Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 11 ;Ünlü saksofoncu Jan Garbarek, cazın hâlâ çok iyi bir iletişim aracı olduğunu düşünüyor Açıkhava Garbarek ile coştuKiıltur Senisi - Istanbul Kultur ve Sa- nat \akfı tarafından duzenlenen 4 Llus- lararası Caz Festıvalı, oncekı akşam ola- ^ğanustu bır konsere e\ sahıplığı yaptı r, ABD dışında yetışmış en unlu bırkaç ~ cazcıdan bırı olan Norveç'ın unlu sakso- foncusu Jan Garbarek. basta Eberhard Weber, pıyanoda Rainer Brüninghaus \ e perkusyonda MarilvnMazurılemuzıkse- verlere Cemıl Topuzlu Açık Hava Tıyat- rosu'nda unutulmaz bır caz zıyafetı sun- du , Daha once değışık uluslardan usta mu- ızısyenlerle folk muzık alanında çalışma- . lar yapmış olan Garbarek, konserde bu bı- nkımlennın yansımasını koydu ortaya 1987 -91 yılla'rı arasında Mıles Da\ıs'le çahşmış olan Mazur un performansı ıse gorulmeye değerdı Sahneye zengın bır perkusyon grubuvla çıkan Mazur muzı- ğın otantık ruhunu çok başanlı bır şekılde yansıttı. hatta çoğu zaman muzıkte on pla- na çıkan. Mazur"un ustalık.h ntmlen \e en 'ınce ayrıntısma kadar duşunulmüş kuçuk perkusyon oyunlanydı Olağanustu per- kusyon solosu ıse uzun sure alkışlandı Weber elektınk kontrbasıyla konsenn dığer bır unlu ısmıydı Muzığe elektınk kontrbasın eşlık etmesı yay lı bır enstruma- nın tınısını \ ererek arka planda daha dol- gun bır zemın oluşturdu VVeber'ın yay kullanarak çaldığı solo ıse ustalığının goz- legorulurbırkanıtıydı Pıyanoda Brunıng- haus genel olarak parçalara •duzeyb' bır şe- kılde eşlık ettı ancak pıy ano solosu buyuk hayranlık uyandıracak kadar ustalık ko- kuyordu Garbarek'ın konserbovunca bı- raz daha gen planda kalmasına karşm. sak- sofon ezgılerı muzığın ana temasını oluj- turdu Sahnedekı muzık değışık folk mu- Jan Garbarek \e grubu dinlcyicilere yine unutulmaz bir caz ziyafeti sundu. (Fotoğraf KUBİLAY TUNTL L) zıklerının bır bıleşımıydı Ezgıler yer >er doğu etkısı taşirken, Turk dınley ıcısıne hıç yabancı gelmeyen melodılergerek ezgısı gerek ntmıyle ustalıkla ıncelenmış oldu- ğunu gostenyordu Ozellıkle Mazur"un yedı sekızlık ntmlerle bezedığı Latın ez- gılen sicak bır yaz geçesının keyıflı anıla- nnı oluşturdu -\ynca, Eberhard' ın perfor- mansı da gorulmeye değerdı Muzıkte ade- ta şıırsel bır uyum vardı Değışık tarzdakı otantık melodılerın zengın bır perkusyon- ladesteklenmışvesankıperkusyonun mu- zık ıçın aynca "bestelenıniş'olması müzı- ğın bır nehır gıbı aktığı hıssını verıvordu Muzık her şeyıyle bır ustalık eserıvdı. a- ma ıçındekı saflık ve melodılerdekı Mcak- lık muzığın bır anlamda daha kola\ "tuke- tilmesini' sağlıyordu Boylesıne muhteşem bır konsere olan ılgı buyuk boyutlardaydı Dınleyıcıler konsenn heranının tadını çıkardılar zıra sahnede her anıyla mukemmel bır konser vardı Bu, Jan Garbarek ın Turk dınleyı- cısıyle ılk buluşması değıldı Sonuncusu olmaması ıse tum muzıkse\erlenn dıleğı Jan Garbarek konser oncesı yaptığı ba- sin toplantısında. Istanbul Festıvalı'ne da- ha once de katıldığını. burada bulunmak- tan »on derece memnun olduğunu ve Is- tanbul se\ırcısının çoşkusunu çok ıyı hıs- settığını soy ledı Jan Garbarek. muzık ha- yatının temellennı John Coltrane'ı dınle- vıp ona hayTanlık duymasıyla başladığını \e onun sayesınde dunyanın bırçok yen- ne aıt muzık kulturuyle tanıştığını be- lırterek "Muzığe ilk onu dinleverek başla- dım. sonra bırçok mıızısvenle tanıştım. Bu kişilerin benim muziğıme olan etkısi çok bih uk oldu. kendı düşuncelerini kataca- ğın bir muzik anlavış.1 yaratnıak için dun- \anın tum ezgilerini, kültdrlerinı >e disip- linlerini anlamak \e kavramak çok onem- IT dedı Cazm tıpkı Rokoko ve Barok muzık gı- bı başı, gelışme donemı \e sonu olan ka- palı bır muzık olduğuna değınen Garba- rek, boyle olmasına karşın caz muzığının hâlâ çok ıyı bır ıletışım aracı olduğunu da sozlenne ekledı Jan Garbarek gunumuz caz muzığınde çok ı\ ı yorumculann oldu- ğunu fakat geçmışte olduğu gıbı yaratıcı- ların fazla olmadığını belırtırken, buna rağmen gunumuz caz muzığının bırtakım değışıklıklerle gelıştığını ıfade ettı Dunyanın farklı yerlennden bırçok mu- zısyenle çalıştığını soyleyen sanatçı. bu durumun muzığıne çeşıtlılık getırdığı ve dınleyıcılenn nabzını daha ıyı turtuğunu belırttı Türk muzığınden çok uzak olma- dığını vurgulayan Garbarek, Turkıye'nın Doğu ıle Batı arasında kopru olmasından dolayı bırçok ezgıvı \e çeşıtlılığı ıçınde banndırdığına da değınerek sozlennı soy le surdurdu "Turk muziği çeşitli üsluplarda çok zengin ka>naklara sahip. Ornefin. kcndi ülkcmdc muzigin limitkri var. Türk muziğini dinlemekten zev k alnorum." jDiana jKrall arbk sınır tanıımyor Diana Krall ve uçlüsü bugün 19.00'da CRR'de. Kultur Servisi-4 Uluslararası Caz Festıvalı nın bu akşamkı ılk konuğu uçlusuyle bırlıkte Cemal Reşit Re> Konser Salonu'nda bır konser verccck olan Diana Krall Son vıllarda buyuk ılgı ve be- ğenı toplayan Kanadalı vokal ustası. muzık tutku nubıraılenın kızı olarak 4 yaşındapıyano çalma- va başladı Sanatçı. aılesınm muzıkle bağını şoy- le dıle getınyor "Çocukluğum müzik doluvdu. Annemin çok guçlu bir sesi \ardi. \mcam avnı Bmg Crosby gibi şarkı söylerdi. Babam ise piyano çalanlı. \> nca babamın inamlmaz bir plak kolek- si>onu vardı." Diana Krall. buyükannesının vededesının evın- de geçırdıklen pazar gunlennı ve piyano etrafın dakı muzık toplantılannı hâlâ anımsıyor Içınde bulunduğu ortamdan duyduğu ezgılen kısa za- manda pratığe uygulayan Krall henuz 15 yaşın- dayken mahallı bırrestoranın patronlan ıçın çala- rak profesyonel yaşama atıldı Fats VNaDer'e duyduğu hayranlık ıcrasında da açığa çıkan Krall ıçın VValler ın en çekıcı yanı ay- nı anda hem pıyanıst hem de şarkıcı olmasıydı Di- ana Krall buhayranlığını anlatırken "Bovlebirşe- yi ilk defa duyuvordum ve iki ayn ifadc biçimini birleştirnH'kfikri bana gerçekten çokçekki gebniş- ti" dıyor Babasinın genış muzık zevkını alan o- nun plaklannı dinleverek yetışen sanatçı Fats Wal- ler taklıtçısı olmak yenne kendı yolunu çızdı Seksenlı yıllann başında bır burs ıle Berklee Collcge of Mıısıc e kabul edılen Krall. burada bır buçuk vıl yorum ve bcstecılık eğıtımı gordu Kd- nada y a donus.unden sonra dav ulcu Jeff Hamitton ve basçı John Clavton ıle tanışan sanatçı kısa bır sure sonra da dunyaca unlu kontrbas sanatçısı Rav Bıtmn'la tanıştı vc bu saııatçıların tavsıyesı uze- nne Los \ngles"a gıderek Jimmy Ro«les'tan ders aldı Los -\ngelesda geçırdığı uç yılın ardından bırçok caz ıcracısı gıbı Nevv-York'a taşınmavı amaçlavan sanatçı once Toronto'ya taşınarak bu- rada bırçok enstruman çalabılen sanatçı Don Thomson ıle çdhsmalannı surdurdu Diana Krall. bu donemdekı çalışmalannın pıyanıst ve şarkıcı olarak sartatını çok gelıştırdığını belırtıyor *Ra> Brovvn \affa babam gibidir lW0"daNew \ork a>erleşensanatçı Boston'da bırtnoıleçalışmalannı surdurdu Butempovu ka- bul etmesının teknedenı ıse Boston"da pıvanoçal- masının yanı sıra şarkı sövlemesınede ızın venl- mesıvdı Dıana'nınçalışmaları AmenkaveKana- da ıle sinırlı kalmadı Japonya da Sadao VVatana- be ve Christian McBride ıle çalan sanatçı bır haf- ta sonu Genevre'de Ra> Brown'un gıng"ıne katıl- dı bır hafta da Parıs te kaldı Sanatçı avnca 1995 North Sea Festıvalı ne katılmak ıçın Hollanda"ya gıttı Diana Krall. bu gezgın gunlennde muzık tek- nığının yanı sıra dost çev resını de gelıştırdı Krall, sıksıkandığıRay Brownıçınşunlan sovluvor *O benim vafti/ babam gibidir. Benim için > aphğı bir- çok şe> ı hahriarken çok du v gulanınm ve boğa/ım tıkanır gibi olur." Sanatçı ıçın bır başka yol gostencı de şarkıcı pı- vanıst Loise Rosse oldu Diana Krall'ın pıyanıst şarkıcılara duyduğu ılgı onu aynca Nina Simone. Shirlej Horn ve Roberta Flackgıbı sanatçılara vö- nelttı Butun bunlara karşın Nat King Cole sanat- çı ıçın ayn bır onem taşır Krall'ın Nat Kıng Co- le'ye duyduğu hayranlığın en buyuk nedenı bır tnoyu oluşturan piyano, bas. gıtar ve davulun boş- luğunu doldurabılmesıvdı Sanatçı havranhğını şovle dıle getınyor "Bu sesi çok sevdim. Davulsuz bir rrio"da çalmak için çok guçlu olmak gerekijor- du, bu da benim her zaman vapmak isteidiğim şe>- dL" Sanatçı bu îsteğını uçuncu albümu olan ve Nat Kıng Cole uçlusune adadığı 'AJI For You'da ger- çekleştırdı Bu albumde sanatçıya gıtarda Russel Melone ve basta Paul Keller eşlık edıyordu Tno, Nat Kıng Cole'un 1940"lı vıllann başı ıle ortası arasında yapmış olduğu ve onu şohret yapan par- çalan seslendınyorduve 1995 yazmı Cole'un mu- zığını çalarak geçırdı Diana Krall albumden he- men sonra çıktığı turne programına Nat Kıng Co- le ıle ozdeşleştınlmeyen parçalan da alarak gerek pıyanodakı gerek de vokaldekı kontrollu ustalığı ıle kuşağının en yeteneklı yorumculanndan bın o- larak kabul ettırdı kendısını OKULDAN PROFESYONEL YASAMA! Lıseyı bıtırdınız Kutlanz 1 Rastlantı sonucu seçılmış herhangı bır okulu bıtıren mesleksız mezunlardan bırı olmak ıstemıyorsanız. Istedığınız meslekte profesyonellerden ve akademısyenlerden eğrtım alarak yetışmek Hayata tam donanımlı baslamak ıstıyorsanız Bır an once Akademı Istanbullu olun 1 Akademı Istanbul, Sanat, lletısım, Internatıonal Busıness Studıes ve Dıl Okulu olmak üzere dort dalda eğıtım verıyor Bu dort dalın bolumlen olan Reklamcılık, Cazetecilik, Radyo Televizyon, Radyo-TV ve Turizm Endüstrilerinde Eğlence, İşletme İletişimi, rıyatro, Bale ve Dans, Müzik, Plastik Sanatlar, Crafik, Internatıonal Business Studies ve Dil Okulu nun kapıları tum genclere acık 21. yüzyılın hayatına, tam donanımlı bir profesyonel olarak hazırlanmak isteyen tüm gençler Akademı İstanbul seçmelerine davetli... Kapılarımız mesleğinin profesyoneli olmak isteyen tüm genclere açık! "Eğitim, aydınlık bir dunyanın anahtarıdır." AKADEMİ I S T A N B U L Ovnanlı Sokak \ n 19 Taksım 80O90 Isiaibul Tel 10212 251 74 84 lOHatlFab (0212)251 74 84 Fuji Film'den TÜPkiye Basın Fotoğrafı Ödülleri Yarışması' • Kültür Servisi - 1996 yılında ulkemızı temsıl eden Atlas dergısınden tzzet Kenbar'ın, 6 fotoğrafından oluşan portföyu ıle en buyuk odulu kazanmasının ardından, Fujı Fılm, Turkıye Sınfo AŞ kanalıyla yıne Avrupa çapında venlecek odullerın ılk basamağı olan 1997 Fujı Fılm Turkıye Basın Fotoğrafı Odullerı Yanşması tum basın fotoğrafçılannın katılımına açık olarak başlıyor Haber. spor ve roportaj dallannda ve ıstenılen adette fotoğraf ıle katılınacak yarışmada. renklı baskı, renklı dıa ve sıyah beyaz eserleryanşacak 1 Kasım 1996 tanhınden bu yana çekılmış olan tum fotoğraflann son gondenm tanhı 31 Ekım 1997 Fujı Fılm, Turkıye Sınfo'nun da yer alacağı uzmanjun yanşmaya katılan fotoğrafları değerlendırecek Daha sonra Avrupa'da yanşacak yapıtlar arasında bınncı olan portföy "Fujı Fılm Avrupa Basın Fotoğrafçısı" unvanını kazandıracak BIKA'dan tenis fotoğrafları sergisi • Kultur Servisi - Enka geçen yıl duzenledığı tenıs turnuvası sıra^ında çekılen fotoğraflann katıldığı bır fotoğraf yanşması duzenlemıştı Bu yanşmada dereceye gıren yapıtlar 21 -27 temmuz tanhlen arasında Sadı Gulçelık Spor Tesıslerf nde gorulebılecek Yarışmanın seçıcı kurulunda Ara Guler, Anı Çelık Arevyan. Prof Husamettın Koçan. Yavuz Kocamert ve Ilhan Uzundurukan'ın gorev almıştı 50 adet fotoğrafın yer alacağı sergıde Alper Tonga Çatal, Mehmet Bars, Ercan Arslan. Oğul Balcı. Engın Bıçer. Hulkı Bozkurt, Mehmet Alı Canberk. Ahmet Dumanlı. Fuat Hudaverdı, Alıço Guzelbeyoğlu. Ozer Kanburoğlu, Ersın Karaca, Sadık Oğuz, Haydar Pınarcı. Hakan Sezer, Tuncay Şen. Mert Şener ve Kazım Zaım'ın çalışmalan da gorulebılecek Turnuva kapsamında bu yıl duzenlenecek fotoğraf yanşması Fujı Fılm tarafından desteklenecek (Ayrıntılı bılgı ıçın 232 39 51 no'lu telefondan bılgı alınabılır ) Taşocağında rapsodi • Kültiır Servisi - tstanbul Devlet Senfonı Orkestrası, 16 temmuz çarşamba gunu saat 20 30'da Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel'ın huzurunda. Kultur Bakanlığı'nın desteğı ve Bayındır Holdıng AŞ'nın sponsorluğunda, Or-An Sıtesı Taşocaklan'nda ucrctsız bır konser verecek Şef Eroi Erdınç'ın yoneteceğı ve pıyanıst Benal Tanrısever'ın solıst olarak katılacağı konserde. George Gersvvın'ın 'Rhapsody ın Blue' adlı yapıtının yanı sıra klasık muzığın se\ ılen eserlen de seslendınlecek Hakan Erdoğan'ın organızasyonuyla gerçekleştırılecek olan konsenn çevre duzenlemesını Ankara Devlet Opera ve Balesı Başdekoratorü Savaş Camgoz vapacak Plastik Sanatlar Derneği'nin yurtdısı çıkarması Kültür Servisi - Uluslararası Plastik Sanatlar Derneğı(LPSD), Turk sanatçılannın uluslararası etkınlıklere katılması ıçın çalışmalannı surduruyor LNESCO ve Fas Kultur Bakanlığı'nın çağnsı ıle Fas Plastik Sanatlar Derneğı tarafından gerçekleştınlen 'Sanat ve Dıyalog' adlı etkınlıkte Turkıye'yı Vahıt Tuna \e Şehnaz Sayar temsıl edecek Fuat Acaroğlu, Fatoş Beykal, Fusun Onur, Muşerref Zeytınoğlu ve Şeyma Reısoğlu Nalça'dan oluşanjurı tarafından. 35 yaşın altındakı sanatçılar arasından seçılen Vahıt Tuna ve Şehnaz Sayar'ın katılacağı etkınlık 16 temmuza dek surecek Yunanıstan Guzel Sanatlar Odası'nın duzenledığı ve tum Balkan ulkelennı kapsayan "Selanık Avrupa'nın Kultur Başkentı'" konulu açıkhava sergısınde Turkıye'yı Cemıl Ergun \e Ismet Değırmencı temsıl edecek 23-30 ağustos tanhlen arasında duzenlenecek olan ve 'art of Labour' konulu "Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu'na katılmak ısteyenler en geç 21 temmuz tanhıne dek kışısel olarak "artvıllage Gnesbachvveg 10 A-80 7 l Grambach' adresıne va da "artvıllage co at" emaıl adresıne başvurabılırler Darphane'de saydam gösterisi • Kultur Servisi - Darphane'de pazar gunu saat 13 OO'te ve 15 OO'te Hacer Karanlık'ın "Kenya'dan Goruntuler" konulu saydam göstensı yer alıyor tFSAK Yonetım Kurulu'nda uç yıl gorev alan Karanlık, ortak kışısel sergılennın yanı sıra dıa gostenlenne de katıldı Kenya'dan çarpıcı goruntulenn yer aldığı gosterıde gergedandan flamıngoya. bızondan tımsaha kadar yuzlerce hayvan, kupe takmaktan kulaklarında kocaman delıkler oluşmuş kabıleler, kırmızılı gıysılenyle dolaşan Masılere kadar bırçok goruntu yer alıvor BUGUN • Boğaziçi Üniversitesi Sincma Kulübu etkınlıklen kapsamında Murat Dıkmen Salonu'nda saat 19 OO'da "Akrebın Yolculuğu' fılmı ızlenebılır • Darphane etkınlıklen kapsamında saat 13 00- 15 OO'te \Iı Ihsan Sönmez'ın "Toroslarda Bır Gezıntı" başlıklı saydam gostensı ve soyleşısı, saat 17 00'de Hakan Ulu ve Itrı Topluluğu'nun "Enderun Musıkısı' konsen dınlenebılır • Genç Etkinlik- III kapsamında saat 11 00- 13 OO'te "Dısıplınlerarası Sanat" konulu panel, saat 14 00-16 OO'da "Çağdaş Sanatta Sanatçı Bedenının Kullanımı" konulu panel ızlenebılır 4. ULUSLARARASI İSTANBUL CAZ FESTİVALİ BIGLN • Açıkhava Sahnesi'nde saat 21 30'da "Nıght Ark" mısafır sanatçılar "Sezen Aksu ve Elefthena Ar\anıtakı"nın katılımıyla dınlenebılır • Cemal Reşit Rev Konser Salonu'nda saat 19 OO'da "Diana Krall Tno" dınlenebılır YARIN • Rox>'de saat 23 30'da "Groove Collectıve" dınlenebılır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog