Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Şevki Yılmaz için fezleke • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Ankara Cumhunyet Başsavcılığı "devletın asken kuvvetlennın manev ı şahsıyetını alenen tahkır ve tezyıf ettığı' ve 'Ataturk"e hakaret ettığı gerekçesıyle dokunulmazlığının kaldınlması ıstemı>le bağımsız Rıze Mılletvekılı Şevkı Yılmaz hakkında fezleke duzenledı Ankara Süreci devam ediyor • ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Turkıye. Ingıltere ve ABD'nın gınşımı ıle başlatılan Ankara Surecı'nın surduğu bıldınldı Dışışlen Bakanlığı yetkılılen, Irak Kurdıstan Yurtse\erler Bırlığı'nın(IKYB) sureçten çekıldıgıne ılışkın haberlenn doğru olmadığını, sadece bolgedekı bır alt komıtenın çalışmasından çekıldığını kaydettıler Polonya Buyukelçısı oldu • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - "Bızler, Ataturk konusunda sız Turklen kıskanıyoruz" dıyen Polonya'nın Ankara Buyukelçısı VVojcıech Hensel(53)bırkalp \oırgunu sonunda oldu Çarşamba gunu tbnı Sına Hastanesı'ne kaldınlan Buyükelçı Hensel, her turlu tıbbı mudahaleye karşın kurtanlamadı \arşo\a Unıversıtesı Turkolojı Bolumu nden mezun olduktan sonra aynı kursude ası->tanlık \e doktora yapan Hensel, 1978-79 yıllannda Turkıye've burslu gelmış. 1980'defstanbul'da Polonya Konsolosluğu'nda çevırmen olarak çalışmıştı DHKP-C davasında karar • Istanbul Haber Servisi - DHKP-C orgutune uye olduklan ve orgut adına çeşıtlı korsan gostenlere katılıp pankart astıklan gerekçesı>le yargılanan 5 sanıktan Hamıde Öztûrk ve Yazgul Guder 12 yıl 6 ay ağır hapıs cezasına çarptınldı Huseyın Muharrem Gunduz ve Ahmet Lahor'un delıl yetersızlığınden beraat ettığı davada. Ceyhun Emre Dağdelen hakkındakı dosya ıse aynldı Elektrik kesîntisi • İstanbul Haber Servisi - Trafo merkezlennde yapılacak bakım ve onanm çalışmalan nedenıyle Bakırkoy'e, 15 temmuz salı gunu 14 saat sürey le elektnk venlemeyecek Boğazıçı Elektnk Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya gore 06 00 - 20 00 saatlen arasında Kartaltepe Bağlar Mevkıı Sokak, Terakkı Caddesı. Barbaros Sokak ıle Ulubatlı Sokak ve cıvannda elektnk kesıntısı uygulanacak STKB başkanları • İstanbul Haber Servisi - Sıvıl Toplum Kuruluşlan Bırhğı(STKB)7 Olağan Yonetım Kurulu Toplantısf nda, donem başkanlığına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğı Genel Başkanı Prof Dr Turkân Saylan, STKB Gınşımı Sozcu Kurulu'na da Tımur Erk, Haşmet Atahan, Oner Yağcı %e Prof Dr Turkân Saylan getınldı 55. hükümeti 8 yıl için suçlayan REFAHYOL'un ikili oyunu kendi programında saptandı ARAYIŞ 8 yıl '97 programındaydı• 8 yıl kesıntısız zorunlu eğıtımın. 55 hukumetı bu konuda suçlayarak "dın karşıtı" gostermeve çalışan REFAHYOL hukumetının Kasım 1996'dakabul ettığı 1997 programında \er aldığı belırlendı RPveDYPlı bakanlann altında ımzası olan kararda. "Zorunlu temel eğıtımın 8 yıla çıkanlması ıçın gereklı mev zuat değışıklıklen gerçekleştınlecektır" denıldı IŞIKKA1NSU ANKARA - Hukumet progra- mı goruşmelen sırasında AN AP- DSP-DTP koalısyonunu, ımam- hatıp okullannı kapatacaklan ge- rekçesıyle eleştıren RP ve DYP nın, 8 yıllık zorunlu temel eğıtıme geçılmesı hedefmı Ka- sım 1996da, >anı kendı ıktıdar- lan donemınde "1997 Progra- 1111^8 aldıklan belırlendı Mıllı Güvenlık Kurulu'nun (MGK) 28 Şubat 1997 tanhınde yapılan toplantısında 8 vıllık zo- runlu temel eğıtıme bır an once geçılmesı yönunde \enlen kara- ra dırenen REFAHYOL hukume- tının, aslında kendı programına uymadığı anlaşıldı RPveDYP'lı bakanlann ımzaladığı "1997 Yılı Bakanlıkyasa tasansını bekliyor EBRUTOKTAR ANKARA - Mılh Eğıtım Ba- kanlığı bürokratlan, bugün ya- pılacak guven oylaması sonra- sında, 8 yılhk kesıntısız temel eğıtıme geçışı ongören yasa ta- sansını hazırlamak ıçın huküme- tın belırleyeceğı yöntemı bekli- yor Bürokratlar, ımam- hatıp lı- selennm ortaokul bolumunun yasal değışıklığe gerek kalmak- sızın, bakanlıkça çıkanlacak ge- nelgeyle kaldınlabıleceğını ılen sürduler Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmrt lluğbayın. 8 yıllık ke- sıntısız eğıtıme 1997-1998 oğ- retım yılında geçılmesı konusun- da kararlı olduğunun oğrenılme- smın ardından, guven oylaması oncesınde bakanhktakı üst du- zey toplantılann da yoğunlaşhgı bıldınldı Bakan Uluğbay'm yaptığı toplantılarda, bazı müs- tesar yardımcılanm de\ re dışı bı- raktığı öğrenıldı Mıllı Eğıtım Bakanlığı ndan bır yetkılı "U- luğbay. ozeUikie Miffi Eğirim Ba- kanı Mehmet Sagiam donemin- de yetküeri arttmlan gozde mus- teşaryardımcılanm toplanülara çağunııyor. Bu da onlan gorev- den alacağı sinyalini veriyor*' de- dı 8 yıllık kesıntısız temel eğıtı- me bu yıl geçılıp geçılmeyeceğı netlık kazanmazken, üst düzev bıryetkılı ımam- hatıp lıselennın ortaokul bolumunun yasal değı- şıklığe gerek kalmaksızın bır ba- kanlık genelgesıyle kapatılabı- leceğını vurgulayarak, bakana mesaj gonderdı tlkoğretım \e Eğıtım Yasasrnm 2 maddesın- de yer alan "İlköğretim, ilköğre- tim kurumlannda verflir" hük- munü anım«atan vetkılı "Yasa, hakanlıga vasal değişikliğe gerek kalmaksızın imam-hatip iıseieri- nın ortaokul bölumune öğrend almama yetkisini veriyor. Yasa gavet açık" dedı Yetkılı. "Orta- okullann planlı bir şekilde \e ve- terli yurt sathına yaygınlaşünl- dıktan sonra, yasayia aynca be- lirleninceye kadar. iiköğretimin ilkokul bolunuerinde zorunlu- dur" hukmünu öngören Mıllı Eğıtım Temel "Vasası'nın geçıcı 2 maddesı ıle tlkoğrehm ve Eğı- tım Temel Yasası'nm geçıcı 9 maddesının değıştmlmesıyle 8 yıllık kesıntısız eğıtıme geçılebı- leceğmı kaydettı Programının Ivgulanması, Ko- ordinasvonu \e İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu KararTmn ekı olarak 9 Kasım 1996 gunu Res- mı Gazete nın mukerrer sayısin- da yayımlanan "1997 Progra- mTnın "Eğitinı Reformu" başlı- ğı altında 8 yıllık zorunlu temel eğıtım konusuna bırkaç kez değı- nıldı REFAHYOL'un kabul ettığı "1997Programrnın Devlet Plan- lama Teşkılatı Yayın \e Temsıl Daıresı Başkanhğfnca yayımla- nan kıtabının 23 saytasında ay- nen şu ıfadelere yer verıldı "Zorunlu temel eğıtım 8 \ ıla çı- kanlacak ve gereklı fi/ıkı altvapı çalışmalan suratle tamamlana- caknr." Programın "Hukuki \e Ku- rumsal Duzenlemeler" altbaşlık- lı bolumunde konunun altı bır kez daha şovle çızıldı "Zorunlu temel eğırimin 8 yüa çıkanlması için gereklı mevzuat değışıklıklen gerçekleştırilecek- tir." RP-D\P koalısyonu. 1997 programında bununla da \etm- medı zorunlu eğıtım süresının 8 >ıla çıkanlması ıçın Ilkoğretım \asası ıle Mıllı Eğıtım Temel Ya- sası ndadeğışıklıktasansınınha- zırlanması \e TBMM'ye sunul- ması projesının bıtış tanhı olarak "1997"yı uygun gordu \lesut\ ılmazbaşkanlığındakı yenı hukumetı 8 vıllık zorunlu eğıtımı uygulamava koyacağı ge- rekçesiv le eleştıren REFAH\ OL hukumetının Mıllı Eğıtım Baka- nı Mehmet Sağlam tarafı ndan ha- zırlanan "1997-2000 tera Pla- nı"nda da "Çağ nufusunun ta- nıamının 8 yıllık zorunlu eğitime alınması için gerekli tedbirler alı- nacakör" ıfadesıne yer venler- ken Ilkoğretım Genel Mudurlu- ğu ve APK Başkanlığı bu ışle go- re\lendınldı A>nı planda "İmam-Hatip Okullan Yönetme- liği^nın. "İmam-Haüp Lıselen \ onetmeliğı"' olarak değıştırıl- mesı ongoruldu KESKten hukumete 'Insanca yaşamak istiyoruz' \NKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Kamu Emekçılen Sendıkalan Konfe- derasyonu (KESK), tum ıllerde duzen- ledığı basın açıklamasıyla yenı huku- metı, REFAHYOL'un gerçekleştırdığı kadrolaşma konusunda uyanrken yuz- de 35'lık zammın kamu emekçılennın ucretlennde vaşanan reel duşuşugıder- medığını bıldırdıler Asgan yaşam du- zeyının sağlanması ıçın en az 94 mıl- yon lıra gereklı olduğuna dıkkat çekı- lerek yenı artışla ortalama 47 mılyon lı- raya çıkacak olan memurlann ınsanca yaşama olanağı olmadığı behrtıldı Ankara'da Sakarya'da toplanan KESK'e bağlı sendıkalann uyelen "Çeteler halka hesap verecek", "Vaşa- sın demokrası mucadelemiz", "Sadaka değü. toplusozleşme". "\asasuı iş. ek- mek, ozgürlük mucadelemiz", slogan- lan attılar Basın açıklamasını yapan KESK Ankara Şubeler Platformu Do- nem Sozcusu Nazun Alkaya. yenı ku- rulan hukumetın de daha oncekı ıktı- darlar gıbı "tektaraflı" olarak ucret be- lırledığıne dıkkat çekerek "REFAH- YOL taranndan 3 ay lık artış için duşu- nulen vaklaşık y uzde 20 ile 6 a> lık y uz- de 35in çok fazla farkı olmadığı gorul- mektedir" goruşunu bıldırdı Alkaya, memur maaşlannda 1990 yılından bu yana reel olarak yuzde 48 5 oranında kayıp oluştuğunu \urgulavarak "Ka- yıplanmınn gıderilmesi, ancak toplu- sozleşme hakkımızı kullanmakla ola- naklı olacakbr" dedı Alkaya, gelır dağılımının bozuk ol- duğu ortamlarda şıyasal tslamın gelış- tığını anlatırken "Iktidara gelmesinin e- sas nedeni siyasal İslamla mucadele et- mek olan bu hukumet, ancak çalısanla- nn ekonomik ve sosyal durumlannı iyi- leştirecek ve demokrasının \erleştiril- mesi ve geliştirilmesı ile siyasal Islanun gucunun kınlmasının olanaklı olacağı- nı bilmelidir" dedı Alkaya, kamu emekçılennın ısteklennı şov le sıraladı "Siyasal İslama karşı mucadelenin temel noktalanndan biri de yaraülan kadrolaşmanın dağıülmasıdır. RE- FAHVOL'un kadrolaşmasuun onunde engel olarak gorulen sendıkalanmızıa binlerce uve ve yonetıcısı surgun edil- miş, çeşidi adli ve idari soruşturmalara uğratilnuşür. Surgun edilen arkadaşla- runız eskı görevlerine dondünılmelL, bütünsoruşturmalar durdurulmalıdır. Sendikalanmızı ekonomik olarak guç- süz bırakıp orgutlenme surecınuzi en- gelleme amacrvla çıkanlan Malıye Ba- kanlığı'nın genelgesı hemen iptal edil- erek, sendika uye ödentüeri kaynaktan kesilmetidir." tstanbul Haber Servisi - Deniz Lisesi Komutanlığfnın 224. me- tirildi. Törende konuşan Deniz Kuv-setleri Komutanı Oramiral Güven Erkaya, mezun olan öğrencilere seslenerek. "Bun- dan sonra katılacağınız Deniz Harp Okulu eğitiminde kazandığmız çağdaş bilgi seviyesine, sarsılmaz bir durüstlük an- lavışı \e Atatürk ilkeleri ile şekillenmiş bir çalışma düzeni ile çahşarâk ulaşabilirsiniz" dedi. Yeni mezun öğrenciler. se- vinçkrinişapkalannıhavavaatarakgösterdiler. (Fotoğraf KAAN SAĞANA^K) RP'M y ö n e t i m i suçladılar İSKt'de işten atdmalaraprotesto tstanbul Haber Servisi - Or- dudan atılan askerlenn gore- ve başlatıldığı ISKl'den "suç kaydı bulunduğu" gerekçe- sıyle "sakmcaü" gorulerek bır hafta once atılan ışçıler dun Buyukşehır Beledıyesı onun- de protesto gostensı yaptılar Işçıler, uygulamanm "antide- mokratik" olduğunu belırte- rek ışegen alınmalannı ıste- dıler ISKl'den "sudan gerekçe- lerle" bugune kadar 150 kışı- >ı ışten attığı belırtılen RP'lı > onetım, ışbaşına gelmesinin hemen ardından da tSKt'ye bağlı SUSER ı kapatarak 1200 ışçının ışıne son \ ermış yerlenne y andaşlannı ışe baş- latmıştı Turkıye Enerjı, Su ve Gaz Işçılen Sendıkası (Tes-lş) 4 No lu Şıabe ye bağlı ışçıler, İSKI'de ışten atılmalann dur- durulması amacıyla İstanbul Buyukşehır Beledıyesı onun- de toplanarak protesto goste- nsı yaptı Ellennde "İşçı kı>> mına son", "Herkese iş, her- kese çalışma hakkı", "İSKI bizûndır, bızim kalacak" ya- zılı dovızler taşıyan vaklaşık 20 ışçı, "Atılan işçiler geri alınsuı"dı>esloganartı Işçı- lenn açıklama y apmadan on- ce Buyukşehır Beledıye Baş- kanı Recep Tayyip Erdo- ğan la gorüşme ısteklen ka- pıdakı bır gorevlı tarafından "başkanın yerinde olmadığı" gerekçesıyle gen çevnldı Sendika temsılciM Hüseyin Yıldız. Refah Partisi yerel y o- netıme geldığınden bu vana İSKI'de 150 ışçınm sudan ba- hanelerle ışten atıldığını sa- \undu Yıldız, en son 5 hazıranda 16 ışçının "sicilinde suç kay- dına rastlandığı gerekçesh le" ışten çıkanldığını soyleverek bu ışçılerden hıçbınsının sa- bıka kaydı olmadığının sa\- cılıktan alınan sabıka sıcıl kaydı\la belgelendığını \ur- guladı Ordudan atılan subay- lann sakıncalı-sakıncasız gö- zetılmeksızın İSKl de ışe alındığına dıkkat çeken Yıl- dız. "Durum boyleyken alın terivle çalışan bız işçilerin sa- kıncalı sayilarak işten çıkanl- masının tek nedeni, onlar gıbı drumcek kafalı olmay ışımız- dır"dı\e konuştu Cinayetten yargılanıyor Yaprak: Beniyok etmeye çalışıyorlar GAZIANTEP (Cumhuri- yet)-Gazıantep te ıkı ay once a\ ukat Burhan Veli Torun'un oldurumesı ıle ılgılı davada kasten adam öldurtmek ıddı- asıvla tutuklu bulunan sanık- lardan Mehmet \li Yaprak, "Biz cezaevinde çunırken asıl katiller dışanda serbest gezi- yor. Beniyok etmeye çalışıyor- lar" dedı Gazıantep'tel4ma- v ıs gunu otosunda uğradığı sı- lahlı saldında olen avukat Burhan Velı Torun olayından bır hafta sonra Yaprak TV sa- hıbı Mehmet A.lı Yaprak, 1980 oncesının uyuşturucu kaçak- çılanndan savılan Hasan Ne- hir ıle iş ortağı Nevzat Aşkın gozaltına alınmiş katıl zanlı- si Murat Çekiçkıran da fırar etmıştı Sanıklann dun Gazıantep 2 Ağır Ceza MahkemeM nde yoğun güvenlık önlemlen al- tında başlayan duruşmasında. savcı Mehmet Alı Yaprak ıçın 15 yıldan az olmamak koşu- luyla ağır hapıs dığersanıklar ıçın de ıdam ıstedı Sanıklardan Ne\zat Aşkın emnıyette verdığı ıfadelen re- dederken, Hasan Nehır de sa- \ unmasında, "Bu olay, benim için kara bır lekedır. Benim ol- durülen avnkatla hıçbır alış- verişim vok Emnıvette bana işkence y aptılar. Bu \ uzden su- çu uzerime aldım. Eğer bıraz daha işkenceyapsalardı ne ka- dar failı meçhul cınayct varsa hepsuıi uzenme almak zorun- da kalırdım" dıye konuştu "Burhan Veli Torun'u ol- durtmek için Hasan Nehir'le goruştuğu" volundakı ıddıala- n reddeden Mehmet Alı Yap- rak ıse şunlan so\ledı "Bu- tun bunlar tezgâh. Ben Hasan Nehir'ı tanınm. ama a\ da \ ıl- da bır araya gelerek çay ıçenz. Burhan \ehTorun, Obıektıt' programına çıkıp bana 'şeret- sız demesıne karşın onu oldu- recek kadar küçulmedim. Onu kımın niçin oldurttuğunu bilmiyorum. ama bir gerçek var ki gazeteci Abdullah Sab- n Kocaman butun bunlan tez- gâhlayan kışkiır. Bızıçende çu- rurken asıl katiller dışanda serbest geavor. Beniyok etme- ye çalışıyorlar." Mahkeme heyetı sanık av u- katlannın tahlıye ıstemını re- dederek sanıklann tutukluluk halımn de\ amı yonunde karar aldı TOKTAMIŞ ATEŞ Aman DikkatL Iç ve dış olaylar başdondurucu bır hızla gelışı- yor Kımı zaman ızlemekte bıle zorlanıyoruz Meral Akşener'ın son derece "munasebetsız" ve "duygusal" çıkışı, sanıyorum, grtgıde uçuruma doğru yaklaşan bır ınsanın son çırpınışları oldu Bundan bır sure once 'Içışlerı Bakanı' sıfatını ta- şıyorken, partısının genel başkanının eşının elını opmesını utançla ızlemış ve "Bu kadar munase- betsızlık olmaz" demıştım Ama Meral Akşener benı mahcup ettı Gerçekten, "daha buyuk" mu- nasebetsızlıkler de olabılıyormuş Sıyaset, ınsanları hıç beklenmedık yerlere savu- ruyor Bundan 6-7 yıl once tanıdığım ve Kocaelı Unıversıtesı'nde Turk Devrım Tanhı dersı veren yurtseveroğretım gorevlısı nerede Sılahlı Kuvvet- ler'ı hedef alarak kımı kanunsuzluklarını kamufle etmeye çalışan "Eskı Içışlerı Bakanı" nerede • • • Sayın Zekeriya Temizel'ın Malıye Bakanı oldu- ğunu oğrendığımızde, uzaktan da olsa onu tanı- yan ınsanlar hem memnun oldular, hem de çok gulduler "Yandı kamu kuruluşlan" dedık bız de kendı aramızda "Temızel her kor kuruşun hesa- bını sorar bunlardan ' Güneş Taner'ı de Özal'a yaranmak ıçın yaptır- dığı "No, no, no" tışortunun olumsuz ızlerı hafı- zamda canlıyken, Fınans Dunyası'nın bır toplan- tısında dınlemış ve "Boyle bır adam nıye bu tur- den garıplıkleryapar?" dıye duşunmuştum Ger- çekten, o akşamkı ızlenımım çok olumlu olmuştu Fakat oncekı gun ıkısının ortaklaşa yaptığı ba- sın toplantısından sonra "Eyvah" dedım, "Bunlar bazı şeylen aceleye getırıyortar" Gerçekten eskı hukumetın ekonomik pohtıkalarının değerlendınl- dığı bu toplantıda, "Yenı ekonomik hedefler" de belırlendı, daha doğrusu açıklandı Bunlar arasın- da Amenkan Dolan nın fiyatı da vardı Ve hedef ola- rak ortalama 150 000 lıra belırlenmıştı Oysakı da- ha aynı gun gerek serbest pıyasada ve gerekse bankalarda doların fiyatı 151 000 lıranın uzerınde ıdı Yıl sonuna kadar 180 OOO'ı geçecek Bu du- rumda ortalama 160 000 ın ustune çıkacak Bu kadar ozensızlık olur mu? Hadı, Tansu Çil- ler, "can derdıne duştu, sızınle uğraşamaz" dıye- lım Pekı ya Erbakan Hoca 9 Bunlar ıktıdardan duşmenın şokunu atlatmaya başladılar Esıp gurluyorlar Ve hep turlu yalanı da "mubah" goruyorlar Hal boyle ıken onlarıyalana bıle başvurmaya muhtaç bırakmanın nasıl bırman- tığı olabıhr? Aman dıkkat 1 • • • İstanbul Beledıyesı, lısans ve lısansustu duzey- lerde on binlerce ogrencıye burs venyor Aynı ko- nuya daha oncelerı de bırkaç kez değınmıştım Öğrencilere burs vemnek beledıyelerın gorevlen arasında an? Ustelık burs venlen oğrencılenn han- gı kıstaslarla ve kımler tarafından belırtendığı de bır turlu açıklanmıyor Öğrencilere burs verılmesıne elbette karşı değı- lım Çouklarımızın ne kadar zor koşullar altına ol- duğunu ve aldıkları uç-beş mılyon kredı ya da burslagereksınımlennın hemen hıçbınnı karşılaya- madıklannın elbette bılıncındeyım En azından şu anda elınızde tutmakta olduğunuz gazeteyı her gun aldıklan takdırde aldıkları kredının neredey- se tamamını kullanmış oluyorlar Bızım oğrencılığımız sırasında devlet sanıyo- rum 225 lıra (ıkıyuzyırmıbeş lıra 1 ) kredı verırdı ve bu- nu alan bır oğrencı, tum gereksınımlerını karşıla- yabıldıgı gıbı, kımı zaman aılesıne ya da kuçuk kardeşlerıne katkıda da bulunabılırdı Unıversıte- dekı oğrencı tabıldotu, 1 lıra ıdı Gereksınımı olan- lara Kızılay 50 kuruş yardım eder ve bu arkadaş- larımız oğien yemeklerını 50 kuruşa yerlerdı Sıte Erkek Oğrencı Yurdu nun aylığı 30 lıra ıdı Çıçek Pasajfnda (ıçınde bıraz da alkol bulunan) bır ak- şam yemeğı, ıkı buçuk lıraya yenırdı Varlık Yayın- ları 1 lıraya satılırdı "Suyu/fSe/7"dıyeısımlendın- len hacımlı kıtaplar2 lıraydı Mıllı Eğıtım "Klasıkle- n" bundan da ucuzdu Bu turden çarpıcı ornekle- n çoğaltmak mumkun ama yerım yok Fakat şu kadarını soyleyeyım kı, bır oğrencının olası gıder- len açısından karşılaştırıldığında o gunlenn "Dev- let Kredısı" bugunun parasıyla 50 mılyonun uze- rındeydı Bugun devlet bu parayı ışçısıne, memu- runa veremıyor Pekı tum bunların bılıncınde olmama karşın, İs- tanbul Beledıyesı nın on binlerce ogrencıye burs vermesıne neden karşı çıkıyorum'? Her şeyden once burs vermek beledıyelerın ışı değıl Kendılerı bu ış ıçın "kaynakuretmeden" ve kendılerıne bambaşka amaçlarla "tahsıs edilen" paralarla bu ışı yapmaları haksız bır tutum gıbıme gelıyor ikıncı olarak beledıye hızmetlermı sureklı paha- lılandırıp, bundan yarattıkları kaynağın bır kısmını bu ışe ayırmalarını da buyuk bır adaletsızlık olarak goruyorum Beledıye otobusune bınen emeklı bır memurun gereksınımlerı o oğrencılerın çoğundan daha az değıl çunku Ve nıhayet boyle burs dağıtımını, "el kesesın- den hovardalık" olarak goruyor ve değerlendırıyo- rum Ve belkı hepsınden daha onemh olarak, bu paraları kendılerıne yakın oğrencıtere dağıttıkları- nı ve "mılıtanlannı besledıklennı" duşunuyorum Sekız yıllık kesıntısız temel eğıtım ne kadar onemlıyse, devlet olanaklarıyla mılıtan bır kadro oluşturulmasının onlenmesı de aynı derecede onemlıdır Aman dıkkat' Sermayesinin Yûkseliji ı Devletinde Demokrasiİ I Ordu TC Din j * Alluh Devletimle Demokrıısi. şrriatlıiikiimltnııin «eçerlioldujlu İ hir iilkırlc drmokmsınin olup Konusunda setkin bir isinı olan Faik Bıı/tıt, bu kitabı ile okııra, dişt'r kıt<(pl<ınııd(i olduğıt gibi xınr «r/iskiıı bir ııuıtenal ile lilatn ve De/nokrasi koınmındd aydınhıtırı de&rlendirmeler Doruk'tan ofay yaratan kitapiar... Faik Bulut, araştırmafarı ve yazdığt kitaplarla üike gündemini beüriiyor... ^ , \J DORUK DORUK YAYINCILIK Mıthatpişa Caddesı No:24/A Yenişehir/Ankara Tel-Fax: (0-312) 435 24 97 - 432 39 29
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog