Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Toçoğlu'nun ihracı onandı • ANKARA (Cumhuriyet Bflrosu) - Türk-Iş yönetiminin. Enver Toçoğlu'nu. "yüz kızartıcı" suçtan cezası bulunması nedeniyle Genel Malı Sekreterlik göre\ inden alma karan, Yargıtay tarafından da onanarak kesinlik kazandı. ICarann kesinleşmesiyle hukuki olarak sendikacılık yapamayacagı savlanan Toçoğlu'nun. Demiryol- Iş Genel Başkanlığı'nı sürdürmesi durumunda sendikanın kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaöı belırtildi. Irkçılığa kınama • DIYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Dicle Lniversitesı Senatosu. bazı Avrupa ülkelerindeki ırkçılık ve yabancı düşmanlığını kınadı. Dıcle Ünıversıtesi Senatosu karannda, 1997 yilının "Irkçılıkla Mücadele" yılı olduğu anımsatılarak bazı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk yurttaşlannın "ırkçı ve asimilasyona yönelik tehditle karşı karşıya olduğu. bu tür davranışlann ikili ilişkilere de gölge düşürdüğü ' belirtildi. ANAP grubunda seçimIANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP grubu. bugün güven oylamasından sonra toplanarak yeni grup başkanvekillerini belirleyecek. 55. hükümetin kurulmasıyla bırlikte kabineye giren Murat Başesgioğlu ve Cumhur Ersümer'den boşalan grup başkanvekillikleri için milletvekilleri çekişecek. ANAP grubunun bugün yapılacak toplantısında iki grup başkanvekilliği için adı geçen rnifletvekilleri şöyle: Clkü Güney T ••• (Bayburt). Ûğur Aksöz (Adana), Nabi Poyraz (Ordu). Nejat Arseven (Ankara). Esat Bütün (Kahramanmaraş), Tevfik Diker (Manisa), Metin Öney (Izmir) Dünya Nüfus Gunu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süle>Tnan Demirel, Dünya Nüfus Günü nedeniv le yayımladığı mesajda. dünya nüfusunun hızla artmaya devam etmesi halinde uısanlann trajik felaketlerle karşı karşıya kalabileceğinı söyledı. Türkiye'de nüfus artış hızının yüzde 3'lerden, yüzde 1.8 cıvanna düşürülmüş olmasına karşın hâlâ bazı önemli sorunlar olduğunu vurgulayan Demirel, bunlann aşılabilmesi için söz konusu oranın yüzde 1.5 hatta yüzde 1 düzeyine inmesi gerektığıni kaydetti. Başbakan Mesut Yılmaz da "Nüfus artışmın kaynaklar üzerindeki baskısınm giderilmesi, nüfusun kalkınma hedefleriyle uyumlu bır yapıya kavuşturulmasıyla mümkündür" dedi. Sivil toplum örgütlerinin de açık destek verdiği 55. hükümet TBMM'de onay anyor Güvenoyu sorımu yokANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Mesut Yılmaz başkanlı- ğındaki 55. Türkiye Cumhunye- ti Hükümeti'nin TBMM Genel Kurulu'nda güvenoyu almasına kesin gözüyle bakılıyor. DYP'- den peş peşe gelen istifalarla ko- alısyon ortaklan ANAP, DSP. DTP ve hükümeti dışandan des- tekleyen CHP ile bağımsız mil- lervekillerinın sayısı 280'e ula- şırken, RP-DYP ve BBP ile 4 ba- ğımsızdan oluşan muhalefet cephesınin oyu 265 'te kaldı. Mu- halefet cephesinin, DYP'den is- tifa etmemekle bırlikte oylama- ya katılmayacak olanlar nede- niyle de fire vereceğine işaret edildi. Üçlü koalisyon hükümetinin programı bugün saat 15.OO'te toplanacak olan TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak. Anaya- saya göre. hükümet programı, oylamaya katılan milletvekılle- rinin salt çoğunluğunun kabul yönündeki oyuyla kabul edile- cek ve böylece hükümet güveno- yu alacak. Güven oylaması önce- si dün DYP'de meydana gelen yeni istifalar ve DSP'den ihraç edilen bağımsız milletvekilleri- nin de hükümete desteklerini • 55. hükümetin güven oylaması bugün yapılacak. ANAP Genel Başkanı Yılmaz başkanhğında kurulan 55. hükümetin TBMM'den güvenoyu alamama sorunu bulunmuyor. Parlamentoda iki milletvekiliyle temsil edilen MHP, bugün yapılacak güven oylamasında 'çekimser' oy kullancak. • Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan, henüz güvenoyu almamış hükümetin gensoruyla düşürülebileceğini söyledi. DYP Grup Başkanvekili Saffet Ankan Bedük ise şaibeli olarak nitelediği hükümetin güvenoyu alamayacağını ileri sürdü. açıklamalan üzerine koalisyon ortaklan tamamen rahatladı. RP'den Takıyye" için ihraç edi- len Hasan Hüseyin Ceylan, Şev- ki Yılmaz v e İbrahim Halil Çe- lik ile MHP'ye geçmek üzere ANAP'tan ıstıfa eden Sadi So- muncuoğlu dışındaki mılletve- kılleri hükümete destek verecek. TBMM'de 2 milletvekiliyle tem- sil edilen MHP'nin ta\n ise net- leşmedı. MHP'lı milletvelalleri- nin oylamaya katılmamalan bek- leniyor. ANAP Grup Başkanve- kili Zeki Çakan. dün parlamen- toda düzenlediği basın toplantı- sında, güvenoyu alacaklanna ilışkin en ufak bir kuşkulan ol- madığını belirterek nüfus sayı- mı, kütüklerin yenilenmesi gibi çalışmalar için hazırlanan yetki yasa tasansının haftaya Meclis'e sunulacağını bildirdi. ANAP Genel Başkan Yardım- cısı Mehmet Keçeciler de. Yıl- maz hükümetinin güvenovuala- cağını. bu konuda milletin hiçbır kaygısı olmaması gerektığıni söyledi. DYP'den hükümete des- tek vermek amacıyla başka ısti- falann olacağını savunan Keçe- ciler. CHP'nın hükümete güve- noyu vermesinden de memnuni- yet du>duklannı. bu partinin uyanlannı ikaz kabul ederek ye- rine getireceklerini bildirdi. DYP Grup Başkanvekili Saf- fet Ankan Bedük ise hükümeti "hedefleri, projesi ve programı olmayan" şaıbelı hükümet ola- rak nitelendirdi. TBMM'de hü- kümet programının değil, parla- mentonun ve demokrasinin fa- ziletinin oylanacağını ileri süren Bedük. "Hükümet güvenoyu aJamayacak" görüşünü dıle ge- tirdi. Bedük. bunun dayanağını ise göstermedi. RP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan da. Yılmaz hükü- metinin güvenoyu alması duru- munda ülkede, siyası, ekonomik ve sosyal kriz yaşanacağını sa- vunarak "Bu hükümet güvenoyu almamaudır" dedi. Hükümetin güv enoyu alması durumunda ise bir ay bile geçmeden koalisyon partileri ve destekçısi CHP'nın tutumundan dolayı çalışamaz hale geleceğini öne süren Kazan, " Kısa bir süre sonra verilecek tek bir gensoru önergesiyle Türki- ve'nin en kısa önıürlü hükümeti olacaktır" diye konuştu. Bağımsız Milletvekillen Gök- han Çapoğlu. Bülent Tanla ve Bekir Yurdagül. ortak bir basın toplantısı düzenleyerek Yılmaz hükümetine destek verecekleri- ni açıkladılar. Açıklamalannda, hükümetin toplumsal gerginliği ortadan kaldırmak için gerekli siyasi irade ve samimiveti göste- receği inancını dile getiren mil- letvekillen. bağımsız olduklan- nı ve hükümetin uygulamalanna göre kararlannı gözden geçirebi- leceklerini vurguladılar. MHP 'çekimser' kalacak Parlamentoda iki milletveki- liyle temsil edilen MHP, bugün yapılacak güvenoylamasında •çekimser' oy kullancak. MHP Başkanlık Divanfmndünkütop- lantısının ardından Genel Baş- kan Devlet Bahçeü tarafından ya- pılan açıklamada, toplantıda bü- gün yapılacak güvenoylamasın- da. MHP'nin 'çekimser' oy kul- lanması yönünde karar alındığı bıldirildı. Bahçeli, kararlarının şekillenmesinde hükümetin catı- sının, bakanlıkların dağılımının ve hükümetin kuruluş koşullan- nın etkıli olduğunu söyledi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART Gündemde, yazıişleri müdürlerine verilen hapis cezalannın kaldınlması var.. (Sevgili Işık Yurtçu'ya...) Demir Berberoğlu ve Ömer Demir de istifa etti; DYP'nin Meclis'teki sandalyesi 99'a indi DYP'den fld istifa dahaAYŞE SAVTS ANKARA - Tansu Çillerın genel başkanlığının tartışmaya açıldığı DYP'den kaçış sürüyor. Eskişehir Milletvekili Demir Berberoğiu ile Kırşehir Millet- vekili Ömer Demir de DYP'den istifa ederken, bazı Genel Idare Kurulü (GİK) üyeleri de parti yönetiminin değişmesini istedi- ler. 24 aralık seçimlerinde 134 milletvekili çıkaran DYP'nin parlamentodaki sandalye sayısı sayısı 99'a düştü. Çiller'in me> - danlara çıkarak parti örgütünü ayakta tutmayı deneyeceği bil- dirildi. Çiller'in dün topladığı Baş- kanlık Divanı ve GÎK'te. parti- den aynlanlarla beklenen kop- malar değerlendirildi. Çiller, GtK'in açılışında istifaları de- ğerlendirirken. "Siyaset bugün güden değil güdülen konumuna geuniştir" dedi. Demir Berberoğlu'nun istifa- sına şaşırmayan Çiller ve Genel Merkez yönetiminin morali. Ömer Demir'in bir süre sonra gelen istifasıyla iyi- ce bozuldu. GtK'te ağırhklı olarak, -55. hükü- metin güvenoyla- masında ret oyu kullanılması için bugün grup kararı alınıp alınmaması konusu tartışıldı. Edinılen bılgıye göre, Yozgat Mil- letvekili Yusuf Ba- caıüı ile Bursa Mil- letvekili Ali Osman Sönmez yeniden karar almaya gerek olmadığını vurgu- layarak grubun ser- bestbırakılmasını istediler. Şan- lıurfa Milletvekili Necmettin Cevheri ve Ankara Milletvekili Ünal Erkan'ın söz almadığı GİK'te Çiller'in, "Alrmışsa alt- mış, seksense seksen sağlam ka- lalım. Hem bu hükümet şaibeli diyeceksiniz hem de grup karan almayacaksınız, bunu anlatama- yız" dediği öğrenıldi. Kendısi ve eşi Özer Uçuran ÇUler ile ilgıli bır dosyayı da GİK üyelerine gösteren Çil- ler'in. "Bunlann hepsi Doğu Pe- rinçek'in iddialan. Bunlar DYP'yi bölmeye yönelik plan- lar" diye konuştuğu bildirildi. Toplantıda. muhaliflerden Ber- beroğlu ile Çiller'e yakınlığı ile bilinen Ali Osman Sönmez, baş- kanlık div anından yakınarak de- ğiştirilmesi görüşünü dile getir- dıler. Çiller'in ise sertbırıfade ile bu- nun zamanı olma- dığını söylediği bildinldi. Toplantı- da. Necmettin De- de ve Ali Osman Sönmez, orduyla polisin karşı karşı- ya getırilmesinden duyduklan rahat- sızlığı aktararak Akşener'den açık- lama istedıkleri öğ- renildi. Akşenerise daha önceki açıkla- malannı tekrarladı. DYP'de bugün ya- pılacak grup top- lantısından sonra da 55. hükü- mete güvenoyu verilmesi görii- şünde olan milletvekillennin is- tifa etmeleri bekleniyor. İstifa- cılar arasında Çiller'in en yakı- nında yer alan isimlerden eski Devlet Bakanları L'fuk Söyle- mez, Ayfer Yılmaz, İzmir Mil- letvekili Hasan Karakaya, An- talya Milletvekili Osman Berbe- roğlu ve Şırnak Milletvekili Mahmut Duyan'ın adı geçiyor Dün GlK'e katılmayan lstanbul Milletvekili SedatAloğlu, güven oylamasına katılmayacağını açıklarken Ankara Milletvekili Ünal Erkan. bağlayıcı grup ka- ranna gerek olmadığını, ancak kendisinin 55. hükümete güven- sizlik oyu vereceğıni söyledi. Başbakan Mesut Yılmaz'la dün akşam Başbakanlık'ta görüşen Ali Osman Sönmez, güvenoyu verip vermeyeceği yönündeki sorulara "Hayatımda hiçbir za- man olumsuz olmadım" yanıtı- nı verdi. DYP Antalya Milletv ekilı Os- man Berberoğlu ile Uşak Mil- letvekili Hasan Karakaya'nın bugün güven oylamasından ön- ce partilerinden istifa ederek Yılmaz hükümetine destek vere- cekleri bildinldi. Kulıslerde DYP Grup Sözcü- sü Ahmet Uyanık'ın Başbakan Mesut Yılmaz'la görüştüğü ve istifa edebileceği sövlentısi va- yılırken Ayfer Yılmaz'ın da Hü- samettin Cindoruk'la görüştüğü bildinldi. IRMIKIAYDIN ENGİN e - mail: engin (5 planet.com.tr f Kabul edin ki yaz sıcağının vıcık vıcık boğuntusuna Hane- fi Avcı'nın anlattığı soluk kesi- ei öykülerrenk kattı. Duyduğu- fnuz, romanlarda filan okudu- ğumuz "istihbaratçılann dün- yası "nın örtüsu az biraz arala- nıverince casus romanlarının tüm oğeleri günlükyaşamata- şınıverdi. Gizlilik, korku. ürküntü, şaş- kınlık, heyecan, gerilim, cina- yet, uyuşturucu, yasadışı ser- vetler. kara paralar, kapkara paralar, zifiri karanlık ilişkiler, suç örgütleri, suç örgütlerini kovalarken ya da kovalamak yerıne kendileri bırer suç örgü- tüne dönüşen kurumlar, kuru- luşlar, komplolar, karşı komp- lolar, karşı komplolara karşı komplolar, derin bir kişilik bo- zulmasıyla sakatlanmış çok zeki adamlar, falan filan... Bir Kez Daha Hanefi Avcı Açık Radyo'da kendiyle ve dünyayla keyifli keyifli dalga geçen Ömer Madra bile pes etti. Önceki gün Açık Gaze- te'de "Bizde polisıye roman yazılmadığından yakınılırdı. Şimdi artık hiçbir umut kalma- dı. Gerçek, romanı çokîan aş- tı. Bizde artık yazılacak hiçbir polisiye roman ya da casusluk romanı şu yaşadıklarımızı aşa- mayacak" deyıverdi. Madra haklı. Hanefi Avcı'lar, Korkut Eken'ler, Mehmet Ey- mür'ler, Bülent Orakoğlu lar, Ülkü Ocaklarında stajını ta- mamlayıp devlet hizmetine koşmuş tetikçiler, katiller, ba- balar, birbırine düşmüş istih- barat kuruluşları karanlık dün- yalannı terk edip biz ölümlüle- rin sıradan dünyasına doludiz- gin dalıverdiler. Kamyon Susuriuk'ta "Pan- dora 'nın kutusu "na çarpıp ka- pağını kırdı. Hanefi Avcı da ka- pağı kınk kutudan çıkıp karşı- mıza dikilenlerden biri. Onu artık tanıyoruz. Alışıl- mıştan epey farklı bir meslek kariyeri. Öyle karakol polisliği filan gibi duraklardan ya geç- memiş ya da o duraklarda faz- la oyalanmamış. O bir ıstihba- ratçı. Bilgitopluyor. Bilgitopla- mak için gizliliğın kalın perdesi ardına çekilmiş telefon dinliyor, ajan kullanıyor, gizli örgütlere adam sızdırıyor. PKK'den ko- pan itirafçıları yeni işlevlerle donatıyorve... Ve bunları artık açık açık an- latıyor. Dudağının kıyısına tu- haf (hatta babacan diyesım ge- lıyor) bir gülücük yerleştirip an- latıyor. 0 kadar bilinmeyen bir dünyadan geliyor ki anlattıkla- rından çok kendı ilgi odağına oturuyor. 32. Gün'de söyledik- leri hâlâ tartışılıyor. Gel gör ki söylediklerinin en önemlileri 'en az' tartışılıyor: "... 23 yıllık istihbaratçıyım. Benim başka dünyam yok ve olmadı. Başlangıçta izleriz, aralanna sızarız, vururuz, kıra- rız bu terörü bıtirinz diye düşü- nüyordum. Oysa son on yıldır yavaş yavaş bunun tersini dü- şünmeye başladım. Aralanna sızdığımız, yakaladığımız, vur- duğumuz. kırdığımız bizim yurttaşlanmız. Düşünme ve ör- gütlenme özgüıiüğünü kısıtla- dığımız sürece bu insanlann silaha sarılmalannın önüne ge- çemeyeceğiz..." Benzer satırları yazdığımız için DGM savcısının karşısına dikildiğimızi anımsayıp iç ge- çiriyoruz. EşberYağmurdere- li benzer görüşleri dile getirdi diye 7.5 ay yedi. Eski borçları- nı da tahsil edip Eşber Yağ- murdereli'yi 2021 yılına kadar hapise atmaya karar veriyor- lar. Ekranda Hanefi Avcı gözle- rımizin içine baka baka bunla- n söylüyor. Hem de yıllannı bu işte geçirdiğini, bu konuda en sağlıklı bilgiye kendisinin sahip olduğunu açık açık ileri süre- rek... Bu Hanefi Avcı muhabbetine nokta koymadan bir kez daha altını çizmeyelim mi? Avcı'nın kime hizmet ettiği, hangi kirli (ya da temiz) planın parçası ol- duğu ile uğraşacağımıza, bu adamın söyledıklerini, anlattık- larını, iddialannı bağımsız yar- gının. yetkilı bir Meclis soruş- turma komisyonunun eline teslim etmek, doğru mu. yan- lış mı sorularına kesin ve açık yanıtlar aramak daha doğru değil mi? Böylece, casusluk öykülen- ni, istihbarat örgütleri arası so- luk kesicı çekişmeleri biz gene romanlarda okuyup, sinema- larda seyretsek daha doğru ol- mayacak mı? POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Sakaryabaşı 120 yataklı turistik bir otel... Lokanta, bungalov evler, iki adet olimpik yüzme havuzu, iki dükkân ve çocuklar için oyun alanla- rı... Eskişehir'in Çrfteler ilçesinde bulunan 'Sakar- yabaşı' adlı tesis 10 yıl süreyle aylığı 60 milyon li- radan Akyazılılar Vakfı'na kiralandı... 120 yataklı turistik otel Sakarya Irmağı'nın tam çıkışyerine kurulu... Çıfteler ilçesinin DYP'Iİ Belediye Başkanı İrfan Başak'a Fethullahçılarövgüleryağdınyor, bu kos- koca tesisı aylığı 60 milyon liradan 10 yıllığına Ak- yazılılar Vakfı'na kiraladığı için onu 'baş tacı' edi- yorlar... Okurlarımız Akyazılılar Vakfı'nın sicilinin bozuk olduğunu anımsarlar ama biz yıne de yıneleyelim: Akyazılılar Vakfı, Fethullahçılanndırveadını Mal- tepe Askeri Lisesi'ne sahte sağlık raporuyla öğ- renci sokmakla duyurmuştur.. Şimdi sizlere DGM tutanaklarından (Esas: 1987/86- 1988/72 dosya) bır bölüm sunuyorum: "... Toplanan delıllere ve dosya içeriğine naza- ran suçlan sabit görülen bu sanıkların eylemlerı, sanık vekillerinın savunmalannda belirttikleri gibi münferit olarak Maltepe Asken Lisesı oğrencile- rine Nur Risalesi okumaktan ibaret değıldir. Ge- rek suçlan sabıt görulen bu sanıklar ve gerekse daha önce haklannda aynı suçtan mahkûmiyet karan verilip kesinleşen İbrahim Belge ve Nihat Özdemir organize bir teşkılat oluşturup bılınçli olarak görev taksimı yapmışlar, kendilennın be- nimsedıği Nurculuğu ilende yüksek mevkılere ge- çecek gençlere aşılamak için faaliyete geçmışler ve bu faaliyetleri cümlesinden olarak: Önce orta- okullann son sınrflannda okuyan ve başarılı olan fakiraile çocuklannı tespit etmişler, onlara 'Sizle- ri fen liselerine ve askeri liselere sokacağız' diye kurs vermeye başlamışlar, bu arada yavaş yavaş onlara Nur Risaleleh okumak, dinı konularda ko- nuşmalar yapmak suretiyle Nurculuğu benim- setmeye başlamışlar. Maltepe Askeri Lısesi'ni ka- zanan öğrencileri bizzat Izmir'e getırmışler, Iz- mır'de karşılamışlar, onlara yatacak yer temin et- mişler, raporları ile meşgul olmuşlar, öğrencileri önce özel doktora muayene ettırmişler, rahatsız- lığı tespit edilenler yerıne sağlam öğrencileri mu- ayeneye göndermek suretiyle sahte sağlam ra- porlan alıp öğrencilehn Maltepe Askeri Lise- si'ne gırmelerini temin etmişler, okula başlamala- nndan sonra da öğrencileri rahat bırakmayıp on- lan Konyalılar, Ankaralılar gibi gruplara ayırıp ara- lannda pay etmişler, öğrencileri çeşıtli semtlerde- ki evlere dikkat çekmemek için kıyafetlerinı önce- den değiştirerek kendı vasıtalan ile götürmüşler, o evlerde onlara Nur Risaleleri okumuşlar, açıkla- mışlar, bu düzenin iyi olmadığını, ılerıde bu düze- ni değiştirip şeriat düzeni getireceklerini, ileride yüksek mevkilere geldiklerinde bu konuda kendı- lerine yardımcı olacaklannı, şimdiki subaylann din- sız olduğunu, kendilerinin dinlerine bağlı yetiş- melerini, laik düzeni kaldınp islami devlet kur- mak için bunun şart olduğunu aşıfamaya başla- mışlardır." •->• • <•< t , . • • • ANAP'tan belediye başkanı seçilen ve daha sonra DYP'ye transfer olan Çifteler Belediye Baş- kanı İrfan Başak, 120 yataklı turistik oteli nasıl ki- raya verdi? Once bir ihale özel şartnamesi hazır- lattı... İhale şartnamesinın ikinci maddesi ise oldukça ilginçti: "Ihaleye bakanlık denetımındekı özel okul veya vakıflar katılabilecektir..." Üçüncü maddesi: "Tesisler eğitim, dınlenme ve kamp yeri olarak kullanılacaktır..." Gördüğünüz gibi 'oyun' kuralına göre tezgâh- lanmıştı... DYP'lı Belediye Başkanı Başak böylece amacı- naulaştı... Ilan belediye hoparlöründen yapıldı ve Akyazı- lılar Vakfı 120 yataklı turistik tesisı kapattı... Bugün birdükkânın kirası 50-60 milyon lirayken, koskoca bir turistik işletme nasıl olur da aylığı 60 milyon liradan 10 yıllığına kıralanır? Aylardır devlet içindekı şeriatçı yapılanmadan söz ediliyor, Milli Güvenlik Kurulu'nda laık demok- ratik cumhuriyetın nasıl yıkılmak ıstendiği belge- lerle ortaya konuluyor ama bir şeriatçı vakıf DYP'li belediye başkanı tarafından korunup kollanıyor... Tansu Çiller ve Meral Akşener, DYP'yi tarikat- lara teslim etti mi etmedı mi? İşte size somut bir örnek, Çifteler Belediye Baş- kanı'nın yaptığı ihale... Karar sizlerin!.. • • • Çrfteler Belediyesi encümen kararı kâğıdında Belediye Başkanı İrfan Başak ve encümen üyele- rınin ımzası bulunmaktadır... Içişleri Bakanı Murat Başesgioğlu nun bu iha- le olayına derhal el koymasını ıstıyoruz... 120 yataklı bir turistik tesis nasıl olur da 'eğitim amacıyla' tarikatçı Akyazılılar Vakfı'na verilır? Yanıt bekliyoruz!.. Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya r« Planet.com. TR Son on yıla ayna tutan, YavuzDONATın "Vitrin'inden, 1997 Notlanyla iki kitap: ÖZALİZm SON NUAJU 1988-1989-1990 SÜROÜNDEN ÇANKAYA'YA 1991-1992-1993 BÜTÜN KİTAPÇILARDA KonurSoU'lKmhyANKARA TcL 419 38 26-2" «Fax: iil" 56 68
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog