Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

Ç£ ÇAĞDAŞ YAYINLARI H. V. VELİDEDEOĞLU ilk meclis 400000TL Çağ Pazariamı A.Ş eroa'anCad Salkımsoğut Sok Mo <"B Cat2 0 2 l u lsoro.il r e 14 01 96-"5 Postaçek no o6o322 Cumhu T T ı * \ $ ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL anı değil yaşam ^ , * îj 250 0O0TL <-, çJb ra^ariama A Ş YereCatan Cad SaK-nsoğu Sok Mo 9/B Caga oc u Istantj Te C 1 - 01 9€ ^5 Pos a çekı no 666322 7 1 Yl SAYI 26114 / 75000 TL KURUCUSU YUNU8MDİ 0924-7945) BAŞYAZARI PiAlHR NADt 7945-7997) 6MSMM997PUAR Akşener'in emniyet operasyonu sürüyor. Cumhurbaşkanı Demirel uyardı 'Hukuk herkesi baglar Çete!.. İçişleri Bakanı Meral Ak- şener'iıu tüm kural ve yasa- lan hıçe savarak Emnivet Genel Mudurluğu'ndegece- nin saat 3'unden sonra vap- bğı eylemi nasıl tammlamak gerekiyor?.. • Biremnivetgenel ırmduru nasıl atanır?_ Nasıl değiştirihr?.. Hiç kuşkusuz de\ letin va- züı kurallan ve oluşmuş go- renekleri vardır. İçişleri Bakanı \kşener, yanına silahlı polısler alarak Emniyet Genel Mudurluğu binasuun kapısına davaruy or ve istediğı kişıyı makam kol- tuğuna oturtuvor. Bdındiği gıbiİçişleri Baka- m Meral Akşener, Çıller'in yakmıdır. Eski İçışlen Bakanı Meh- met "\ğar hakkındaki ağır iddialar nedenıyle ıstıfa et- mek zorunda kalınca: Sayın Çiller, Akşener'ı bu maka- mamunasipgormuştu. DY P Genel Başkanı seçımıni ya- parken neler duşundu bıle- meyız; ancak olavlann geli- şimi Uginç yonım ve çağrı- şımlara yol açıyor. • Susurluk kazasıyla başla- yan sureçte iki resmi belge duzenlendi. Buniardan biri Meclis Komısvonu'nun ra- porudur; ikıncısı Dev letGu- venlik Mahkemesı Savcıb- ğı'nın fezlekesidir. Her ikisi- nin doğnıltusu da Mehmet Ağar'a yoneliyor. Mehmet \ğar'a vonelik belgenın anlanıı ne olabılir? Fezleke Çiller ailesine ve çevresine ürmanan bir so- ruşturma olarak da duşünü- lebilir; bu nedenle iki ayı aş- kın bir sureden beri Erbakan fezlekeyi elinin albnda tutu- yor; Meclis'e gondermıyor. Dikkat edilirse hem Mec- lis Konusyonu' nu n raponın- da hem DGM SavcıİığTrun fezlekesinde devlet içindeyu- valanmış bir 'çete'nin vurh- ğı ongorulüyor. Pekı. dev let ıçine vuvalan- mış bir çete'den murat ne- dir?.. Böyle bir 'çete' ne ya- par?.'. Yanıt açık seçiktir: Dev le- tin içıne vuvalanmış çete, devlet yetkilennı kullanarak yasalan hiçe sayar ve çıkar- lannı gozetir. • Şimdi yazımızın mantığı çerçevesinde yine İçişleri Ba- kanı \kşener'in devlet yet- kilerinı kullanarak polisler- le Emniyet Genel Mudurlu- ğu'nu basmasına donelim. Boyle bir operasyon"un devletiçinde çetecitiği çağnş- bran oıteliklen yok mu?. Bir devlette İçişleri Bakanı yasa- lan hıçe sayıp çiğnerse, du- zen nasıl sağlanacak?.. Su- surluk kazasıyla ortaya do- kulençetelere nasıl hesap so- rulacak?.. Olavlann birbirine du- ğumkndiği noktalarda orta- ya çıkan adlar arasındaki bağjntılar duşundurucudur. Ağir'la Çiller ve Çiller ile Akşener arasındaki davanış- mayv Başbakan Erkakan, DGM Savcıhğı'nın fezleke- sini dinin albnda tutup bü- yük Vlillet Meclisi'ne gön- derrnemekle destekliyor. "Ne karşüığında?.. Cumhuriyet • İçışlen Bakanı Akşener, geceyansı operasyonuyla makamından uzaklaştırdığı Emniyet Genel Muduni Alaaddın Yuksel'ı vekâleten atadığı Çankın Valılığı'nden de alarak merkeze çektı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Devlet hükümetten ıbaret değıldır" uyansı yaptı. Demirel şunlan soyledı "Ben bu hususu Sayın Başbakan'a bir mektupla bıldırdım 'Bu tayınde usule uyun' dedım. Görüyorum kı böyle olmamış Hukuk herkesi bağlar. Devlet hukukun yanında olur " ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - tçışlen Bakanı Me- ral Akşener'ın emnıyete du- zenledığı geceyansı operasyo- nu ıle devletm zırvesınde hu- kumetın tercıh ettığı yontem- ler nedenıyle çıkan genlım kavgaya donuştu Cumhur- başkanı Süleyınan Demirel "Devlet, hukumetten ibaret değildir'' ıçenklı açıklamalar- la emnıvette yasadışı operasyonun en- gelleneceğı mesajını venrken, Emni- yet Genel Müdürlüğu koltuğundan Akşener'ın duzenledığı baskınla uzaİdaştınlan Alaaddin Yûksel'ın ıda- n y argıya başvuracağı bıldınldı Ak- şener Başbakanlığa sunduğu karar- namede, daha once Çankın Valılı- 'JÎTEM tartışmasız gerçek' Meclıs Susurluk Araştırma Jandarma Istıhbarat ve Terorle Mucadele bınmının "varlığı tartışılırken eylemlennın tartışmasız gerçek olduğu" kaydedıldı • 5. Sayfada ğı'ne vekâleten atadığını açıkladığı Yuksel'ı "kızağa almak" olarak de- ğerlendınlen "merkezvalihği''neka>- dırdı Demirel ın, vekâleten yapılan atamalann asaleten atamaya donuş- turulmesı ıçm gondenlmesı olası ka- rarnamelen ımzalamayacağına kesın gözuyle bakıldığı kaydedıldı İçışlen Bakanı AkşeneT'ın, cumhun- yet tanhınde gorülmemış bir bıçımde geceyansı emnıyete gıderek Hakkân Valılı- ğı'nden Emniyet Genel- Mü- durlugü ne vekâleten atadığı Kemal Çelik'ı kolruğuna oturtması, hukümet ıle Koşk arasında yaşanan genlımı kavgaya donuşturdu DYP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışışlen Bakanı Tansu Çiller, "Uvgulama yasakhr. Siyasi ira- de o>le uygun gormuştur. Oyle gerek- miştir, oyle yapılmıstır" derken Baş- bakan Necmettin Erbakan'ın hıç açıklama yapmamasma dikkat çekıl- MArkasıSa.l9,Sü. l'de BASAMAK SINAVI Soru ve Yanıtları Yarın Cumhuriyet 'te MHP lideri Alparslan Türkeş'in cenazesi salı günü toprağa verilecek Ökücü kesiın yas içmde BUGUN Milliyetçi Hareket Partisi'nin merkez binası gün boyıı başsağiığı dileyen ayaretçi- lerle doldu taşü. Başbakan Erbakan ve Devlet Bakanı Abdullah GiıL, Türkeş'in oğ- lu Tuğrul Turkeş'le görüşerek taayelennı bildirdi. (Fotoğraf CUMHURİYET) • MHP lıderı Türkeş'in ölûm habennın duyulması uzenne Ankara'ya akm eden partılıler Bayındır Tıp Merkezı Hastanesı önunde toplandılar Burada "Bölücü basın, komunıst basın, yalan haberler duzeltılsın" dıye slogan atan ulkücüler, hastaneye gırmeye çahşırken zaman zaman bırbırlenyle de kavga ettıler • 10 doktorun ımzasıyla yayımlanan olum raporunda, MHP lıden Türkeş'm oncekı gece 23 15'te kalp ve solunum durması ıle hastaneye getınldığı vurgulanarak 3 5 saatlık sure ıçındekı çabalara yanıt almamadığı kaydedıldı • Alparslan Türkeş'in cenazesmın salı günu Kocatepe Camısı'nde kılınacak öğle namazının ardından Atatürk Orman Çıftlığı ıçındekı de\ let mezarhğında toprağa venleceğı açıklandı • 4. Sayfada MHP yeni başkanmı anyor • Partmın lıden. 2 ay ıçmde yapılacak buyük kongrede belırlenecek Ulkü Ocaklan Genel Başkanı Azmı Karamahmutoğlu, "Bundan sonra hıç kımse başbuğ olmayacak" dedı Genel başkanhğa geçıcı olarak Muhıttm Çolak vekâlet edecek DUR0MC KOCAOĞUTnun İHİMPİ • 4. Sayfada ve her Pazar... YARIN Partigenelmerkezindeyoğun trafik • 80 yaşında kalp knzı sonucu yaşamını yıtıren MHP lıden Turkeş ıçın başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tüm sıyası partı hderlen mesajlar yayımladılar ANKARA (Cumhuriyet Buro- su) - MHP Genel Başkanı Alparv lan Türkeş'in olumunun ardından dun sabah saatlennden ıtıbaren partı genel merkezinde yoğun bir trafik vaşandı Başbakan Necmet- tin Erbakan ve ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz'ın yanı sıra Türkeş'e karşı uzun sure sıyasal mucadele veren DSP Genel Baş- kanı Bülent Ecevit ve CHP Genel Başkanı Denız Baykal da MHP Genel Merkezı ne gıderek baş- sağlığı dıleğınde bulunanlar ara- sında yer aldı Ecevit, Turkeş'le yaşamı boyunca bazı göruş avn- lıklan bulunduğunu, ancak "mü- let sevgisi, Atatürkçulük ve laık cumhuriyet gibı konularda gorüş birliği içinde olduklannı" soyle- dı Türkeş'in ölum habennı aldık- tan sonra Istanbul programını ya- nda keserek sabaha karşı özel uçaklaAnkara'ya donen DYP Ge- MArkasıSa. 19, Sû. 3'te Alman hükümetinden eleştiriKİnkel: SUÇİamalar kabUİ edilemez Almanya'nm Krefeld kentmde hafta başındakı kundaklama olaymda tek şuphelı olarak bızzat Turk aılesının reısının'tutuklanmasının ardından, Alman hukumetının Turkıye'ye yonelık eleştınlen yoğunlaşmaya başladı Dışışlen Bakanı Kınkel, Türkıye'nın kundaklama olayı nedenıyle yonelttığı ağır suçlamalan sert bıçımde eleştmrken "Ankara'nın açıklamalannm kabul edilemez olduğunu" soyledı • 3. Sayfada Demir aİleSİ toprağa Verİldİ Almanya'nm Krefeld kentmde evlennın kundaklanması sonucu yanarak hayatlannı kaybeden anne Fadıme Demır ıle çocuklan Serpıl ve Umıt Demır, Umranıye'de 1500 kışılık bir topluluk tarafından toprağa venldı Baba Azız Demır'ın katıl zanlısı olarak tutuklanması nedenıyle bazı sol gruplar cenaze torenını terk ettı Azız Demır'ın aılesı ıse cenazeye katılmadı • i. Sayfada ve her Pazartesi... Universite yarışında ilk adım bugün • Oğrencı Seçme Sınavı, Turkıye genelındekı 134 merkez ve KKTC'de bugun gerçekleştırılecek 1 mılyon 398 bın 580 adayın katılacağı sınavda en az 120 puan alanlar ıkıncı basamak sınavına gırmeye hak kazanacak • IÇ.Sayfada PAZAR KONUĞU 6 Asıl Necmettin Erbakan utannıalı 9 • Alman Sosval Demokratlann onde gelen ısmı Anke Fuchs, Erbakan'ın soyledığı sozlen şoyle değerlendınyor ' Bunlar bir devlet adamının sozlen değıl Çok saçmaydı ve asıl kendısının utanması gerekıvor" l£YU DM|MWĞUrni »ytefi» • 8. Sayfada TIPTA AKTIF EĞİTİM DONEMİ • Arka Sayfada PUCİLEÇA.TIŞMA 5 ASKER ŞEHİT • 7. Sayfada ÖDP VE HADEP ERKEN SEÇtM İSTİYOR • 5. Sayfada SA\ISALLOTO ÇEKJLDİ 1-2-18-19-23-45 GUNCEL CLNEYT ARCA\X REK Bindik Bir Alamete... Cumhurbaşkanı Demirel, yurda donerken -oğleden sonra- uçakta, Akşener rezaletını soran gazetecılerle ko- nuşuyor "Benım kımseyle tartışmaya gırme gıbı bırnıyetım yok Ben bınsını degıştıremezsınız demıyorum, tayınındekı usule uyun dıyorum Ben bunu dedım dıye kımse bana bir şey dıyemez" dı- yor İçişleri Bakant hırçın Meral'ın hamısı Şaıbe Hanım ıse mArkostSo. 19, Sü. l'de Beyaz kurdele üe eyleme • Türkıye Sıvıl Toplum Kuruluşlan Bırlığı, 154 örgutun ımzasını taşıyan bıldınsınde yurttaşlara, 6-23 nısan günlen arasmda ymelenecek "Sureklı Aydınlık Içın 1 Dakıka Karanlık" eylemıyle ılgılı olarak tencere, tava, fener, maytap ve eylemı sımgeleyen 'beyaz kurdele'lerle katıhm çağnsı yaptl • 5. Sayfada Tarihin en küçük banka soyguncuları >• Zıraat Bankası Izmıt Şubesı'nde geçen ay kaybolan 600 mılyon lıravı. 5 ve 11 yaşlanndakı ıkı çocuğun çaldığı açıklandı • Çocuklann, paranın 40 mılyon lırasıyla çıkolata ve şeker aldıklan behrlendı KOCAELİ (Cumhurivet) - tzmıt'te akıl al- maz bir soygun olayı gerçekleştı Zıraat Banka- sı merkez şubesı veznesınde geçen ay kaybolan 600 mılyon lıranın 5 ve 11 \a>lanndakı ıkı ço- cuk tarafından çalındığı ortava çıktı Çaldıkla- n paranın 40 mılyonu ıle çıkolata ve şeker al- dıklan belırlenen kuçuk soyguncular, yaşlan MArkasıSa. 19, Sü. 8'de GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Türkeş'in Ölümü.. MHP'nin Geleceği... TurkıyeCumhunyetı'nın son yarım yuzyılının "tanığı", "sanığı", "kahramanı" yaşamını yıtırdı Once "ınsanı" yanına dokunalım Sophokles mutluluk ıçın şoyle dıyor "Son gununu gormeden hıç kımseye 'mutluluğa er- mış' demeyın " Asıl adı Hüseyın Feyzullah olan Alparslan Türkeş, • ArkosıSa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog