'ya yönelik yaptınmlar olmak üzere ABD ile Ka- nada arasında bugüne ka- dar çeşıtli görüş aynlıkla- n yaşandıgını vurgulayan sözcü Peter Douolo, Chre- tien'in sözleriyle ilgili ola- rak "Özel bir konuşmay- du ancak Başbakanm söy- ledikleri genel olarak res- mi göriişümüzü yansıtı- yor" dedı. ABD yalaıüadı Beyaz Saray ise NA- TO'nun genişlemesini se- çim çıkarlan için sınırlı tuttuğu suçlamalannı red- detti. ABD Başkanı Clin- ton'ın Ulusal Güvenlik danışmanı Sandy Berger tarafindan dün yapılan açıklamada "Başbakan Chretien'in durumun böy- leolmadığını bikliğini sanı- vorum" dedi. ATATÜRK ÜNİyERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 1997-1998 öğretım yılında ûnıversıtemiz Güzel Sanatlar Fa- kültesı'ne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci ahnacaknr BAŞ\XRL ŞARTLARI 1- Adaylardan 1997 ÖSS'ye gırmiş ve en az 105 puan almış olanlar müracaat edebılırler. 2- Oğrencı Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) ile herhangi bir Yukseköfretim Kurumu'na yer- Ieştinlen veya ünıversıtelenn yaptığı özel yetenek sınavlanna kaülan adaylar da başvurabilirler 3- Tıyatro-Oyunculuk sanat dalına başvuran adaylann. doğum tanhleri 1975 ve daha yuka- n olmalan şarttır ÖĞREÎNCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KON- TENJANLAR: Resım 20. Grafik 20. Tezhip 20, Halı-Kilim 20. Müzık 20, Tıvatro a) Tivatro Kuramı 5. b) Dekor Kostüm 5. c) Oyuncu- luk 10 BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: Baş\-urular 18-29 Ağustos 1997 tanhleri arasında Atatürk Omversıtesı Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yapılacaktır. SINAV TARİHİ VE \TL9İ: Sınavlar 1-6 Eylül 1997 tarihlen arasında Atatürk Üniversı- tesı Güzel Sanatlar Fakültesi'nde vapılacaktır. BAŞVURUİÇİN GEREKLİBELGELER: a) Form dilekçe (Kavıt esnasmda adaya matbu olarak verile- cektırt. b) 1997 yılı ÛSS (Bırincı Aşama) sınav sonuç belgesı- run aslı ya da onâvlı fotokopisı fNoter tasdıldı). c) 2 adet 4.5x6 ebadında fotoğraı. d) Tasdıklı nüfus cüzdanı sureti e) Sahne Dekorlan ve Kostümü Bölumü'ne müracaat edecek adaylann çene bozuklugu ve ortopedık bozukluğunun olmadığına daır sağlık raporu. 0 Türkiye Iş Bankası Atatürk Ünıversıtesı Şube- si nezdındekı Güzel Sanatlar Fakültesfnin 9303 30440 61937 no'lu hesabına sınav harcı olarak 5 000.000 tbeşmılyon) TL'nın yatınldığına daır makbuz Adaylar en fazla iki bölüme başvurabilirler Başvurduklan ıkınci program için de kayıt uc- retı yatınrlar. (Bırincı program dışında adayın başvurduğû ikın- ci program ıçin aynca 2.500.000 (ikımıiyonbeşyüzbın) TL ya- tırmalan mecburidır. g) Başvuruvu adayın kendisı \eya bir ya- kını yapabılır Posta ile başvurular kesînlıkle kabul edilmeye- cektir. NOT: Adavlar smava gırerken resimlı kimlik belgesı (Nü- fus cüzdanı. ehlıyet. pasaport) ile sınav giriş belgesini ibraz et- mek zorundadırlar > KESİN K.4YITLAR: 1 - Asıl hsteden kazananlann kayıtlan 15-19 Eylül 1997 gün- lerinde yapılacaktır Kontenjan açığı kaldığı takdırde yedek lis- teden kâyıt yapılacaktır. Yedek lısteden kazananların muraca- atlan 22 Eylül 1997 günü mesaı bitımıne kadar kabul edılecek. kesın kayıt yapnrmaya hak kazananlann kayıtlan da 23 Eylül 1997 günü yapılacaktır 2- Asıl lısteden kazananlardan yukan- da belırtılen kayıt günlennde kesin kayıt yaptırmayanlar kayıt haklannı kaybedener. Yedek listeden befirtilen müracaat gü- nünde müracaat etmeyenler. müracaat ve kayıt haklannı kay- bederler. 3- Kayıtlar Öğrenci Işlen Daıre Başl.anlığı'nca yapılacaktır Basın. 30858 T ü r k i y e ' d e i l k d e f a MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KİLYOS MSM YAZ KAMPI (îo-nYa?) Tiyatro Bölümü: Müjdat Gezen yönetiminde Futbol Bölümü: Rıdvan Dilmen yönetiminde Tiyatro-Futbol-K.Gitar-Voleybol-Org-Solfej-Basketbol-Satranç- Tenis-Resim-Masa Tenisi-Dart-Hobiler-Plaj ve Geziler. (Her bölüme sadece 20 öğrenci alınacaktır) Cumartesi Pazar dışında hergün 09.00-18.00 arası kapıdan kapıya teslim. Yemek. kahvaltı Çocuğunuz kişilik kazanıyor. Bizi arayın. Broşür isteyin. Kayıtlar için son 2 gün. Kayışdağı Cad. Zıverbey Durağı No:48 Kadıköy Tel: 348 80 72/73 - 346 51 09 Faks: 348 80 74 Sahinler kızgın KOCAELİ 1. İŞ HAKİMLİĞİ'NDEN Dosyano- 1997 103 Davacı SSK. vekılı Av. Türkan Keskın, 29.01.1997 tarıhlı dava dılekçesı ile müvekkılı kurumda 4 7161.011000826.41 sıgorta sıcıl sayılı dosyada ışlem gören davalılardan Iz-Ay Tunzm Denızcılık Idıalat ve Ihracat Tıc Ltd Ştı ışverı ı^çılennden ve müvekkılı davacı sıgortanın da sıgortahsı bulunan 4101199406021 sıgorta sıcıl nu- maralı Erdal Katnıış 18 2.1991 tanhınde geçırdığı ış kazası sonucu ölümünden ötürü ışveren davalılar ola>da kusurlu bulunduğundan sıgortaiılan Erdal Katmış'm hak sahıplenne ödedıklen pe^ın sermaye değerlı gelırler ile cenaze yardı- mı ıçin fazlava daır haklan saklı kalmak kaydı ile kusur \e mıktar yönünden şımdilik 50 524 79O.-TL'nm gelırlenn onay ve odemelenn. odeme tanhınden ıtıbaren yasal faız, yargı gıden. vekâlct ücretı ile bırlıkte da\alılardan müştere- ken ve muteselsılen tahsılme karar venlmesını ıstemekle. dava dılekçesıne havı duruşma gününû bıldınr meşruhatlı davetıye, davalı lz-Ay Tunzm Denızcılık tthalat ve thracat San Tıc Ltd.Ştı 'ne çıkanlmış. bıla teblıg lade edılmış. ya- pılan zabıtaca araştırmada da açık adresı tespit edılemedığınden. dava dılekçesı özetı çıkanlarak duruşma günü ile bır- lıkte davalı tz-Ay Tunzm Denızcılık tthalat ve thracat San. Tıc.Ltd Ştı.'ne ılanen teblığıne karar venlmıştır. Yukanda yazılı \enlen karar üzerine davalılardan tz-Ay Tunzm Denızcılık tthalat ve thracat San.Tıc.Ltd Ştı. temsılcısının du- nışmanın atılı bulunduğu 10 09 1997 günü saat 11 30'da mahkememızde bızzat hazır bulunması ya da kendılennı bir a\ukat ile temsıl ettırmelen. bu lazımelen yenne getırmemelen halınde davalının gıyabında duruşmalara devam edılıp hukum verıleceğı meşruhallı davetıye yenne geçerli olmak uzere ılanen teblığolunur 13.06 199*" Bas,ın 29334 MUSTAFAKEMAL PAŞA SULH HUKUK HÂKEVILtĞrNDEN DosyaNo 1996 675 Davacı Ibrahim Demircı \ekilı Av. Erol Tur- can tarafindan davalılar Hüseyin Kaygusuz. Hüsnü Kaygusuz, Şaban Kaygusuz ve Hacer Kaygusuz aleyhlenne açılan izalei şüyu davası- nın mahkememızde yapılan açık yargılaması sı- rasında \enlen ara karan gereğince: Davalılar- dan Şaban Kaygusuz ve Hüseyin Kaygusuz'un adreslen bılinmediğınden teblıgat yapılamamış- tır Devam eden davanın duruşması 16.7 199"7 günü saat 09.00a bırakıldığı nedeniyle ılan tan- hınden 15 gün sonra adı geçene tebliğ edılmiş sayılacağından durum ilanen teblıg olunur. 23 5.1997 Basın 24482 Mutabakat PASOK'u böldü • 22 PASOK milletvekili, Türkiye ile Yunanistan'ın Madrid'de imzaladığı uzlaşma metninden endişe duyduklannı açıkladı. Yunan solu ise mutabakatı destekliyor. MURAT İLEM ATINA - Türkiye ile Yunanistan arasında Mad- rid'deki NATO zırvesinde ABD'nin gırişımleny le imzalanan ilkeler anlaş- ması. Yunanistan Başkanı Simitis'in başını ağntma- ya başladı. Aşın millıyetçı 22 ıkti- darpartısı PASOK millet- vekili, hazırladıklan bir memi okuyarak ilkeler an- laşmasından duyduklan rahatsızlığı dıle getirdıler. lsyancı millenekılleri an- laşma metninin gızlilık içinde hazırlandığını ilen sürerek anlaşmanın ıçmde yer alan ifadelerden büyük endişe duyduklannı belirt- tiler. Eğitım Bakaru J.Ar- senis kontrolündeki grup. hazırladıklan metni oku- dular. ancak ımzalayıp Başbakan Simıtis'e \er- medıler. Söz konusu is- yancı mıllervekıllerinin fi- kirlennin oluşmasmda Ba- sın ve Savunma Bakanı Akis Çohoacopulosun Madrid'de takındığı tutum etkilı oldu. Basında yer alan haberlere göre Cum- hurbaşkanı Süleyman De- mireTın Madrid'de yaptığı açıklamalan, mılliyetçî duygular doğrultusunda değerlendiren savunma bakanı, bu hareketi ile ik- tidar partısi içindeki mu- halefeti harekete geçırdi. Yine basında yer alan haberlere göre savunma bakanının bu rutumundan büyük rahatsızlık duyan Başbakan Simıtis ve Dı- şişlerı Bakanı Teodoros Pangalos tepkılennı dile getirmekten çekinmediler. Atina'daki siyasi gözlem- cılere göre geçen yıl ölen eski başbakan Andreas Papandreu yanlısı söz ko- nusu 22 milletvekili ilk ge- nel seçimlerde parti ıçin- den tasfiye edılecek. Diğer taraftan Yunanis- tan Parlamentosu'ndaki ıkincı büyük panısi olan YDP Başkanı Konstantin Mitsotakis Türkiye'yle imzalanan ilkeler anlaş- ması hakkında Başbakan Simıtis'den açıklayıcı bil- gı istedi. Yunanistan Parlamento- su'ndakı aşın sol partiler ise anlaşmanın iki ülke ilişkilerine yararlı olduğu- nu belirttiler. Ancak söz konusu partiler anlaşma- nın ABD'nın girişimleri olmadan imzalanması ge- rektiğini de önemle vurgu- ladılar. Anlaşmanın imzalan- masından sonra hükümet karşıtı bazı basın organla- nnın yaptırdığı anketlerde. her on Yunanlfdan doku- zunun anlaşmaya karşı ol- duğu iddıa edildi. SAVCl PRtORE Y1LMAD1 Papa suikastinde yeni iddialar • Savcı yeni bir tahkikat açabilmek için yeni tezler öne sürdü. ROMA (AA) - Papa lkinci Jean Paul'e suikast olayında üçüncü tahkikatı yürüten Romalı Savcı Rosario Priore, Italya Parlamentosu' nun üçüncü tahkikatın süresini uzatmaması üzerine bir tahkikat daha başlatabılmek için yeni iddialar öne sürdü. İtalyan haber ajansına göre Priore, önümüzdeki günlerde yeni iddialannı içeren belgeleri savcı Antonio Marini'ye \erecek. Papa'ya 1981 yılında Mehmet Ali Ağca tarafindan yapılan suikastle ilaıli davada Savcı Priore tarafindan ilen sürülen iki yeni tezden ilki. Şii liderlerden tmam Musa Sadr'ın o yıllarda Roma'yı ziyareti sırasındakaçınlmış olması nedeniyle Arap mündlerinın ıntikam almış olabıleceğı yolunda. İkinci tez de, Libya'nın Çad'dan toprak iddialanyla ilgili sorunda Vatikan'ın Fransa'nın yanında yer alması ve Libya lideri KaddaR'nin Papa ile görüşme talebınin reddedilmesi sonucu Libya kaynaklı bir komplo ıhtımaline davandınlıvor. Çılgın kalabalıklardan, kabalıklardan uzak SESSİZ TATİL. ÇAGIN MOTEL Her öğün balık. Kıtabınızı alın gelin 1 kişiT.R 3.500.000.-TL 2 kişı 1 hafta 44.000.000.- TL Assos Bektaş Köyü Sütlüce Koyu Tel: 0286 - 723 40 42 - 43 kmobs,** *Dört mevsim boyunca en iyi hizmeti ve- ren Myndos Otel'de huzurlu ve sıcak bir ortamda misafir olabilirsiniz. Tesisimizde 2 yüzme ha\Tizu, 4 bar, te- nis kortu,toplantı salonu, merkezi ısıtma, dört mevsim çiçeklerle bezenmiş geniş iç bahçe \e aynca klimalı ve çok özel 'Villa Myndos" odalan mevcuttur. Mindos Caddesi. No: 1 Tel: 0252 316 30 80 (81 48400 BODRUM 0252 316 25 91 Faks: 0252 316 52 52 İNTERNET ADRESİ: http://www.hotelrmndos.com.tr. e-MAIL: myndosftı hotelmyndos com.tr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog