Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

(ŞÇAĞDAŞ YAYINLARI D e r . S A M İ I U A Ö R E nadir nadi'yi uğıjrlarken 35O.O00T. Çağ Pazartama A.Ş. Yeretoatan Cac Sallomsoğut Sok No 9/B Cağalo§ltı Istanbul Tel514 0 1 95/5 Posta çekı no 666322 Cumhuriyet ÇAĞDAŞ YAYINLARI \\* ^A T A TÖ R K l a s . H o r . : H . V . V E L İ D E D E O Ğ L U $öylev1-2 600.000TL Çaj PazariajpaAŞ. Yerebatan Cad Salkımsoöd Sok No S'B Cağaloğlu Istanbul Te)514 01 95/96 Posta çekı no 666322 f 74YISAYI KURUCUSU YUMBNMİ(1924-1945)BAŞYAZARI fUBÜNIUt (1945-1991) 1897 MU Geniş tabanlı 55. hükümet onaylandı. ANAP lideri Yılmaz 3. kez başbakan Uzlaşma hükümeti Yeni Hükümet llk bakıştayeni hûküme- tin derme çatma olduğn sövlenebilir, zoraki bir an- laşmanın ürünö olan Ba- kanlar Kurulu'nda eleşti- riye açık birçok kişinin bu- lunduğu bir gerçek_ Ancak bütün bunlar bir temd gerçeği gözierden ka- çıramaz: DSP Genel Baş- kanı Sayın Ecevıt'in dedi- ği gibi bir "kâbus" bitmiş- tir. • Bu sonuca nasıl ulaşıldı? YaşananJan özenle tar- tarsaksonucu bir tek nede- ne bağlamanın doğru ol- madığı görülecektir. Eğer olayı bir tek neden- le açıklamak gereJdrse, di- yebiliriz ki REFAHYOL iktidan Türkiye'ye ters düştü. Ülkenin shü toplum örgüderinden Silahlı Kuv- vetieri'ne, adliyesinden ka- muoyuna değin bütün ke- sinıJerindeki tepküerin bi- leşkesi 54'üncü hükümetiıı çekilmesini sağladı. Laik Cumhuriyeti dinci devlet modeline dönüştür- mek shasetini hükümette yürütmek isteyen Refahçı- lar, bu sonuçtan bir ders alacaklar mıdır? Zaman bunu göstere- cek~ • Mesut Yılmaz'ın başba- kanbğutda kurulan 55'inci hükümetin kısa bir siire içinde hem 'seçım' hem 'çozurrf hükümeti olmak zorunluğu var. Ekonomide hiç vakityitirmeden aluıa- cak önlemleri dcrhal yü- rürlüğe koymak gerekiyor. MGK'nin 28 şubat karar- lan yeni hükümetin doğal programından sayılacak- tir. Aynca erken seçimin alryapısuu oluşturmak da kaçınılmazdır. Türidye'nin bugün için- debulunduğu gerilimi aşa- rak "normal' bir iklime kavuşması birdenbire ola- cak iş değüdir. "Kâbus" bitmiştir; ama, "ıstikrar"a kauışmak için önümüzde ince ve uzun bir yoi bulun- maktadır. Toplum bunun bilincin- dedir. 55'inci hükümetin talihi de budur. İçinde yaşadığumz ko- pıDardayeni BakanlarKu- rulu konusunda kimse in- x eieyipsık dokunıayacak- ır. Dileğüniz yeni hüküme- in çığnndan çıkmış or- amda devleti toparia>acak •ir ciddiyetie onanm göre- ini üstienmesidir. Bunun ynntüı göstergeleri Baş- akan Mesut Ydmaz'ın leclis'te okuyacağı prog- amda sergilenecektir ki, o onuya aynca değineceğiz. Cumhuriyet SOİa genİŞ t a b a n Yılmaz hderhğindekı 55. hükümet onayJanarak göreve başladı. Başbakan Yılmaz, "Sıvıl, demokrat, özgürlükçü bir uzlaşma hükümetıyız" dedi. 3 partınin ortakJığı, CHP ve MHP'nın dışandan katbsı ve ışçı örgütlennden ışveren kuruluşlanna kadar geruş bır kesımın desteğıyle kurulan hükümetin "gemş tabanlı uzlaşma" nıtehğının DYP kökenlılerle pekıştiğıne ışaret edıldı. 9 DYP kökenli rahatSIZ ettİ Yılmaz, muhaliflerini de kabıneye alırken Başbakan Yardımcısı Ecevıt'in partı ıçi muhalefet temsılcılenne görev vermemesı dıkkat çektı. Kabinede DYP kökenli 9 mılletvekıhnın yer alması ANAP'ta rahatsızhk yarattı. DTP'lı Başbakan Yardımcısı îsmet Sezgın'ın Milh Savunma Bakanlığı'na da atanmasıyla 3 partınin MGK'de temsilıne olanak sağlandı. Parlamento aritmetiği ANKARA (CumhuriyetBürosu)- Tur- kıye Cumhunyetı'nın 55 , ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ın 3 hükûmetı Cumhurbaşkanı Siıkyman Demirel tara- fından onaylanarak goreve başladı Baş- bakan Yılmaz, "Zor bir görev üstlemiik Shü, demokrat, özgurlukçu bir uziaşma hükümetryiz" dedı. Koahsyon parölen- nın lıderlen erken seçım tanhı anmadan "Önce ahyapı hanrlanacak" mesajı ver- dıler Yılmaz. son kongrede genel başkan adayı olarak karşısına çıkan Izmır Mıllel- vekılı Işın Çekbi'nın de aralannda bulun- duğu muhalıflenne kabmede yer verdı Başbakan Yardımcısı BûlentEoevit'ın ıse partı ıçı muhaJefet temsılcılenne gorev vermemesı dıkkat çektı Kabinede DYP kökenlı 9 mılletvekılınm yer alması ANAP'ta rahatsızhk yarattı 3 partmın ortaklığı, CHP ve MHP'nın dışandan katkısı ve ışçı örgütlennden ış- veren kuruluşlanna kadar genış bır kesı- mın desteğıyle kurulan hukumetın "geniş tabanh uziaşma'' nıtehğının DYP koken- lılerle pekıştiğıne ışaret edıldı Huküme- tın bu nıtehğının, REFAHYOL donemın- de yoğunlaşan rejıme yönelık tehdıtler ve kadrolaşma nedenıyle kamuoyunda do- ğan "siyasette ve devlette onanm beklen- tisuıi" arttırdığına dıkkat çekıldı mArkasıSa.l7,Sü.3'te RP ANAP DYR DSP CHP DTP BBP MHP Bağftmstz Boş 154 133 *m „ 67 49 12 8 2 20 2 Girmeyecek Toplam 1 Başbakan Basb. Yrd. ve Devlet Bakanı Başbakan Yrd. ve Savunma Mesut Yılmaz Bülent Ecevit fsmetSezgin Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Oev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı KOAIİSYON PROTOKOLÜNDE SEÇÎM TARİHİYOK Hedef, gergiııliği ortadan kaldırmak • Mesut Yılmaz başbakanlıgında kurulan ANAP-DSP-DTP koalisyonu, ılk hedeflenm "ülkeyı, 54 hükümet tarafindan ıçine duşurulduğü rejım ve devlet bunahmından kurtarmak, toplumdakı gergınJığı kaldırmak ve uzlaşmayı güçlendırmek, ahlaki yozlaşmayı durdurmak" şeklınde belırledı • Ana unsurlannı, kesıntısız 8 yıllık temel eğıtım, ahlaksızlık ve yolsuzluklarla mücadele ıle seçım altyapısına yönelık yasal düzenlemelenn oluşturduğu koahsyon protokolünde özelleştırme ve erken seçımden soz edılmedı Cüneş Taner HüsamettinOzkan Yucel Seçkiner Işriav Saygu H. Sami Türk Salih Yddırun Rıfat Serdaroğlu Oev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı Metin Gürdere Ş. Sina Giirel AhatAndkan IşmÇelebi Mustafa Yılmaz Refaiddin Şahin Burhan Kara ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mesut Yümaz'ın başbakanlıgında ku- rulan ANAP-DSP-DTP koahsyonunun protokolûnun belırleyıcı unsurlannı, ke- sıntısız 8 yıllık temel eğıtım. ahlaksız- lık ve yolsuzluklarla mücadele ıle seçım aJtyapısma - yoneiık yasal düzenlemeler oluşturdu Protokol- de, Mıllı Guvenhk Kurulu'nun 28 şubat tarıhh toplantısında "hıda" geçılmesını ıstedığı 8 yıllık zo- runlu temel eğıtımın uygulanmasma ılış- kın tanh amhnaması dıkkat çektı DSP'nuı gorüşlenyle paralel- lık taşıdığı gözlenen protokolde, özelleş- tırme ve erken seçım- Ortaklar makamlarını terk etti • 7. Sayfada Bakanların özgeçmişi • 4 ve 5. Sayfalarda Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Dev. Bakanı • Adalet icisleri den de soz edılmedı Koalisyonu oluş- turan parülenn "ülkeyi 54. hükümet ta- rafindan içine düşfirüidüğfi rejim ve devlet bunahmından kurtarmak. top- lumdaki gcrgınliği kaldırmak ve uzlaş- mayı güçlendinnek, ahlaki yozlaşmayı durdurmak" amacıyla hükümette yer aldığı vurgulanan protokolde. Temel eğitim kurumlannda zorunludin kültü- rii ve ahlak oğretimine devam edüecegi: bunun dışındaki din eğirimi ve oğretuni- nin ailelerin istemine bağlı olarak devle- tin gozetim ve deoett- mi amnda verilecegi" vurgusu yapıldı ANAP, DSP ve DTP genel başkanlannın ımzasını taşıyan 4 sayfalık koahsyon protokolûnun tam metnı şoyle Anavatan Partısı, Demokratık Sol Partı v e Demokrat Turkıye Parüsı, ulkeyı 54'ün- cu hükümet tarafin- dan ıçıne duşunıldû- ğu rejım ve devlet bu- nalnnından kurtarmak, toplumdakı ger- gınlığı ortadan kaldırmak ve uzlaşmayı güçlendırmek, ahlaki yozlaşmayı dur- durmak, kamu yonetımındekı yıpran- MArkasıSa. 17,SH l'de CavitKavak Dısisleri EyüpAşık Maliye R. Kazun Yütelen HasanGemici Mehmet Batalh Ottan Sunguriu Murat BaşesgioğJu Milli Eğitim • Bayındırlık • Sağlık Ulastırma • Tarım İsmail Cem Zekeriya Temizet Hikmet lluğbav YaşarTopçu H. tbrahnn Özsoy Necdet Vleaar Mustafa Taşar Nami Çağan Yalım Erez CumhurErsümer Istemihan Talay tbrahim Gürdal Ersin Taranoğhı İmrenAykut TEKEL FtYATLARI YÜZDE 20 ARTTI REFAHYOI^ian veda zammı• REFAHYOL gıderayak Tekel ürünlenne yüzde 20 oranında zam yaptı Tekel Genel Müdurlufü'nden yapılan açıklamada, gırdı mahyetlennde ve dovız kurlannda onemlı artışlar meydana geldığı belırtılerek yeni ayarlama sonrasmda uzun Maltepe, Samsun, Yeni Harman'ın fıyatının 75 bıne, kısa Maltqje ve Samsun'un 60 bıne, Tekel 2000'ın (uzun) 150 bıne, büyük Yeni Rakı'nın 750 bıne çıktıgı kaydedıldı • 11. Sayfada DIŞtŞLERİ BAKANPN1N ÖDÜNÜ Çiller'in Kıbns skandalı • Dışışlen Bakanlıgı Musteşar Yardımcısı Buyukelçı Inal Batu ıle Kıbns'ın garantörlerınden Ingıltere'nın Özel Temsılcısı Sır Davıd Hannay arasındakı sert gorüşme, yaklaşık 7 sayfalık tutanakJara da yansıdı Hannay, Batu'nun sert yanıtlanna yol açan konuşmasında, Çıller'm, "Dışışlen Bakanı" olarak Kıbns'ın AB'ye üyelığınm Turkaye'den önce olabıleceğı yolunda buyük bır ödün verdığını soyledı • 9. Sayfada Yargidan ö z e r CİHer'e ret Özer Çıller'ın, Kanal D'de yayımlanan ana haber prograrrunda, kışılık haklanna saldınldığı gerekçesıyle Matıld Manukyan'ın öldürûlen şoförü Mehmet Urhan'ın oğlu hakkında açtığı 6 mıiyar lıralık manevı tazmınat davası reddedıldı • 17. Sayfada CHP YENİ HÜKÜMETE ŞART KOŞTU • 7. Sayfada İSTİFALARDAN ÇtLLER SORUMLU TUTULDU • 5. Sayfada DYPDEN BİR İSTIFA DAHA • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Son Şans... SAVCIGOKTURK YARGIONUNDE • 6. Sayfada Ulkemız 55 hukumetı kazandı Bır de Başbakan, Mesut Yılmaz1 Kımı kaygılaria kuşkulanmızı bır yana bırakıyor ve yeni hukumetın başanlı olmasını dılıyoruz Mesut Yılmaz, oyle boyle bır başbakan değıl dost- lar "Vatan kurtaran aslan " fazla yabancı bır deyım Tur- • Arkosı So. 17,SH1 'de Sıvas katliamı Şehitler anılıyor• Bundan 4 yıl önce Sıvas'ta din dın yakılan 37 aydın, dûzenlenen etkınlıklerle arulıyor Sıvas katlıamının yıldönûmu olan yann, saat 12 OO'de Ankara Tandoğan Sıhhıye Köprûsu'nde "2 Temmuz Demokrası ve Laıklık Mıtıngı" gerçekleştınlecek • 3. Sayfada Borsa rekora alıştı • Geçen hafta DYP ve RP'den gelen ıstıfalara sevınen tstanbul Menkul Kıymetler Borsası, dün de hükümetin onaylanacağına ılışkın beklentılerle bırlıkte rekorlanna devam ettı Borsa gunü 1875 puandan kapattı • 10. Sayfada BORSA ODun 1857 öncekı 1815 DOLAR ûDun 148.300 öncekı 147.100 MARK ODun 85 300 Öncekı 85 000 ALT1N ûDun 1.603.000 Öncekı 1.599.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kılavuzu Çiller Olanın... 55 hukumetın protokolûnun "gınş"lumces[ şoyle• "ANAP, DSP ve DTP, ulkeyı 54 hukumet tarafin- dan ıçıne duşünjlduğu rejım ve devlet bunalımından kurtarmak, toplumdakı gergınlığı ortadan kaldırmak ve uzlaşmayı güçlendırmek, kamuyonetımındekı yıp- ranmaya son vermek, temız toplum özlemını gerçek- leştırmek, ulke ekonomısını yenıden uretken nıtelığe MArkosıSa. 17,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog