Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 TEMMUZ 1997 CUMARTESİ 10 KULTUR JM Onno Tunç Arto Tunç Açıkhava'da Onno'lu gece Açıkha\ a bu gece yine ılgınç bir mü- zikal işbirliğine sahne olacak. Mini bir Ortadoğuzirvesişeklindetanımlanabi- lecek Night Ark konserinde Anadolu kökenlı Ara Dinkjian fud). Armen Do- melian (klavye), Arto Tunç (vurmalı- lar). Sezen Aksu (\okal). Yunanis- tan 'dan Eleftheria Arvaıûtaki (vokal) ve usta Amenkalı bassçı MarcJohnsonbır araya geliyor. Bu projenin başında Ar- to Tunç var tabıı. Türkiye'de uzun yıl- larpop kuivannda çalışmalaryaptiktan sonra kalbının sesini dinleyip ABD'ye giden ve cazın merkezinde bir yer edi- nebılmek amacıyla uzun yıllar bıkma- dan doğru bildıği yolda giden Tunç, bu süre ıçinde çeşıtli gruplarla Türkiye'ye gelmıştı. Son olarak Akbank Caz'da yer almış. geçen yılki lstanbul Caz Fes- tı\ah"nde de Zawinul"la çalmıştı. Tunç'un çizgısi. "Ban'ya Doğu'da ne >arsa tas.ıvalım. zengin ritmleri cazla birleştirelim" anlayışından haylı uzak- taydı. Bazı konserlerdeki yorumu fazla alaturka bulunsa da genelde Doğu'yu caza azar azar enjekte etmekten yanay - dı. Bu gece farklı birespride dinleyece- ğız Tunç'u. Üyesi olduğu Night Ark'la bu topraklardan doğan dünya müzıği yaparken. gruba büyük destek veren Yunanistan'dan (beş albüm projesıni bu ülkede hayata geçirecekler) Arvanitaki ıle Akdeniz ve Ermeni sounduna çok yakın ışlerkotarmış Sezen Aksu'yumi- safir ederek ağabey i Onno Tunç'u ana- cak. Arto ıle Onno Tunç uzun > ıllar fark- lı yönlere doğru akan müzikal macera- lar yaşadıktan sonra bu yıl bir araya ge- lip Onno'nun yenı şirketinde kaliteli iş- ler üretmeyı planlıyorlardı. ancak uçak kazası Arto'yu yalnız bıraktı. Arto. şımdı ağabeyınden kalan bestelen Night Ark bünyesinde değerlendirme- ye hazırlanıyor. Nigt Ark'ın albümlen Türkiye'de şu anda bulunamıyor. ancak kısa süre son- ra Raks-PolyGram yenı çalışmalan Night Ark'ın VVonderland'ı Türkiye'de de yayımlayacak. Ozürlüler - vakfıriâ konser Arif Sağ, özür- lü ınsanlanmızın sporyapmalannı. kültürel. sanatsal vesosyalolaylara katılımlannı sağ- lamak amacıyla kurulacak Türki- „ .. . .... .. veÖzürlülerKül- Sag.nyenıalbumu | ü r s E ğ i . yak.ndap,vasada. t m ^ y a ^ n . na bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Zeytinburnu Stadf nda bir konser vere- cek. Bıletleri YÇKM (Okmeydanı). Ev- rensel Kültür Merkezi (Beyoğlui. Bek- sav (Kadıköy). Stran (Aksaray). Med- Kom (Beyoğlu). Mephisto Kitabevi (Beyoğlu). Tohum Kültür Merkezı (So- ğanlı), Rıfat Ilgaz Kültür Merkezi (Be- yoğlu). Mehtap Saz Kursu (Yenibosna) ve tüm Vakkoramalarda satılan konser- de bir 'scnıah töreni' de gerçekleştırile- cek. Arif Sağ'la ilgili bir haber daha: bir süre önce Sağ'ın Köln Filarmoni Or- kestrası eşliğinde verdiği konsenn albü- mü yakında piyasaya sürülecek. Sağ, albümle ilgili şu bilgiyi \erdi: "Albü- mün misleri tamamlandı. Konserin ge- niş kitlelere ulaşması hedefimiz. Türki- ye'de sözsiiz tnüzik dinleme geieneği yoktur. <.ma ilk defa bir sözsüz albümün ciddiye alınacağına inannorum." Serra yine Luc-Besson'la Fransız yönetmen Luc Besson'la besteci Eric Serra ortaklığından do- ğan yedinci film albümü LeCinquie- meElementyayımlandı. Cannes Film Festıvalf nde dünya prömiyeri yapı- lan \e büyük tartışmalar yaratan bu bilim-kurgu çalışma (oyuncular: Bru- ce Willis. Gary Oldman. Trieky) için- den seçilmiş kompozisyonlardan olu- şuyor. Basında "23. yüzyıl müziği' esp- risıyle tanıtılan Le Cinquieme Ele- ment'ınböylebirmisyonuolmadığı- nı belırten Eric Serra, yeni çalışma- nın mütev azı bir film müziğinden öte- ye gitmedığıni söylüyor. Daha önce Luc Besson'a Le Der- nierCombat( 1982). Subway (1984), LeGrandBlue( 1988 ).Nikita( 1990). Atlantis (1991) ve Leon'un (1994) müziklenni yazan Eric Serra (Kemi- kaze, Goldenaye gibi filmlerin de mü- ziklerini yaptı)yenıalbümde23. yüz- yılı yansıtmak içın aşın sound efek- tine itıbar etmeden işi klasik müzikle dengelemeyı yeğlemiş. Albümden alınan ilk single Lıtte of Lo\e'ı(kendisesiyleyorumluyor)yıl sonunda yayımlayacağı stüdyo albü- mü RXRA'da da kullanacak olan Er- ic Serra'nın geçmiştekı film müzıği çalışmalarını bulamayanlar 1996 ta- rıhlı Eric Serra, The Soundtracks ad- lı toplama albümden bir fikir edıne- bilirler. Iskakuıaıı çok albüm varDoksanlarda yerli müzik en- düstrisi tüm silahlannı kuşanıp bol albüm sartınmak içın elınden gele- ni yaptı. Tezgâhtan çıkan albüm kalitesi pek önemh değildi. Radyo- suyla. televizyonuyla, dergısı ve gazetesıyle sektör, albümlen öyle allav ıp pulladı kı tek parçalık ça- lışmalar bile yanm milyonluk tiraı- Iar \apabildi. Bu arada birçok kaliteli ve il- gınç albüm. v ıtrinın önüne konu- lamadığından. tanıtımı yapılama- dığından hak ettigı yere ulaşama- dı. Son dönemde okurlardan. mü- zikseverlerden y ıne "Piyasanındı- şında kalmış neler var" türunde birçok soru gelıyor. Onlar içın on. on beş yıl genye dönüp. birçoğu halen plakçılarda bulunabilen al- bümlerden bir "ıskalananlar" lis- tesı hazırladık. ~lskalananlar"ın başına rahat- lıkla Gürol Ağırbaş'ın Bas Şaria- lanadlı '95 albümünü koyabilinz. Dünyada bıle çok az ömeği olan bass gıtarla üretilmiş bu albüm her yönüy le evrensel bir çalışma ve pı- yasada şu anda bulunabilıyor. Yine uç bir çalışma olarak gös- terebileceğimiz Sudaki Baiık. Zen grubunun dogaçlamadaki yetene- ğını ortaya koy arken hakkı olan il- giyı göremedı. Kaliteli müzık üret- melenne karşın Mozaik \ e Ezginui Günlüğü gruplan da dınleyıci sa- yısını birtürlü arttıramadı. Moza- ik'ın. Ardından. Plastik Aşk. Ço- ok Alametler Belirdi albümlen. Ezginın Günlüğü'nün Çocuğun Kurgulan \ e Şaşırtı gıbi iki önem- lı parçasının bulunduğu Ölfideniz albümü bızce ıskalananlar arasın- daydı. Caz, rock ve nevv age ŞenolFUiz-BirolYayla ıkilisinin Yansunalar ve Bab-ı Esrar çalış- malan. İhsanOzgen'in EgeveBal- kan Danslan, Sema'nın Sihir'ı. ozanlardanFikretKızüok'un 1995 albümü Yadigâr ıle Bülent Ortaç- gü'le yaptığı Pencere Önü Çiçeği, LnolBüyükgönenç'in 1979'dayı- hnbestesi seçilen DışardaKarYa- ğıyor'un da bulunduğu Güzel Gün- ler Göreceğiz adlı ilk albümü, Ve- dat Sakman'ın Sevgileri l nurma- dıkyapıtı. Hümeyra'nın Tutkular- dan İntihar'ı. Mehmet Güreli'nin >eniden basılan \'apurlar/Blues'u, Almanya'dan gelip yerlı piyasada şanslanr.ı deneyen Adfl Arslajı'm ~ 43ogu-Baö Di\anı ile Canfufan'ın Se\ güim Ölü Asker"ı. albümlen iyi • 'Iskalananlar'ın başma Gürol Ağırbaş'ın Bas Şarkıları adlı "95 albümünü koyabiliriz. Erkan Oğur'un Bir Ömürlük Misafir adlı ilk albümü geçen yılın en önemli çalışmasıydı. Ne\v age. rock ve yerli new wave'de de kaçmaması gereken ilginç çalışmalar vardı. Gençlerden de çok sıkı albümler geldi. satan Lhaneü'nın pek fazladikkat çekmeven Crossroads'u. Tolga Çandar'ın hafıf caz arayışlarına girdiğı Türküden Şarkıya çalışma- sı raflarda arka sıralarda kaldı. Cazda ise piyasada bir kıpır- danma başladı ama birçok kaliteli yapım tanıtım ve dağıtım aksaklık- lan nedeniyle tüketicıye yeterince ulaşamadı. Bunlararasında caz ka- tegonsine sokulabilecek Erkan Oğur'un Bir Ömürlük Misafir ad- lı ilk albümü bizce geçen vılın en önemli çalışması>dı. Asiami- nör'ün Sokak Bo>ıınca İlkin De- niz'ın Jazz Bank, Özdemir Erdo- ğan'ın Özgün Jazz Denemeleri 1970-87, A\dın Esen'ın Anadolu. Önder Focan'ın Erken. Tuna Öte- nel'ın Sometimes \e Mehmet Ozan/Istanbul E\press'in yundı- şında >a\ ımlanmış etnık caz vapı- tı Suit For Selma caz kategorısının hakikaten iyi albümleriydı. Türkiye'de yenı yenı kabul gö- ren new age kategorisinde Ahnıet Sinan Hatipoğiu'nun çok basanlı albümü MusikL Kemal Canka- \a'nın Amnezi. Can Atilla'nın Bi- İincaltı ve Waves of VVTıeels çalış- malan. Serdar Ateşer'ın Mütare- ke Yıllaru Tulmhan Lğurlu'nun İstanbul Kanattanmın Alhnda fıl- mının müzik albümüyle popüler- leşmeden önce ya\ımladıgı Go \Mth God \e Kutsal Kitaptan A>etkr vapıtlan. bugünlerde Çin- gene \ üregim'le dikkat çeken Ne- zih Ünen'ın \asak Elma grubuyla >aptığı KaraBüyü, kesınlıklekaç- maması gereken çalışmalardı Gelelım rock müzığe; "baba- lar"la başlavalım. MFO'nün aynı dönemde ıki avrı şırketle yaptığı kontrata kurban giden Dönmem Vblumdan albümü. grubun Vak The Rock'la on yedı >aş grubuna vönelmesının altında kalan Göz- \aşlanmızı Bitti mi Sandın \ e Sa- natçmın Ö>küsü gıbı ikı müthış parçanın yer aldığı Vak The Rock albümünün B Yüzü. Cem Kara- ca'nın Almanya'dan döndükten sonra Cahit Berkay \e Uğur Dik- men'le çıkardığı Yiyin Efendiler. Gemiler'ın yer aldığı Orhan Ata- so\'un Yanmışız albümü. Har- dal'ın. Hades etiketiyle toplanan hıtlerınden oluşan Seçmeler. Mo- ğollar'dan Taner Öngür'ün solo çalışması Alarm. üzennde durul- ması gereken albümlerdı. Gençler ve Uk new wave Gençlerden de çok sıkı ilk al- bümler geldı son dönemde. Örne- ğin Aqua grubu bünyesinde Gü- neşte Dolaşmak adlı çok ılgınç bir albüm \apan Hakan Kurşun, Ka- os adıyla ps\chedelic \e dark so- undlu başarılı bir çalışmaya ımza atarken Aqua'dan arkadaşı Cem Canba\. Mask grubu> Ia Kapılar Ardında adlı önemli bir soft rock albüm çıkardı. Yenı gruplardan Nekropsi, Mi Kubbesi'\ le. Mor ve Ötesi, Şehir'le. D-100, Kırmızı Evin Hüznü'yle kısıtlı olanaklar- la iyi ışler yaptılar. amadar bir kit- lenin dışına çıkamadılar. Yeni olmasa da belleğimizden hiç silinmeyen önemli albümler arasında MuratÖzyükserin Türk- çeyi çok iyi kullandığı soft rock vapıtı Bir ÇiçekYıh Sonra, Merid- ven'in 8763. Murat Kemaloğ- lu'nun progressi \e albümü Kap- lumbağalann L ykusuna Dek, Kes- meşeker'ın ilk albümü Dipten ve Derinden.Dr.Skuirın Hershej V6- lunda.TibetAğırtan'ın YatGeh'jo- rum. Murat Köseoğlu'nun Yine Yağmurlar Yağı>or Du>gulan- ma'sını savabılıriz. Tabıı ilk yerli nev\ vvave örnek- lerinde China Band'ın albümü ve Çekirdek Sanatevi'nın > ay ımladı- ğı tüm albümlerde ıskalananlar lis- tesinde ön sıralarda yer alabitecek ilgınçlikte çalışmalardı. 21. yüzyıhn müziğiGeçen yıl ınsanlar Sex Pistols'un God Su\e The Queen"iyle uğraşırken ılkba- harda Firestarter' 4 single ? 'ıyla. sonbahar- da da Breathela The Prodigy grubu In- gıltere'de 1 numara olmuş, buna da özel tanıtım kampanyalarla ulaşmamıştı. As- lında. The Prodıgy'nin yaptıklan öyle endüstrinın yarattığı bir albümle zirve- ye \iikselen gnıplann ö\külerine hıç benzemiyordu. Doksanlann başında mi- nik barlarda "rava cultere" sözcüsü ola- rak öne çıkmışlar, Charly ve Everybody is in the Place gibı parçalarla taraftar top- lamışlardı. Klasikdance soundundan sı- kılıp ufuklannı genişlettıklenni söylü- yorlardı. deneysel rocka doğru.Rockta- kı teatral duruşla radıkal dance soundlar techno.junglevehiphoplaharmanlaya- rak Lnderworld, Chemical Brothers ve Leftfield gruplanyla technonun zine- sınde dolaşmaya başlamışlardı. Yaptık- lanna "elektronik aletierle çalınmış rock" dıyorlardı. Minık bir şırketten çı- kardıklan 1994 albümü Music For The Jilted Generation'ın bir miKonluk satı- şını. Firestarter ve Breathe'la tekrarla- malan t4 Underground"yanlannı hıçtör- pülememişti. The Prodigy şımdı Madonna'nın şir- keti Maverick'e yaptıklan üçüncü al- bümlen The Fat of The Land'le karşı- mızda. Kontrbass ve da\ ul kullanmadan bol gitarla y ürüyen sert soundlu yeni ça- lışma dabaşanlı sıngleler. Firestarter ve Breathe, Kula Shaker'ın solistı Crispi- anMiIls'labirlikteyazılan Nuar>-an,L7 grubundan alınmış sürpriz cover Fuel My Fıre. Smack My Biteh L'p v e Clim- batize bızce albümün flaş çalışmalan. Ağırlıklı olarak techno-punkşeklinde tanırrüanabilecek soundunu sürekli dın- levebılmek zor Ancak Liam Hovtlett, Keith Flint, Leoro\ Thorahill ve Ma- xim'ın bu çızgısınin 21. yüzyıla kalma- dan dünyayı saracağı kesin. Bizcehazır- lıklı olmada varar var. Eve giden albüm Stev«\\inwood v e esk ı se- rüven arkadaşı Jim Capal- di'nın Traffîc adıyla yaptığı "94 albümü Far From Ho- me'u saymazsak daha Wın- vvood'un bir öncekı solo al- bümü RollVVıth Itiçin taa on yıl önceye gıtmek gerekı- yor. Odönem büyük ılgı gö- ren ve ABD'de lıstelere gıren o albümden sonra solo ola- rak on yıldır bir şey vapma- yan VVinvvood şımdı Juction 7adlı yenı bir solo çalışmay- la gerı döndü. Maestronun. her gün eve döndüğü volun adıyla. yedıncı solo çalışma- sını belgeleyen 7 adını bir arada verdıği albüm. Win- wood havranlannı yine pek memnun edecek.Bluesa bağlı kalan ama rocktan so- ula kadar dığer türlerle de flört eden. Latin Ame- rıka'ya uğrayan. Hammond orgla Küba vurmalılan- ı bırleştiren ve roekı da unut- ma\an bu al- büm VVınvvo- od'un en parlak dönemlerındekı kadar kali- teli bir yapım. Albümün ilk parçası Spy In The House Of Lwe. üç gıtann güdümü>le iyi bir kartvızıt görevı yük- lenıyor. Ardından gelen çar- pıcı soul balad Angel Of Mercy çok iyi gıtar düzenle- mesı ve her cümle sonunda kükreyen Hammond'la çiz- giyı sürdürüyor. Bu iki par- çadan başka Sh and The Fa- mU> Stone'un repertuvann- dan alınan. trompet ve flü- rün zenginleştırdığı cov er ça- lışma Famih Affair. Kübalı dav ulcu \Valfredo Reyes (Santana'yla çalışıyor) ıle Sunnamlı vurmalılarcı Mar- tin Verdonk'un çok iyi çaldı- ğı Got To Get Back To M> Bab> albümün dığer yüz ak- lan. Junctıon 7'dekı 'soul dance'a özellıkle dikkatinizı çekmek ıstıyoruz. VVinvvo- od'un bu türe aşın ilgisınin vanında Narada Nlichael VValden v e Nile Rodgers'la yaptığı işbirlığı ve perfor- mansı son dönemde pek rast- layamadığımız artistik kali- te getırmiş albüme. Eşı Eugenia'yla birlikte ürettiği Junction 7'de Capal- di'den başka Lenny Kra- vitz'den (Let Your Lo\ e Co- me Dovsn'da gıtar çalmış). Des'ree'dan (Plenty Lov in'de vokali var) yardım alan Ste- ve \Vinwood. Clapton'la Blind Faith günlenni. Traf- fic'm My Fantas> ve The Low Spark of Hiğh Heeled Boys çalışmalannı ve kendi sololan BackinThe High li- fe ıle Roll \\Tth It çizgısıni yenıden >akalamış gözükü yor. Ciddi, neşeK, kızgın, üzgün ByrneTalking Heads'in eski lideri, solist. gıta- rist. vönetmen, oyuncu, besteci, fotoğrafçı. yapımcı David Byrne solo kanyennin bızce en iyi albümüyle geri döndü. Bu hafta için- de Türkıye'de de va>ımlanan Feelings adlı çalışma. yalnız, Davıd B>Tne'nın cıddi. ne- şeli. kızgın ve üzgün kuklalannın bulundu- ğu ve yaşamdaki anlamlı anlamsız duygu- lara göndermede bulunduğu kapağıyla bile yılın albümüne aday göstenlebılir. B>Tne'nın'normal iş'yaptığmı görmedık a- ma bu kadarı da fazla dedirtebilecek kadar sıradışı bir albüm Feelings. Ürettikleri, yıllardır 'coctail music" adıy- la tanımlanan Bvme. dığer çalışmalannda da kokteyl yapmıştı ama, bu kez tam bir stil v e tür kanşımına gıderek 25 yı llık kariyenn- debol bol kullandığı 'eountrj'den 'jungle'a. nevv vvave yorumlanndan Doğu atmosfen- ne. 'rock'tan Latin müziğine kadar birçok malzemeyı aynı potada eritmış. Havvaı gıtar- lan. steel gitar. sitar, Balanescu Quartet'ın yavlılannı. synthesizen başarıyla bir araya getırmiş. Bu albüm için dünyayı dolaşmış ve deği- şik yerlerde değişık insanlarla ka> ıt yapmış Byrne. Geçenlerde bir T\' söy leşısmde aşa- ğı vııkan şu sözlerle anlatmıştı bunun nede- nını: 'Alışıldığı üzerebirdüzenlemechleça- lışmak istedim önce. Ama konuştuğum in- sanlar>a beni seMnediler\a da vakitleri \ok- tu. Bir düzenlemeci bulup herhangi gru bu >a da soJisti çağnştıracak soundla karşılamak yerine gidip direkt olarak çeşitli gnıplann eiemanlanyla düzenlemeleri \aptım.' Hugo Largo grubundan Hanna Rovve'le başlamış işe: ardından Grup Morc- heeba'yla stüdyoya gırmış. \i- yetı ikı parça üzerinde çalış- makmış ama kafalar uyu- şunca albümün yansını çı- karmışlar birlikte. Eskı De- TOelemanlan Jerrj Casale ve Mark Mothersbaugh'la da \Vickend Little Doll'a ,ekıl vermış. Çok albüm satmamasına karşın çokuluslu plak şırketle- rinin sürekli yakından izledığı Dav ıd Byrne'nın bö> le renklı et- nik bir albüme imza atmasının ar- dından bızce ıletişım yoluyla glo- balleşen dünyanın farklı müzik dillerivle de bir arava gele- ceğı ve bu sentezin de her- kesın kulağına hoş geleceği mesajı yatıyor. Ömeğin kalkıvor Daddv Go Ekmnadlı parçada Hınt sitanyla gıtan bera- ber venyor. ya da TheGatesof Paradise'da countrynın üzerine jungle koyuyor Türlenn ıç ıçe geçtığı on üç yapıt arasın- da zorlanarak belli bir sounda sokabildiğı- mız funky rock Fuzzy Freakl. salsa Miss America. Robotık pop Wlcked Little DoU. Punk The Crvil VVars. Astor Piazzo- la usulü tango The\ Are in \APK, vavlılann hâkı- miyetınde- kı Finite Ahightve BruntBv TheSun ilk dık- katı çekenler arasında gelivor. David Byrne. birçok eleştirmene göre postmodern popun babası v e bir dâhi; ancak o. yaptığını fazla abartma yanlısı değil. Her fırsatta kimsenin yeni bir şey üretemediği- ni. müziğin kesme ve yapıştırmadan ibaret bir montaj yetisi olduğunu, herkesın her şe- yı taklit ederek ayakta kaldığını açıkça be- İirtiyor. Bizce de doğru söylüyor; dâhi olup olmadığı tartışılırama tüm şablonlann dışı- na taşıp entelektüel çabay ı da dışlay ıp ideal müzıği bulma yolunda yumuşak adım- lar atması daha önemli. CÖRÜS IJkMıTJÜ "Altın Güvercin" Doruklarda Uçtu 11. yılını yaşayan "Kuşadası Altın Gü- vercin 1997 Müzik Yarışması" festival kapsamında bir etkinlik olmakla birlikte. salt "müzik sanaf/"açısından önemli, ya- rartı ve başarılı bir olay nitelığinde değer taşıyor. Şöyle ki, özellikle yaz aylarında bazı yıllar "enflasyon" aşaması gösteren ve sadece anlamsız, sanat değeri olma- yan ve sırf halkı eğlendirmek, coşturmak, hoş vakit geçirmek amacıyla belirlenen, ama aslında göz boyamaktan öteye geç- meyen bırtakım şenlikler ve festivaller arasına sıkıştırılan yanşmalar göz önüne getirilirse "Altın Güvercin Yanşması"n\n sanatsal açıdan pop müziğimize yararı veayrıcalığı daha iyi anlaşılmış olur... Sa- dece ülkemizde değil, dünya sanat ülke- lerinde bile bir müzik yanşmasının on bir yıl yaşamını sürdürebilmiş olmasının zor- luklan ve başarılı olabilmesi için gereksin- me duyduğu olanaklar dıkkate alınırsa, "Altın Güvercin "in 11. yaşını içtenlikle ve övgüyle kutlamak gerekır. Bu yolda, baş- ta sıcak desteğinı esirgemeyen Kuşada- sı Belediye Başkanı Engin Berberoğ- lu'nun ve özellikle bu önemli etkinliğin yaratıcısı olan "Altın Güvercin Müzik Ya- nşması Düzenleme Kurulu Başkanı" Ali Rıza Türker'ın zorlukları yenebilen dene- yimli ve olağanüstü emeği. Türker Orga- nizasyon un başta Mihrican Yorulmaz olmak üzere özverili ve sistemli çalışma- lan, yanşmanın ve festival etkinliklerinin (konserler) başarıyla sonuçlanmasını sağlamışlardır... Geniş dinleyici ve izleyi- ci kitlesıne seslenen böyle bir popüler olayın en etkıli ve sempati ile sıcaklık ka- zandıracak kişisi, kuşkusuz sunucusu- dur? Bu önemli görevi yıllardan beri üst- lenen ve bu sanatın büyük ustası sayılan Halit Kıvanç, gerek açılış konuşmasın- da, gerekse buyük final gecesindeki an- lamlı, esprili ve her zaman "içtenlikli bağ- lantı"y\ sağlayan konuşma ve sunuşlann- da "Altın Güvercin"\ yüksekte uçurması- nı bildi. Özellikle sözleri arasında, "Birsü- re önce kültüre, sanata karşı çıkanlar, ba- leyi, dansı ayıp sayanlarartıkyoklar. Şim- di bir Kültür Bakanımız var!" deyişi olum- lu biryankı uyandırdı... "Altın Güvercin Müzik Yanşması"na gelince: Buyıl "AmatörBesteci"ye, "Pro- fesyonel Besteci"ye ve "En Başanlı Yo- rumcu"ya olmak üzere üç "Altın Güver- cin" ödülünü içeren yanşma, bence ka- zananlar ile kazanmayanlar dıye bir ay- nm yansıtmadı. Şöyle ki, amatör deyimı "yeniler", profesyonel deyimi ıse "dene- yimliler" olarak tanımlanmalı. Böylesi doğru. Bu durumda "Altın Güvercin" bu yıl da yeni ve olumlu besteler, düzenle- meler ve özellikle tam deneyimlı ve tanın- mış şarkıcıların yatıı.sıra yeni, genç ve il- gtnç seslerde ortaya çıkardı. Adlannı ver- meme gerek yok. Kendİerini biliyorlar, dinleyenler de biliyor... Yazımın başında belirttiğim gibi: "Altın Güvercin" piyasa- daki kötü ve sadece ticari amaca dayalı müziğe karşı "Sanat değeri olan müzi- ğin " yanıtıdır. "Yaratıcının özgürlüğü"dür. nuıjıaraYerli popta Nüüfer'leadlı 14. albümüyle 1 numara olan Nilüfer, geçen hafta da bo başansını sürdürdü. Nilüfer. albümünü iki kliple desteklıyor. Reyhan Karaca, Se\'dik Sevdalandık adlı albümüyle bir - sıra yükselirken. İzel ıkınci solo albümü Emanet'le lısteye üçüncü sıradan girdi... Türk sanat müzığınde sıralama ; değışmedi. Bülent Ersoy, MaazaJlah'la * bırinci. Muazzez Ersoy geçmışın hit parçalanndan oluşan Nostalji 2'yle ikınci, Ebru Gündeş, Kurtlar SofrasTyla ; üçüncü. Halk müziğinde Yavuz BingöL Bahanm Sensin'le liderlığıni sürdürüyor. Ferhat Tunç, Kayıp adlı yenı albümüyle ikincı sıradaki yenni korurken Arif Sağ- Belkıs Akkale ikılisi Seher Vakti'yle üçüncü oldu. Yabancı müzıkte yaz sezonunun en çok ilgi gören albümü VVhat's Up 4! yine 1 numara. Freed From Desire (Gala). Number One (Alexia) ve Aicha (Khaled) gibi parçalann öne çıktığı toplama albüm iyi satıyor. Adiemus'u anımsatan sounduyla haylı sevilen Era grubu aynı ısımli albümle listeye ikinci sıradan girdi. Jon Bon Jovi ikınci solo albümü Destination .\nywlıere"le üçüncü sırada., yeniler- In The Mirror - Yanni - Cabo Verde - Cesaria Evora (CD) - Pioneer Soundtracks - Jack - 0/20 - Spy roGyra(CD) -Roll-Various(CD) - Two For The Road - Dav e Grusin - Nouveau Swing- Donald Harrison (CD) - On A Starry Night - Various (CD) : - Come in and Burn - Rollıns Band (CD() -Fours-StanGetz(CD) - Turning Night Inîo Day - Nelson Rangell (CD) - For The Love of You - Candy Dulfer (CD) - Diseovering The Blues - Robben Ford (CD) - Tiger VValk - Robben Ford (CD) - De Mi Alma Latina 2 - Placido Domingo - Like Svvimming - Morphine - Orhan Veli - Kerim Afşar - Sait Faik - Kerim Afşar - Olcay'm Türküsü - Zülfu Beyhan - Ama Yine de - Orç un
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog