Bugünden 1930'a 5,485,930 adet makaleKatalog


«
»

ÇÇAĞDAŞYAYINLARI H İ KRET Ç E T İ N K A YA sancılı yıllar kusatılmış sokaklar ' 300.000TL Çağ P-aariima A.Ş YereCatan Cad SalVımsogut Sok. No 9,B ta-Dul Tej5*4 01 96/95 Posta çek> no 666322 Cumhuriy OU* $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI İ L H A N S E L Ç U K düşünüyorum öyleyse vurun * 3t \ \ Çağ Pazariama A Ş. Veıebatan Cad SalkımsoğLt SOK NO 9/B ' Caualoaıu'lstarbjl Tel51Oi 96 95 Posta çekı no 666322 73. Y l SA*\: 28116 / 75000 Tl (KDV ıçmde) KURUCUSU. YUNB MADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NJUft NADİ (7945-7997) 8IİSMM997SJUJ Türkiye'ye 100 milyon dolarlık krediyi askıya alan Dünya Bankası'nın özelleştirme raporu: KİTleri yabancıLarasatnı Işçi ücretleri yüksek Özelleştirmeyi yargı engelliyor Dünya Bankası'nın raporunda, enerjiErdemir'in ardından Petkim, Petrol.Ofisi ve rafinerilerin satılacağına dikkat çekilen Dünya Bankası raporunda, işçi ücretlerinin yüksek tutulduğu, sendikalann güçlü olduğu kaydedildi. Yurtdısındakilere emeklilik BORSA ODun 1532 Öncekı 1570 DOLAR ûDun 130.100 Öncekı 128.300 MARK oDun 76.450 Öncekı 76.700 ALTIN ûDun 1.464.000 öncekı 1.440.000 sektöründeki özelleştirme uygulamalannda da yargı engeline takılmasının, yabancı sermayeyi özelleştirilecek Kamu İktisadi Teşekkülleri'ne yatınm yapmaktan alıkoyduğu savunuldu. Raporda bugüne kadar yapılan ihalelerde küçük işletmelerin satışa çıkanldığı, yabancı sermayenin bu aşamadan sonra devreye gireceği belirtildi. IMF de aynı görüşte IMF heyetinin de yabancı sermayenin satışı planlanan büyük işletmelerin ihalelerine "reel ücretleri yüksek bulduğu" için katılmadığını ilettiği öğrenildi. EBU YBBfta hahsri • 7. Sayfada INOZOR ve her çarşamba... PERSEMBE Özelleştirme Yasası Kösk'te Turist emekliliğe veto Demirel inceliyor • Yurtdışmda bir gün kalmış olanlann bile 12 bin 500 dolar yatırmalan karşılığında emekli olmalannı öngören yasa Cumhurbaşkanı tarafından veîo edildi. Demirel'in vetosuyla REFAHYOL'un kaynak paketlerindeh beklediği gelir hedefi önemli bir darbe yedi. Hükümet bu uygulamadan 1 milyar dolar gelir bekliyordu. • 6. Sayfada • Anayasa Mahkemesi, Özelleştirme Yasası'nm, değer tespit yöntemleri ve ihaîelere ilişkin maddelerinin iptali istemini bugün esastan görüşmeye başlayacak. Hükümetin, olası iptalin ihaleîeri etkilememesi için karan beklerneden çıkardığı yasa da Cumhurbaşkanı Demirel'in onaymı bekliyor. • 7. Sayfada Manavgat suyu DSÎ'den kuşkulu ihale • Manavgat suyunun işletilmesi ihalesiyle ilgili olarak REFAHYOL'a ağır suçlamalarda bulunan Martı Denizcilik Yönetim Kiirulu Başkanı Erol Yücel, bazı kişilerin kendisine "Manavgat suyunu yalnızca Libya'ya satalım ve îsrail devre dışı kalsın" şeklinde sözleşme imzalaması için baskı yaptığını söyledi. • 3. Sayfada 'Çiller'e artık kimse inanmıyor' |Başbakan Yardımcısı hakkmdaki çete ve yolsuzluk suçlamalan Batı basmında geniş bir biçimde yer almaya başladı Dış Haberler Servisi - Dışışlen Bakanı Tansu ÇiUer hakkındakı Isıızluk ve çete ıddıalan Batı ba- ı gıderek daha genış yer alı- îD'nın onde gelen gazetele- rindetı The New York Tımes'ın bı- nncı sayfasında - Kuşku bulutu Türkiye'nin eski başbakaıuıu san- yor" haben dikkat çekerken lsvıç- re'nm onde gelen gazetesı Basler Zeıtung'da yer alan bır yaada, Dı- şışlen Bakanı Tansu Çıller'ın de- mokratıkleşme konusundakı vaat- lennı yenne getınnemesı nedenıy- le tum inandıncılığını yıtırdığı vur- gulandı New York Tımes'ta Step- hen Kinzer ımzasıyla yer alan ha- ber-yorumda, "Tansu ÇilJer 1993 ydında başbakan seçildiğinde. Ba- tılı liderlerle birlikte mihonlarca Türk buna sevinmiştL O, ûlkesini gelecek > uzvılataşıyacak ideal bir li- der oiarak gorülmüştü. İngilizce bi- lea bir ekooomigt, Müsliunaıı bir ülkede kadın politikacı \e köktenci- liğin giderek guçlendiği bir botgede sadık bir laiklik savunucusm du. A- ma son dört yıl içinde çok şe> değiş- ti. Çiller, bugün Dışişleri Bakanı ve İslamcı bir partinin ttderliginddd koalisyonun üyea 77 denıldı ANAP lıden Mesut Ydmaz'ın, koalısyon ıçın "Hükümet ortakhğı değü, suç ortaklığı kurdular" söz- MArkasıSa. 17.SÜ. 3'te ve her perşembe Cumhuriyet le birlikte. Sahte pasaportla hac yolculuğu • RP'li siyasetçılenn referans verdiğı altı şırketin 400 kişiyi 'işçi' statüsuyle hacca götürmeye kalktıgı ortaya çıktı Olayla ilgili olarak 8 kişı gözaltına ahndı. BANUSAUVIAN ANKARA - Kontenjan sınır- laması nedenıyle hacı olmak is- teyenlerden bazılinnın para karşılığında "işçi" statusunde Suudı Arabıstan'a götürülmek ıstendığıortaya çıktı RP'li sıya- sılenn referans verdıklen ılen sürülen 6 şırket aracılıgıyla hac- ca gidecek olan 400 kışının bel- gelennın sahte olduğunun belır- lenmesı üzenne. olayla ılgılı olarak 8 şırket çahşanı gözaltı- na ahndı RP'lıÇalışmaveSos- yal Guvenhk Bakanı NecatiÇe- lik'ın Iş ve İşçi Bulma Kuru- mu'na genel mudür olarak ata- MArkasıSa.l7,SiL3'te Konya'da türban cinayeti • Türbanlı bır öğretmen, başörtüsü takmadığı gerekçesiyle emekli öğretmen olan annesı Songûl Ozgüven'ı bıçaklayarak öldürdü. Uzun süredır bır tankata üye olduğu öne sürülen Ayşegül Ozgüven tutuklandı. • i. Sayfada Polise teslim olan YaşarÖz, (sağda) Çat- lı'yı tanıdığuu, kaçakçıhkla ilgili olarak FBI tarafından arandığını ve hakkında tutuklama karan olduğunu söyiedL (Fotoğraf KEREM ILGAZ) • Susurluk kazası sonrası adı birçok olayla gündeme gelen Yaşar Öz, "Ülkem için yaptıklanmın açıklamasını ilgililerin yapması gerekiyor. Ülkem için yaptığım çok şey var" dedi. • Haluk Kırcı ve Abdullah Çatlı ile birlikte hareket etmediğini, ancak Çath'nm yakını olduğunu belirten Yaşar Öz, "Çatlı gibi görev yaptım. Devletin bazı kademelerinden birtakım talimatlar aldım. Yardım görmedim, ancak 'olur' gördüm. Devletin içinde kutsal görevlerde bulunmuş insanlar töhmet altında bulunduğu için geldim" diye konuştu. Öz: Çatlı gibi görev yapümİstanbul Haber Servisi - Su- surluk kazasından sonra orta- ya atılan ıddıalarla ılgılı yürü- tülen soruşturma kapsamında hakkında çok sayıda suçlama ve gıyabı tutuklama karan bu- lunan Yaşar Öz. İstanbul Asa- yış Şube Müdurlüğü'ne teslim oldu Devletin bazı kademele- nnden talımat aldığını söyleyen Öz, "Devlet için kutsalgörevlerde bulunmuş insanlar töhmet aranda olduğu için tes- lim okhım" dedı Geçen günlerde Shovv TV'de yayımlanan "ObjektiT' progra- mına çıkarak dün ıçın tstanbul Emnıyet Mudürluğü'ne teslim olacağını bıldıren Akşener: emrederim • Emniyete baskın operasyon düzenleyen Akşener, Fatih Sultan Mehmet'ın sözünü anrmsatarak, "Ben padışahım; emrediyorum gıdeceksin, emredıyorum geleceksın. Ben hakkımı kullandım" dedı. • 5. Sayfada 'Halkın alternatif raporu' • Aralannda bazı siyasi partilerle demokratik kitle örgütleri ve meslek kuruluşlannın da bulunduğu platform, TBMM Susurluk Araştırma Komisyonu'nun raporuna alternatif raporu 13 nısanda açıklayacak. • 17. Sayfada Öz, Aşayış Şube Mudürluğü'ne telefon ederek kendısmı almalannı ıstedı Asa- yış Şube Müdurluğü'negıden ekıpler Öz'ü saat 10 O5'te Gayrettepe'ye geftr- dıler Bodrum'da benzın ıstasyonu sahı- bı olduğunu belirten Öz'ün üzennden "Turhan 4lünörs" ve "Cenap Aksov" adına düzenlenmış sahte nüfus hüvıyet cüzdanlan, pasaport ve sılahtaşıma bel- gesı çıktı. Yaşar Oz hakkında, Susurluk kazasmdan sonra ortaya atılan ıddıalar- la ılgılı yürütulen soruşturma kapsamın- da "cürümişlemekamacrylaohışturulan teşekkûle üye olmak", "sahtecüik" , "6136 sayıh Ateşli Silahlar Kanunu'na muhaJefet" ve "uyuşturucu kaçakçıta- ğı" yapmak suçlanndan gıyabı tutukla- ma karan bulunuyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gazete- mArkasıSa.l7,SH8'de ANAP'lı Somuncuoğlu açıkladı 6 MHP'ye büyük transfer durdu' • Genel Başkan Alparslan Türkeş'ın ölümünden sonra MHP tabanına göz diken merkez sağ partilerden bir grup milletvekilinin bir süre önce MHP'ye geçmeye hazırlandığı ortaya çıktı. • ANAP'lı Sadi Somuncuoğlu, Meclıs'te temsil edilen partilerden bır grup milletvekilinin bu hafta içinde MHP'ye geçmesı için organızasyon yaptığım, ancak Türkeş'in ölümü nedeniyle bu kararlannı şimdilık durdurduklannı, MHP'nin yeni lidennin belırlenmesinden sonra yeniden karar vereceklerini söyledi. DÖROANE KOCAOÖ-irnon haberf • 4. Sayfada Ankara polisine cenaze alartm• Türkeş'ın cenazesı bu sabah saat 09.00'da Bayındır Tıp Merkezı morgundan ahnarak TBMM'ye götüriilecek TBMM'dekı töremn ardından cenaze MHP Genel Merkezı'ne getınlecek. Buradakı törenı, Kocatepe Camısı'nde öğle vaktı kılınacak cenaze namazı ızleyecek. Daha sonra kortej eşlığmde Beştepe"dekı anıtmezarda toprağa venlecek. • Yoğun güvenlık önlemlennın alındığı Ankara'da birçok cadde trafiğe kapatıldı. Cenaze töremne katılanlar, Türk bayrağı dışında mçbır bayrak ve pankart taşıyamayacak. Törende düzenı sağlamak ıçın 10 bın kışi görev alacak. • 4. Sayfada MHP'de Uder arayiŞI "Başbuğ'un yadigân" diye anılan Tuğrul Türkeş, yanşta yabuz ve rahat olmayacak. Daha önce Türkeş ile birlikte hareket edeceğı belırtılen Rıza Müftüoğlu'nun Muharrem Şemsek, Münır Terzioğlu, Turgut Altınok ve Mithat Altun'un da aralannda bulunduğu ekibin tarafına geçerek Türkeş'e karşı hderlık yanşma gırmeye hazırlandığı öğrenildi. YUSUF ÖZKJUira haben • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bu gece ve her gece saat21.00'de 'SÜREKLİ AYDINLIK İÇİN 1 DAKİKA KARANLIK" SADECE 1 DAKİKA unutma! Dağın Ardındaki Umut! Genç Hukukçular Derneğı'nde konuşan DSP lıden Bülent Ecevit: "Türkiye'ye darbe gelmektedır. Ama, orduyla değıl, Refah'la" diyor Dar sınırlı bır çevre dışında hemen her kesıme yerle- şen bır yargıyı da dıle getırıyor Ecevit: "RP, laık demokratik rejımı yıkmak, devlet bıçımıni de- ğıştırmek ıçın her turlü olanağı kullanıyor." Sonuçta, "RP darbesıne" karşı çozumu soyluyor: "Ama Türk halkı" dıyor "Bu darbeyı demokratik hu- MArkasıSa.l7,Sü.rde İsrail Dışişleri Bakanı David Levi'nin ziyaretine protesto • İsrail Dışişleri Bakanı Davıd Levı'nin Türkiye'yı ziyaretı, şeriatçılar tarafından hem Istiklal Caddesi'nde hem de İstanbul Ünıversitesi Merkez Binası'nda protesto edildi. tÜ'deki göstenye müdahale eden polıs, 5 kişiyi gözaltına aldı. •77. Sayfada • Almanya ve Fransa dışişleri bakanlanmn Türkiye'ye yapüğı zıyaretlerden önce gergınliğe neden olan Başbakan Necmettin Erbakan, Israıl Dışışlen Bakanı Davıd Levi'ye dün geç saatlere kadar randevu vermedı. • 8. Sayfada Cezayir'de yeni katliam Şeriatçılar 17 kişiyi daha öldürdü • Başkent Cezayir'in kuzeybatısındaki Tiaret yakınlanndakı Ayn Lehdıd'de 15 kışı daha boğazlan kesilmış olarak bulundu. Ülkenin güneybatısındakı Sıdi Abdulkerim'de de bır Islamcı lıder ile yeğeni boğazlan kesılmış olarak bulundu. • Geçen perşembe gününden bu yana Cezayir'de öldürülen sıvıllenn sayısının 100'ü aştığı belirtildi. Güvenlik güç lerinin geniş operasyonlar başlatöğı ve milıtanlann ağır darbeler aldığı bıldınlıyor. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Susurluk Rafta Demokrasi Latta... Susurluk Komısyonu mısyonunu tamamladı, raporu- nu yazdı, süresinin dolmasına birkaç dakıka kala, üç ni- san gecesı saat 24.00'edoğru TBMM Başkanvekilı Ka- mer Genç e verdi. Turkıye'de her sorun raporlu.. Süne zararlısına karşı alınacak onlemler komısyonu- nun raporu... Afetten zarar gören yurttaşlanmızın zarariarır.ı devle- MArkasıSa.l7,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog