Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

@ÇAĞDAŞ YAYINLARI MÜCAP OFLUOĞLU a y n a d a 250.000U Çağ Pazartama A.Ş. Yefebatan Cad Salk1ms09utS0k.N0 9/B Caaalogiulstanfaul Tet 514 01 9OT5 Posta çekı no 666322 Cumhuri ® ÇAĞDAŞ YAYINLARI ALİ SİRMEN onikiden onikiye türkiye 250.000TL Çajj Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğüt Sok No 9/B Cagaloğki/istanbııl Tet 514 01 96/95 Posta çekı no 666322 Y l SAYI: 28209 / 75000 TL (KDVlç ,nde) KURUCUSU- YUNÜS NADt (1924-1945) BAŞYAZARI: NüOfet NADİ (1945-1991) 10TBMMUZ1997PERŞBMBE Oramiral Erkaya, Batı Çalışma Grubu'ndan herkesin haberi olduğunu söyledi Akşener'e suçlama Çiller ve İ)YP... Eski tçişleri Bakam Meral Akşener'i kamuoyu artık ta- ndı; bir süreden beri sık sık tdevizvonlarda görünen bu hanım, Tansu Çıller'in güve- nflir yakınıdır. Olâbilir- Siyasal yaşamda liderlerin yakuı çevTelerinin olması do- ğaldır. Meral Akşener, özellikle son basın toplanüsında, Silah- Iı Kuvvetler'e karşı saldın ha- vasıruniçinegirmiştirkibutu- tumunun arkasında Tansu ÇiUer'in onay ının bulunduğu- nu söylemek yanbş olmaz. Çünkü bu eda bir süreden beri Tansu ÇiUer'in söylemi- ne de sinmişti. Ortalıkta dolaşan "darbe, casus, köstebek" gibisözcük- ler, olayın temel gerçeğini ör- tecek bir havayaranyor; ama, ciddi bir durum karşısında- yız. GeUşmelerdaha çok Doğru Yol Partisi'nin vazgısını Ugi- lendirmektedir. • Her şeyden önce "Tansu Çiller ısteyerek mı bugünlere geldı" sorusunun yanıtmı se- rinkanlılıkla aramakta >arar vardn*. Refah Partisi'ni Türki- ye için en büyük 'tehdıt' saya- rak bu görüşünü Avrupa ve Amerika'da yabancılaraçeşjt- U kez yineleyen Çiller'in sü- rüklenişi. elinde olmayan ne- denler yüzündendir. Bir partinin genel başkanı, partisini paramparça etmek ister mi?.. DYP'nin bugünkü durumu yürekler acısıdır. Ama iş burada duracak gi- bi görünmüyor. Çiller ile Ak- şener, Türk Silahlı Kuvvetle- ri' ne karşı bir savaşım açarak 'mazlum' ve "kahraman' ro- lüne çıkmak istiyorlar. Dinci parti kendi hesabına ve çıkanna DYP'nin böyle bir kampanya açmasuıdan mem- nundur: İslamcı kesimin medyası olayı büyütmekte ve Akşener'i alkışlamaktadır. • Refah ile ortakhğın DYP'ye ne ölçüde zarar verdiği ikti- darda görüldü. Şimdi bu ortaklık. muhale- fette de işbirliğine ya da ittifa- ka dönüşüyor. DYP'nin bir seçim yapma- sı gerekiyor. Refah ile birlik- te. Silahlı Kuvvetler'i hedef alan bir muhalefet kampan- yasınabütün DYP'liler kanla- caklar mıdır?.. Olayın püf noktası budur. 'REFAHYOL hükümetı" başından beri ülkede büyük tepkitere yol açmıştı; " RE- FAH YOL muhalefeti deher i- ld partiye de bir hayır getir- meyecektir. Silahü Kuvvetler'e karşı açılan kampamada Refah ge- ride kaldı; D\ P ileridedir. Halk bu durumu nasıl de- ğerlendiriyor?.. Tansu Çiller'in yine çok yanlış bir hesap içindeolduğu- nu düşünüyoruz. Partisinin önde gelen isimlerinin neler düşündükleri ise önümûzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. CumhurtytC • Deniz Kuvvetleri Komuianı Oramiral Güven Erkaya, Batı Çalışma Grubu'nun şeriatçı faaliyetlere karşı kurulduğunu belirterek "Akşener gereksiz yere yanlış vehimlere kapılmış" dedi. Haber Merkezi - Denız Kuvvetle- n Komutanı Oramiral Güven Erka- ya, "Yasadışı iş yapmış gibi gösteril- meye çalışılan Batı Çalışma Gru- bu'nu, Necmettm Erbakan. Tansu Çiller ve Meral Akşener de bfliyordu" dedi Erkaya, şeriatcılann yasadışı çalışmalanna karşı kurulduğu belir- tılen Batı Çalışma Grubu'nun faali- yetlerinı sürdürdüğünü söyledi. Denız Kuvvetlen Komutanı Erka- ya, TSK tanhınde ılk kez siyası gün- demle ilgılı bir basın toplantısı dü- zenledi Erkaya, toplantıda. Genel- kurmay'ın yayımladığı bildinnın ar- dından bir kez daha eskı Içışleri Ba- kanı Akşener'ın TSK'yi suçlayan açıklamalannı >anıtladı. Batı Çalış- ma Grubu'nun Genelkurmay Baş- kanlığı bünyesınde çalışan. bılgı top- lamaya yönelık onlarca gruptan sa- dece bir tanesı olduğunu belirten Er- kaya, bu gruplann Türk Silahlı Kuv- vetlen'nin lç Hızmetler Kanunu'nun 35 maddesine dayanılarak kuruldu- ğunu kaydetti. Batı Çalışma Gru- bu'nun halen faaliyetlenni sürdürdü- ğünü vurgulayan Erkaya. Akşener'ın bu yasal çalışmadan yanlış anlamlar çıkarmasını ve darbe girişimı olarak M Arkası Sa. 17, Sü. 3'te GENELKURMAY'DAN AKŞENER'E SUÇ DUYURUSU • 17. Sayfada Metris'te 8.5 saatlik isyan bastınldı: 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Cezaevinde vahşet• Çok sayıda "ünlü" tutuklu ve hükümlünün kaldığı Metris Cezaevi'nde tecavüz davası sanığı Ali Demırkan'ın şişlenerek öldürülmesi sonucu olaylar başladı. Dün gece 23.00'te başlayan isyan sırasında koğuşlann kapı ve pencerelerini kıran tutuklu ve hükümlüler, yatak ve yorganlan yaktılar. Gecenin geç saatlerinde tutuklu ve hükümlüler Susurluk davası sanıklanndan Yaşar Öz'le gardiyanlardan Muharrem Sankaya'yı rehin aldılar ve D-8 blokunda çıkan yangınla bırlikte isyan C-l blokuna da yayıldı. CEZAEVİNDE ÖLÜMLERE TEPKİ 'Yöneticiler sorumlu' tstanbul Haber Ser\1si - Metns Cezaevi'nde ölümle sonuçlanan ısyanın sıstemın çürümuşlüğünün göstergesı olduğu belirtılerek. te- le\nzyon görüntülenne de yansı- yan operasyon yöntemınden so- rumlu olanlann derhal yargı önü- ne çıkanlması ıstendı Infaz çalışanları adına Metns Cezaevı önünde bir açıklama ya- pan Tüm Yargı-Sen lstanbul Şube Başkanı Ali YazKL cezaevınde ya- şanan isyanın ne ilk ne de son ol- duğunu vurgulayarak, "Yönetkri- leri göre\e çağınyorum" dedi. Ali Yazıcı, cezaevındekı ısyanın ta- • Arkası Sa. 17, Sü. 7'de HABER VE FOTOĞRAFLAR: HÜLYA TOPCU, HATİCE TUN- CER, KEREM ILGAZ, ÖZKAN GÜVEN, BERTAN AĞANOĞLL • Yangının büyümesi ve isyanın bastınlamaması üzerine cezaevine 11 Jandarma Alay Komutanlığf ndan 300 komando erinin oluşturduğu 17 tim getirildi. Sabah 07.30'a kadar süren isyan jandarmanın koğuşlara girmesiyle son buldu. İsyanın sona ermesinden sonra tutuklu ve hükümlüler başka cezaevine nakledildiler. 8.5 saat süren isyan sırasında 2 tutuklunun yanarak 3'ünün ise delici ve kesici aletlerle yedikleri darbeler sonucu öldüğü. 10 kişinin de yaralandığı açıklandı. İstanbul Haber Servisi - Metns Cezaevf nde teca- vüz suçundan tutuklu bu- lunan bir kışının şışlenme- sıyle başlayan isyanda 5 kışı öldü, 10 kişi yaralan- dı. Bir gardiyanla Susur- luk davası sanıklanndan Yaşar Öz'ün de rehın alın- dığı \e 8.5 saat süren olay- larda 5 kişinin öldügünün açıklanmasına karşın, ölü sayısının daha fazla oldu- ğu öne sürüldü. Çok sayıda "ünlü" tu- tuklu ve hükümlünün kal- dığı Metris Cezaevi'nde, tecavüz davası sanığı Ali Demirkan'ın şişlenerek öldürülmesıyle olaylar başladı Demirkan'ın öl- dürülmesinden sonra çı- kan ısyanla ılgıli olarak ı- kııddia ortaya atıldı tlkid- diaya gore isyan, Demir- kan'ı şışleyerek öldüren ve aynı davada yargılanan üç kişinin D-8 blokundan alınmaması üzerine tutuk- lu ve hükümlülerin "Can güvenliğimiz kabnadı" ge- rekçesiyle; ikincı ıddıaya göre ise Demirkan'ın öl- dürülmesınden sonra ceza- evı yönetıminın yaşanan gerginlık nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlülen başka cezaevine gönder- Metris Cezaevi'ndeki isyanın basürümasının ardından ya- ralı tutuklu ve hükümlüler hastaneve kaldınkh. \ArkasıSa.l7,Sü.3'te CHP'Lİ FİKRİ SAĞL4R Özer Çfller'e suç duyurasu • Çumhuriyet tarihinde ılk kez. Başbakanhk, Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişlen Bakanlığı yapmış bir lıdenn eşı hakkında, "cınayet planladığı ve azmettırdığı" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. ÇHP'li Fikn Sağlar. "Topal'ın öldürülmesıne azmettırdiğı" gerekçesiyle Özer Çiller hakkında suç duyurusunda bulundu. • Sağlar, devletın sırlannı Özer Çiller'e verdığı gerekçesiyle de Başbakanlık B'aşdamşmanı Gündeş için savcıhğa başvurdu. • 5. Sayfada ÇİLLER'E ÖRTLLÜ DARBESt • 11. Sayfada CUMHURİYET'İN K Ü L T Ü R H İ Z M E T İ Kurtuluş (Türkiye 1918-1923) P rof Bülent Tanör kıtabının 'önsöz'ünde dıyor kı: "Türk Devrimi'nin iki büyük aşaması vardır: Kurtuluş ' ve 'Kuruluş'. Birincisi bağımsızlık savaşına ve bunun yürütülme biçiminde görülen ilginç özelliklere ilişkindir. Ikincisi, yeni ulus-devletin kurulması ve köklü reformlann yapılması aşamasıdır. Tarihlerie konuşmak gerekirse, Kurtuluş dönemi Motıdros Mütarekesi'nin ertesinden başlar ve Lozan Antlaşması 'na kadar olan dönemi kapsar (Kasım 1918 - Temmuz 1923). İkinci aşama diye adlandırdığtm Kuruluş', birincisiyle iç içe başlar. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM, yeni bir siyasal Kuruluş un da başlangıcıdır. (...) Kuruluş la ilgili süreç 1940'lara kadar devam edecektir." Cumhunyet, yarın Prof. Bülent Tanör 'ün 'Kurtuluş', 18 temmuzda da 'Kuruluş' adh kitaplarını okurlanna armağan edecektir... 'Resmi tarih iddialan 'nın olumsuz tartışmaları sonyıllarda toplumu yakından ilgılendirdiği için bu konuya ışık tutacak iki ciltlik biryapıt, gazetemizle bırlikte okurlara parasız sunuluyor. B i r i n c i c i l t 1 5 7 s a y f a Profesör BÜLENT TANÖR tarafından kaleme alınan "Kurtuluş " tarihimiz, yarın gazetemizle bırlikte bütün bavilerde... EKONOMİK VERİLER OLUMSUZ REFAHYOL 'babk' bıraktı • Bütçe açığı 2.4 katrilyon: REFAHYOL hükümetınin açıklamaktan kaçındığı bir yıllık ekonomik venler, Malıye Bakanı Temızel ve Devlet Bakanı Taner tarafından açıklandı. REFAHYOL'un bir yıllık ıktıdannda. ıç borçlar 2 katrilyon 183 trilyon liradan 4 katnlyon 213 tnlyon liraya, dış borçlar 78 milyar dolardan 80 milyar dolara çıktı. • Erbakan'ın denk olduğunu savladığı bütçe, 6 aylık dönemde 720 trilyon lira açık verdı. Açığın, yıl sonuna kadar 2.4 katrilyona ulaşacağı belirtildı. • 7. Sayfada 'TÜRKİYE UÇURUMDAN DÖNDÜ' • 7. Sayfada Yargıç ve savcı adayları kura çekti 1047 kişilik atama listesi • 10 ve 11. Sayfada B U G Ü N GÜNCEL CUNE\T ARCA\XREK Saç Düşer Onlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı ile kuv- vet komutanlannın "yönlendinlen"Meral Akşener'in açıklamalannı izledikten sonra "başka bağlam ve an- lamda alınganlık" göstermelerı beklenıyordu. Ne çare, beklentı gerçekleşmedı. Karadayı ve ko- mutanlar, Akşener'e ağzının payını veren Genelkur- may'ın karşı açıklamasıyla yetındıler. M Arkası Sa. 17, Sü. l'de C u m h u r i y e t ' l e Mehmet Ali Aybar anılıyor Sosyalist hareketin liderlerinden, eski Türkiye Işçı Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, bugün Bebek Aşiyan Mezarlığı'nda anılıyor. • 4. Sayfada Yüceses'in ölümünün 1. yıldönümü Türk sanat müziğine damgasını vuran Hamiyet Yüceses'in dostlan ve ailesi, sanatçının Karacaahmet'teki mezan başında toplanacak. • 12. Sayfada Su havzalan tükeniyor 4 gün suren ve 16 meslek kuruluşunun lstanbul şubelerince gerçekleştırilen Su Kongresi'nin sonuç bildirgesınde, sanayi kaynaklı kirliliğin su havzalarını tükettiğı belırtildi. • Arka Sayfada BORSA ûDun 1951 Öncekı 1911 DOLAR ûDün 151.200 Öncekı 150.850 MARK ODun 85.750 Oncekı 85.900 ALTIN ODün 1.550.000 Öncekı 1.562.000 Kura çekimi yapıldı Avrupa Kupalan kura çekiminde Galatasaray ve Beşlktaş, kolay rakiplerle eşleştı. • Spor'da Denktaş ile Klerides baş başa Rauf Denktaş ile Kıbns Rum toplumu lıderi Glafkos Klerides tekrar masaya oturdu. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Uluğbay'a Açık Mektup Milli Eğıtim Bakanı Hikmet Uluğbay'ı ekonqmiye ve petrol politikasına ilişkin araştırmalarıyta, kitapla- nyla, makaleleriyle tanımıştık. Ardından milletvekilı adaylığı, TBMM üyeliği ve Mil- li Eğitim Bakanlığı... Petrol ekonominin ışığı, eğitim de toplumsal yaşa- mın... • Arkası Sa. 17, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog