Bugünden 1930'a 5,484,124 adet makaleKatalog


«
»

$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI MÜSERREF HEKİMOĞLU başkent günleri 25O.0OOTL ÇsğPazartama A.İ'e'ecatan Cac Salkmsoğut Sok Mo 9B "aûaloçlü s a-C Te 5"4 C1 "K 95 Posta çekı nc 666322 Cumhu ($ ÇAĞDAŞ YAYINLARI ŞUZAFFER BUYRUKÇU i sayılı günler 250.000TL - Çağ Pazariama A Ş. Yerebatan Cad Salkımsogu* Sok No 913 Caga-caiu Istanbul Te 514 01 9695 Posta cekı no 666322 73. Yl SAYI: 28113 / 75000 Tl fKDV ıçmde) ÇURUCUSU YUMB NADİ (1924-1945) BAŞYAZAFtl: NADh NAOİ (1945-1991j 5PİS«H997CtJMAHTESt İçişleri Bakanı Akşener, yasadışı atadığı yeni Emniyet Genel Müdürü'nü, Çiller'den aldığı talimatla polis zoruyla koltuğuna oturttu. Akşener, geceyansı başlattığı operasyon için şube müdürlerini yatağından kaldırttı 'Orman kaıı111111* 'Şüyu' ve 'Vuku'... Çagımtzın karmaşık dünya- sında bir ülke>i degeriendirme- nin çeşiüi yöntemleri vardır. 20'nci yüzyılın başuıda, Tür- kiye, Batı'nın gozündetükenmiş bir ülkevdi Daha doğrusu Avru- pa, Anadolu'da yaşayan halklar içinde yalnız Türklere hayat hakkı tanımıyordu. Sevr Andaş- ması bu karann belgesidir. "Umutsuz vaka"' saydıyorduk; sözde tarih hükmünü vermiştL 1923 De\rımı'vle silkinen Türkiye Cumhuriyeti, yüzyılla- nn uyuşukluğunu üstünden at- mış. kte ve dıştaki çoğu gözlent- cinin dile getirdiği gibi bugün U- ginç bir dinamizme kavuşmuş- tur. Geleceğiınizi karanlık gör- mek kendimize karşı haksızlık olur. • Ne var ki elimizde iyimseriiği destekleyen göstergelere karşın, olumsu/JukJar da gün geçtikçe çığ gibi büyümektedir. Politika yaşamı ükanmışür; devletin işierîiği kalmaımşür; parlamento işlevini yapanııyor; yönetim kirlenmiştir; ülkeyi yö- netmek için ortaya çıkan lider- lerin çoğu şaibelidir; ortaçağ ka- fası taşıyan şeriatçılar, koalisyon hükümetinde iktidan ele geçir- mişlerdir; toplum gün geçtikçe yoğunlaşan bir gerilim içindeya- MGK (Milli Güvenlik Kunı- lu) ülkeyi bekieyen tehlikelerin aşüması ve laik cumhuriyetin korunması için gerekli önlemle- ri 18 maddcde saptayarak ko- alisyon hükümrtine bUdirmiştir. Âncak hükümetin yapabile- ceği ne var?.. • 54'üncü hükümetin kuruluşu kirli bir pazariıkla gerçekkşmiş- tir. Susuriuk kazasınun ardından kurulan Meclis komisyonunun hazırladığı dosyalar, fitili ateş- lenmeyen bir bomba gibidir. Su- surtuk'ta başlayan sfirecin DGM'de hazırlanan fezlekesi ise hükümetin bir kanadına doğru- dan ürmanan çizgjler taşıyor. Bugünkü Başbakan, oturdu- ğu koltuğu yardımcısına borç- ludur. Peki, nasıl bir anlaşma içinde bu sonuca ulaşmıştır?.. Başbakan, önce yardımcısını Yüce Divan'a göndermekle teh- dh etmiş, sonra iktidar pazaru- ğı sonucunda bu işten vazgeç- miştir. Yardımcısını korumak için, bu başbakan, DGM'nin ha- artadığj "'fezleke" yi de ild ayı aşkın bir zamandan beri hasır altı etmekten çekinmemiştir. Hükümetin Başbakan Yardun- cısı'na bağlı İçişleri Bakanı ise bu ortamda, Emniyet Genel Müdürü'nü makamından an- cak"skandal" sözcüğüylenite- lenebilecek> öntemlerle ayıny or. Neresinden tutarsanı/ tutun, bu hükümetin bir an önce işba- şuıdan uzaklaşmasmda, sayıla- mayacak kadar çok yarar vur- dır. • Ülke bir askeri müdahalenin eğik düzeyinde kayarken,54'ün- cü hükümet irticaya dönük iş- biıüğüıde srar ediyor. Askeri müdahaleyi askerler istemiyorkr, sivillerin yönetuni Idrletıneleri, politikayı tıkama- lan. ülkeyi şeriatçı batağma sü- rijldemekri. ister istemez bu yol- daki söylentüeri yoğunlaştınyor. Atalarımız ban şeyler i- çin."'Şuy\aı \Tikuundan beter- dir" demişlerdi. Ordu nüdahaksi "şüyu" btıdu. Oturupaymaz göderle "vu- kuu'nu sevTetmek mi gereki- yor?_ Cumhuriyet • İçişleri Bakanı Meral Akşener, yasaya aykm olarak görevinden uzaklaştırdığı Alaaddin Yüksel'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aynlmaması üzerine emniyete sabah saat 03.30 civannda baskın düzenledi. Yeni genel müdür Kemal Çelik ve istihbarat biriminden bazı polislerle birlikte binaya giden Akşener, nöbetçı polis ve garaj görevlilerini aştıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğunu teslim aldı. • Akşener, daha önce saat 00.30'da Tansu Çiller ile bir araya geldi. Konuyla ilgili sorular üzerine, Çankaya Köşkü'nün dewe dışı bırakılmasım savunan DYP Genel Başkanı Çiller, "Bu siyasi iradenin bir tasarrufüdur. Bunun olması gereken biçimi de budur. Yasalara uygundur. Böyle bir şey oldu diye hiç kimse bunu bir kriz biçiminde yorumlamasın. Böyle gerekmiştir, böyle yapılmıştır" dedi. • Akşener'in, RP ile doğan pürüz nedeniyle de 4'lü kararname hazırlamamak için emniyete baskın düzenlediği ileri sürüldü. Erbakan, Yüksel ile ilgili hazırlanacak 4'lü kararnameye karşı RP'li bazı valilerin de aynı kararnameye almmasmı istedi. Bu sava göre, RP'nin koşulu nedeniyle hükümette anlaşmazlık çıkınca Akşener, Yüksel'i geceyansv operasyonuyla görevden aldı. • 5. Sayfada 9 üyeli Meclis Susuriuk Araştırma Komisyonu'nda 6 muhalefet şerhi kondu 6 Baş sorumlu Çiller' OGRU 4 Antika Talanı' Köşk'te \N1CARA (Cumhuriyet Bü- wxt\i) - ^ onetmen Yiısuf Kur- «ffili'nın gazetemız yazan Öz- ^nAcarmçeyrekyüzyılı aşan ^aa^tırmaanna dayanarak çektı- ^ Tank\kan*ınsunduğu2 bö- lfcnluk belgesel dızı "Antika "Iılanı''ıın galası bugün yapıla- I ArkâuSa. 19,Sü.8'de PKKTiler cenazede olay çıkardı • AJmanya'nm Krefeld kentınde lcundakJama sonucu ölen 3 Türk vatandaşı için Köln'de tören düzenlendı. Tabutlara sanh Türk bavrağı indınlerek yerine Kürt bavTağı konulmak ıstenmesi üzenne tartışma çıktı. • Eşını \e ıkı çocuğunu kaybeden Aziz Demır, yangınla ilgili olarak gözaltına alındı. Istanbul'a uçakla getınlen Demır aılesının cenazelen polis gözetiminde Haydaıpaşa Numune Hastanesı morguna kaldınldı B 3. Sayfada Oğrencüer parasız eğitim istedi • tstanbul Ünıversite Öğrencıleri Koordmasyonu, Boğaziçı Ünıversıtesı'nde ılk kurultay ıru gerçekleştırerek özerk-demokratik öğrenci tüzüğünü kabul etti. 'Öğrencı Cepheleri Kurultayf nda demokratık ünıversite, demokratik Türkiye, parasız eğitim ve sağlık ıstemlen dıle getirildi. • 3. Sayfada • Komisyonun CHP'li üyesi Fikri Sağlar, "Bana göre bu olaylarda Ağar ve Çiller siyasi sorumludur. Aynca 1980 sonrasında göreve gelen cumhurbaşkanı ve başbakanlann da sorumluluğu vardır. Bunlan şerhime koyacağım" dedi. Alternatif rapor hazırlayan ANAP'ın komisyondaki üyesi Metin Öney, "9 üyeli komisyonda 6 muhalefet şerhi vardır. Bu nedenle bu raporun komisyonun raporu olup olmadığı tartışmahdır" diye konuştu. • 5. Sayfada Sağ-sol çatışmasını devlet başlattı' TBMM Susuriuk Araştırma Komisyonu raporunda, mafya-çete ilişkilerine kanşan siyasetçi ve bürokratlar isimlendirilmezken, devletin ülkücüleri kullandığı ve 1980 öncesi sağ-sol çatışmalannın "devletin bazı güçleri tarafından başlatıldığı" görüşüne yer verildi. Raporda, ülkücü mafya lideri Ağansoy'un Ozal ailesine yakınhğına dikkat çekildı. • 4. Sayfada SUSURLUK FEZLEKESİl7.s#4. MHP lideri Türkeş, Bayınchr Tıp Merkezf nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtanlamadı. Alparslan Türkeş öldü • MHP Genel Başkanı Alparslan türkeş, beyin damarlanmn tıkanması sonucu dün gece yaşamını yitirdi. Bayındır Tıp Merkezi'ne kaldınlan Türkeş'e yolda suni solunum ve kalp masajı uygulandı. Ambulansta yaşam belirtisi gittikçe azalan MHP lideri, hastanede acilen uygulanan elektroşoka karşın kurtanlamadı. • Türkeş'le ilgili haberlenn televizyon kanallannda yayımlanmasmdan sonra Bayındır Tıp Merkezi'ne gelen binlerce partili, bozkurt işaretleri yaparak tekbir getirdi. "Komünist basın, bölücü basın" diye tepki gösteren bazı partililer. birkaç kameraman ve foto muhabırinı tartakladı. Hastanenın üst katlarına çıkmak için arbede yaratan bazı ülkücüler de birbinyle kavga ettiler. • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İki Mucize+BiP Rezalet! Susuriuk Komisyonu raporu: (a)- Yasal olmayan çıkar amaçlı çete, organize suç ör- gutü ve mafyalann var olduğunun anlaşıldığını, (b)- Her alanda yasadışı bu organızasyonlann etkinlik- lennın arttığını, (c)- Devletin guvenlık raporlannda mafya ile ilışkısı ol- duğu kışının en onemlı goreve getırıldığını, hatta bu kışı- lenn bakan dahı yapıldığını yazıyor. Parlamenter yaşamımızın son mucızesı Komisyon Baş- kanı Mehmet Elkatmış; RP ve DYP'li uyelerin malum ne- MArkasıSa. 19, Sü. l'de IMayıs'a ortak kutlama • Tûrk-Iş, Hak-lş ve DlSK genel sekreterlen 1 Mayıs'ın Istanbul'da alanlarda, Ankara'da da salon toplantılanyla kutlanacağını açıkladılar • 3. Sayfada '8yıl laikliğin gereği' • Izmır'dekı 60 demokratik kitle örgûtü "Sızbu çocuklardan sorumlusunuz" başhğıru taşıyan ortak metnı TBMM'ye fakslayarak milletvekıllenni sorumluluğa çağırdı. I Arka Sayfada Yerlipopta çıtayükseldi • Nılüfer ve Hûmeyra, bu hafta piyasaya çıkan yeni çalışmalan NilüferTe ve Beyhude albümleriyle yerli popa özlenılen kaliteyı getirdi. B 14. Sayfada Somurunun resimleri • Ressam Serdar Şencan'ın Uk kışısel sergısı îeşvikiye Sanat Galensı'nde izlenebılir. • Arka Sayfada Rehberlik Kılavuzu 6. Sayfada • Birinci Basamak Soru ve Yanıtları Pazartesi günü Cumhuriyet te Bugün ders çanşmayın 1 milyon 398 bin 540 kişinin katılacağı birinci basamak sınavı yarın yapılıyor. Bugün kesinlikle çalışmayın. Yürüyüş yapın, sinemaya gidin, dinlenin... Arka Sayfada BUGUN ve her Cumartesi... YARIN ve her Pazar... Fiyatlar doludizgin tırmanıyor BORSA oDun 1570 Öncekı 1565 DOLAR ÛDun 128.300 Öncekı i2aioo MARK Dun 76.700 Öncekı 76.850 ALTİN Dun 1.440.000 Öncekı 1.443.000 IMF kara paranın peşinde • Uluslararası Para Fonu Bankalar Bırhğı'nde yaptığı toplantıda, hükümetin bavul tıcareti olarak tanıtmaya çalışnğı 13 milyar dolarlık kayıt dışı dövız ginşının kaynağını sordu. I 8. Sayfada • Enflasyon, yılbaşından ben aylık yüzde 5 düzeyinin altına düşmedı. Martta, bir önceki aya göre tüketicı fıyatlan yüzde 5.4, toptan eşya fıyatlan da yüzde 6 oranında arttı. Yıllık enflasyon geçen ay tüketici fiyatlannda yüzde 77.3, toptan eşya fiyatlannda da yüzde 77 oranında gerçekleştı. I 8. Sayfada • ANAP'h llhan Kesici, 5 Nisan Kararlan'nın 3. yıldönümünde, 94 krizinin yaşanmasında Çiller'ın döviz kurunu faızle terbiye etme madının yattığını söyledı. • 9. Sayfada 'Krizi Çüler'in inatfı getirdi* GUNDEM MUSTAFA BALBAY Insan Manzaraları LUBLİYANA - Avrupa'daki kbklü kentlerın tümünde "eski kent" bölgesı vardır. Yuzyıllardır ozelliklerine do- kunulmadan korunan yapılar, turistı hemen kendıne ka- pılar. Slovenya'nın başkentı Lubliyana'da tablo değışık de- ğil. Tablo gibi korunan bir eski kent... Dünyada adından çok sbz ettıren kentlerin başka bir ortak özelliğı de şudur: Ya göl-deniz kıyısında kurulmuştur, ya da ortalarından • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog