Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI MICAP OFLUOĞLU aynada 250.00071. Çağ Pazartarra A.Ş. >erebatan Cad Salkıtnsoğut Sok No 9/B CaöalcSu-lra'itul "el 514 01 96 95 Postaçekıno 666322 Cumhuri Şehı $ ÇAGDAŞ YAYINLARI NAZAN AKSOY rönesans ingilteresinde türkler 200.000TL Çag Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsc^ut Sck No 9 B Cağaıoğlu/fetanbul "e 51 4 C1 96 "95 Posta çekı no 566322 73. HL SAYI 26117 / 75000 R (KDV ,çınde) KURUCUSU. VUNUS NMİ (7924-1945] BAŞYAZARI: NUfe) N/IDt (1945-1991) 9 NİSM11897 ÇARŞMnA 2425 f in yürürlükte olması dışında hiçbir bilgi yok Hııkıık devletinde • Gizlı yasa Resmi Gazete'de yayımlanmadı, TBMM Tutanak Dergisi'nde yer almıyor, TBMM 4. Dönem Dergısf nde ise yalnızca adı ve numarası behrtiliyor ve gızli olduğu vurgulanıyor. Ancak yasa bugün de yürürlükte. Gizlı yasa, 1934 yılında 49 mılyon 500 bın lıralık taahhüt harcaması yapılmasına ilışkin. Aynı yıl Türkıye Cumhuriyeti bütçesı ise 184 mılyon 81 bin lira. • Hukukçular, bugün devlet adına kirli işleri açığa çıkan kimı polıtıkacı ve yüksek bürokratlann eylemlennın yasallığım. bu yasaya ya da bu yasanm olanak sağladığı ötekı gizlı yönetmeliklere dayandınp dayandırmadıklan sorusunu gündeme getinyorlar XYDN BVGJNln hateri • 3. Sayfada Idare mahkemesi, İçişleri Bakanı Akşener'in emniyet atamasmı yasadışı buldu Yargı tlıırdıırdıı l î P f i f n ^ at»fcîstlenb • Ankara 5. îdare Mahkemesi, Meral Akşener'in emniyetteki operasyonunu yasadışı bularak 'içişleri Bakanlığı savunmasını beklemeye gerek görmeden' oybirliğiyle durdurdu. içişleri Bakanlığı'nın mahkeme karannı 30 gün içinde uygulaması gerektiğine işaret edilirken, bakanlığın aynı süre içinde itiraz edebileceği belirtildi. Meral Akşener'i 'konken kraliçesi' olarak niteleyen CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, içişleri Bakanı'nın yargı karannı yerine getireceğini sanmadığını bildirdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- 1dan yargı, îçışle- n Bakanı Meral Akşener'in, Başbakan Yardımcısı Tansu Çfller'clen aldığı talımat doğ- rultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yaptığı ope- rasyonu hukuka aykın bul- du Ankara 5 Idare Mahke- mesı, Cumhurbaşkanı Söky- man Demirerın de "yasadı- şı" bulduğu ışlemın yurûrlu- ğunü, "tçişleri Bakanlığı sa- istiklal Marsı'nı erkeklerin okuması istendi Kadın sesine yasaklama• Başbakan Necmettın Erbakan'ın, kendısının katıldığı devlet törenlennde kadın sesının yer almadığı Istiklal Marşı'nın çalınması talımatını verdığı bıldınldı. Devlet Opera ve Balesi'nın hıçbır temsılını ızlemeyen Kültür Bakanı lsmail Kahraman da "Halk dans etmez" gerekçesiyle Devlet Halk Danslan Topluluğu'nun ismını "Devlet Halk Oyunlan Toplululuğu" olarak değıştırdi. • 5. Sayfada 'oy-vunmasını beklemeye gerekgörmeden' bırlığıyle durdurdu. Alaaddin Yüksel'ın oncekı gun yürûrlü- ğün durdurulması ve işlemın ıptalı ıstemıy- le bolge ıdare mahkemesıne açtığı davanın görüşülmesıne Ankara 5 Idare Mahkeme- si'nde dun başlandı. Turan Karakava'nın başkanlığında toplanan mahkeme heyetı, yaptığı ılk ıncelemede, "oybiriiği'' ıle "işle- min yürüriüğünün durdurulmasına" karar verdı lCararda, dava konusu edılen ışlemın "hukuka ajkın" olduğu bıldınldı Başba- kanlığa bugun gondenlmesı beklenen ka- M Arkası Sa. 19,Sü.l'de TÜSİAD Toplanüda rapor gergiııliği • TÜSİAD'm hazırladığı "Türkıye'de Demokratikleşme Perspektıflen" adlı rapor bu kez kendı içinde tartışmalara neden oldu. Gergın geçen Yüksek Istışare Konseyi toplantısmdan sonra bır açıklama yapan Konsey Başkanı Bülent Eczacıbaşı "Rapor yazanı bağlar" yorumunu yaptı. • Eczacıbaşı, rapora muhalif üyelenn alternatif bır rapor hazırlamasının demokratik olgunluğun bır ıfadesı olduğunu söyledi • 4. Sayfada UĞUR MUMCU Kazaıı IsraiPde ısrarlı • Mumcu Komısyonu'na bilgi veren Adalet Bakanı Kazan, sahte olduğu MİT Müsteşan Köksal tarafından açıklanan ve Mumcu cınayetının lsrail kaynaklı olduğu savına yer venlen belgeyı yenıden gündeme getirerek, Mumcu'nun lsrail tarafından öldurülmüş olabıleceğı ıddıasını yineledı. I 7. Sayfada YARGITAY Kıırban derisi THK'nin • Yargıtay, köktendıncı vakıflann goz dıktığı kurban denlennı toplama yetkısının sadece Türk Hava Kurumu'na aıt olduğu yonunde karara vardı Kurban densı, fıtre ve zekât toplama yetkısı THK'de bulunmasına karşın Istanbul'daki bazı vakıf, yurt ve demekler apartmanlara kurban zarfı dağıtıyor. • 6. Sayfada Bu gece ve her gece saat21.00'de "SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! MHP lideri Alparslan Türkeş, on binlerce kişinin katılımıyla Ankara'da toprağa verildi Cenazenamazında siyaset• Ankara dün tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Cenaze töreni ıçin Ankara'ya gelenler sabahın erken saatlerinden itibaren trafığı kılıtledi. BayındırTıp Merkezı'nden alman Türkeş'in cenazesı kortej eşlığinde önce TBMM'ye, daha sonra parti merkez binasına getirildı. Çeşıtli pankartlar ve Türkeş'in fotoğraflannı taşıyan MHP'li ve ülkücü topluluk "Başbuğ ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Geçirdığı kalp knzı sonucu cuma günü olen MHP Genel Başkanı Alparslan Tür- keş, bınlerce kışının katılımıv - la Atatürk Orman Çıftlığı ıçın- de düzenlenen mezarda topra- ğa venldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, ba- bası içın Kocatepe Camısı'nde kılınan cenaze namazının ar- dından yaptığı sıyası konuş- mayla şaşkınlık yarattı Tür- keş. "Yetiştirdiğin mihonlarca Türkle senin yolunda vürüme- ye bugün yemin ettik" dedı. Susurluk kazası sonrası or- taya çıkan "devlet içi çete ör- gütienmesi" bulgulannın oda ğındakı ısımlerdeneskı Içışle- n Bakanı Mehmet Ağar ıle Abdi tpekçi cınayetının sanık- lanndan OralÇeİik'ın de katıl- dığı tören sırasında. "salavat vetekbir"getınlerek "Başbuğ ölmez, vatan bölünmez" slo- ganlan atıldı, •'Türke kefen bi- çenin öliimü korkunç olur. Tann Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız" pan- kartlan taşındı Cenaze torenı ıçın çeşıtli ıl- lerden adeta akın olması nedenıyle dün sabaha karşı saat 03 OO'ten ıtıba- ren Ankara'ya gınş yollan tıkandı Bu saatten itibaren gelen MHP yanlılan Bayındır Tıp Merkezı önunde bınk- • Törene katılan Eski İçişleri Bakanı DYP Milletvekili Mehmet Ağar'a ülkücüler "Bozkurtlar yuvaya" diye bağınrken Trabzonsporlu Ünal, Fenerbahçeli Rüştü ve Abdi îpekçi cinayetinden yargılanan Oral Çelik de ön sıralarda yürüdü. Kocatepe Camisi'nde kılınan namaz sonrası Tuğrul Türkeş'in konuşması dikkat çekti. Türkeş, "Yetiştirdiğin milyonlarca TürkJe senin yolunda yürümeye bugün yemin ettik" dedi. • Başbakan Yardımcısı ve Dışişlen Bakanı Tansu Çıller'in yanından aynlmadığı Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş cami çıkışında bozkurt işaretı yaptı Saatler süren yürüyüşten sonra mezar yerine ulasan kortejdeki bir grup ülkücü boş tabutu alarak sloganlar eşliğinde yürüdü. 7 bin polisin görev aldığı tören sırasmda polis telsizlennden sık sık "İşte bugün görev günü. Onun için elimizden geleni yapacağız'^ anonslan geçildı TOREN TBMM önüne getirilen Türkeş'in cenazetörenineBaşbakan Erbakan, Çiller, bakanlar ve çok savida miUetvekili kaüldı. (Fotoğraf: HASAN AYDIN) Ocaklan Genel Başkanı Azmi Kara- mahmutoğhı ve genel merkez yönetı- cılen yürüyerek kortejın düzenli bır bıçımde yol almasını sağlamaya çahş- tılar. Cenaze arabasının arkasında da me>e başladılar Tuğrul Türkeş de sa- at 08 45'te bır grup partiliyle bırlıkte gelerekbabasının cenazesını Bayındır Tıp Merkezı morgundan aldı. Yoğun kar yağışı altında bınlerce kışının ka- tılımı nedenıyle yaşanan ızdıhamdan dolayı ana yola güçlükle çıkabılen ce- naze arabası, Eskişehır Yolu'ndan kent merkezıne doğru harekete geçtı. Cenaze arabasının önünde Ülkü Tuğrul Türkeş. Mehmet Ağar, Devlet Bakanı BekirAksoy. onlann bırkaç sı- ra arkasında da Trabzonsporlu mıllı \ArkosıSo.l9,Sü.3'te Çatlı'nm çelengi gizlendi AVKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - MHP Genel Başkanı PA- parslan Türkeş ıçın düzenlenen cenaze torenı, 1980 öncesı sı- lahlı eylemler nedenıyle yargı- lanan eski ulkucu mılıtanlan da bır araya getırdı. Türkeş ıçın TBMM'de düzenlenen törene eşı Seval Türkeş, çocuklan, TB- MM Başkanı Mustafa Kaiemli. Başbakan Necmettin Erbakan. Başbakan Yardımcısı Tansu Çil- ler. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevh, CHP Genel Başkanı De- niz BaykaL Türkeş'Ie çatışarak MHP'den aynlan Büyük Bırlık Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu. Bakanlar Kurulu üyelen ve mıllervekıllen ıle bır UArkusıSo. 19,Sü.3'te MHP'DE FARKLI HESAPLAR • 19. Sayfada Erbakan'ın îsrail talayyesiSeçmenine mesaj verdi Başbakan Erbakan, İsrail Dışışleri Bakanı Davıd Levı'ye basm önünde sert bır çıkış yaparak seçmenlenne mesaj verdı. Levı'nın elini sıkmayan Erbakan, görüşmenin basına kapalı bolümünde bu tutumundan çark ettı. Levı, Erbakan'ın baş başa ıken kendısıne çok dostça davrandığını söyleyerek "Görüşmenin sonunda çok sıcak bir el sıkışmamız oldu" dedı. I 7. Sayfada Filistin'den Türkiye'ye çağrı Fıhstinuı Türbye Büyükelçısi Fuat Bin Mahmut Yasin, Ankara'nın, Israıl ile yaptığı ikilı askeri ve ekonomik işbirliği anlaşmalan aracılığıyla bu ülkenin Doğu Kudüs'te yeni yerleşım birimleri kurma karannı gen alması için baskı kurmasını istedi. Fuat Bin Mahmut Yasin, "Türkiye hep banş ve özgürlük yanhlannın yanında yer almıştır" dedı. I 7. Sayfada Ortadoğu'da ipler kopuyor ABD Başkam Clinton'la lsrail Başbakanı Netanyahu'nun görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Netanyahu, yaptığı açıklamada Yahudi yerleşimlennın süreceğini vurguladı. Clınton ise Netanyahu'nun "ABD arabuluculuğunda htzlandınlmış banş görüşmeleri" teklifıni reddettığini belirttı. Yaser Arafat, Netanyahu'nun tavnnın 'banş istemediğı' anlamına geldıgıni söyledi. • 11. Sayfada BORSA ODun 1532 Oncekı 1532 MARK ûDun 76.550 Oncekı 76.450 DOLAR ûDun 130.850 Oncekı 130.100 ALTİN ûDun 1.473.000 Oncekı 1.464.000 DYP BURSA MİLLETVEKİLÎ CENKÇİLER ÖLDÜ • 19. Sayfada KABLOLU TV GÜÇSÜZ M 17. Sayfada 'KÂRLI KİTİ KAÇIRMAYIN' • 9. Sayfada CAZCI VVYNTON MARSALİS'E PULlTZER • Arka Sayfada AVNİ DİLLİGİL TİYATRO ÖDÜLLERİ BELİRLENDİ B 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK Devleti, Devlet Olmaktan... Yeşıl bayrağı yasaklamak, zaman zaman Atatürkçü gösterıler yapmak, laıkliği genış ınanç ozgürluğüne bağ- lamak... Bu ve benzerı gösteriler tumuyle gerıcı yuttur- ması. Asıl amaçlarını örtmeye çalışan sıs perdesi. Takkelı gericıler, ona destek verenler yalanla dolanla halkın gözünü boyamayı büyuk hızla sürdüruyorlar. Asıl hedeflerını saklamıyorlar. Devleti önce devlet olmaktan çıkarmak, sonra ele geçırmek. Sozcülen, sazcılan lafa "YaklaşıkbiryıldırTürkiyeger- m Arkası Sa. 19, Sü. l'de ve her perşembe... GU1VDEM MUSTAFA BALBAY ve her çarşamba. Medya-MHP Kucaklaşması Ankara'da dün zor bır gündü... Yollan önce kar, son- ra polıs kestı. Gazeteye yürüyerek gelmek biraz çılelı ol- sa da ıstemedığım bir şey değildı. / Geçerken uğramamak ayıfj olur deyip Kuğulu Park'ın kuğulanna da selam vererek büronun yolunu tuttum... Başkent beyaz sürprizlere hazırdır ama, nisanda ola- nına pek rastlamamıştık. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş dün törenle toprağa venldi. Anadolu'nun, "hoşgorû" geleneğıdir- "ölenin ardından kötü konuşulmaz..." • Arkası Sa. 19,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog