Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI H. V. VELİDEDEOGLU yol k e s e n ırmak 300.000TL Çağ Paartama A.Ş. Yerebatar Cad Salkımsöğut Sck No 9/B Cağaoğ j/lsta/ıbul Tel 514 01 96^95 Postaçekıno 666322 Cumhurıyeı^^ ^ V < ^ Çağ Pazartama A.Ş. Yerf* ÇAĞDAŞ YAYINLARI R T U N Ç K A N A T 27 mayıs 1960 devrimi .ooon. Çağ Pazartama A.Ş. Yeret>atan Cad Salkımsöğut Sok Mo 9/B ' " ' ' " I 96^5 Posta çeta no 656322 74. YI. SAYI: ZB19S / 75000 Tl KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAR1. NADh NAOİ 12TBVMUZ1997CUMARTESİ DYP lideri ile orduyu karşı karşıya getiren köstebek skandalında yeni gelişme 'Çiller belgeyitahrif ettf Güven!.. Bugün Büyük Millet Mec- lisi'nde 55'inci hiikümetin gü- ven oylaması yapılıyor. Türkiye'nin yaklaşık bir yıl sürecinde yaşadığı 'kâbus'u geride bırakması içiayeni hii- kümetin pariamentodan gü- venoyu alması gereği var. Meclis'te sağduyunun ege- men olacağına inanıyoruz. • 29 Ekim 1923 Pazartesi sa- bahı, Millet Meclisi kürsüsün- de konuşan kurucumuz Yu- nus Nadı şunlan söylemişti: "Anayasanın birinci madde- sine şu fıkray ı ekliyoruz: Tür- kiye devletinin hükümet şek- li cumhuriyettır." Yunus NadL Anayasa Ko- misyonu Başkanı'ydı. Elinizde tuttugunuz gazete- nin ilk sayısı 7 Mayıs 1924'te yayımlandı. İlk sayıda Yunus Nadi gaze- tenin temel ilkesini şö>1e betir- liyordu: "Cumhuriyet ne bir hükümetın, ne de bir partinin gazetesidır. Cumhuriyet sa- dece cumhuriyetin, bilimsel ve yaygın ifadesiyle demok- rasinin savunucusudur. Cum- huriyet ve demokrasi fıkir ve esaslannı yıkan \e yıkmaya çalışan her kuvvetle mücade- le edecektir. Memlekette her anlamıyla gerçek bir demok- rasi kurulması içın gazetemiz bütün varlığıyla çalışacaktır." Gazetemizin siyasal parti- ler ve hükümetler karşısında- ki tutumunu belirleyen kural, ilk sayısında tüm saydamlığıy- la kondu. • Demokrasi, gerçek anla- mıyla düşünülürse. kolayca kavuşulabilecek bir >önetim biçimi değildir; rejimin ancak laiklik temeli üzerine yüksele- bilecek çağda; insanuk huku- kunu içeren özünü korumak zorundayız. Şeriatçılığı kendisine reh- ber edinmiş bir siyasal akımın demokrasiyle uzaktan yakın- dan bir ilişkisi yoktur. Bu akım iktidarda egemenleşip devleti ele geçirdiği giin. ülke ortaçağ karanlığına sürükle- nir. 55'inci hiikümetin bugün Meclis'te giivenoyu almasını diliyoruz. Bu, ne bir partrvi, ne bir ko- alisyonu, ne de bir hükümeti tutmakür. Laik Türkiye Cumhuriyeti Büyiik Atatürk'ün liderliğin- de bir devrimle kurulmuştu; şimdi demokrasi kapsamında bu devTİmin sürekli ve sağük- h bir yaşam biçimine dönüş- mesinin sınavi veriliyor. Ülkemizin Iran ya da Ceza- yir olacağına ilişkin öngörüier ve kaygılar son bir yıl içinde yalnız içerde değil, dışarda da yoğunlaşmışü. Bütün bunlar boş laflardır. Türkiye''nin temelleri Ulu- sal Kurtuluş Savaşı'nda anldı- ğı için sağlamdır. Kutsal İsla- mı siyasal dinciliğe dönüştii- rüp laik rejimin temellerini çürütmek isteyen yobazlara bu ulkede geçit yok... Cumhuriyet • Deniz Kuvvetleri'nden sızdınlan ve Erbakan aracılığıyla Demirel'e ulaştınlan taslak belgede tahrifat yapılarak "REFAHYOL'u düşürmek için 18 haziranda darbe yapılabileceği" ifadesi eklendiği öne sürülüyor. Bu olasılık Genelkurmay'da değerlendiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan soruşturmada, "Çiller'in bilgisi dahilinde ordudan sızdınlan belgede tahrifat yapılarak Erbakan'ın istifasının sağlanmasına yönelik plan" üzerinde de durulduğu öğrenildi. LALE SARÜBRAHİMOĞLL ANKARA-DenizKuvvetlen Komutanlığı'ndan sızdınlan ve REFAHYOL hükümetinin başbakam Necmettin Erbakan ara- cılığıyla Cumhurbaşkanı Süleyman Demirere ulaştınlan taslak belgede tahrifat >apılarak "REFAHYOL'u düşürmek için 18 haziranda darbe yapılabileceği*" bıçımınde bir ifade eklendiği öne süriildu. Ordudan belge sızdırmada kullanılan polıs köken- h Onbaşı KadirSarmusak'ın, rütbeli bın olmamasınakarşın is- tıhbarat bırimınde görevlendirilmesi Deniz Kuvvetleri Komu- tanlığf ndakanşıklıkyarattı. Binmdekı bırkurmay albay veba- zı subaylann emeklıye sevk edılebıleceği kaydedıldi. M Arkası Sa. 75, Sü. 3'te Ciller'in bürokratı soruşturma gecirmiş Orakoğlu'nun malvarlığı karanlık • Niğde Emniyet Müdürlüğü yaptığı sırada Mal Bildirimi Yasası'na aykın davrandığı öne sürülen Orakoğlu TBMM gündemine getiriliyor. CHP Milletvekili Sabri Ergül, Içişleri Bakanlığf ndan Orakoğlu'nun korunup korunmadığını sordu. •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Siiahlı Kuvvetleri'ne(TSK) yönelik ıstıhba- rat faalıyetlennde bulunduğu gerekçesıyle hakkında soruşturma başlatılan eskı Istıh- barat Dairesi Başkanvekilı Bülent Orakoğ- • Arkast Sa. 15, Sü. 3 'te Sorunsıız giivenoyu Parlamento aritmetiği R P ANAP DYP DSP CHP DTP BBP MHP Bağımsız B o ş 154 135 9 9 6 7 4 9 14 8 2 2O 2 Toplam MHP çekimser kalacak ANAP, DSP ve DTP hükümetinin programı bugün TBMM'de oylanacak. Hükümet programının, oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun 'evet oyu' kullanmasıyla kabuîedilmesi bekleniyor. Böylece hükümet güvenoyu almış olacak. Parlamentoda iki millervekiliyle temsil edilen MHP. oylamada 'çekimser' oy kullanacak. • 5. Sayfada DYP'lilerin sayısı 99 a düştü DYP'deki istifalar Demir Berberoğlu ve Ömer Demir ile sürdü. Milletvekili sayısı 99'a inen DYP'de bugün de yeni kopmalar beklendiği dile getirildi. Istifa edebilecek milletvekillerinin arasında Ufuk Söylemez, Ayfer Yılmaz. Hasan Karakaya, Osman Berberoğlu ve Mahmut Duyan'ın adı geçiyor. Sedat Aloğlu. güven oylamasına katılmayacağını açıkladı. çiller: sağlam kalalım DYP GlK'te, güven oylamasında ret oyu kullanılması için grup karan alınıp alınmaması tartışıldı. Çiller, "Altmışsa altmış, seksense seksen; sağlam kalalım. Hem bu hükümet şaibeli diyeceksiniz hem de grup karan almayacaksınız, bunu anlatamayız" dedi. Çiller'mmeydanlara çıkarak parti örgütünü ayakta tutmayı deneyeceği bildirildi. • 5. Sayfada Cazın üç iJdimi İstanbul Külrür ve Sanat Yakfı tarafindan düzenlenen 4. Lluslararası İstanbul Caz Festivali, önceki akşam Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda üleyenleri büjüleyen bir konsere daha ev sahipliği \apü. Ünlü caz saksofoncusu Jan Garbarek; basta Eberhard Weber, piyanoda Rainer Brüninghaus ve perküsyonda Marilyn Mazur ile müzikseverlere unutulmaz bir caz ziyafeti sundu. Müzik; dinleyicileri bazen dağlar, bazen çöller. bazen de sıcak ülke iklimlerinde gezdirdi. (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) • //. Sayfada Kıbns'ta iki bölgeli federe çözüm BM'den tarihl belge BM. New Yorkta görüşmelerini sürdüren KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum toplumu lideri Glaskof Klerides'e 5 sayfalık tarihi bir belge sundu. Belgede, Kıbns'ta çözümün iki toplumlu federal sistem olduğu görüşü ilk kez uluslararası toplum tarafindan kabul edildi. Belge, bir anayasa ile üç ayn bölümden oluşuyor. İkİ toplum eşit Belgeye göre Kıbns'ta yaşayan iki toplum arasında sayısal açıdan azuılık-çoğunluk ilişkisi kalkıyor. Oluşturulacak iki federe devlet siyasal açıdan eşit sayılacak. Kurulacak devletin laik olması ve adada KKTC bayrağı ile Türkçenin resmileşmesi, Türk tarafının talepleri açısından ileri adımlar nıteliği taşıyor. 2. tur Cenevre'de Türk diplomatik çevreler. belgenin, "Kıbns sorununun çözümüne ilişkin bugüne kadar gerçekleştirilen ve önerilen belgeler içinde Türk kesiminin lehine unsurlann ağır bastığı en önemli ve ilk belge" olarak yorumladılar. BM, Cenevre'de 11-16 ağustostaki zirvede her iki liderin de uzlaşmaya varmalarını istedı. FU«T KOZLUKLU'mm haberi • 9. Sayfada 385 şeriatçı şirketin 203 'ü Fethullahçıların Tarikat şirketleri gözetimde• Genelkurmay Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, tarikat ve cemaatlenn yönlendırdığı ya da sahip olduğu 385 şirketin 500 trilyon liralık sermayeyi kontrol altında tutruğu belirlendi. Raporda, Islamı görüşü savunan 4 bini aşkın küçük sermaye yapılanmasına da dikkat çekildi. AIVKAR.4(Cumhuriyet Bürosu)-Genelkurmay'ın en faz- la dincı sermayelı şirkete sahıp olan Fethullahçılar ile Işıkçı- lan (İhlas Holding) büyüteç altına aldığı öğrenildi. Genel- kurmay Başkanlıği'nca irtıcaı faaliyetlen izlemekle görevlen- dırilen Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, kayın- peden Albay Abdullah Işıkçı bir dönem Kulelı Asken Lıse- sı'ndeöğrermenlıkyapan İhlas Holdıng'ın sahibı EnverÖren ile şırketlerinın. ırticai amaçlı faaliyetlennin ağırlık taşıdığı ve Türkiye'nın laik re- jimine ciddı tehdıt oluşturduğu belirtıldi. Ören'in kayınpeden- nın, Nakşıbendi tanka- tının bir alt kolu olan *Işıkçılar"ın kurucusu 1 Tarikat şirketleri 1 Fethullahçılar Nakşıbendıler Milli Görüş Suleymancılar Radikal Islamcılar Yeni Nesıl Grubu Yeni Asya Grubu Kadinler 203 şırket 56 şırket 47 şırket 29 şırket 31 şırket 6 şırket 6 şırket 7 şirket olduğu ve Kuleli Lıse- sı'ndeyken hakkında soruşturma yapıldığı da Genelkurmay ra- porlannda yeraldı. Ra- porda. Albay Işık- çı'nın soruşturulması- na "Türkiye Cumhuriyeti yıkılıncaya kadar Atatürk'e karşı çıkılacağı" yolundaki sözlennın neden olduğu vurgulandı. Türkiyedetankatlar tarafindan yönlendırildıklen kavdedılen 385 şirketin 500 tnlyon liralık sermayeyi kontrol altında tut- tuğu behrtildı. Islamı görüşü savunan 4 bını aşkın küçuk ser- maye yapılanmasının da bulunduğu kaydedılen Genelkur- may raporunda. tarikatlarca yönlendınldığı saptanan 385 şır- ketten 203'ünün Nur cemaatı lıderlerinden Fethullah Gü- len'in denetımi altında olduğu vurgulandı GENELKURMAY ARAŞTIRMASI: KAMU YÖNETlMİ DtNClLERİN ELİNDE • 15. Sayfada 79 KİŞİ YAŞMHNI \İTİRDİ Tayland'da yangın dehşeti • Tayland'ın Pattaya kasabasındakı bir otelde çıkan yangında 79 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında Avrupah ve ABD'li turistlerin de bulunduğu bildirildi. Polis yetkilileri otelde, düzenlenen bir seminer nedeniyle 300 kişinin bulunduğunu belirttiler. • Yetkililer, otelin otomatik yangın söndürme düzeninin bozuk ve yangın çıkışlannm kilitli olması nedeniyle ölü sayısının yüksek olduğunu söylediler. Otelin yangın alarmının da çalışmadığı saptandı. Mutfaktakı tüpgazların patlamasıyla denetımden çıkan yangın, itfaiyenin saatler süren çalışması sonucu söndürüldü. I 8. Sayfada BUGÜN GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Vayyy! Cumhuriyet'le birlikte Ayvaz Gökdemir (DYP sözcüsü) yeni hükümeti yerden yere vuran bir konuşma metni hazırlamış, bir saatı çok aşan bir süredir kürsüde okuyor. Orduyu övüyor, REFAHYOL'u destekliyor. Şaibeler kraliçesinin nedimesi Akşener'in, darbey- le ılgıli ne idüğü belirsiz belgelerine arka çrkıyor. "Şim- di hedefleri, ÇillerV silmek, ortadan kaldırmak" de- • Arkası Sa. 15, Sü. 1 'de BORSA ûDün 2027 önceki 1999 DOLAR ûDün 151.800 önceki 151.000 MARK oDun 86.000 Önceki 86.250 ALTIN ûDun 1.570.000 Önceki 1.562.000 THY'ye zam THY'nin iç hat seferlerin- deki bilet fiyatlarına, yüzde 9.52 ile 11.27 arasında deöişen oranlarda zam yapıldı. Yeni ayarlamayla Ankara-ls- tanbul ve Ankara-lzmir uçak bilet fiya- tı 8 milyon 500 bin liradan 9 milyon 400 bin liraya çıktı. • 6. Sayfada Hazırlık maçları F. Bahçe'yi ikiye böldü Yönetici Ertuğrul Hataylı, Vefa Kü- çük ve transfer komitesıni suçlayıp "3. Lig takımına dahi gol atamıyoruz" derken İs- tanbul'a döneceğini açıkladı. • Spor'da Af yasasına sivil destek Çağdaş Hu- kukçular Derneğı Genel Başkanı Avukat Aydın Erdoğan, Devlet Bakanı Salih Yıl- dınm'ın, PKK'ye istem dışı yardım ve ya- taklık etmekten yargılanan 80 bin dolayın- daki kişiye yönelik af yasası önerisini des- teklediklerini bıldirdi. • 4. Sayfada Gazeteciler doktorları tedavi etti İs- tanbul Üniversitesi lletişim Fakültesi'nin halı sahasının açılışında öğretim üyeleri ile gazeteciler karşı karşıya geldi. I Arka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY DYPArtıkiOO'siiz... Doldur Yürü Partisi.. affedersiniz Doğru Yol Parti- si'nin milletvekili sayısı dün sabah 100'e ındi, öğle- den sonra yüzden de ındi... Seçime, "780 milletvekıliyle gıdıyonız, 380'le dö- neceğiz" diye giren, Meclis'e 135 milletvekili getire- bılen Çiller, erozyonda da rekora gidiyor. Her dört DYP milletvekilinden biri partiden ayrıldı. M Arkası Sa. 15,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog