Bugünden 1930'a 5,486,121 adet makaleKatalog


«
»

CAGDAŞ YAYINLARI U V U Z G Ö R seyahatname 25O.0O0TL ><Jaj >azarlara A.Ş. /ereoatan Cad Salkımsoğut S<* No 9 B Tel5UQ1 96/95 Por.acek.tno 666322 Cumhuri ($ ÇAĞDAŞ YAYINLARI T İ N Y İ Ğ E N 0 Ğ L U metelikten medyaya 300.000TL Çağ Pazarlama A.Ş. Verebatar Cad Salkımsoöut Sok Nc 9<B CâŞaloJ j IstanBa Tel 514 01 96'95 Posta çekı no 565322 78. Yl SAY: 28115 / 7500011 (KDV ıçinde) KURUCUSU: YUNUSIUDİ (1924-1945) BAŞYAZARt NMH) HN (1945-1991) 7MSIW1997PUffiTEa SO R U T L A R 6. ve 7. sayfalarda Erbakan, Akşener'le 1.5 saat görüştü. Demirel kararnameyi imzalamayacağı mesajı verdi Kriz tırmaıııyor Başbuğ ÖldiL. 1960'tan bu yana siyasal haya- tımızın dernirbaşlan arasında yer alan Alparslan Türkeş ara- mızdan ayrikü. Tûrkeş'in politikadaki yerini anlatmak için uzun lafa gerek yoktur; tek sözcükle MHP lide- rinin kimliği v-urgulanabilir: BaşbuğL Bu sözcükte MHP'nin militcr havası yansır; Tûrkeş'in emrii kumanda benzeri vönetim biçi- mi açıklanır: tarihtekiTürkbaş- buğlaruıa gönderme yapıhr; partive bağlı ülkiicü gençliğin Vipnumu ortayaçıkar; genel baş- .•puun demokrasKe bakışındaki otoriter boyut sergilenir. İnişli çıkışlı siyaset yaşamın- da ihtilaller ve hapishanelerie alışveriş içinde olan Türkeş, il- gûıç kişiliğiyle MHP'ye damga- sını vurmuştur. • Ancak bundan sonra ne ola- cakör?.. Bab'da 'Kral öldü, yaşasın kral' de>işiyle vurgulanan bir kural vardı; MHP'de Başbuğ öldü, yaşasın başbuğ' mu dene- cektir?.. Ülkücü gençlik adına konu- şantemsilci,bu soruya şu yanrtı getirdi:'"Başbuğ öldü, artık hiç- birzaman başbuğumuz olmaya- cak; bundan sonra parti genel başkanımız veya lıderimiz ola- bılir." Buyaklaşunın yaşamda neö\- çüde geçeıii olacağuu görmek için beklemek gerekiyor. Öteld partilerimizde liderler sultası yûrürken MHP'den demokra- tik bir açılım beklemek aşın iyimserlik olmaz mı?_ • 1990'hyıUardaTürkiye'de ts- lamcılık >üksetirken Tûrkçülü- ğü şiar edinen MHP'nin seçim- lerde yüzde 10'luk barajı aşa- .mayarak Meclis dışında kalma- sı nasıl açıklanabilir?.. Alparslan Tûrkeş'in eline 1991 \len sonrafirsatiargeçmiş- ti. Sovyetler'in yıkümasıyla Or- ta Asya Türk devletleri bağım- sızlıklanna kavuşmuşlar, Turan özleminJn önündeki duvaryıkd- mıştL "Adnyatik Denizi'nden Çin Seddi'ne kadar Türklük dünyası'nı bütünleştirmek ha- yali gerçekleşecek miydi?.. PKK'nin tırmandırdığı ctnik savaş da halkta şoven duygulan körüklüyor,Türkçü-Kürtçüça- bşması MHP'nin işine yaraya- cak bir ortam yaraüyordu. Bütfln bunlara karşın MHP'nin yeterince gelişmekte kıstr kalması nasılyorumlanabi- Br? MiUiyetçiliği İslamcüıkla yo- ğurarak Türkçülüğün kökenle- rine ters düşen bir sentez yap- makisteyen Tûrkeş'in bir yanlı- şa düştüğü anlaşınyor. Çünkü bu sentez sonuçta Refahçılara \a- ramış,şeriatçdar toplumda bes- lenen radikalizmin ürünlerini derfemişlerdir. İslamcıların et- kisindc kalan ülkücülerden bir böliımü de Türkeş'ten koparak Biiyiik Birlik Partisi'nikurmuş- iardu-. • Türkeş, ömrüniin son diü- mirde durulmuştu; şeriatçılık tehikesinj de sezmişti: ama sert d&nüş vapmaktan sakumordu; Reiihçılann oluşturduğu sakm- calın dile getirirken geç kalmış- ti. Tam bu sürece girmişken ya- şanını yitirdL MHP'nin Tûrkeş'in yerini dotiurması olanaksız; parti buıdan böyle başbuğsuz kala- CumhuriYel Demirel Uyardl Yasadışı biçimde atadığı Emniyet Genel Müdürü'nü baskın operasyonla koltuğuna oturtan Meral Akşener, Çankaya Köşkü'nden istediği kararnameyi çıkarma yolunu da tıkadı. Cumhurbaşkanı Demirel, hükümete uyanlannı sürdürürken, "Ben yaptım oldu devlette geçerli bir yöntem değildir? Bir gün sizin başınıza da gelir" dedi. Yüksel Danıştay'da Yüksel, görevden alınma karannın iptali ve yürütmenin durdurulması için bugün Danıştay'abaşvuracak. Danıştay'ın, yürürlüğü durdurma istemini birkaç gün içinde sonuçlandırması bekleniyor. Yüksel'in, mahkeme karanndan sonra Erbakan ve Akşener hakkında tazminat ve ceza davası da açacağı belirtildi. Koniltta görüşme MGK'ye sunulan irtica raporu nedeniyle Yüksel'in alınmasını isteyen, ancak emniyet baskmından rahatsız olan Erbakan, önceki gece konutuna çağırdığı Akşener'le görüştü. Akşener'in hazırladığı bir kararname, ANAYOL döneminde merkeze alınan 20 valiyi aktif görevlere getiriyor. • 5. Sayfada MHP'de genel başkanlık ibresî oğul Tuğrul Türkeş'ten yana Yazıcıoğhı yuhalandı 'Türkeş devlet mezarlığına gömülemez' • Tûrkeş'in devlet mezarlığına gömüleceği haberleri üzerine bir değerlendirme yapan DSP'lı Hikmet Sami Türk, 2549 Sayıh Devlet Mezarlığı Hakkında Yasa uyannca bunun olanaksız olduğunu bıldırdi. Türkeş'in cenazesi Emek kavşağında bulunan Atatûrk Orman Çiftliği içindeki çamlık alana defhedilecek. Keçioren Belediyesi'ne ait iş makineleri dün alandakı ağaçlan sökerek mezar yerini hazırladı. Türkeş için burada bir anıt mezar yapüacağı bildirildi. B 5. Sayfada İŞStZLİK SORUNUÇÖZÜLEMİYOR Avrupa'da iş sıkınbsı • Avrupa Birliği üyesi ülkelerde toplam 18 milyon kişi işsiz. Sağcısmdan solcusuna tüm politikacılar, kendilerine oy veren işçileri kızdırmamak için işsizliği önleyecek radikal önlemler alamıyor. • Bir görüşe göre işverenleri çekinmeden yeni iş alanlan açmaya teşvik etmek için işe almalan ve işten atmalan daha ucuza getirecek yeni yasal önlemler gerekiyor. The Economist dergisi, kamuoyunu şimdiden gelişmelere hazırlıyor. • 10. Sayfada Tekstilde Doğu Ayrupa korkusu • Doğu AvTupa ülkelerinin yanı sıra Rusya Federasyonu, Türk cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki tekstil yatınmlannın arttığını belirten ÎTKİB yetkilileri, Türk tekstil sektörünün geleceğinden endişe duyuyor. • İtalya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin ihtiyaçlannı ucuz yoldan sağlamak ve eski Doğu Bloku ülkelerine destek vermek amacıyla finans ve pazar konulannda yardımcı görev üstlendiklerine dikkat çekildi. • 9. Sayfada 'KÜÇÜK'LERlN KREDl ALMASIZOR • 8. Sayfada ENERJİ ÖZELLEŞTÎRMESİ MECLİS'TE • 8. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYTJREK Gitti Gider Demeden Batılı olmaya özenip alaturka politika yapan siyaset- çilerimizin dayandıkları gerekçe "yabancı kökenli": Kendilerine, partilerine, liderlerine inanmadıklan, ne çare, görevlerini yeterince yerine getirmediklerini bildik- lerinden, "rejimin başına bir şey gelmesi" olasılığı orta- ya çıkjnca, neredeyse hep bir ağızdan, "Amerika ve Avrupa 'da esen rüzgârlar darbelere kar- şı. HeleAvrupa Bihiği'ne giriş sürecinde, maazallah!" di- ye bağınyorlar. Karanlıkta ıslık çalmaya benzer anlamsız bir davranış. WArkasıSa.l9,Sü.Vde • Türkeş'in ölümünden sonra genel başkan yardımcılarından Muhittin Çolak'ın vekâlet ettiği genel başkanlık için MHP'de yanş erken başladı. MHP'de dün de yoğun bir şekilde süren başsağlığı ziyaretleri sırasmda, partililer kendi aralannda bundan sonraki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. • Ülkü Ocaklan'nın büyük bölümünün de Rıza Müftüoğlu'nun destek verdiği Tuğrul Türkeş'in yanında yer aldığı bildirildı.B 5. Sayfada İSWEDHORUM,ISRAREDİYORVM eniden aydınlık eylemi • Şubatta başlayan ve 37 gün süren ' 1 Dakika Karanlık' t eylemi dün yeniden başladı. 'îsyan ediyorum, ısrar ediyorum' sloganıyla başlatılan ikinci eylem için ÖDP, Bakırköy'de beyaz kurdele dağıttı. ÖDP Bakırköy Ilçe Sekreteri Bülent Coşkungür, temiz toplum için 13 nisanda Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya yürüyeceklerini açıkladı. H 19. Sayfada B U G Ü N Diyetjn doğurduğuucube C u m h u r i y e t ' l e b i r l i K t e 'KURBAN DERİLERÎNÎ THK TOPLAYACAK' • 5. Sayfada 8 YIL PROJESİNE SORUŞTURMA • 3. Sayfada 'REFAH ÜNÎVERSİTESİ'NE YÖK İNCELEMESİ • 3. Sayfada DEMİREL: BASIN VAZGEÇİLMEZ GÛÇ • 19. Sayfada SUSURLUK'UN İŞARETÎNIY1LLAR ÖNCE VERMİŞTİ M19. Sayfada FENERBAHÇE, TRABZONSPOR'A 4-3 YENİLDİ MSpor'da Zorlu üniversite yolunda ilk adım • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (ÖSYS) 3 saat süren ilk basamağı olan bu sınava 1 milyon 398 bin 580 aday başvurdu. Öğrenciler. 5 bin 295 binada yer alan 72 bin 604 salonda sınava girdiler. • Sınavın sağhklı yapılabilmesi için 5 bin 295 bina sorumlusu, 1059 sınav sorumlusu yardımcısı, 5 bin 295 bina yöneticisi, 72 bin 604 salon başkanı, 75 bin 216 gözetmen, 503 ÖSYM temsilcisi. 268 koruma kuryesi, 36 nakil kuryesi ve 203 ödeme kuryesi olmak üzere toplam 160 bin 479 personel görevlendirildi. • 3. Sayfada CEZAYtR'DE ŞERİATÇI KATLİAM Testere fle 841dşiyi kestîler• Şeriatçı militanlar, Cezayir'de son altı ayın en vahşi katliamını gerçekleştirdi. Şeriatçılar, geçen perşembe ve cuma günü toplam 84 kişiyi öldürürken, kurbanlann çoğunun boğazlarmın testere ile kesildiği. bir kısmımn da yakıldığı belirtiliyor. • Katliamlann, geçen hafta ordu birlikleri tarafından.100 kadar radikal İslamcı militanın öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildiği ileri sürülüyor. • 19. Sayfada Banşı ABD'de arayacaklar • İsrail Başbakanı Netanyahu, Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşimleri kurma karanna Filistinlilerin tepki göstermesi üzerine Ortadoğu banşı ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere ABD'ye gitti. • Netanyahu, Clinton'a Filistin'in nihai statüsünün 6 ay içinde belirlenmesini önerecek. Öneri, hem Filistin hem de İsrail muhalefetince 'Netanyahu hilesi' olarak nitelendiriliyor. M 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Depremniyet Genel Müdürlüğü Geceyansı operasyonuyla makamından olan Emni- yet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in değişik bir an- layışı vardı. "Sekiz aylık eğitimle polis olunmaz" diyordu, "En az iki yıllık eğitim gerekir." Son görüşmelerimizden birinde, Istanbul Üniversite- si kampusuna gideceğini, öğrenci kantinine oturacağı- nı söylemiş, eklemişti: - Ârkadaşlar diyeceğim, nasıl bir polis istiyorsunuz? Bu ülke hepimizin. Polis, size karşı bir kuruluşmuş gibi • Arkosı So. 19,SiL8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog