Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Sosyal Bilimleri Hiç Önemsemiyoruz Prof. Dr. EKREM AKURGAL T urkı>e kamuoyunda sos- rarak Turk kulturünun en onemlı ıkı >al bılımlere karşı bır kuş- alanında duzenlı bır çalişma vapma ola- ku vardır \e bu da\ranış nağını sağlamiştır Buna karşılık onun bır>amyamo>kusuıledı- ardından gelen donemlerde ıse Ismet le getınlır Bır gun, bın İnonudışında,Turksıjasetçılennınhe- muhendıs bın hekım bın men hepsı sosval bılımlere sırtlanru çe- ku vardır \e bu da\ranış bır y amyam o> kusu ıle dı- le getınlır Bır gun, bın muhendıs bın hekım bın de f lozof olan üç kışı >amyamlar ara- sına duşmu^ler Yamvamlar uçunu de vemek üzceyken muhendıs teknık becenlennı göstererek hekım de hasta- lan 1yı ederek yenmekten kurtulmu^ Yamyamlar fılozofu gostererek "Bu- nun da bir marifeti var mı"1 dıv, e sorun- ca döktor v e muhendıs "Hem de çok. O bilge kişidir" demışler Yamvamlann "Pek ıyi sovleyin bakalım o ne işe ya- rar" iomsuna fılozofun arkadaşlan "O gerçekte çok yararu bir kişidir. hepimi- zeyol gösterir" vanıtını vermışler An- cak vamvamlar "Otaıaz övle şe\, onun işe yarar htçbir becerisi \ok" dıyerek fılozofu kıtır kıtır yemışler Turkıve'mn son yıllarda sosyal bı- lımler konusunda gosterdığı umursa- mazlık bıze vamyamlann tutumunu anımsatıyor Ataturk,sosyal bilimlere \ e sanat ko- nulanna buyuk onem vermış \e bılın- dığı gıbı Tanh \e Dıl Kurumlarfnı ku- v ırmışlerdır ^nkara Unıversıtesı Sıvasal Bılgıler Fakultesı 1959 yılında Adnan Mende- res'ın ısteğı uzerıne o donemdekı \menkan Cumhurbaşkanı Eisenho- ^er'adoktorapayesıvermıştı Unluko- mutan teşekkür ederken şunlan soyle- mıştı "4nkara Universitesi'nin bana sosyal bilimler alanında bir doktoraver- mcsinden dolayı özellikle mutluvum. Çunkiı günumuzde sosval bilimlere ge- rekli onem verilmivor. Oysa bu konu- nun ihmaünden doğacak kotu sonuçlar ancak yuz yıl sonra gozukmeye başlar." Eısenhovver bu değerlendırmeyı ya kendı ya da danışmanlannın goruşu olarak yapmıştır Belkı de ustu kapalı olarak bızı uyarmavı amaçlamıştır Temel bilimlere \ e teknik konulara onem venlmesı doğaldır Turkıje'debu alanlarda oluşturduğumuz çabalar ye- nndedır \ncak sos>al bılımlerdekı eğı- tım. ona koşut (paralel) gıtmelıdır Çün- ku kultur alanında eğıtılmemiş çagdaş dun> a goruşune ulaşamamış bır teknık kışı mesleğınde bıle >ararlı olamaz Unutmayalımkı \uzyıllardanbu\a- na çok onemlı bır duşunur olan Zha Gökalp'ın dı^ında bır fılozoftan >oksun bulunuyoruz Ancak bugun bıle duşü- nur vetıştırmek konusunda hıçbır çaba gosterrrmoruz Günumuzde bır genç, unıversıtede okumak ıste>ınce genel- lıkle teknık dallardan bınne gırmek ıs- ter Ancak temel bılımlerdekı bılgı ola- naklan >eterlı değılse, pı>asadakı ge- çerlıhklen goz önune alarak sırası ıle ıktısat va da sıvasal bılgıler ıle hukuk fakultelenne başvurur, oralara da gıre- mezse en son olarak edebı>at fakulte- sınde yer bulmaya çalışır Sos>al bı- hmlenn okutulduğu bu fakültelerde ılk once>abancıdıllere sanattanhı vear- keolojı gıbı dallardan bmsıne gırış yo- lu arar Eğer buralan da kendısıne ka- pılannı açmazsa ancak ondan sonra ta- nh ya da felsefe bolumlenne başv urur Gençlenn para getıren, gözde olan konulan seçmekn doğal bır davranış- tır Ancak para getırmeyenbılım dalla- n ıçın de seçkın \e >eteneklı gençlerka- zanmanın volu vardır Bu çok onemh sorunun TİJBA. uvelennce ele alınma- sı gerektığı kanısındayım Sanat alanlannda Turklenn dunv ada çok seçkın bır ven olduğu kesındır Bu seçkınlık kendını çok belırgın olarak ozellıkle mımarlıkta gostenr Avnca hahcılık dokumacılık çınıcılık gıbı el sanatlannda ortav a kov duğumuz > apıt- lar (eserler) bugun bıle butun dun>a- nın beğenısını ustlenne çekmektedır Sanat alanlanndakı bu seçkın ıtıba- nmıza karşın bılım konulannda ovgu- ye \ e havTanlığa değer ba^anlanmız ol- duğu Î>O> lenemez Du\gusahğa kapıl- madan bu eksığımızı vurgulamak ye- nnde olacaktır Çünku X ve XI yuz- yıllarda Islam dunyasında >a^anan bı- nncı Rone^ans sırasında Farabi, Biru- ni \e İbn-i Sina gıbı Turk kokenlı du- ijunurler dnında dunv aca bılınen adlar- dan yoksunuz Bılım tanhçılenmızden oğrendığı- mıze gore II. Mehmet, XV >uz>ılın ıkıncı )ansinda İstanbul'u onemlı bır bılım kentı dûzevıne ulaştırmıştı Fa- tih'ın bır ara> a topladığı Aii Kuşçu, Si- nan Paşa, Molla Lutfu gıbı bılım adam- lan matematık ve astronomıde çağla- nnın en onde gelen araştırmacılanydı- lar Yıne Istanbul'da bu>uk bılım ada- mı Takiyjüddin XVI vuzyılın uçuncu dortl uğünde kurduğu bu> uk rasathane- de o gunlenn en ılen aletlen ıle gok> u- zunu ıncelıyor. gelıştırdıgı araştırma- larla Batılı astronomlarla at başı gıdı- >ordu *\ncak X ve XI >Ti2\ıllarda Islam dunvasında ve ardından XV yuzyılın ıkıncı yansında Sultan Fatıh donemın- de gerçekleştınlen bılım çalışmalan dı- şında Turklenn bılım alanlannda ov gu- \e değer başka çalışmalan olmamıştır Buna karşılık cumhunyet donemınde Ataturk unçızdığıyoldakısazamanda bılım alanında da dunyaca unlu bılım adamlan yetıştı Sabancıtopluluğutara- fından kazanılan nitelik (kalıte) ödulü gerçekleştırdığımız ılerlemenın bır baş- ka kanıtıdır Bılım, tıcaretle gelışır lnsanoğlu M O 3000 tanhlennde yazıyı bılım vapmak ıçın değıl. tıcaret alanında ha- berleşme>ı sağlamak ıçın ıcat etmıştır \azının bılım ıçın kullanılması, ondan çok sonrakı jiızyıllarda başlar Bu nedenle Turkıye'de bılım adam- lannın ışadamlan ıle ışbırlığı yapması, unıversıtelenmızın sanayıcılere destek olması en onemlı çabalanmız olmalı- dır Bu amaçlann gerçekleştınlmesı ve \taturk"unçızdığıılkeler>olundaTur- kh e'nin çağdaş dıize>e ulaştınlması içın iş ve bilim adamlannı ozveriye dayalı buvuk hizmetler beklemektedir. ^ ^ ^ a ş l a n n I toplandığı. I kopeklenn -A. salındığı bır ulkede vaşı>oruz Ulkemız, bu duruma ellı >ıllık feodal kafalı haramzadelenn >onetımı sonucu geldı Yenı hukumetın kuruluşuna kadar gelınen noktada ulkemızın tablosu şo>ledır Empervalıst ışbırlıkçılen yonetıme gelmışler. ağa baskısı almış başını gıdıyor. akıl yolu tutsak edılmış, paralı parasıza karşı sılahlanmış Erken Seçim Çözüm Değil taşeronlaştırma ve sendıkasızlaştırma ışçı sınıfını vıkıma uğratmış KİT ler verlı ve yabancı kapıtalistlere peşkeş çekılmış cumhurıvet devnmı kanunlanna cepheden karşı çıkan bır hukumet gelmış >urdumuzun tepesıne bır yıla vakın oturabılmış Bu ortamda bazı çevreler çıkış volu olarak bır erken seçım onenyorlar Tek çıkar >ol olarak bunu gosten>orlar7 Bugunku ortamda bır erken seçım gerçekten çozum olabılır mı9 Ya da nasıl bır erken seçım yapılırsa bunalımdan çıkışa katkiM olabılır0 Yenı hukumet demokratık bır seçımı gerçekleştırecek, özgûr ıradenın onundekı butûn engellen kaldıracak. çeşıtlı branşlardakı yurtseverlenn yer aldığı bır seçım hukumetı gıbı davranmavı one almalı Elbette ıcraat hukumetlığını de yenne getırecektır Seyit \slan ADD Uvesı -Î,.Î LL Yaşamınıza yeni bir boyut katan çözümlerde, s e s s i z bir ortağın profesyonelliği var. 1927'DEN GELECEĞE 70^1 Dünden bugüne müşterılerının çıkarlannı, en az kendı varlığı kadar onemseyerek gehşen Esbank, her zaman boşannın sessız ortağı oldu Esbank, günumuzde gıderek önem kazanan bıreysel bankacılık hızmetlen alanında da, sunduğu çağdaş olanaklarla yenı urun ve hızmetlerle her zaman yanınızda. Siz de Esbank'a gelin. Yaşamınıza yeni bir boyut katan çözümler için, sessiz bir ortağın gücünü seçin. PENCERE Solda Tahterevalli Oyunu... Merkez solda ıkı partı var CHP DSP ikı partı, sol seçmenın oylarını boluşuyoriar Kı- mı zaman bırı yukselıyor, kımı zaman otekı Kımı zaman bın ıktıdara sağla bırlıkte ortak oluyor, kı- mı zaman otekı . Sankı bır tahterevalli oyunu. Sol kesımdekı yuzde 25-30 oy sandıkta payla- şılıyor Onumuzdekı seçımde bu tablonun değışeceğı- nı kım soyleyebılır'?. • Ya merkez sağda ne oluyor'' Merkez sağ -kı bızım ANAP ıle DYP Avrupa'da- kı olçutlere gore merkez sağ sayılamazlar- 1950'dan bu yana dıncılere goz kırparak ya da dırt somurusu yaparak sureklı ıktıdar oldu, ama bu sureç son seçımde noktalandı Merkez sağın şemsıyesı altında palazlanıp bu- yuyen dıncı kesım bınncı partı oldu Merkez sağ vurgun yedı Ustelık DYP ve ANAP ayrımında par- çalandığından eskı gucune yenıden erışmesı olar naksız gıbı. • Merkez sağın vurgunu yıyıp parçalanması so- lun onune tarıhsel bır fırsat çıkardı Sol bunu değerlendıremıyor Dıncıler onumuzdekı ılk seçımde merkez sağı bı- raz daha kemırebılırler Ya solu? Solun çok partılı tanhımızde dın somurusu yap- tığı pek gorulmedı, laıklığı savunarak sandıktar) çıkmanın erdemı, sağda değıl soldadır Dıncıler merkez sağı kemırdıkçe, laık ve demokrat seçmeh kıtlesının solda yığınak yapması kadar doğal bır şey olamaz 55'ıncı hukumet kuru- lurken CHP'nın dışarıda kalması soldakı ıkılemı ko- rukluyor Çunku solda ış- bıriığının, guç bıriığının ve yazgı bırtığının bılıncı, ko- alısyon ortaklığında pekı- şebılır ıkı partı arasında dostluk ve sevgı mayala- nabılırdı ESBANK Tarıhsel bır donemecıri eşığınde yaşayan Turkı- ye'de sıyasal yaşam 'laık- şerıatçı' çatışmasına do- nuştu bu 'ortaçağ-yenı- çağ' çelışkısını gundeme getırır kı Avrupa'da 18'ın- cı yuzyıldan berı aşılmış bır.sortıpdur ' Avrupa19 yuzyıldan bu yana sağ-sol hesapfaş- masında sıyasal ıktıdarla- rını belırlıyor, ingıltere'de, italya'da, Fransa'da gun- cel solun sağı yenmesı rastlantı değıl Ulkemızde ıse sıyasal kavga, sol-sağ yorunge- sınden çıkarılıp etnık ve dınsel raya oturtuldu • DİSK-Turk-lş-TOBB- KESK - TİSK arasında guç bırlığı neanlamagehyor^ Toplumda sermaye kat- manlarıyla emekçı sınıfla- rı neden ışbırlığı yapıyor^ Buyuk ve kuçuk sermaye ıle memur ve ışçı bır ara- ya gelebılıyor da ıkı sosyal demokrat paYtı nıçın bulu- şamıyor"? Bu "anormal" durum aşılmadan, Turkıye belını doğrultamaz, demokrası- ye kavuşamaz DSP ıle CHP'nın muha- lefet ve ıktıdar tahtereval- lısındevakıtyıtırmelen an- lamsızdır Sol, 2000'lı yıl- larda Turkıye'yı yonetmek ıstıyorsa, onunde bır tek yol var Bırieşmek!.. ŞİŞLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No 1997 769 KararNo 1997 699 Hâkım Ipek Tan- verdı 22866 Kâtıp Sabahat Ko- ral Ist Bevoğlu, Bed- rettın Ma'h 243, 003- 3,46 ».ayfada kayıtlı bulunan Kemal ve Ro- za'dan 21 10 1962"de olma Hayatı <\be- har'ın hacır altına alı- narak kendısıne Ist Beyoğlu Bereketzade Mah cılt 004/02, say- fa 28, kutuk 159'da nufusa kav ıtlı bulunan Ifyazer ve Dudu'dan olma 1954 d lu Sılva Çokolat vası tayın edılmıştır tlanen duyurulur 2 7 1997 Basın 30344
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog