Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

1TEMMUZ1997SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Alyev'den komşu ülkelene suçlama • BAKL (AA) Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, bazı komşu ülke istihbarat örgütlerinin, Azerbaycan aleyhine faaliyetlerde bulunduklannı söyledi. Aliyev, Milli Güvenlik Bakanlığı'nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya, Iran, Türkiye ve Gürcistan'ın Azerbaycan'a komşu ülkeler olduğunu belirterek. bu ülkeler istihbarat örgütlerinin Azerbaycan'a karşı çalışma yapmamalan gerektiğini ifade etti. Aliyev. "Maalesef bazılan bunu yaptı. Bu tür girişimler önlenmeli. Biz bu ülkeler aleyhine hiçbir şey yapmıyoruz. Bize de yapılmamah" dedi. Haydar Aliyev, Milli Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalannın önemli birbölümünü, Ermenistan'a karşı istihbaratın oluşturması gereğine de dikkati çekti. Pakistan'da • tSLAMARAD (AA) - Pakistan'ın Pencap eyaletinde yılbaşından bu yana 100 kadar kişinin ölümüne yol açan mezhep kavgalan giderek artıyor. Pencap'ta bir otobüse yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Güneyindeki Sindh eyaletinde de, bir caminin önünde 6 köylünün cesedinin bulunduğu bildirildi. Polis yetkilileri. silahlı bazı kişilerin cami önünde pusu kurarak, sabah namazını kılan köylüleri beklemeye başladıklannı belirttiler. Yetkililer, silahlı grubun, camiden çıkan kişileri bir duvann önüne getirerek öldürdüklerini kaydettiler. Öte yandan mezhep çatışmalanna son vermek amacıyla polisin düzenlediği bir geceyansı operasyonunda, çeşitli mezheplere mensup yüzlerce militan gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında. Sünni "Sipah-i Sahaba Pakistan'" ile Şii "Sipah-i Muhammed Pakistan" ve "Tehrik-i Cafria Pakistan" örgütlerine mensup kişiler bulunuyor. Italya'daki ABD üssünde paöama • PISA(AA)-ltalya'nın Pisa kenti yakınlanndaki Amerikan üssünde önceki gece bir patlama meydana geldiği bildirildi. Merkezi Vicenza'da bulunan Güney Avrupa Görev Gücü'nden (SETAF) yapılan açıklamada. Camp Darby üssünde patlayan tahrip gücü düşük bombanın hafif hasara yol actığı, ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi. Açıklamada, bombanın üsse düzenlenen geleneksel yaz festivali sırasında patladığı ve olayın sorumluluğunu henüz hiçbir grubun üstlenmediği kaydedildi. Olayla ilgili soruşrurma sürdürülüyor. Arnavutluk'taki seçim zaferi, sağcı Sali Berişa yönetiminin sonunu getirdi SosyaüstLersokakta• Seçim sonuçlan henüz açıklanmamasına rağmen Devlet Başkanı Sali Berişa, partisinin seçimleri kaybettiğini açıkladı. Sosyalistler sokaklarda zaferi kutluyor. Dış Haberler Servisi - Arnavut- luk'ta banker krizi ile patlak veren ve 4 aydır süregelen kaosun sona ermesi amacıyla düzenlenen ge- nel seçimler Sosyalist Parti lider- ligindeki merkez sol ittifakın za- feri ile sonuçlandı. Arnavutluk Devlet Başkanı Sa- li Berişa, resmi sonuçlar henüz açıklanmamasına rağmen, lideri olduğu iktidardaki Demokratik Parti'nin seçimJeri kaybettigini söyledi ve partinin bundan böyle muhalefette kalacağını bildirdi. Seçim kampanyası sırasında sos- yalistlerin ıktidara gelmesi halin- de istifa edeceğini bildiren Beri- şa'nın istifa edip etmeyeceği ise henüz açıklığa kavuşmadı. Berişa, dün televizyondan hal- ka hitaben yaptığı konuşmasında, seçimlerin demokratik bir şekilde yapıldıgını belirterek "Amavuthık halkı DemokratikParti'nin muha- lefette olmasına karar verdi" 1 dedi. Seçim kampanyası sırasında sos- yalistlerin ıktidara gelmesi halin- de istifa edeceğini açıkJayan Beri- şa'nın, dün yaptığı konuşmada bu konuya açıklık getirmemesi dik- kati çekti. Zaferini kesin sonuçlar açıklanmadan önce ilan eden sos- yalistlerin lideri Fatoş Nano ise "Berişa, Arnavutluk halkı ve hal- kı temsil eden siyasi güçler ile bir arada çalışma şansını kaybetö. Tüm Arnavutlar kendisinin istifa- sını bekliyor" şeklinde konuştu. Nano, partisinin, çoğunluğa göre seçilecek 115 sandalyeden 60'ına sahip olacağını ve sol partilerin parlamentonun üçte ikisini elde edeceğini öne sürdü. Fatoş Nano. sosyalistlerin, nis- pi temsile göre seçilen milletve- killerinin yansına da sahip olaca- ğını söyledi. Toplam 155 sandal- yeli parlamentoda, 115 milletveki- li çoğunluğa, 40 millervekili nispi temsile göre seçiliyor. Merkez Seçim Komisyonu Baş- kan Yardımcısı Fatoş KJosi, Ti- ran'da henüz resmi olmayan so- nuçlara göre Sosyalist Parti'nin 19 seçim bölgesinden 14'ünükazan- dığını aÇıkladı. Arnavutluk'taki seçimler AGtT tarafından da "ka- bul edilebflir" bulundu. Ilk kez 1992 yılında iktidara ge- len Berişa. 3 martta parlamento ta- rafından ikinci 4 yıllık dönem için devlet başkanlığına yeniden seçil- miş, bu tarihten bir gün sonra da ülkede isyan patlak vermişti. lldşiöklü Arnavutluk Devlet Başkanı Sa- li Berişa'ya karşı başlatılan isya- nın ilk kıvılcımının çıktığı Vlore kentinde silahlı gruplann çatışma- sı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ya- ralandı. Vlore kenti polis yetkili- leri yaptıkJan açıklamada, araba- larla dolaşan silahlı iki grup ara- sında çatışma çıktığını ve açılan ateş sonucu bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını belirt- tiler. Polis yetkilileri, kentte silah- lı bazı kişilerin Yunan televizyon ekibini durdurduklannı ve ellerin- den kamerayı almak istediklerini kaydettiler. Silahlı kişilerin hava- ya ateş açtıklannı ifade eden yet- kililer, gazetecilerle grup arasında tartışma çıktığını. ancak grubun kamerayı almayı başaramadığını söyledi ler. Bu arada, havaya ateş açılması sonucu bir kişinin yara- lanmış olabileceği kaydedildi, an- cak bu bilgi doğrulanmadı. Genel seçimlere ilişkin resmi sonuçlar açıklanmadan önce ana muhalefet Sosyalist Parti'ye ya- kın olarak bilinen "Koha" radyo- su, sosyalistlerin güney Arnavut- luk'un tüm seçim bölgelerinde ke- sin zafer elde ettiğini duyurdu. Radyonun bu haberi üzerine, Sos- yalist Parti'nin başkent Tiran'daki merkezi önünde toplanan yüzler- ce taraftannın, kutlama hazırlık- lanna başladıklan gözlendi. Arnav uthık'un güneyinde sosyalistler seçim zaferini otomatik silahlarla kutiadılar. K. Irlanda ve iskoçya'ya nükleer atık Kraliçenin zehirli hediyesiLONDRA (Reuter) - Iskoçya ve Kuzey Irlan- da arasındaki sulara rad- yoaktif atık boşalttığı yo- lundaki iddialan daha önceleri kesin bir dille reddeden lngiltere, dün yaptığı açıklamada 1950'lerdeböl- geye gizlice 2 ton nükleer atık bo- şaltılmış olduğunu kabul etti. Ingiltere hükümeti yetkilileri, 1950'li yıllarda Iskoçya ile Kuzey trlanda arasındaki yoğun gemi tra- fığinin yaşandığı böîgeye radyo- aktif atığın gizli olarak boşaltılmış olduğunu kabul ettiler. Iskoçya Ba- kanlığı lngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinde yer alan haberi doğruladı. Haberde. 2 ton kadar düşük kirlilik oranına sahip nükleer atığın metal silindirler içi- ne konulduğu ve gizlice sandıkla- ra yerleştırilerek Irlanda denizine boşaltıldığı ileri sürülüyor. Iskoçya Bakan- lığı sözcüsü tarafından ya- pılan açıkJamada. "Bakan- hğımız. düşük ve orta kirli- lik oranlanndaki nükleer atığml950Ti>TİlanJabölge>«boşal- oldığuu yeni öğrenmiştir" denildi. Dökülen atığın miktan ve bileşimi hakkındaki araştırmanın halen sür- düğünü kaydeden sözcü, hüküme- tin kısa bir süre içinde konu ile il- gili açıklamada bulunacağmı bil- dirdi. Sözcü, radyoaktif atık oranı- nın az miktarda olmasından dola- yı ölçüm işleminin tam olarak ya- pılamadığını da belirtti. The Guar- dian gazetesi de denize boşaltılmış olan nükleer atığın sivil kuruluşla- ra ait olduğunu ve çoğunun labo- ratuvar atığı olduğunu yazdı. Süslenmemiz için binlerce hayvan öldürülüyor 'Bu vahşete son verin' Dış Haberler Servisi- Avrupa 'da her yıl 30 bin hayvanın kozmetik deneyler sırasında öldüğü bildirildi. Hayvanlann kobay olarak kullanılmasını önleyecek yasanın gelecek yüzyıla ertelenmesi üzeri- ne Avrupa'daki hayvan dostlan, bu deneylere bir an önce son verilmesi için kampanya başlattılar. Hayvanlar Üzerinde Yapılan Deneylerin Durdurulması tçin Avrupa Ko- alisyonu adlı kuruluşun European Voice der- gisine verdiği ilanda, "Derinizkunı mu, yağ- h mı, yoksa kahn mı?" deniliyor. Her yıl 30 bin hayvanın ölümüne neden olan bu deney- lerin acımasızlığını bir kez daha gözler önü- ne seren ilanda "Kozmetik endüstrisinde kulianjlan 8 bin maddenin güvenilir olduğu biBndigi halde. 50 yıl önce başlaûlan bu de- neyiere neden hâlâ devam ediüyor" deniliyor. ilanda. alerjiye yol açmayan makyaj malze- melerinin ve göz yakmayan şampuanlann ne tür deneylerin ardından piyasaya çıkartıl- dığı anlatılıyor: Alerji testlerinde, kimyasal madde tatbik edilmeden önce kobayla- nn tüyleri tıraş ediliyor. Tıraş edilen böîgeye sürülen h maddenin genellikle çok / yoğun olması nedeniyle hayvanın derisi anında yan- maya başlıyor. Kobayın acı- sına son verilmeden önce en az 7 gün bu deneyler sürdü- rülüyor. Yeni bir şampuanın ya da banyo köpüğünün göz yakıp yakma- dığı ise, bu madde deney hayvanının gözle- rine sıkılarak anlaşılıyor. Tavşanlar, kimya- sal maddeyi gözlerinden atacak yeterli göz- yaşı üretemedikleri ve gözleri maddenin yol açtığı yaralann rahatlıkla incelenmesine izin verecek kadar büyük olduğu için bu deney- lerde en çok tercih edilen hayvan. Gelecek yıl yürürlüğe konulması bekle- nen hayvanlar üzerinde kozmetik deneyler yapılmaması yasasınm gelecek yüzyıla er- telendiğini belirten kuruluş, makyaj malze- meleri üreten fırmalara, insani yöntemler kullanmalan için çağnda bulundu. Çiller'in büyük Kıbns ödünü LALE SARÜBRAHtVlOĞLU ANKARA - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmazın kur- duğu 55. hükümetin göreve başlamasıyla Dışişleri Bakan- lığı görevi dün sona eren Tan- su Çiller'in, "Türkiye'siz bir AB'yeKıbns'ın girebİkceğinr söylediği yolundaki açıklama, Dışişleri Bakanlığı tutanaklan- nageçti. Kıbns sorununa çözüm bu- lunması amacıyla Birleşmiş Milletler'in gözetiminde KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbns Rum Yöne- timi lideri Glafkos Klerides arasında 9-13 temmuz günleri arasında New York'ta yapıla- cak baş başa görüşmeler önce- si Ankara ve KKTC üzerinde- ki baskı dozu arttı. Türkiye'deki hükümet belir- sizliğı ve Çiller'in Kıbns'a il- gisizliği yüzünden üzerlerin- deki baskı dozunu ağırhkla hisseden Dışişleri Bakanlığı diplomatlan, adanın geleceği konusunda ABD ile birlikte hareket eden Ingiltere'nin Kıb- ns Özel Temsilcisi Sir David Hannay'in u diplomatik te- amülkri aşan" yaklaşımına muhatap oldular. Dışişleri Bakanlığı Kıbns ve Yunanistan işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükel- çi tnal Batu. haziranın ilk ya- nsında Ankara'yı ziyaret eden Hannay ile tartışmalı bir gö- rüşme gerçekleştirdi. 'Dünya başımza ydahr' Kritik New York görüşmele- ri öncesinde Hannay ile Batu arasında yapılan ve 7 sayfayı bulan görüşme tutanaklannda- ki bazı kritik konuşmalar şöy- le: Batu: tngiliz Profesör !VLH. Mendelson'a, çözüme kavuş- muş bir federal Kıbns'ın dahi, Türkiye'nin tam üye olmadığı Avrupa Birliği'ne tam üye ola- mayacağını yasal olarak kanıt- layan bir rapor hazırlattık. Bu- nu incelemenizi istiyoruz. Hannay: Bu rapora çok pa- ra vermişsiniz. Işe yaramaz. Bize verseydiniz, biz de hazır- lardtk size bir rapor. Hem sizin bakan Çiller bizim bakanımız Robin Cook'a "Türldye'nin AB'nin aile fotoğranna dahil edilmesi haGnde Kıbns'ın Tür- kiye'siz bir AB'ye ginnesine karşı çıkma>acağız'" demiş. (Aile fotoğrafı Türkiye'nin tam üyeliğini garantilemiyor). Batu: Uluslararası hukuk ile ilgilenmiyorsunuz o zaman. Hanna>: New York'taki gö- rüşmelerde Denktaş'ın tavn çok önemli. Denktaş olumsuz bir tavır içine girerse bütün dünya başınıza yıkılır. Bu se- fer ABD kararlı. Batu: New York görüşme- lerine Kıbns konusunda ata- nan bütün koordinatörleri ça- ğırarak bu konuyu uluslarara- sı konferansa dönüştürdünüz. Türkiye ve KKTC'nin kabul edemeyeceği tavizler istiyor- sunuz. Hannay: KKTC'nin toprak tavizinde bulunması gerekiyor. (KKTC'nin şu andaki yüzde 34 olan topraklannın yüzde 20'nin altına düşürülmesinin planlandığı belirtiliyor). Cordovez planı Diplomatik kaynaklar, Han- nay ve ABD'nin, BM'nin ge- çici olarak Kıbns Özel Tem- silciliği'ne atadığı DiegoCor- do>«z'in adını alan yeni bir Kıbns planı ile dolaylı tehdit savurduklannı ve senaryonun hazırlanmış olduğunu vurgu- ladılar. Amacın. Rum kesimin- de sonbaharda yapılacak se- çimlerde BM'nin konuya hâ- kim gördüğü Klerides'in gü- cünün azalmasını önlemek ve seçimlerin galibi olarak çık- masını sağlamak olduğu kay- dedildi. Cordovez'in planı, BM'nin yıllardır üzerinde çalıştıgı ve taraflar arasında Güven Artın- cı Önlemler'i de (GAÖ) içe- ren fıkirler dizisini ortadan kaldınyor. Plana göre taraflar arasında güven arttıncı önlemlere ge- rek duyulmadan anayasa ve fe- derasyonun yapısı içerikli te- mel konulara geçilecek ve KKTC ile Türkiye'nin "eşit egemenlik" tezlerine aykın olan "tek egemenlik" ilkesi üzerinde pazarlık yapılacak. MIT'ten KKTC'ye imam-hatip raporu ANKARA(CBnyHiriyetBürosu)-Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), geçen hafta hazırladığı ve ilgili kurumlara gönderdiği raporda. yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte iktıdardan düşen REFAHYOL koalisyon hûkümerinin şeriatı Kıbns'a yayma girişimlerine karşı önlem alınmasını istedi. MÎT'in, Dtşişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi kanahyla geçen hafta KKTCVieki Türkiye Büyükelçiliği"ne ulaşan raporunda, KKTC'de imam-hatip okullannm açılmasınm, Türk ve Kıbns Tfek'u arasında ciddi bir aynma yol açacağı beiirrildi. KKTC'de imam-hatip okullarma talep olmadığı için Türkiye'nin güney sahillerinden imam-hatip kökenli öğrenci ithalinin dûşünülüdüğüne de dikkat çekilen raporda, Kıbns Türk halkının, inanç ve milliyetinin sorgulanmasmdan ciddi rahatsızlık duyduğuna ışaret edildı. KKTC de imam-hatip okullarma rağbet olmaması nedeniyle Türkiye'den yapılacak öğrenci ithalinin ve Kıbns Türk'ünün inancmm sorgulanmasma yönelik duyarlılığın, Türkiye ve KKTC'nin arasını açacağına da dikkat çekildi. Yeni hükümetin kurulmasryla bakanlığı dün düşen Kültür Bakanı Ismai Kahramaa 1997-2000 yılı prograrm çerçevesinde KKTC'de imam-hatip okullan açılmasını öngörmüştü. İLANT.C. GAZİANTEP 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1995/891 Karar No: 1997/502 Davacı Ismail Peköz vekili Av. Fatma Gül Okay tarafından davalılar Sevim Geçer ve 36 arkadaşı hakkmda mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan du- ruşması sonunda, Mahkememizin 14.5.1997 tarih 1995/891 esas, 1997/502 karar sayılı ilamı ile dava konusu Gaziantep Şehitkamil ilçesi Hoşgör Mahallesi ada 1506, parsel 40'ta kayıtlı 4856 m2 yüzölçümündeki ve toplam 17.132.248.318 TL bedelli ev ve arsa niteligindeki taşın- mazın satılmak suretiyle ortaklığının giderilmesine karar venlmiştir. Davalılar Sani Polat. Fatma Polat, Ahmet Topaç, Mustafa Doğan, Hüseyin Güntekin, Mustafa Yalçın. Ali Bey Kaya, tbrahim Gürel, Hasan Çelik. Hatice Şahin, Mehmet Us- kan, Gamuş Çobanlar, Okkeş Bahri Uskan. Pakize Uskan (Cahan). Hatice Dağdelen, Ah- met Uskan, Muharrem Uskan. Emine Dağdelen, mirasçıian Mehmet Recep Dağdelen, Mustafa Dağdelen ve Mehmet Dağdelen'in adresleri meçhul kaldığmdan, yukanda tarih ve numarası yazılı karann kendilerine tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basuı: 27302 İLANT.C GAZİPAŞA KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1984'104 D.Günü. 4.9.1997 Davacılar Yusuf Ür ve arkadaşlan tarafından davalılar Zahide Kaşlı ve arkadaşlan aleyhine mahkememize kadastro tespitine itiraz davası açıldığı ve yapılan yargılaması sırasında Zahide Kaşlı mirasçısı Hasan Kaşh'nın tüm aramalara rağmen adresinin tespit edilemediği ve teblilgatın yapılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla. Karar gereğince adı geçen davalı Hasan Kaşh'nın duruşma günü olan 4.9.1997 tarihin- de saat 10.55'te Gazipaşa Kadastro Mahkemesi'ne gelip dava hususunda beyanlannı bil- dinnesi, ne gibi delilleri varsa duruşma gününden önce mahkememize bildirmesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunda de- vam edileceğı ve hiiküm verileceği HL'MK'nin 213,377. maddeleri uyannca ilanen teb- liğ olunur. » Basın: 26932 '• İSTANBUL 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1993322 VasıT. Hastalığı sebebiyle mahkememizce vesayet altına alınan mahcur Bekir Arzu- man'ın alınan raporuna göre. Vesayetin kaldınlmasına, kendisine Saime Arzuman'ın müşavir tayinine, vesayetin bu şekilde değişikliğinin uygulanmasma karar verildi. ilan olunur. 16.6.1997 Basın: 28951 İLANT.C. MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/340 Davacı Necmettin Durmuş ile davalı Jasmina Dur- muş arasındaki Memmingen Sulh Mahkemesi'nin 2.5.1995 tarih 1 F 303/94 sayılı ve 19.5.1995 tarihin- de kesinleşen boşanma karannın tanınması davasının yapılan yargılamasında verilen ara karan gereğince, Güvenevler Mahallesi 976 Sokak Özer Apartmanı No: 22 Kat: 2/2 Mersin adresinde ikamet eden davalı Jasmina Durmuş'a dava dilekçesi ve duruşma günü usulüne uygun tebliğ edilemediğinden, adı geçen da- valıya dava dilekçesi ile duruşma gününün ilanen teb- liğine karar verilmiş Oİup; Karar gereğince; Davacı vekili 11.4.1997 havale tarihli dava dilekçe- sinde ve duruşmada taraflann 28.8.1992 tarihınde yurtdışında evlenerek bir süre Mersin'e gelip kaldık- lannı, daha sonra Almanya'ya gittiklerini, aralannda çıkan geçimsizlikten dolayı Almanya'da boşandıkla- nnı, ancak boşanmadan sonra birlikte Mersin "e gele- rek belirtilen adreste ikamet etmeye başladıklannı, ta- raflann bu eviiliklerinden Selina adında ortak bir ço- cuklannın bulunduğunu. Almanya'da boşanma dava- sını davalı Jasmina Durmuş'un açtığını. davacının da kabul etmesi üzerine Memmingen Sulh Mahkeme- si'nin 2.5.1995 tarih 1 F 303/94 sayılı karan ile bo- şandıklannı ve bu karann 19.5.1995 tarihinde kesin- leştiğini, ilgili yasalar gereğince söz konusu karann nüfusa işlenmesi için tanıma karan verilmesini iste- diğinden, davalı Jasmina Durmuş'un bu dava ile ilgi- li ibraz etmek istediği belgeleri var ise duruşma günü olan 17.7.1997 gününe kadar duruşmaya getirmesi veya göndermesi, duruşmaya gelmediği takdirde ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde HMUK'nin 213. maddesi uyannca duruşmaya yok- luğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu ilan olunur. 18.6.1997 Basın: 28279 SAİMBEYLİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1994-76 Davacı Saimbeyli Orinan Iş. Müd. tarafından davalılar Hasan lnce. Hüseyin Gönül. Fadiş Özder ve arkadaşlan aleyhine Saimbeyli ilçesi Himmetlı Köyü. Emene mev- kiinde bulunan 123 ada. 1029 parsel hakkındaki tespite itiraz davasının yapılan yargılaması sırasında; Tüm aramalara rağmen Hakkı kızı Elife Özmen'in ad- resinin tespit edilip mahkemeden verilen 17.10.1996 ta- rih ve 1996'16 karar sayılı ilamı ile davanm reddine ka- rar verildiği ve bu karann tebliğ edilemediğinden adı ge- çene mahkeme karannın ışbu ilan yoluyla ilan tarihin- den ıtibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı husu- su ilanen tebliğ olunur. Basın: 22400 ÇARŞAMBAİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 1997/286 Alacaklı: Doğan Çakır vekili Av. Fahrettin Canbilat. Borçlu: Mehmet Arabacı. Belediye Sitesi No: 6 Çar- şamba Muhtelif tarihli çekler karşılığında 678.500.000 lira borcunuzdan dolayı hakkınızda yapılan icra takibinde adresinizin meçhul olması nedeniyle ödeme emrinin ila- nen tebliğine karar verilmiştir. tşbu ilanın neşri tarihinden itibaren 30 gün içinde bor- cu ödemeniz, senet kambiyo senedi niteliğini haiz değil- se 35 gün içinde mercıye şikâyet etmeniz. senet altında- ki ımza sıze ait degilse yıne 35 gün içinde bir dilekçe ile tetkik mercii hâkımliğine bildirmeniz, aksi takdirde se- net altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı, borçlu ol- madığınız veya borcun itfa veya imhal edildiği veya ala- cağın zamanaşımına uğradığı hakkında itirazmız varsa bunun sebepleri ile birlikte 35 gün içinde tetkik merciine bildirmeniz ve mercıinden itirazın kabulüne dair bir ka- rar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam edileceği- nin ilanen tebliğ olunur. Basın: 27194 İLANT.C. BURSA YENİŞEHİR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996/47 Karar No: 1997/02 Davacı Orman Genel Müdürlüğü adına Bursa Yenışe- hir Orman Işletme Şefliği tarafından davalı Ali Güleç aleyhine açılan tapulama tespitine itiraz davasının yapı- lan açık yargılaması sonunda mahkememizden verilen karar ve temyiz dilekçesi davalı mirasçılanndan Mehmet ve Ayşe'den olma 1956 doğumlu Vesile Din. Mehmet oğlu 1953 doğumlu Recep Güleç, Ali ve Emine kızı Mü- zeyyen Güleç. Mehmet ve Havva kızı Şükriye Erdin, Mehmet ve Ayşe kızı 1960 doğumlu Sayime Onver Ye- nişehir Fethiye Köyü'nde ikamet ettiklerinden bahisle tebliğ edilmek istenmiş, ancak şahısların tebligata açık adreslerinin bulunamadığından karar ve temyiz dilekçe- si tirajı yüksek gazetelerin birinde yayımlanmak suretiy- le ilanen tebliğine karar verilmiş bulunduğundan. karar ve temyiz dilekçelerini tirajı yüksek gazetelerin birinde yayımlanarak, yayımlandıktan 15 gün sonra karar ve temyiz ditekçelerinin tebliği yapılmış sayılacağı hususu tebliğ olunur. 5.6.1997 Basın: 77768 İLANT.C. BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı: 1997/233 Mahkememize açılan vasi tayini davası sebebiyle; Mahkememizce verilen 12.5.1997 tarihli 1997/233- 311 esas ve karar sayılı karar ile Kırklareli, Vize, Namık Kemal Mah. cilt no: 003/01, sayfa no: 86. kütük sıra no: 45'de nüfusa kayıtlı Eşref ve Adile'den olma 1328 d.lu Mahtume Pehlivan'm vesayet altına alınarak. kendisine lstanbul, Bakırköy, Ataköy 3^4 kısım cilt no: 004'02, sayfa no: 60, kütük sıra no: 184'de nüfusa kayıtlı Osman ile Emeti'den olma 29.2.1936 d.lu damadı Mustafa Genç vasi olarak tayin edilmiştir. Itirazı olanlann yukarda yazılı dosyaya müracaat et- meleri. aksi takdirde kesinleşeceği hususu ilan olunur. 12.5.1997 Basın: 27965 i\
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog